Fundusz Pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Fundusz Pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
kwi

Istota:

Czy dotacja dla bezrobotnego opodatkowana jest w przypadku nabycia przez niego składników majątku niezaliczonych do środków trwałych?

Fragment:

Niedopuszczalne jest jednocześnie przyjęcie, że w związku z ww. wyrokiem sądu powszechnego w przedmiocie zapłaty doszłoby do odnowienia obowiązku podatkowego, w zakresie chwili jego powstania, która jest początkiem biegu terminu przedawnienia, określonego w art. 70 O.p. Skoro wiec przychód z tytułu wykonanej przez Spółkę umowy ustnej stał się należny na mocy art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym w 1998 r. i powinien być zapłacony przez jej kontrahenta w 1998 r., należało przyjąć, że obowiązek podatkowy powstał w 1998 r. Termin płatności podatku dochodowego od osób prawnych za 1998r. upłynął w 1999r. Stosownie zatem do art. 70 O.p. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym za 1998 r. uległo przedawnieniu z końcem 2004 r. NSA podkreślił, że przychód powstaje tylko raz. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 marca 2014 r. Znak: ITPB3/423-624/13/PS , Minister Finansów rozpatrywał sprawę, gdzie Spółka sprzedając towar swojemu klientowi wykazała przychód należny wynikający z wystawionych na kontrahenta faktur, a później w związku z wystąpieniem sytuacji objętej zawartą umową ubezpieczenia, uzyskała odszkodowanie; faktyczne otrzymanie środków pieniężnych od ubezpieczyciela nie powodowało powstania w Spółce ponownie przychodu do opodatkowania.

2015
21
paź

Istota:

Czy koszty nieodpłatnych szkoleń stanowią przychód ich uczestników (dyrektorów i pracowników powiatowych urzędów pracy) i czy w związku z tym należy naliczać i odprowadzać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? W jaki sposób i kiedy należy pobrać od uczestnika szkolenia należną zaliczkę na podatek?

Fragment:

(...) Funduszu Pracy, a następnie refundowanych ze środków europejskich w ramach rządowych programów finansowanych lub współfinansowanych przez Unię Europejską. Minister Finansów w piśmie z dnia 13 stycznia 2011 r. (sygn. DD3/063/28/1MD/1/O/BM19-14090) wskazał, iż świadczenia przyznane w celu uzyskania uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje on zwolnienie od podatku dochodowego wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych z tytułu szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (WUP, PUP), realizowanych ze środków Funduszu Pracy, a następnie refundowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów rządowych finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2014
1
kwi

Istota:

Czy zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje zastosowanie do przedstawionego stanu faktycznego?

Fragment:

(...) Funduszu Pracy. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. W stanie faktycznym stypendia, o których mowa powyżej, wypłacane będą poza budżetem projektu, ze środków krajowych (Funduszu Pracy). Wobec powyższego Wnioskodawca ma wątpliwość czy wypłacając uczestnikom projektu, finansowanego z udziałem środków europejskich, stypendia szkoleniowe ze środków krajowych (Fundusz Pracy), tj. poza budżetem projektu, ma zastosować zwolnienie od podatku dochodowego zgodne z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje zastosowanie do przedstawionego stanu faktycznego... Zdaniem wnioskodawcy, stypendia szkoleniowe finansowane ze środków krajowych (Fundusz Pracy), wypłacane uczestnikom projektu systemowego „ Kierunek Przedsiębiorczość ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie będą zwolnione od podatku dochodowego.

