Fundusz kapitałowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz kapitałowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
maj

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia emerytalnego.

Fragment:

Zgodnie zaś z art. 30a ust. 1 ustawy o PDOF: .,Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: (...) 5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (...)”. Zatem dochód osiągnięty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, w tym także z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi podlegają opodatkowaniu według stawki 19%. Jednakże według przepisów przejściowych ujętych w art. 52a ustawy o PDOF „1. Zwalnia się od podatku dochodowego: (...) 3) dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5, jeżeli dochody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.: zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym, bez względu na formę tego programu - w zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59; (...)”. Z powyższego przepisu wynika, że zwolnione z podatku są dochody z udziału w funduszach kapitałowych wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., jeśli wpłat do funduszu dokonano przed 1 grudnia 2001 r.

2018
5
kwi

Istota:

Czy dokonana przez Ubezpieczyciela wypłata dla Wnioskodawczyni, jako świadczenie wykupu, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z kolei we własnym stanowisku Wnioskodawczyni wskazała, że przedmiotem umowy „ ...jest życie ubezpieczonego oraz inwestowanie środków pochodzących ze składek wpłaconych z tytułu umowy w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych /.../. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe: dożycie przez ubezpieczonego daty dożycia oraz śmierć ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia ”. Należy zauważyć, że szczególną zasadę ustalania dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy wprowadza przepis art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przepis art. 24 ust. 15a tej ustawy dotyczy umowy ubezpieczenia na życie lub dożycie. Zatem w przypadku otrzymania świadczenia w postaci zysku z polisy ubezpieczeniowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, dochód należy ustalić w oparciu art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jako różnicę między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5a ww. ustawy, od dochodu z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Wskazanego wyżej dochodu nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich (art. 30a ust. 5 ww. ustawy).

2016
28
lis

Istota:

Czy wydatki związane z opłacaniem Pakietu D. za usługi assisatnce z możliwością skorzystania z dodatkowego bezskładkowego nieobowiązkowego ubezpieczenia na życie lub funduszu kapitałowego otrzymanego jako dodatek do Pakietu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej? Czy można fakturę za usługę assistanse uznać jako koszt pośredni w momencie otrzymania faktury?Czy ewentualne uzyskanie świadczenia i innych praw z tytułu zawartej dodatkowej polisy ubezpieczeniowej będzie przychodem podatkowym Wnioskodawcy?

Fragment:

Za przychody z tego źródła, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c. Dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu z zastrzeżeniem art. 52a. Pojęcie "fundusze kapitałowe" zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem ilekroć jest mowa o funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Wobec braku wymienienia w definicji "funduszy kapitałowych" innych funduszy nie mających charakteru kapitałowego, to opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody z tytułu uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Tak więc funduszami o charakterze kapitałowym będą wszystkie fundusze poza funduszami emerytalnymi, jeżeli ich działalność polega na zbieraniu i lokowaniu środków pieniężnych ich uczestników.

2016
11
mar

Istota:

Kapitały pieniężne.

Fragment:

Pojęcie funduszy kapitałowych zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 14 ww. ustawy, w świetle którego (w brzmieniu do dnia 31 grudnia 2015 roku) ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Natomiast w brzmieniu ww. ustawy od dnia 1 stycznia 2016 roku w świetle powyższego przepisu ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

2016
11
mar

Istota:

Kapitały pieniężne.

Fragment:

Przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych statuuje z kolei art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle którego za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c. Pojęcie funduszy kapitałowych zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 14 ww. ustawy, w świetle którego (w brzmieniu do dnia 31 grudnia 2015 roku) ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Natomiast w brzmieniu ww. ustawy od dnia 1 stycznia 2016 roku w świetle powyższego przepisu ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych reguluje art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego od tych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

2016
11
mar

Istota:

Kapitały pieniężne.

Fragment:

Przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych statuuje z kolei art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle którego za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c. Pojęcie funduszy kapitałowych zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 14 ww. ustawy, w świetle którego (w brzmieniu do dnia 31 grudnia 2015 roku) ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Natomiast w brzmieniu ww. ustawy od dnia 1 stycznia 2016 roku w świetle powyższego przepisu ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zasady opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych reguluje art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego od tych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

2016
11
lut

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zamiany tytułów uczestnictwa w ramach Funduszu Parasolowego, tj. zamiany tytułów uczestnictwa subfunduszy na inne tytuły uczestnictwa subfunduszu Funduszu Parasolowego (na inne tytuły subfunduszu lub inną klasę tytułów tego samego subfunduszu)?

