IPTPB3/4511-296/15-2/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zamiany tytułów uczestnictwa w ramach Funduszu Parasolowego, tj. zamiany tytułów uczestnictwa subfunduszy na inne tytuły uczestnictwa subfunduszu Funduszu Parasolowego (na inne tytuły subfunduszu lub inną klasę tytułów tego samego subfunduszu)?
IPTPB3/4511-296/15-2/KJinterpretacja indywidualna
  1. fundusz kapitałowy
  2. kapitały pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu udziału w funduszu kapitałowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu udziału w funduszu kapitałowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Na wstępie Wnioskodawca zaznacza, że posiada miejsce zamieszkania w Polsce i jest rezydentem podatkowym w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: ustawa PIT).

Wnioskodawca rozważa w przyszłości możliwość dokonania inwestycji w parasolowy fundusz inwestycyjny wskazany poniżej.

... (dalej: „Fundusz Parasolowy”) jest funduszem inwestycyjnym typu otwartego działającego w reżimie SICAV (o zmiennym kapitale) jako spółka akcyjna prawa luksemburskiego inkorporowana w Wielkim Księstwie Luksemburga. Fundusz parasolowy został zarejestrowany na oficjalnej liście przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe zgodnie z częścią pierwszą ustawy luksemburskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania (dalej: „ustawa z dnia 17 grudnia 2010”). Fundusz parasolowy kwalifikuje się jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe zgodnie z Dyrektywą 2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. (Dz. U. UE. L 302/32 z późn. zm.). Fundusz Parasolowy został zarejestrowany w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre de Commerce et des Sociétés).

Działalność Funduszu Parasolowego jest nadzorowana przez organ właściwy do nadzoru finansowego z Wielkiego Księstwa Luksemburga (Commission de Surveillance du Secteur Financier, tj. Komisja Nadzoru Sektora Finansowego, dalej: „CSSF”) i została zarejestrowana w rejestrze podmiotów nadzorowanych CSSF pod numerem ... .

Fundusz Parasolowy jest uprawniony do korzystania z regulacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. oraz Protokołu z dnia 7 czerwca 2012 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga zmieniającego powyższą Konwencję (dalej: „Konwencja PL-LUX”) na podstawie certyfikatu rezydencji wydanego na podstawie okólnika z dnia 12 lutego 2015 r. (Circulaire du directeur des contributions L.G.-A.n 61 of 12 February 2015) wydanego przez Władze Podatkowe Luksemburga.

Fundusz Parasolowy posiadający siedzibę w Luksemburgu jest uznawany za rezydenta podatkowego. Dywidendy dystrybuowane do inwestorów przez Fundusz Parasolowy są zwolnione z podatku pobieranego u źródła w Luksemburgu.

Fundusz Parasolowy dystrybuuje swoje tytuły uczestnictwa w Polsce na podstawie zawiadomienia o zamiarze zbywania jednostek uczestnictwa zgodnie z art. 253 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157, dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”) złożonego przez CSSF do Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce. Z zawiadomienia złożonego przez CSSF wynika m.in., że spółką zarządzającą Funduszu Parasolowego jest ... S.a.r.l. zarejestrowana w Wielkim Księstwie Luksemburga (w rejestrze podmiotów nadzorowanych CSSF zarejestrowana pod numerem ...).

Fundusz Parasolowy jest podzielony na liczne subfundusze, które posiadają klasy tytułów uczestnictwa (udziałów). W zależności od klasy udziałów, tytuły uczestnictwa reprezentują różne uprawienia majątkowe.

