ILPB2/4511-1-530/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Wypłata świadczenia emerytalnego.
ILPB2/4511-1-530/15-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. fundusz kapitałowy
 2. zwolnienie
 3. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Podatnik jest obywatelem szwedzkim, a jego miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce. Przez kilkanaście lat pracował Polsce na podstawie umów o pracę z polskimi pracodawcami należącymi do tej samej międzynarodowej grupy kapitałowej.

Ci pracownicy spółek wspomnianej grupy kapitałowej, którzy wykonują pracę poza krajem pochodzenia, objęci są ubezpieczeniem na wypadek śmierci, inwalidztwa oraz w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

W ramach ubezpieczenia emerytalnego lokalne spółki koncernu (w przypadku Podatnika był to polski pracodawca) dokonują wpłaty składek na ubezpieczenie do niezależnego od pracodawcy towarzystwa ubezpieczeniowego. Podatnik został objęty tego rodzaju ubezpieczeniem w 2000 r. i począwszy od tego roku polski pracodawca dokonywał wpłaty składek na jego ubezpieczenie. Składki były traktowane przez pracodawcę jako dochód ze stosunku pracy i od ich ubruttowionej wartości pobierano zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Składki przekazywane były na konto emerytalne Podatnika, w ramach którego nabywano jednostki funduszy kapitałowych inwestujących w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Na wartość jego konta emerytalnego składała się suma składek wpłaconych przez polskiego pracodawcę oraz suma dochodów z inwestycji osiągniętych przez fundusze kapitałowe.

Pracownik objęty opisanym ubezpieczeniem emerytalnym ma prawo wyboru strategii inwestycyjnej, tj. wyboru, czy przekazywane składki powinny być inwestowane w fundusz agresywny (z potencjalnie wyższą stopą zwrotu, ale większym ryzykiem poniesienia strat) czy konserwatywny (z potencjalnie niniejszą stopą zwrotu, ale mniejszym ryzykiem poniesienia strat). Pracownik ma prawo zmieniać strategię inwestycyjną w trakcie trwania ubezpieczenia, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie ma prawa środków otrzymać w jakiejkolwiek formie. W 2011 r. środki zgromadzone na koncie emerytalnym Podatnika przekazano z jednego funduszu inwestycyjnego do innego.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego, tj. 65 lat, Podatnik mógł zażądać wypłaty zgromadzonych środków w formie jednorazowej wypłaty lub w formie dożywotniego systematycznie wypłacanego świadczenia emerytalnego. Podatnik wybrał to pierwsze rozwiązanie, a wypłatę otrzymał w maju w 2014 r. Na łączną wartość wypłat złożyły się dwa elementy: zwrot kwot wpłaconych przez pracodawcę oraz dochody wypracowane przez fundusze kapitałowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wypłata jednorazowego świadczenia emerytalnego z tytułu ubezpieczenia emerytalnego w części odpowiadającej łącznej kwocie składek wpłaconych przez pracodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy wypłata jednorazowego świadczenia emerytalnego z tytułu ubezpieczenia emerytalnego w części odpowiadającej dochodom osiągniętym przez fundusze kapitałowe związane z tym ubezpieczeniem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Wypłata jednorazowego świadczenia emerytalnego z tytułu ubezpieczenia emerytalnego w części odpowiadającej łącznej kwocie składek wpłaconych przez pracodawcę jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wynika to z tego, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF w brzmieniu z maja 2014 r.: wolne od podatku dochodowego są:

 1. kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:
  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, (...)
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

W świetle powyższego przepisu, zdaniem Podatnika, otrzymana przez niego wypłata jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim stanowi zwrot środków wpłaconych przez pracodawcę na ubezpieczenie z funduszem kapitałowym. Otrzymana przez niego kwota ubezpieczenia nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, ani prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Z kolei zgodnie bowiem z art. 24 ust. 15 ustawy o PDOF: Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia, a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy. Opodatkowaniu może zatem podlegać jedynie nadwyżka wypłaconej kwoty świadczenia nad sumą wpłaconych składek.

Dodatkową okolicznością przemawiającą za słusznością stanowiska Podatnika jest fakt, że wpłaty na ubezpieczenie dokonywane przez pracodawcę były traktowane jako dochód ze stosunku pracy Podatnika w momencie ich dokonania. Podatnik poniósł zatem ciężar podatku od ich wartości. Opodatkowanie zwrotu środków prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu.

Ad. 2.

Wypłata jednorazowego świadczenia emerytalnego z tytułu ubezpieczenia emerytalnego w części odpowiadającej dochodom osiągniętym przez fundusze kapitałowe związane z tym ubezpieczeniem z tytułu składek wpłaconych do funduszy począwszy od 1 grudnia 2001 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast wypłata jednorazowego świadczenia emerytalnego z tytułu ubezpieczenia emerytalnego w części odpowiadającej dochodom osiągniętym przez fundusze kapitałowe związane z tym ubezpieczeniem z tytułu składek wpłaconych do funduszy przed 1 grudnia 2001 r. jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwolniona.

Stanowisko Podatnika wynika z tego, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF w brzmieniu z maja 2014 r.: wolne od podatku dochodowego są:

 1. kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:
  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, (...)
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 15 tej ustawy: Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia, a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Zgodnie zaś z art. 30a ust. 1 ustawy o PDOF: Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:

 1. od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Zatem dochód osiągnięty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, w tym także z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi podlega opodatkowaniu według stawki l9%. Jednakże według przepisów przejściowych ujętych w art. 52a ustawy o PDOF 1. Zwalnia się od podatku dochodowego:

 1. dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5, jeżeli dochody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym, bez względu na formę tego programu - w zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r. z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59.

Z powyższego przepisu wynika, ze zwolnione z podatku są dochody z udziału w funduszach kapitałowych wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., jeśli wpłat do funduszu dokonano przed 1 grudnia 2001 r. Opodatkowaniu podlegają jedynie dochody z udziału w funduszach kapitałowych osiągnięte z wpłat do funduszy dokonanych począwszy od 1 grudnia 2001 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.