ILPB2/415-1100/09-4/WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy przyznane dla osób fizycznych dotacje ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska, na działania służące ochronie środowiska, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też zwolnienie to nie ma zastosowania i Gmina ma obowiązek wystawić osobom które otrzymały dotację PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2009 r. (data wpływu 17 listopada 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, ustalono zasady dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie następuje po zakończeniu inwestycji i wynosi 50% udokumentowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, nie więcej niż 4 000 zł. Dofinansowania udziela się w formie dotacji.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowił art. 406 pkt 12 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. u. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.).

W 2009 r. Gmina zawarła 11 umów na udzielenie dotacji, na łączną kwotę 44 000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przyznane dla osób fizycznych dotacje ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska, na działania służące ochronie środowiska, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też zwolnienie to nie ma zastosowania i Gmina ma obowiązek wystawić osobom które otrzymały dotację PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Gminny fundusz ochrony środowiska nie ma osobowości prawnej; przychody i wydatki funduszu, na wniosek wójta zatwierdza Rada Gminy - art. 420 ustawy prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa plany przychodów i wydatków funduszy celowych.

Gminny fundusz ochrony środowiska jest częścią składową uchwały budżetowej i dotacje pochodzące z wydatków funduszu należy uznać za dotacje z budżetu gminy, wolne do podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy też wskazać, że celem zwolnienia dotacji z art. 21 ust.1 pkt 129 jest to, że dotacje te pochodzą ze środków publicznych i są wydatkowane na cele ściśle określone ustawami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe oznacza, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania tj. podmiotu wypłacającego dotacje, a zarazem ustalenia, czy przyznawana dotacja jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Gmina przyznała osobom fizycznym dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska, w formie dotacji.

Przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - które znajdują zastosowanie w przedmiotowej sprawie z uwagi na to, iż dotacje udzielone zostały w 2009 r. - wyraźnie wyodrębniają fundusz celowy od budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl art. 165 ust. 1 ww. ustawy, budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o finansach publicznych funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań.

W myśl art. 29 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy jest gminnym funduszem celowym.

Elementem wspólnym dla budżetu gminy i gminnego funduszu celowego jest uchwała budżetowa. Zarówno budżet jak i plan przychodów i wydatków tego funduszu ustalane są w uchwale budżetowej rady gminy. Nadto organem odpowiedzialnym za wykonanie budżetu gminy i planu funduszu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Z powyższego wynika zatem, że dotacja udzielona z funduszu celowego nie jest tożsama z dotacją udzieloną z budżetu państwa czy też z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż przedmiotowe dofinansowanie z gminnego funduszu ochrony środowiska stanowi co prawda dotację celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, jednakże nie można jej uznać za dotację otrzymaną z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bowiem jest udzielana z funduszu celowego. Zatem nie spełnia jednego z warunków niezbędnych do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” wskazuje na to, iż katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, a wymienione w nim są jedynie przykładowym wyliczeniem najbardziej typowych przychodów z tego źródła.

Tak więc w katalogu przychodów z innych źródeł mogą się mieścić dotacje otrzymywane przez osoby fizyczne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zatem osobom, którym przyznano dotację Wnioskodawca winien wystawić informacje PIT-8C, w których wykaże kwotę dofinansowania podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, dotacja udzielona z funduszu celowego nie jest tożsama z dotacją udzieloną z budżetu państwa czy też z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w związku z powyższym przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał zastosowania.

Jednocześnie Gmina ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dla osób, które otrzymały ww. dofinansowanie (dotację) z gminnego funduszu ochrony środowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.