Wnioskodawca zamierza inwestować w Fundusz Parasolowy nabywając i zbywając tytuły poszczególnych subfunduszy należących do jednego funduszu parasolowego, czyli będzie zamieniał tytuły jednego subfunduszu na kolejne tytuły w subfunduszu (innego rodzaju subfunduszu lub innej klasy tego samego subfunduszu) w zależności od zamiaru osiągnięcia jak największej stopy zwrotu z inwestycji. W przypadku zamiany w ramach Funduszu Parasolowego jednych tytułów uczestnictwa subfunduszu na inne tytuły uczestnictwa (drugiego subfunduszu lub inną klasę tego samego subfunduszu), nie dochodzi do wypłaty na rzecz Wnioskodawcy. W związku z powyższym stanem przyszłym Wnioskodawca powziął wątpliwość co do opodatkowania opisanej sytuacji.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zamiany tytułów uczestnictwa w ramach Funduszu Parasolowego, tj. zamiany tytułów uczestnictwa subfunduszy na inne tytuły uczestnictwa subfunduszu Funduszu Parasolowego (na inne tytuły subfunduszu lub inną klasę tytułów tego samego subfunduszu)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie On zobowiązany do zapłaty podatku PIT w momencie zamiany tytułów uczestnictwa subfunduszy Funduszu Parasolowego (na tytuły innego subfunduszu lub tytuły innej klasy tego samego subfunduszu).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: ustawa PIT), osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Należy wskazać, że Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej.

W ocenie Wnioskodawcy, wypłata z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa (udziałów) w Funduszu Parasolowym będzie w całości opodatkowana w Polsce, ponieważ Wnioskodawca jest rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, zgodnie z Konwencją PL-LUX, zamiany tytułów uczestnictwa i klas uczestnictwa będą zaklasyfikowane jako przeniesienie majątku (art. 3 ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 5 Konwencji PL-LUX). Zatem, właściwą metodą unikania opodatkowania będzie metoda odliczenia proporcjonalnego wskazana w art. 24 ust. 2 lit. b Konwencji PL-LUX. Jednak ze względu na fakt, że Wielkie Księstwo Luksemburga nie pobiera podatku od przychodów kapitałowych, zatem Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek w pełnej wysokości w Polsce. Należy zaznaczyć, że art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT wskazuje, że źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Ponadto, art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się również przychody z funduszy kapitałowych. Zaś definicja funduszy kapitałowych została określona w art. 5a ust. 1 pkt 14 ustawy PIT: „Ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych...”. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych do działalności zagranicznych funduszy inwestycyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych. Definicja pojęcia zagranicznego funduszu inwestycyjnego została określona w art. 2 pkt 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych, tj. przez fundusz zagraniczny należy rozumieć otwarty fundusz inwestycyjny lub spółkę inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie na działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady wspólnego inwestowania. Zgodnie ze stanem faktycznym Fundusz Parasolowy został zarejestrowany jako spółka inwestycyjna w rejestrze Handlowym i Spółek Wielkiego Księstwa Luksemburga pod numerem ... oraz w rejestrze podmiotów nadzorowanych CSSF pod numerem ... . Należy zaznaczyć, że działalność Funduszu Parasolowego została notyfikowana na podstawie art. 253 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010), w którym to CSSF potwierdził spełnienie warunków do uznania za przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (dalej: „UCITS”). Jak zostało powyżej wskazane, działalność zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz spółek inwestycyjnych jest regulowana przez ustawę o funduszach inwestycyjnych, zatem spełniony został warunek określony w art. 5a ust. 1 pkt 14 ustawy PIT, który wymaga aby fundusz działał na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Podobne stanowisko przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 14 marca 2008 r. (III SA/Wa 1577/07): „F. SA. zarejestrowana w Luksemburgu jest funduszem zagranicznym w rozumieniu ustawy i działającym w Polsce, na podstawie przepisów tej ustawy. Mimo, że sposób jego organizacji i zasady funkcjonowania określa prawo macierzyste, to zasady jego działalności, jego prawa i obowiązki na terytorium RP, określa ustawa o funduszach inwestycyjnych, z dnia 27 maja 2004 r. – jak wskazuje art. 1 ustawy”.