2014
13
mar

Istota:

Czy stypendium wypłacane ze środków Funduszu Pracy uczestnikom projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w sytuacji, gdy środki te nie zostały przewidziane w budżecie tego projektu, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Niemniej jednak, gdy stypendia stażowe i szkoleniowe wypłacane z Funduszu Pracy są realizowane bez udziału środków europejskich, to oznacza, że nie spełniają one warunku określonego w powyższej regulacji, dotyczącego udziału środków europejskich w pomocy udzielanej uczestnikom projektu, w związku z tym nie korzystają z przewidzianego w nim zwolnienia. Jak wskazał Wnioskodawca, współfinansowany ze środków europejskich projekt, w ramach którego uczestnicy odbywają szkolenie, nie przewiduje wypłaty stypendium z budżetu projektu. Stypendium finansowane jest więc ze środków Funduszu Pracy. Tym samym jest ono realizowane ze środków innych niż te, które zawiera budżet projektu. Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, w świetle przytoczonych powyżej przepisów prawa, należy stwierdzić, że stypendium z tytułu szkolenia otrzymane przez uczestników projektu nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ finansowanie samego stypendium – mimo iż cały projekt (budżet projektu) jest współfinansowany ze środków europejskich – odbywa się bez współudziału środków europejskich. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2013
23
cze

Istota:

Czy łączny koszt szkolenia finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy, dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szkoleń otrzymywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Fragment:

Do realizacji szkolenia została wybrana instytucja szkoleniowa, a poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy. Na łączny koszt szkolenia składał się koszt: wyżywienia, zakwaterowania, dojazdu, trenera, materiałów szkoleniowych. Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia nie otrzymują wynagrodzenia za posiedzenia Rady i nie mają statusu pracownika Powiatowego Urzędu Pracy. Organizację oraz tryb działania Rady Zatrudnienia określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie Rad Zatrudnienia. Wnioskodawca pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników urzędu oraz pozostających z Nim w stosunkach cywilnoprawnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy łączny koszt szkolenia finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy, dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia stanowi wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szkoleń otrzymywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy... Wnioskodawca podziela stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wyrażone w wyroku z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 1541/11 dotyczącym tożsamego zagadnienia, iż nieodpłatne szkolenie członków Powiatowych Rad Zatrudnienia – na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wolne jest od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 118 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co powoduje, że organizujące je urzędy pracy nie mają obowiązku z tego tytułu pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

2013
13
cze

Istota:

Czy wartość świadczeń nieodpłatnych dla pracowników PUP biorących udział z inicjatywy pracodawcy w szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach, seminariach, finansowana przez WUP ze środków Funduszu Pracy oraz Grantu EURES, korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Koszty szkoleń w całości pokryje WUP ze środków Funduszu Pracy oraz Grantu EURES. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wartość świadczeń nieodpłatnych dla pracowników PUP biorących udział z inicjatywy pracodawcy w szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach, seminariach, finansowana przez WUP ze środków Funduszu Pracy oraz Grantu EURES, korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... W uzupełnieniu wniosku z dnia 22 maja 2013 r. (data wpływu 24 maja 2013 r.) Wnioskodawca przeformułował powyższe pytanie i po zmianie brzmi ono: Czy w świetle art. 31 oraz art. 21 ust. l pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), Wojewódzki Urząd Pracy zobowiązany jest do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do organu podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od nieodpłatnych świadczeń dla pracowników PUP biorących udział z inicjatywy pracodawcy w szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach, seminariach, finansowana przez WUP ze środków Funduszu Pracy oraz Grantu EURES... Zdaniem Wnioskodawcy, wartość nieodpłatnych świadczeń dla pracowników PUP biorących udział z inicjatywy pracodawcy w szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach, seminariach będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. l pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
16
sty

Istota:

Czy łączny koszt szkolenia (wraz z kosztem zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu) finansowany w całości ze środków Funduszu Pracy dla członka X stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też do świadczeń otrzymanych przez członków rady zatrudnienia może mieć zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z § 9 tegoż rozporządzenia, szkolenia członków Naczelnej Rady Zatrudnienia są finansowane przez ministra ze środków Funduszu Pracy. Szkolenia członków wojewódzkiej rady zatrudnienia są finansowane przez marszałka województwa, a powiatowej rady zatrudnienia przez starostę – w ramach limitu ze środków Funduszu Pracy, pozostających w ich dyspozycji. Istotą szkoleń dla członków powiatowych rad zatrudnienia jest rozwój poprzez osobiste i grupowe doświadczenie oraz jego analiza. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu: studiów podyplomowych, szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, egzaminów lub licencji, badań lekarskich lub psychologicznych, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków    - otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z podatku dochodowego świadczenia otrzymane przez bezrobotnych. Zwolnienie na tej podstawie zostało wprowadzone z dniem 1 maja 2004 r. a związane było z wprowadzeniem stosownych świadczeń dla bezrobotnych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2012
20
gru

Istota:

Zaliczenie do przychodów kosztów nieodpłatnych szkoleń oraz określenie w związku z powyższym obowiązków płatnika

Fragment:

Wnioskodawca organizuje szkolenia, finansowane ze środków Funduszu Pracy, dla dyrektorów i pracowników powiatowych urzędów pracy, zajmujących się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Na koszt szkoleń składają się koszty wynajmu sali, wynagrodzenie trenera, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników. Wnioskodawca sfinansuje koszty szkolenia dyrektorów i pracowników powiatowych urzędów pracy ze środków Funduszu Pracy, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 38 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ocenie Wnioskodawcy, szkolenia, których tematyka obejmuje problemy związane z realizacją przepisów ustawy o promocji zatrudnienia oraz kwestie związane z zarządzaniem, zamówieniami publicznymi czy naukę języka migowego, mają pomagać dyrektorom i pracownikom powiatowych urzędów pracy (PUP) w prawidłowym wykonywaniu bieżącej pracy. Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy zauważyć, iż na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2012
15
gru

Istota:

Zaliczenie do przychodów kosztów nieodpłatnych szkoleń oraz określenie w związku z powyższym obowiązków płatnika

Fragment:

Wnioskodawca organizuje szkolenia, finansowane ze środków Funduszu Pracy, dla dyrektorów i pracowników powiatowych urzędów pracy, zajmujących się pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym oraz szkolenia finansowane z ramach Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa, reprezentowanym przez Wnioskodawcę w sprawie finansowania działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia. Na koszt szkoleń składają się koszty wynajmu sali, wynagrodzenie prowadzącego, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników. Wnioskodawca sfinansuje koszty szkolenia dyrektorów i pracowników powiatowych urzędów pracy ze środków Funduszu Pracy, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 38 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie ww. Porozumienia. W ocenie Wnioskodawcy, przy realizacji powyższych szkoleń zastosowanie ma definicja „ szkolenia ” określona w art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenia, których tematyka obejmuje problemy związane z realizacją przepisów ustawy o promocji zatrudnienia oraz kwestie związane z zarządzaniem czy zamówieniami publicznymi, mają pomagać dyrektorom i pracownikom powiatowych urzędów pracy (PUP) w prawidłowym wykonywaniu bieżącej pracy.

2012
1
lis

Istota:

Możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconejz rachunku spółki

Fragment:

(...) Fundusz Pracy, płatna będzie na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (kwota zaliczek księgowana jest przez spółkę jako wypłata na poczet zysku udziałowca), pozostała część wypłacana będzie na osobisty rachunek bankowy wspólnika. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 06 lipca 2012r., wskazano m.in., iż: Wnioskodawca nie zalicza składek na ubezpieczenie społeczne do kosztów uzyskania przychodu, odlicza je od swojego dochodu; do swoich kosztów uzyskania przychodu (a nie spółki) zalicza składki na Fundusz Pracy, na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej „ USUS ”), wspólnik spółki komandytowej uważany jest na potrzeby tej ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność , a osoba taka zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Zgodnie z art. 16 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność, finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni. Zgodnie z art. 17 ust. 3 USUS, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne ubezpieczeni prowadzący pozarolnicza działalność sami obliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.