Fundusz ochrony środowiska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz ochrony środowiska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
18
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji

Fragment:

U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje udzielone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych przepisów. Zdaniem Gminy z wniosku wynika, że finansuje 45% udziału w kosztach wykonania usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych, ze środków otrzymanych z dotacji Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te zostały wprowadzone przez Gminę do budżetu po stronie dochodów Gminy. Budową przyłączy zajmuje się wyłoniony wykonawca. Osoby fizyczne nie otrzymują środków finansowych, ponieważ płatności dokonuje Gmina zgodnie z przedstawionymi przez wykonawcę fakturami, 55% kosztów ww. usługi pokrywają mieszkańcy. W takiej sytuacji osoby fizyczne otrzymują od Gminy częściowo odpłatne świadczenie w postaci sfinansowania (45%) usługi związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych. Zdaniem Gminy, sfinansowanie poszczególnym gospodarstwom domowym, w wysokości 45% udziału w kosztach usługi, związanej z budową przyłączy kanalizacyjnych, dokonywane ze środków pochodzących z dotacji Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które Gmina otrzymała jako dotowany, i które wprowadziła do budżetu po stronie dochodów Gminy, będzie korzystało ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wartość otrzymanego świadczenia częściowo odpłatnego, a w konsekwencji czego Gmina nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

2013
6
lis

Istota:

Czy dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska winno być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy wnioskodawczyni powinna kwotę ww. dofinansowania uwzględnić w przychodach w zeznaniu rocznym za 2009r.?

Fragment:

Nr 25, poz. 150 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do końca 2009r. - na zasadach określonych ustawą działają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „ Narodowym Funduszem ”, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „ wojewódzkimi funduszami ”, powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „ powiatowymi funduszami ”, oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „ gminnymi funduszami ”. Zgodnie z art. 401 ust. 1 ww. ustawy przychodami funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 362 ust. 3. Przepis art. 403 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż gminne i powiatowe fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Stosownie do art. 406 ust. 1 pkt 7) ww. ustawy środki gminnych funduszy przeznacza się na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Z kolei, jak wynika z art. 408 tej ustawy działalność, o której mowa w art. 406 może być finansowana przez przyznawanie dotacji. Zgodnie z art. 107 pkt 2 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych dotacjami celowymi są także środki przekazywane przez jednostki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 i 12 (tj. państwowe i samorządowe fundusze celowe), na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.

2011
1
paź

Istota:

Czy wolna jest od podatku dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Fragment:

Nr 25, poz. 150 ze zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Od dnia 1 stycznia 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utracił status funduszu celowego. Jak stanowi art. 126 ww. ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Mając na względzie, że środki wypłacane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie pochodzą ani z budżetu państwa, ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego (jak wynika art. 401 ustawy prawo ochrony środowiska), jak również to, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie jest funduszem celowym, stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne nie mogą być uznane za dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fragment:

Nr 25, poz. 150 ze zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).Od dnia 1 stycznia 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utracił status funduszu celowego. Jak stanowi art. 126 ww. ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Mając na względzie, że środki wypłacane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie pochodzą ani z budżetu państwa, ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego (jak wynika art. 401 ustawy prawo ochrony środowiska), jak również to, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie jest funduszem celowym, należy stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne nie mogą być uznane za dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy otrzymana dotacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

W związku z tą działalnością otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki pieniężne tytułem finansowania dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przechodząc do oceny charakteru tych środków należy przede wszystkim stwierdzić, że zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Narodowym Funduszem", jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Od dnia 1 stycznia 2010 r. Narodowy Fundusz nie posiada statusu funduszu celowego. Jak stanowi art. 126 powołanej wcześniej ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Mając na względzie, że środki wypłacane przez Narodowy Fundusz nie pochodzą ani z budżetu państwa, ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 401 ustawy prawo ochrony środowiska), jak również to, że Narodowy Fundusz nie jest funduszem celowym, należy stwierdzić, że otrzymane przez Spółkę środki pieniężne nie mogą być uznane za dotację w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy nieodpłatne świadczenie w zakresie wywozu azbestu z posesji osób fizycznych finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizowane w ramach programu rządowego stanowi przychód, o którym mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Biura – 22 kwietnia 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 kwietnia 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W celu wspierania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, Gmina będąca wnioskodawcą w latach 2008-2009 realizowała zadanie pn. „ ... ”. Środki na realizację przedmiotowego zadania pochodziły z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania odbywała się na podstawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy L. przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2008r., zgodnie z zarządzeniem Burmistrza z dnia 18 lutego 2008r. na podstawie umów zawartych pomiędzy gminą a firmami wywozowymi wyłonionymi w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz w oparciu o rządowy program - Program usuwania wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r. i Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009r.

