Fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
20
mar

Istota:

Dot. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków finansowych wypłaconych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup składników majątku niestanowiących środków trwałych w tej działalności a sfinansowanych z ww. środków.

Fragment:

Wydatki na zakup składników majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nie stanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sfinansowane ze środków przyznanych osobie niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie zostały wymienione w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, określonym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności do wydatków tych nie znajduje zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. W przepisie tym bowiem nie wskazano przepisu art. 21 ust. 1 pkt 27 stanowiącego, jak wyżej wskazano, podstawę zwolnienia otrzymanych przez Wnioskodawcę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisane we wniosku wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczone na zakup składników majątku niezliczonych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności, o ile spełnione zostały warunki określone powołanym wyżej przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
28
gru

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków finansowanych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Fragment:

Uzyskane środki ze zwolnienia od podatku od nieruchomości prowadzący Zakład Pracy Chronionej zobowiązany jest przekazać na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - w wysokości 10% oraz na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) - w wysokości 90%. (art. 31 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji). Zakład Pracy Chronionej obowiązany jest tworzyć ZFRON i jest jego dysponentem. Ogólne zasady tworzenia i przeznaczenia środków funduszu określa art. 33 ustawy o rehabilitacji. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy o rehabilitacji, prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zwany dalej „funduszem rehabilitacji”. W myśl art. 33 ust. 2 ww. ustawy, fundusz rehabilitacji tworzy się w szczególności: ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b; z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami; z wpływów z zapisów i darowizn; z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji; ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej. Środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków (art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji).

2012
6
paź

Istota:

Skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop. Jednocześnie wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58.

Fragment:

W kontekście powyższego, skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop. Jednocześnie wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j.

2012
27
wrz

Istota:

Czy dochód ustalany jako równowartość wydatków na PFRON, które finansowane są z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

W związku z powyższym wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wpływają na zwiększenie dochodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Dochód stanowiący równowartość tych wydatków nie jest również wolny od podatku dochodowego na podstawie omawianego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4, gdyż nie realizuje celów statutowych Wnioskodawcy. Ponadto obowiązek dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie należy utożsamiać z podatkiem w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), dlatego też przepis cytowanego art. 17 ust. 1b nie ma do tych wpłat zastosowania. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bowiem funduszem celowym realizującym zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy również zwrócić uwagę, iż wpłaty dokonywane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają charakter sankcyjny, z tytułu nie zapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

2012
22
wrz

Istota:

Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (budżetu województwa) są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, a więc czy w związku z opłatą na PEFON istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

W związku z powyższym Muzeum stoi na stanowisku, że wpłaty dokonywane na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych sfinansowane uzyskaną z budżetu województwa dotacją nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy zastrzec, iż przedmiotowa interpretacja indywidualna, zgodnie z przedstawionym we wniosku opisem stanem faktycznego oraz zadanym pytaniem, dotyczy sytuacji kiedy wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pokrywane są ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (budżetu województwa). Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest – co do zasady dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Dochód ten stanowi osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2 tej ustawy).

2011
17
gru

Istota:

Czy wypłacona na podstawie wniosku o indywidualną pomoc, pomoc finansowa osobie niepełnosprawnej jako świadczenie z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypoczynku zorganizowanego w innej formie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Szczegółowe zasady przyznawania osobom niepełnosprawnym przedmiotowych świadczeń z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.). W § 2 tegoż rozporządzenia ustawodawca enumeratywnie wymienia jakiego rodzaju wydatki mogą zostać sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Katalog tych wydatków jest katalogiem zamkniętym, wobec czego nie można go traktować rozszerzająco. Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 pkt 11 lit. f) ww. rozporządzenia, obejmuje on m.in. pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych na odpłatność za przejazd w obie strony i pobyt na: turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunem - jeśli lekarz zaleci uczestnictwo opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest zakładem pracy chronionej. Środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wykorzystuje m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, w tym na finansowanie wypoczynku zorganizowanego w innych formach.

2011
1
paź

Istota:

Czy przeprowadzane szkolenia finansowane ze środków ZFRON będą zwolnione od podatku VAT?

Fragment:

Z usług szkoleniowych Wnioskodawcy korzystają pracodawcy dysponujący środkami zakładowych funduszy rehabilitacji, którzy szkolenia opłacają ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji na podstawie następujących przepisów: § 2 ust. 1 pkt 12 lit. c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.) tj. c) szkolenia, przekwalifikowania oraz dokształcania w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych, § 2 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.) tj. 6) szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Środki zakładowych funduszy rehabilitacji pochodzą w części ze środków publicznych i z tych właśnie środków zleceniodawcy zamierzają finansować wynagrodzenie dla Wnioskodawcy. W piśmie z dnia 19 maja 2011r. wskazano ponadto, że: W uzupełnieniu wniosku z dnia 9 maja 2011r. Wnioskodawca błędnie podał, iż szkolenia, o których mowa we wniosku stanowią inne usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, niż te wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT – winno być w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT. Szkolenia, o których mowa we wniosku finansowane są wyłącznie ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które są w całości środkami publicznymi.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka prawidłowo potraktowała korektę podatku od nieruchomości za 2007r. jako koszty uzyskania przychodów w 2007 r.?

Fragment:

Prowadzący Zakład Pracy Chronionej na mocy art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, ww. ustawy, 10% środków pochodzących ze zwolnienia z podatków przekazuje na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pozostała część środków pochodzących ze zwolnienia z podatków stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b, ww. ustawy przekazywana jest natomiast na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Zakłady pracy chronionej są obowiązane tworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i są jego dysponentami. Obowiązek ten nakłada art. 33 ww. ustawy, który określa ogólne zasady tworzenia i przeznaczania środków funduszu. Natomiast rodzaje wydatków, szczegółowe zasady wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810). Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. u. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka prawidłowo potraktowała korekty z tytułu podatku od nieruchomości przekazane na ZFRON i PFRON w związku ze zwolnieniem w podatku od nieruchomości, (art. 31 ust. 3 ustawy o rehabilitacji), które dotyczyły lat 2003-2006, jako koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?

Fragment:

Prowadzący Zakład Pracy Chronionej na mocy art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 10% środków pochodzących ze zwolnienia z podatków przekazuje na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pozostała część środków pochodzących ze zwolnienia z podatków stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b, ww. ustawy przekazywana jest natomiast na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Zakłady pracy chronionej są obowiązane tworzyć Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i są jego dysponentami. Obowiązek ten nakłada art. 33 ww. ustawy, który określa ogólne zasady tworzenia i przeznaczania środków Funduszu. Natomiast rodzaje wydatków, szczegółowe zasady wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810). Zgodnie z art. 11 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 217, poz. 1589), ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od tego dnia. Z powyższego przepisu wynika zasada, zgodnie z którą do przychodów (oraz kosztów uzyskania przychodów) dotyczących okresu przed wejściem w życie tej ustawy, zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją.

2011
1
cze

Istota:

Czy i kiedy stanowią koszt środki wydatkowane z ZFRON pochodzące z dofinansowania wynagrodzeń otrzymanych PFRON?

Fragment:

(...) Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, b) w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1, przekazują na zasadach określonych w ust. 1. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy – Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że kosztem uzyskania przychodów dla podatnika będącego zakładem pracy chronionej jest wynagrodzenie brutto pracownika w dacie jego wypłacenia lub postawienia do dyspozycji, kosztem takim nie jest natomiast kwota pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń przekazana na ZFRON. W tym stanie faktycznym i prawnym Dyrektor Izby Skarbowej – w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w treści art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej – w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r. - postanowił zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 18 września 2007r. nr DG-DB/4111/415-61/34/07.