Zatem, należy stwierdzić, że Fundusz Parasolowy jest funduszem zagranicznym działającym w Polsce na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ponieważ jego działalność w Polsce jest regulowana przez ustawę o funduszach inwestycyjnych. Ponadto, jak to zostało wskazane, Fundusz Parasolowy dokonał obowiązku notyfikacyjnego określonego w art. 253 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wobec tego, Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nad nim nadzór w zakresie działalności w Polsce na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Art. 17 ust. 1c ustawy PIT wskazuje, że znajdzie on zastosowanie w przypadku umorzenia tytułów uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, jeśli zamiana tytułów uczestnictwa subfunduszu na tytuły uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego jest dokonywana na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jak zostało wyżej wykazane, Fundusz Parasolowy działa na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Jeśli chodzi o sam fakt zamiany tytułów uczestnictwa jednego subfunduszu na inne tytuły uczestnictwa subfunduszu tego samego funduszu parasolowego to zostało ono dopuszczone w polskich regulacjach prawnych i zdefiniowane w ustawy o funduszach inwestycyjnych. Art. 162 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi, że przez zamianę tytułów uczestnictwa należy rozumieć umorzenie tytułów uczestnictwa w funduszu z wydzielonymi subfunduszami, a za środki uzyskane z tego umorzenia nabycie tytułów uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego.

Zatem, zamianę tytułów uczestnictwa należy rozumieć jako umorzenie tytułów uczestnictwa, a za środki wynikłe z tego umorzenia, nabycie nowych tytułów uczestnictwa tego samego funduszu parasolowego, wobec tego, wyłączoną z rozpoznania przychodu wynikającego z art. 17 ust. 1c ustawy PIT. Znajdzie on w pełni zastosowanie do Wnioskodawcy w związku z opisaną zamianą tytułów uczestnictwa w Funduszu Parasolowym, ponieważ Fundusz Parasolowy działa na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Należy ponadto wskazać, że powyższa wykładnia jest powszechnie akceptowana przez organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lipca 2011 r. (ITPB1/415-483/11/TK) przyjął stanowisko na tle funduszu luksemburskiego: „Mając na uwadze treść wyżej cytowanych przepisów oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, bowiem dla celów podatku dochodowego zamiana jednostek uczestnictwa między subfunduszami tego samego funduszu inwestycyjnego jest traktowania, jako sposób inwestowania środków zgromadzonych w funduszu”.

Podobne stanowisko przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2013 r. (IPPB2/415-237/13-4/AS) na tle funduszu luksemburskiego: „Mając na uwadze treść wyżej cytowanych przepisów oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, bowiem dla celów podatku dochodowego zamiana jednostek uczestnictwa między subfunduszami tego samego funduszu inwestycyjnego jest traktowana, jako sposób inwestowania środków zgromadzonych w funduszu”.

Ustawodawca wprowadzając zwolnienie określone w art. 17 ust. 1c ustawy PIT miał na celu nieopodatkowywanie akumulacji kapitału gromadzonego w funduszu inwestycyjnym, który podlega kolejnym ciągłym reinwestycjom. Taka konstrukcja podatkowa pozwala na efektywną akumulację kapitału w funduszu. Na jej znaczenie wskazał, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 listopada 2014 r. (ILPB2/415-859/14-2/JK), który zajął stanowisko: „Z powyższego wynika, że z perspektywy podatkowej zamiana jednostek uczestnictwa między subfunduszami danego funduszu inwestycyjnego jest traktowana jako sposób inwestowania środków zgromadzonych w funduszu i nie prowadzi do powstania przychodu na gruncie ustawy PIT”.

Również na taki zamysł ustawodawcy wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wraz z projektami aktów wykonawczych z dnia 27 kwietnia 2005 r. (Sejm IV kadencji, druk nr 3982), że „Propozycje mają na celu opodatkowanie dochodu uzyskanego z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami na „wyjściu” z funduszu inwestycyjnego. W związku z tym proponuje się wprowadzenie rozwiązań zapewniających neutralność podatkową przy zmianie jednostek uczestnictwa między subfunduszami tego samego funduszu inwestycyjnego. W tym przypadku zamiana jednostek uczestnictwa między subfunduszami traktowana jest jako sposób inwestowania środków zgromadzonych w funduszu. W konsekwencji przyjętych rozwiązań dochodem z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami będzie różnica między przychodem uzyskanym na „wyjściu’ z takiego funduszu, a kosztami uzyskania poniesionymi na nabycie jednostek uczestnictwa przy „wejściu” do tego funduszu”.

