ILPB1/415-462/09-2/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy osoby fizyczne biorące udział w szkoleniu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej PIT (PIT-8C), czy będą zwolnione?
2. Czy mikroprzedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, ewentualnie kilkuosobowe, niewielkie firmy posiadające 1-2 pojazdy osobowe lub dostawcze), biorący udział w szkoleniu będą podlegali opodatkowaniu oraz czy wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko , przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2009 r. (data wpływu 7 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zorganizowaniem bezpłatnego szkolenia dla osób fizycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zorganizowaniem bezpłatnego szkolenia dla osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje przeprowadzić przedsięwzięcie nauki eco-drivingu dla mieszkańców miasta. Eco-driving jest zgodny z polityką Unii Europejskiej i polega na szkoleniu kierowców w celu skorygowania niewłaściwych, nieefektywnych i niebezpiecznych nawyków oraz wykształceniu pasywnego i przewidującego sytuacje drogowe podejścia do kierowania samochodem, przyczyniając się w znacznej mierze do zredukowania niepotrzebnego obciążenia środowiska, co ma szczególne znaczenie w ujęciu globalnym.

Szkolenia mają na celu rozpropagowanie idei i upowszechnienie świadomości kilkuset osób (grupy: młodzi kierowcy, panie, instruktorzy nauki jazdy, mikroprzedsiębiorcy, pozostali kierowcy) i będą finansowane ze środków publicznych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będącego w dyspozycji Wnioskodawcy. Szacunkowy koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to około 250,00 zł brutto. Szkolenia dla uczestników będą bezpłatne, nabór odbędzie się poprzez przekazanie informacji za pomocą mediów publicznych, a chętni do odbycia szkolenia będą mogli zapisywać się za pośrednictwem Internetu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zorganizowaniem bezpłatnego szkolenia dla osób fizycznych.

Czy osoby fizyczne biorące udział w szkoleniu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej PIT (PIT-8C), czy będą zwolnione...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że szkolenia są nieodpłatnymi świadczeniami dla uczestników, to należy sporządzić dla nich deklarację podatkową PIT-8C, a osoby biorące udział w szkoleniu powinny potraktować te nieodpłatne świadczenia jako swój przychód i uwzględnić w swoim rozliczeniu rocznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca zamierza finansować przedsięwzięcie nauki eco-drivingu dla mieszkańców miasta, polegające na szkoleniu kierowców celu skorygowania niewłaściwych, nieefektywnych i niebezpiecznych nawyków oraz wykształceniu pasywnego i przewidującego sytuacje drogowe podejścia do kierowania samochodem, przyczyniając się w znacznej mierze do zredukowania niepotrzebnego obciążenia środowiska.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż ponoszenie przez Wnioskodawcę kosztów szkolenia będzie miało dla osób uczestniczących w szkoleniach konkretny wymiar finansowy, gdyż nie spowoduje uszczuplenia ich majątku, do którego musiałoby dojść gdyby nie pokrycie przez Wnioskodawcę kosztów szkoleń. Skoro zatem osoby szkolone osiągną określoną korzyść majątkową, to powstanie przychód podatkowy.

Przychodem podatkowym dla podatników, którym Wnioskodawca pokryje koszty szkoleń będzie nabyta wiedza.

Przychód ten będzie stanowił świadczenie, którego nie zawiera katalog zwolnień przedmiotowych, tj. art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochód z tego tytułu będzie zatem opodatkowany na zasadach określonych w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca będzie miał natomiast obowiązek wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł w roku podatkowym - na formularzu PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w zakresie pozostałej problematyki dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. obowiązków płatnika w związku ze zorganizowaniem bezpłatnego szkolenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą) wniosek rozstrzygnięto interpretacją indywidualną z dnia 26 czerwca 2009 r. nr ILPB1/415-462/09-3/AG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.