Fundusz pomocowy | Interpretacje podatkowe

Fundusz pomocowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz pomocowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1) Czy realizacja "Pilotażowego Programu Leader +" finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006" jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych ?
2) Czy dochody uzyskane z tego tytułu - pochodzące z unijnych funduszy strukturalnych oraz z krajowych środków publicznych, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005, Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2007r. (data wpływu do tut. Organu – 13.03.2007 r.), uzupełnionego w dniu 05.04.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie zwolnienia z podatku dochodowego dochodu z tytułu realizacji „Pilotażowego Programu Leader +”, finansowanego, w oparciu o Umowę nr L/02/044/2006 zawartą z Fundacją Programów dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006” oraz Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006”, stwierdza, iż (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy dochody podatnika z tytułu stosunku pracy w części obejmującej bezzwrotną pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
(...) W dniu 14 maja 2007 r. do Urzędu Skarbowego w Hajnówce wpłynął wniosek Pana xxxxzam. xxxxx o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie sądowoadministracyjne, polegającej na określeniu, czy wynagrodzenie (przychody) Pana xxxxzatrudnionego w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w xxxx wypłacane ze środków Unii Europejskiej przy realizacji 5 Programu Ramowego (BIOTER) jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W uzasadnieniu wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Od dnia 01.07.2003 r. do dnia 30.11.2005 r. Wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk wxxxxprzy bezpośredniej realizacji celu programu BIOTER finansowanego ze środków Unii Europejskiej stanowiących bezzwrotną pomoc zagraniczną w ramach Piątego Programu Ramowego Badań Unii (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, Działanie 2,5, Promocja przedsiębiorczości, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 27.12.2006r. i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób: stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym, na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Kwestia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 oraz 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 4 kwietnia 2006 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 28 marca 2006 r. nr PD-II/415-17-2/06 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z bezzwrotnej pomocy pochodzącej z Unii Europejskiej - utrzymuje zaskarżone postanowienie w mocy. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 17 lutego 2006r. zwróciła się Pani do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej. W powyższym wniosku przedstawiła Pani stan faktyczny sprawy, z którego wynika, iż Dyrekcja AAA zawarła z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Kwestia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 oraz 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12 kwietnia 2006r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 5 kwietnia 2006r. nr PD-II/415-21-3/06 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej - utrzymuje zaskarżone postanowienie w mocy. UZASADNIENIE Pismem z dnia 24 lutego 2006 r. uzupełnionym w dniu 28 marca 2006 r. zwróciła się Pani do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej. W podaniu przedstawiła Pani stan faktyczny sprawy, z którego wynika, iż Dyrekcja (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy może odliczyć podatek od towarów i usług od zakupu samochodu, komputera, towaru, które to zakupy są finansowane ze środków Funduszu Pracy otrzymanych z Urzędu Pracy?
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 4.08.2005r., znak: IUS-II-443/52/2005 wydane na wniosek H z dn. 8.06.2005 r., w trybie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 Ordynacji podatkowej. Pismem z dnia 8.06.2005 r. Podatnik wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik starał się o przyznanie z Urzędu Pracy środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu pomocy dla bezrobotnych. Pytanie Podatnika dotyczyło tego, czy może (...)
2011
1
mar

Istota:
Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących zakupu środków trwałych w ramach inwestycji.
Fragment:
(...) Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie uznaje przedstawione stanowisko za niezgodne z prawem. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż dokonał zakupu środków trwałych w ramach inwestycji w środki trwałe. Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane w 50 % dotacją z Programu PHARE 2002, pozostałe 50 % środkami własnymi. Zgodnie z art. 17 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymana dotacja jest wolna od podatku dochodowego. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują następująco: do przedstawionego stanu faktycznego stosuje się art. 17 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z powołanych przepisów wynika, że dotacja jest wolna od podatku dochodowego, a zakup środków trwałych w części sfinansowanej dotacją, nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. (...)
2011
1
mar

Istota:
A. Polska jest stowarzyszeniem, które obecnie realizuje projekt finansowany ze środków PHARE 2002 r. „Aktywne formy zapobiegania bezrobociu". Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia zatytuowanego „Pracować dla Europy - szkolenie specjalistyczne European Projekt Management" Stowarzyszenie otrzymało, w formie dotacji, od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będącej Jednostką Kontraktującą - na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr PL 2002/000 - 580-06.01.03-02-36 zawartej pomiędzy PARP a Stowarzyszeniem. Ze środków tych Stowarzyszenie opłacać będzie zadania wynikające z programu projektu, takie jak koszty pracowników i koszty współpracowników pracujących na rzecz programu projektu,- czyli realizujących cele programu. Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenia wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację celów projektu wypłacane na podstawie umów o pracę czy innych umów cywilno-prawnych ze środków dotacji PHARE 2002 są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkl 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacjapodatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25marca 2005 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieściez dnia 16 marca 2005 r. Nr US-36/1CF/413/JP-6/05/UO, wydane w sprawie udzieleniapisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego windywidualnej sprawie Stowarzyszenia Uzasadnienie Pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Naczelnika DrugiegoUrzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji prawapodatkowego w następującym stanie faktycznym A Polska jest stowarzyszeniem, któreobecnie realizuje projekt finansowany ze środków PHARE 2002 r. „Aktywne formyzapobiegania bezrobociu". Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia zatytuowanego„Pracować dla Europy - (...)
2011
1
lut

Istota:
Zdaniem wnioskodawcy, dochody otrzymane przez osoby fizyczne zatrudnione bezpośrednio przez PUP w Wołominie realizujące ten program są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r Nr 14, póz. 176 z późn.zm.).
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacjapodatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia zdnia 5 kwietnia 2005r, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie z dnia 23marca 2005r Nr 1442/PP/415/HG/38/05, wydane w sprawie udzielenia pisemnejinterpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego windywidualnej sprawie Powiatowego Urzędu Pracy. Uzasadnienie Pismem z dnia 2 marca 2005r uzupełnionym pismami z 9 i 21 marca 2005r,Urząd wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie o udzieleniepisemnej interpretacji prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym.Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie obecnie realizuje program „DrabinaWspółdziałania" - program wsparcia inicjatyw na rzecz przeciwdziałania bezrobociuw powiecie wołomińskim, wspótfinansowanym w ramach programu PHARE 2002Koordynacja Działań Instytucji (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy środki otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez "X Szkoły Artystyczne" s.c. są wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 47 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środki te finansowane są przez fundusz pomocowy ze środków Unii Europejskiej, czyli nie pochodzą z budżetu państwa ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.