IBPBI/1/415-655/09/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 05 sierpnia 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 11 sierpnia 2009r.), uzupełnionym w dniu 14 października 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego tez pismem z dnia 05 października 2009r, Znak: IBPBI/1/415-655/09/ESZ wezwano o jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 14 października 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pomocy drogowej, naprawy i złomowania samochodów. W marcu 2009r. otrzymała kwotę 99.326,50 zł dopłaty za zagospodarowanie odpadów złomowych (demontaż), jako pomoc „de minimis”, równowartości 21.821,37 zł euro za osiągnięcie poziomów odzysku recyklingu.

Pomocy „de minimis” udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki związane z recyklingiem i zagospodarowaniem odpadów stanowiły koszty uzyskania w firmie Wnioskodawczyni. Otrzymaną kwotę pomocy opodatkowała i podatek odprowadziła na konto urzędu skarbowego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia stacji demontażu pojazdów. Do dnia 30 września 2009r. zakupiono sprzęt na kwotę brutto 21.227,85 zł. Wnioskodawczyni planuje wymianę pozostałego starego sprzętu, zakup oprogramowania komputerowego, przekształcenie części budynku zakładu na punkt przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ponadto środki pomocy zostaną przeznaczone na uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy pomoc „de minimis” udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie odpadów złomowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dopłata udzielona w formie pomocy „de minimis” nie podlega opodatkowaniu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z analizy treści powyższych przepisów wynika generalna zasada konieczności opodatkowania dotacji podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca przewidział jednakże wyjątki od opodatkowania dotacji w ściśle określonych przypadkach.

Nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej dotacje otrzymane w związku z zakupem, wytworzeniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 147 poz. 932) wydanego na podstawie art. 410b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", wpływy z tytułu opłat, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym, pomniejszone o koszty ich obsługi, przeznacza na:

 1. finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 2. dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie:
  • demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 3. dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 4. wspomaganie działalności, o której mowa w art. 410 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała dotację na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nie jest to zatem dotacja otrzymana na zakup lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Uzyskana dotacja stanowi zatem przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W określonych sytuacjach przychód z dotacji uzyskanych w ramach działalności gospodarczej może być zwolniony od opodatkowania. Stanowi o tym m.in. art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zastosowanie tego zwolnienia uzależnione jest zatem od pochodzenia źródła finansowania dotacji oraz trybu jej udzielania.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż dotacja została udzielona Wnioskodawczyni ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Podstawa prawna udzielania tej pomocy została określona m.in. w art. 410a ustawy Prawo ochrony środowiska.
Na mocy tego przepisu Narodowy Fundusz udziela dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • uzyskał wymagane poziomy odzysku i recyklingu, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • posiada decyzje wymagane w związku z prowadzeniem stacji demontażu,
 • złożył w terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stanowią dotacje celowe, o których mowa w art. 107 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Dotacje te są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel, zgodnie z art. 401 ust. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, Fundusz przeznacza środki pochodzące z:

 • opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • przychodów z oprocentowania.

W związku z tym dopłaty do demontażu, o których mowa we wniosku nie stanowią dotacji otrzymanych z budżetu państwa, co jest warunkiem koniecznym do zwolnienia ich z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie powołanego uprzednio art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako uzyskane z funduszu celowego, a nie od agencji rządowej, nie może również korzystać ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymane przez Wnioskodawczynię środki nie korzystają też z żadnego z innych zwolnień przewidzianych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie, otrzymana przez Wnioskodawczynię dopłata do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stosownie do treści cyt. powyżej art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zaliczana do przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, rzutujących na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.