2011
1
sie

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne

Fragment:

Biura – 11 sierpnia 2009r.), uzupełnionym w dniu 14 października 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2009 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego tez pismem z dnia 05 października 2009r, Znak: IBPBI/1/415-655/09/ESZ wezwano o jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 14 października 2009r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pomocy drogowej, naprawy i złomowania samochodów. W marcu 2009r. otrzymała kwotę 99.326,50 zł dopłaty za zagospodarowanie odpadów złomowych (demontaż), jako pomoc „ de minimis ”, równowartości 21.821,37 zł euro za osiągnięcie poziomów odzysku recyklingu. Pomocy „ de minimis ” udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki związane z recyklingiem i zagospodarowaniem odpadów stanowiły koszty uzyskania w firmie Wnioskodawczyni.

2011
1
sie

Istota:

Czy przyznane dla osób fizycznych dotacje ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska, na działania służące ochronie środowiska, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też zwolnienie to nie ma zastosowania i Gmina ma obowiązek wystawić osobom które otrzymały dotację PIT-8C?

Fragment:

Czy przyznane dla osób fizycznych dotacje ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska, na działania służące ochronie środowiska, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też zwolnienie to nie ma zastosowania i Gmina ma obowiązek wystawić osobom które otrzymały dotację PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Gminny fundusz ochrony środowiska nie ma osobowości prawnej; przychody i wydatki funduszu, na wniosek wójta zatwierdza Rada Gminy - art. 420 ustawy prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa plany przychodów i wydatków funduszy celowych. Gminny fundusz ochrony środowiska jest częścią składową uchwały budżetowej i dotacje pochodzące z wydatków funduszu należy uznać za dotacje z budżetu gminy, wolne do podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
sie

Istota:

Czy dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do usuwania wyrobów zawierających azbest podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) na zasadach określonych ustawą działają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „ Narodowym Funduszem ”, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „ wojewódzkimi funduszami ”, powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „ powiatowymi funduszami ”, oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „ gminnymi funduszami ”. Ilekroć w ustawie jest mowa o „ funduszach ”, rozumie się przez to Narodowy Fundusz, wojewódzki fundusz, powiatowy fundusz i gminny fundusz. Zgodnie z art. 401 ust. 1 ww. ustawy przychodami funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 362 ust. 3. Przepis art. 403 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż gminne i powiatowe fundusze są funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Stosownie do art. 406 ust. 1 pkt 6) ww. ustawy środki gminnych funduszy przeznacza się na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi. Z kolei jak wynika z art. 408 ww. ustawy działalność, o której mowa w art. 406 może być finansowana przez przyznawanie dotacji.

2011
1
lip

Istota:

1. Czy osoby fizyczne biorące udział w szkoleniu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej PIT (PIT-8C), czy będą zwolnione?
2. Czy mikroprzedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, ewentualnie kilkuosobowe, niewielkie firmy posiadające 1-2 pojazdy osobowe lub dostawcze), biorący udział w szkoleniu będą podlegali opodatkowaniu oraz czy wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej?

Fragment:

Szkolenia mają na celu rozpropagowanie idei i upowszechnienie świadomości kilkuset osób (grupy: młodzi kierowcy, panie, instruktorzy nauki jazdy, mikroprzedsiębiorcy, pozostali kierowcy) i będą finansowane ze środków publicznych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będącego w dyspozycji Wnioskodawcy. Szacunkowy koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to około 250,00 zł brutto. Szkolenia dla uczestników będą bezpłatne, nabór odbędzie się poprzez przekazanie informacji za pomocą mediów publicznych, a chętni do odbycia szkolenia będą mogli zapisywać się za pośrednictwem Internetu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zorganizowaniem bezpłatnego szkolenia dla osób fizycznych. Czy osoby fizyczne biorące udział w szkoleniu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wymaga to sporządzenia deklaracji podatkowej PIT (PIT-8C), czy będą zwolnione... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że szkolenia są nieodpłatnymi świadczeniami dla uczestników, to należy sporządzić dla nich deklarację podatkową PIT-8C, a osoby biorące udział w szkoleniu powinny potraktować te nieodpłatne świadczenia jako swój przychód i uwzględnić w swoim rozliczeniu rocznym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.