IPTPB1/415-405/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 25 września 2014 r., Nr IPTPB1/415-405/14-2/AP, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 25 września 2014 r. (data doręczenia 29 września 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 3 października 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji, zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Gmina X realizuje projekt pn. „Wykonanie podłączeń nieruchomości do sieci sanitarnej na terenie Gminy X”. Projekt dofinansowany jest w 45% ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Pozostałe 55% kosztów kwalifikowanych projektu (koszty netto) finansowane jest ze środków prywatnych, pochodzących od właścicieli podłączanych nieruchomości - stosownie do postanowień art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków koszty budowy przyłącza, obciążają wyłącznie właściciela nieruchomości.

Zadanie realizowane w ramach projektu nie należy do zadań własnych Gminy. Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), do zadań własnych gminy należą zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Niemniej jednak, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858), realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości. Omawiane zadanie ma charakter cywilnoprawny, jest realizowane na podstawie zawartych z mieszkańcami umów cywilnoprawnych - zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

P rzedmiotem projektu jest budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, w ilości 335 szt., i łącznej długości L = 6,4 km. Zgodnie z założeniami programu jego beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo - gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych, w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Na potrzeby realizowanego projektu Gmina X zawarła z właścicielami podłączanych nieruchomości umowy dotyczące finansowania i realizacji budowy podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z którymi Gmina X pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, zaś właściciel nieruchomości występuje jako Inwestor.

Z treści zawartych umów wynika także m.in., że:

 1. Inwestor zleca Instytucji pośredniczącej wykonanie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości, której jest właścicielem i zobowiązuje się ponieść koszty realizacji podłączenia na warunkach przedmiotowej umowy, tj. warunkiem wykonania podłączenia będzie wniesienie przez Inwestora wkładu własnego (I raty zaliczkowej w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Instytucję pośredniczącą oraz II raty po przyłączeniu do sieci, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania).
 2. Instytucja pośrednicząca zobowiązuje się zapewnić wykonanie w imieniu i na rzecz Inwestora podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymaganą prawem dokumentacją techniczną i pośredniczyć w uzyskaniu dofinansowania na sfinansowanie przedmiotu umowy.

Reasumując, wpłacona przez inwestorów I i II rata łącznie to 55% kosztów netto wartości przyłącza, natomiast pozostałe 45%, tj. kwota 1 563 zł 01 gr, to dofinansowanie z NFOŚiGW, którego właściciel nieruchomości fizycznie nie otrzymuje. Ww. dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Gminy X i stanowi dochód budżetu Gminy. Gmina dokonuje płatności za faktury wystawione przez wyłonionego wykonawcę.

W piśmie z dnia 2 października 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że projekt pod nazwą „Wykonanie podłączeń nieruchomości do sieci sanitarnej na terenie Gminy X” realizowany jest w okresie 22 maja 2013 r. – 30 listopada 2014 r. Umowa o dofinansowanie w formie dotacji zawarta została na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz uchwały Zarządu NGOŚiGW z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr B/22/56/2013. Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NGOŚiGW pod nazwą „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ww. świadczenie pokrywane w 45% z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać: nieodpłatne świadczenie, lub świadczenie częściowo odpłatne, lub świadczenie rzeczowe (w naturze), świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł, a otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych. Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

W opinii Gminy, podstawowym dokumentem wyznaczającym politykę państwa w zakresie rozwoju gospodarki ściekowej jest „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych” (KPOŚP). Jest to dokument rządowy, stanowiący strategię wyposażenia aglomeracji powyżej 2000 RLM w systemy oczyszczania ścieków komunalnych w celu spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych do końca 2015 r. W celu wsparcia realizacji działań Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program priorytetowy mający na celu udzielenie pomocy przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacji. Program ten ma za zadanie wesprzeć finansowo samorządy w zapewnieniu, do 2015 r., wysokiego poziomu oczyszczania ścieków komunalnych powstających na obszarach wszystkich aglomeracji. Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnym odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych.

Zdaniem Gminy, Program Priorytetowy NFOŚiGW „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” można traktować jako program rządowy.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje udzielone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych przepisów. Zdaniem Gminy z wniosku wynika, że finansuje 45% udziału w kosztach wykonania usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych, ze środków otrzymanych z dotacji Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te zostały wprowadzone przez Gminę do budżetu po stronie dochodów Gminy. Budową przyłączy zajmuje się wyłoniony wykonawca. Osoby fizyczne nie otrzymują środków finansowych, ponieważ płatności dokonuje Gmina zgodnie z przedstawionymi przez wykonawcę fakturami, 55% kosztów ww. usługi pokrywają mieszkańcy. W takiej sytuacji osoby fizyczne otrzymują od Gminy częściowo odpłatne świadczenie w postaci sfinansowania (45%) usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych.

Zdaniem Gminy, sfinansowanie poszczególnym gospodarstwom domowym, w wysokości 45% udziału w kosztach usługi, związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych, dokonywane ze środków pochodzących z dotacji Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które Gmina otrzymała jako dotowany, i które wprowadziła do budżetu po stronie dochodów Gminy, będzie korzystało ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wartość otrzymanego świadczenia częściowo odpłatnego, a w konsekwencji czego Gmina nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są również inne źródła.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cyt. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informacje według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku określonego tym przepisem musi otrzymać:

 • nieodpłatne świadczenie, bądź
 • świadczenie częściowo odpłatne, bądź
 • świadczenie rzeczowe (w naturze),
 • świadczenia te muszą być sfinansowane (współfinansowane) z konkretnych, ściśle określonych źródeł,
 • otrzymanie świadczeń winno nastąpić w ramach programów rządowych.

Jeżeli zatem podatnik otrzyma takie świadczenie i jest ono finansowane lub współfinansowane m.in. ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia jest zwolniona z podatku.

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938). Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 400 ww. ustawy, Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Przepis art. 403 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (m.in. budżet gminy) to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 • zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),
 • zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
 • kosztów realizacji inwestycji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Wnioskodawcy dofinansowania (dotacji). Umowa dotacji została zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz uchwały Zarządu NFOŚiGW. Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Przedmiotem projektu jest budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, w ilości 335 szt., i łącznej długości 6,4 km. Budową przyłączy zajmuje się wyłoniony wykonawca. Osoby fizyczne nie otrzymują środków finansowych, ponieważ płatności dokonuje Gmina zgodnie z przedstawionymi przez wykonawcę fakturami, 55% kosztów ww. usługi pokrywają mieszkańcy. Osoby fizyczne otrzymują od Gminy częściowo odpłatne świadczenie w postaci sfinansowania (45%) usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych. Dofinansowanie w formie dotacji przekazywana jest na rachunek bankowy Gminy i stanowi dochód budżetu Gminy. Mieszkańcy nie będą otrzymywali od Gminy środków finansowych, lecz dofinansowaną usługę wykonania przyłącza.

Z powyższego wynika, że mieszkańcy Gminy nie otrzymują środków finansowych. Mieszkańcy otrzymują nieodpłatne świadczenie w postaci usługi wykonania przyłącza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Zatem wartość otrzymanych przez osoby fizyczne nieodpłatnych świadczeń w formie usług wykonania przyłączy dofinansowanych przez Gminę, stanowi dla nich przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ww. świadczenie, jako że finansowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Gminy (własnych i pozyskanych w ramach dotacji) – jednostki samorządu terytorialnego oraz następuje w ramach programu rządowego – „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, korzysta jednakże ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Gmina nie będzie zobowiązana do wystawiania osobom fizycznym (mieszkańcom), otrzymującym przedmiotowe nieodpłatne świadczenia, informacji PIT-8C.

Ponadto, tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.