Wobec powyższego, należy zaznaczyć, że nieopodatkowanie zamiany tytułów uczestnictwa w ramach jednego Funduszu Parasolowego (tj. na drugi subfundusz lub inną klasę tytułów uczestnictwa tego samego subfunduszu) jest sposobem akumulacji kapitału, ponieważ pozwala bardziej efektywnie inwestować środki będące w Funduszu Parasolowym.

Ponadto, opodatkowanie zamiany tytułów uczestnictwa subfunduszy w ramach jednego Funduszu Parasolowego w Polsce miałoby efekt zniechęcający do prowadzenia tego rodzaju inwestycji w Wielkim Księstwie Luksemburga. Wobec tego, takie opodatkowanie stanowi nieuzasadnione i nieobiektywne naruszenie swobody przepływu kapitału. Tego rodzaju ograniczenia są zakazane w Unii Europejskiej, na co wskazuje praktyka orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przykładowo, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 maja 2012 r. (C-338/11 do C-347/11) Santander Asset Management SGIIC SA wskazał, że: „Z utrwalonego orzecznictwa wynika również, że do środków zakazanych na mocy art. 63 ust. 1 TFUE zaliczają się, jako ograniczenia w przepływie kapitału, środki, które mogą zniechęcać osoby niebędące rezydentami do dokonywania inwestycji w określonym państwie członkowskim lub które mogą zniechęcić osoby będące rezydentami w państwie członkowskim do dokonywania inwestycji w innych państwach (wyroki: z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-370/05 Festersen, Zb. Orz. s. I-1129, pkt 24; z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie C-101/05 A, Zb. Orz. s. I-11531, pkt 40; a także z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawach połączonych C-436/08 i C-437/08 Haribo Lakritzen Hans Riegel i Österreichische Salinen, Zb. Orz. s. I-305, pkt 50)”.

Również w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych w Polsce wskazuje się, że pomimo braku harmonizacji podatków bezpośrednich w Unii Europejskiej, należy wskazać, że władza podatkowa musi być wykonywana zgodnie przez Państwa Członkowskie z prawem wspólnotowym, tj. przykładowo nie mogą naruszać swobód, które są filarami UE. Na znaczenie wykonywania kompetencji Państw Członkowskich zgodnie z prawem wspólnotowym wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 marca 2008 r. (III SA/Wa 1577/07): „Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzecznictwie wskazuje wprawdzie, że opodatkowanie bezpośrednie należy do kompetencji państw członkowskich, ale podkreśla równocześnie, że państwa te muszą wykonywać tę kompetencję w zgodzie z prawem wspólnotowym, a więc nie mogą wprowadzać dyskryminacji ze względu na przynależność państwową (art. 12 Traktatu)”.

Zatem, dopiero w momencie całkowitego umorzenia tytułów uczestnictwa w Funduszu Parasolowym, tj. „wyjścia” z Funduszu Parasolowego, do przychodu Wnioskodawcy wynikłego z tego umorzenia znajdzie zastosowanie art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, który wskazuje, że do dochodu z tytułu funduszy kapitałowych stosuje się stawkę 19%. W związku z powyższym, w przypadku umorzenia tytułów uczestnictwa na „wyjściu” z Funduszu Parasolowego, powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku PIT, a zapłata podatku przez Wnioskodawcę nastąpi do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Natomiast do sytuacji zamiany tytułów uczestnictwa w subfunduszu (na drugi subfundusz lub inną klasę uczestnictwa tego samego subfunduszu) opodatkowanie zgodnie z art. 17 ust.1c ustawy PIT nie nastąpi.

Wnioskodawca podkreśla, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 października 2015 r. (IPPB2/4511-758/15-2/JG): „W przypadku uzyskania dochodów po zakończeniu inwestycji Wnioskodawca będzie zobowiązany samodzielnie rozliczyć i zapłacić 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Rozliczenia tego dokonuje w terminie do dnia 30 kwietnia następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1 ustawy), na stosownym formularzu. Reasumując, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PIT w momencie zamiany tytułów uczestnictwa w ramach Funduszu Parasolowego, tj. zamiany tytułów subfunduszy na inne tytuły uczestnictwa subfunduszu Funduszu Parasolowego (na inne tytuły subfunduszy lub inną klasę tytułów tego samego subfunduszu)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.