Fundusz pomocowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz pomocowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

1) Czy realizacja "Pilotażowego Programu Leader +" finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006" jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych ?
2) Czy dochody uzyskane z tego tytułu - pochodzące z unijnych funduszy strukturalnych oraz z krajowych środków publicznych, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005, Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2007r. (data wpływu do tut. Organu – 13.03.2007 r.), uzupełnionego w dniu 05.04.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie zwolnienia z podatku dochodowego dochodu z tytułu realizacji „Pilotażowego Programu Leader +”, finansowanego, w oparciu o Umowę nr L/02/044/2006 zawartą z Fundacją Programów dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006” oraz Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006”, stwierdza, iż (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody podatnika z tytułu stosunku pracy w części obejmującej bezzwrotną pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fragment:

(...) W dniu 14 maja 2007 r. do Urzędu Skarbowego w Hajnówce wpłynął wniosek Pana xxxxzam. xxxxx o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie sądowoadministracyjne, polegającej na określeniu, czy wynagrodzenie (przychody) Pana xxxxzatrudnionego w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w xxxx wypłacane ze środków Unii Europejskiej przy realizacji 5 Programu Ramowego (BIOTER) jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W uzasadnieniu wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Od dnia 01.07.2003 r. do dnia 30.11.2005 r. Wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk wxxxxprzy bezpośredniej realizacji celu programu BIOTER finansowanego ze środków Unii Europejskiej stanowiących bezzwrotną pomoc zagraniczną w ramach Piątego Programu Ramowego Badań Unii (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, Działanie 2,5, Promocja przedsiębiorczości, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 27.12.2006r. i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób: stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym, na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kwestia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 oraz 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 4 kwietnia 2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 28 marca 2006 r. nr PD-II/415-17-2/06 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z bezzwrotnej pomocy pochodzącej z Unii Europejskiej - utrzymuje zaskarżone postanowienie w mocy. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 17 lutego 2006r. zwróciła się Pani do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej. W powyższym wniosku przedstawiła Pani stan faktyczny sprawy, z którego wynika, iż Dyrekcja AAA zawarła z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kwestia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 oraz 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12 kwietnia 2006r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 5 kwietnia 2006r. nr PD-II/415-21-3/06 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej - utrzymuje zaskarżone postanowienie w mocy. UZASADNIENIE Pismem z dnia 24 lutego 2006 r. uzupełnionym w dniu 28 marca 2006 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej. W podaniu przedstawiła Pani stan faktyczny sprawy, z którego wynika, iż Dyrekcja (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy może odliczyć podatek od towarów i usług od zakupu samochodu, komputera, towaru, które to zakupy są finansowane ze środków Funduszu Pracy otrzymanych z Urzędu Pracy?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 4.08.2005r., znak: IUS-II-443/52/2005 wydane na wniosek H z dn. 8.06.2005 r., w trybie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 Ordynacji podatkowej. Pismem z dnia 8.06.2005 r. Podatnik wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik starał się o przyznanie z Urzędu Pracy środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu pomocy dla bezrobotnych. Pytanie Podatnika dotyczyło tego, czy może (...)

2011
1
mar

Istota:

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących zakupu środków trwałych w ramach inwestycji.

Fragment:

(...) Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie uznaje przedstawione stanowisko za niezgodne z prawem. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż dokonał zakupu środków trwałych w ramach inwestycji w środki trwałe. Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane w 50 % dotacją z Programu PHARE 2002, pozostałe 50 % środkami własnymi. Zgodnie z art. 17 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymana dotacja jest wolna od podatku dochodowego. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują następująco: do przedstawionego stanu faktycznego stosuje się art. 17 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z powołanych przepisów wynika, że dotacja jest wolna od podatku dochodowego, a zakup środków trwałych w części sfinansowanej dotacją, nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. (...)

2011
1
lut

Istota:

A. Polska jest stowarzyszeniem, które obecnie realizuje projekt finansowany ze środków PHARE 2002 r. „Aktywne formy zapobiegania bezrobociu". Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia zatytuowanego „Pracować dla Europy - szkolenie specjalistyczne European Projekt Management" Stowarzyszenie otrzymało, w formie dotacji, od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będącej Jednostką Kontraktującą - na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr PL 2002/000 - 580-06.01.03-02-36 zawartej pomiędzy PARP a Stowarzyszeniem. Ze środków tych Stowarzyszenie opłacać będzie zadania wynikające z programu projektu, takie jak koszty pracowników i koszty współpracowników pracujących na rzecz programu projektu,- czyli realizujących cele programu. Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenia wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację celów projektu wypłacane na podstawie umów o pracę czy innych umów cywilno-prawnych ze środków dotacji PHARE 2002 są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkl 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacjapodatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25marca 2005 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieściez dnia 16 marca 2005 r. Nr US-36/1CF/413/JP-6/05/UO, wydane w sprawie udzieleniapisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego windywidualnej sprawie Stowarzyszenia Uzasadnienie Pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Naczelnika DrugiegoUrzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji prawapodatkowego w następującym stanie faktycznym A Polska jest stowarzyszeniem, któreobecnie realizuje projekt finansowany ze środków PHARE 2002 r. „Aktywne formyzapobiegania bezrobociu". Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia zatytuowanego„Pracować dla Europy - (...)

2011
1
lut

Istota:

Zdaniem wnioskodawcy, dochody otrzymane przez osoby fizyczne zatrudnione bezpośrednio przez PUP w Wołominie realizujące ten program są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r Nr 14, póz. 176 z późn.zm.).

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacjapodatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia zdnia 5 kwietnia 2005r, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie z dnia 23marca 2005r Nr 1442/PP/415/HG/38/05, wydane w sprawie udzielenia pisemnejinterpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego windywidualnej sprawie Powiatowego Urzędu Pracy. Uzasadnienie Pismem z dnia 2 marca 2005r uzupełnionym pismami z 9 i 21 marca 2005r,Urząd wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie o udzieleniepisemnej interpretacji prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym.Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie obecnie realizuje program „DrabinaWspółdziałania" - program wsparcia inicjatyw na rzecz przeciwdziałania bezrobociuw powiecie wołomińskim, wspótfinansowanym w ramach programu PHARE 2002Koordynacja Działań Instytucji (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy środki otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez "X Szkoły Artystyczne" s.c. są wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 47 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środki te finansowane są przez fundusz pomocowy ze środków Unii Europejskiej, czyli nie pochodzą z budżetu państwa ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do (...)