ITPB2/415-758/09/ENB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do usuwania wyrobów zawierających azbest podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2009 (data wpływu 14 września 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2009 r. (data wpływu 12 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dofinansowań na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2009 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dofinansowań na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Pismem z dnia 27 października 2009 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku, powyższe uzupełniono w dniu 12 listopada 2009 r. (data wpływu).

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Burmistrz P. zarządzeniem z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wprowadził możliwość dofinansowania ww. podmiotom realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy. Źródłem dofinansowania jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ponadto nie ma ono charakteru dotacji celowej.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy dofinansowania wypłacone właścicielom budynków podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Jeżeli tak, to czy należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy, czy wystawić PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest stanowi dla tych osób ich przychód, w związku z czym będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Osoby te powinny zostać poinformowane o osiągniętym przez nie przychodzie poprzez wystawienie PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powołany art. 21 ustawy zawiera zamknięty katalog zwolnień przedmiotowych, enumeratywnie wymieniając rodzaje dochodów, których uzyskanie nie rodzi obowiązków podatkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Należy pokreślić, iż – zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. W związku z tym, zwolnień nie wolno rozszerzać na dochody, których w art. 21 ust. 1 ustawy nie wymieniono.

Z brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Aby wypłacone świadczenie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego oba warunki wskazane w przepisie muszą zostać spełnione łącznie.

Jak wskazano we wniosku, Burmistrz P. zarządzeniem z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wprowadził możliwość dofinansowania ww. podmiotom realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy.

W ocenie Wnioskodawcy, wypłacane świadczenia nie są dotacją lecz stanowią dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Analizując powyższe należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) wyodrębniają fundusz celowy od budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy jest gminnym funduszem celowym.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o finansach publicznych sektor finansów publicznych tworzą państwowe i samorządowe fundusze celowe. Funduszem celowym - w myśl art. 29 ust. 1 ww. ustawy - jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań, z zastrzeżeniem ust. 9.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) na zasadach określonych ustawą działają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „powiatowymi funduszami”, oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „gminnymi funduszami”. Ilekroć w ustawie jest mowa o „funduszach”, rozumie się przez to Narodowy Fundusz, wojewódzki fundusz, powiatowy fundusz i gminny fundusz.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ww. ustawy przychodami funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 362 ust. 3.

Przepis art. 403 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż gminne i powiatowe fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Stosownie do art. 406 ust. 1 pkt 6) ww. ustawy środki gminnych funduszy przeznacza się na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi. Z kolei jak wynika z art. 408 ww. ustawy działalność, o której mowa w art. 406 może być finansowana przez przyznawanie dotacji.

Zgodnie natomiast z art. 107 pkt 2 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych dotacjami celowymi są także środki przekazywane przez jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 i 12 (tj. państwowe i samorządowe fundusze celowe), na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.

Zapis tegoż przepisu uzupełnia katalog dotacji celowych określony w art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy. Dotacje, o których mowa w art. 107, pochodzą nie tylko ze środków budżetu państwa (art. 106 ust. 1 ustawy o finansach publicznych), ale także przekazywane są przez fundusze celowe oraz powiatowe lub samorządowe osoby prawne. Regulacja art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczy w szczególności samorządowych funduszy celowych. Z powyższego zatem wynika, że dofinansowanie udzielone z samorządowego funduszu celowego ma charakter dotacji celowej.

Jednakże podkreślić należy, że przepisy ustawy o finansach publicznych wyraźnie wyodrębniają fundusz celowy od budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki (art. 165 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Zgodnie z przepisami art. 29 ww. ustawy funduszem celowym jest fundusz, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań (ust. 1). Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy (powiatu) jest gminnym (powiatowym) funduszem celowym.

Reasumując - dofinansowanie udzielone z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (funduszu celowego) nie jest tożsame z dotacją udzieloną z budżetu państwa czy też z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec tego przedstawione we wniosku dofinansowanie nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostało wypłacone z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nie z budżetu gminy, i tym samym stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Otrzymane dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi dla właścicieli budynków – osób fizycznych przychód z innych źródeł. Stosownie bowiem do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem są „inne źródła”, za które art. 20 ust. 1 ww. ustawy nakazuje uważać w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym, o czym przesądza użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności”. Wyliczenie zawarte w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest zatem jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym zakres art. 20 ust. 1 ww. ustawy obejmuje także kwoty wypłaconego dofinansowania do realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zatem osobom, którym przyznano dofinansowanie Wnioskodawca winien wystawić informacje PIT-8C, w których wykaże kwotę dofinansowania podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.