Fragment:

Ponadto, art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się również przychody z funduszy kapitałowych. Zaś definicja funduszy kapitałowych została określona w art. 5a ust. 1 pkt 14 ustawy PIT: „ Ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych... ”. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych do działalności zagranicznych funduszy inwestycyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych. Definicja pojęcia zagranicznego funduszu inwestycyjnego została określona w art. 2 pkt 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych, tj. przez fundusz zagraniczny należy rozumieć otwarty fundusz inwestycyjny lub spółkę inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie na działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady wspólnego inwestowania. Zgodnie ze stanem faktycznym Fundusz Parasolowy został zarejestrowany jako spółka inwestycyjna w rejestrze Handlowym i Spółek Wielkiego Księstwa Luksemburga pod numerem ... oraz w rejestrze podmiotów nadzorowanych CSSF pod numerem ... . Należy zaznaczyć, że działalność Funduszu Parasolowego została (...)

2015
24
gru

Istota:

Kapitały pieniężne.

Fragment:

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 Ustawy o PIT, od dochodu z udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Przepis ten nie wskazuje, zdaniem Wnioskodawcy, że dochód powinien być określany w stosunku do każdej pojedynczej transakcji. W związku z tym, zasadne jest stosowanie reguły ogólnej zawartej w art. 9 Ustawy o PIT, że dochodem z danego źródła przychodów jest różnica pomiędzy sumą przychodów i sumą kosztów z tego źródła uzyskanych/poniesionych w danym roku podatkowym. W ustępie 5 wspomnianego artykułu zawarte jest wprawdzie zastrzeżenie, że dochodu z udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Zastrzeżenie to w dalszym ciągu nie odnosi się jednak wprost do strat zrealizowanych na konkretnych transakcjach, bardziej zasadna jest interpretacja, że chodzi o roczny bilans (dochód lub strata) na transakcjach w ramach określonego, względnie wszystkich funduszy kapitałowych. A zatem stanowisko o możliwości ustalania zysków i podstawy opodatkowania z transakcji dotyczących udziału w funduszach kapitałowych na podstawie rocznego salda przychodów i kosztów jest zasadne.

2015
11
gru

Istota:

Wypłata świadczenia emerytalnego.

Fragment:

Zgodnie zaś z art. 30a ust. 1 ustawy o PDOF: Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Zatem dochód osiągnięty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, w tym także z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi podlega opodatkowaniu według stawki l9%. Jednakże według przepisów przejściowych ujętych w art. 52a ustawy o PDOF 1. Zwalnia się od podatku dochodowego: dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5, jeżeli dochody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym, bez względu na formę tego programu - w zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r. z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59. Z powyższego przepisu wynika, ze zwolnione z podatku są dochody z udziału w funduszach kapitałowych wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., jeśli wpłat do funduszu dokonano przed 1 grudnia 2001 r.

2015
24
wrz

Istota:

Płatnik – opodatkowanie dochodu z tytułu wypłat z rachunku związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Fragment:

W przeciwnym razie nastąpiłoby faktyczne obniżenie dochodu ze względu na zmniejszenie wartości przychodu przy jednoczesnym braku zmian w wartości składek wpłaconych do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Opłaty bezpośrednio związane z funkcjonowaniem funduszy kapitałowych, w tym m. in. opłaty administracyjne, opłaty związane z zarządzeniem funduszem, stanowią opłaty których pobranie przez Spółkę nie skutkuje powstaniem po stronie klienta dochodu. Zasada to odnosi się także do kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Odnosząc się z kolei do sumy składek wpłaconych i przekazanych na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, która stanowi element kosztowy kalkulacji dochodu, Spółka stoi na stanowisku, że jest to suma składek wpłaconych do Spółki przez klienta, która następnie w całości przekazywana jest na fundusz kapitałowy. Przy czym, zasady tej nie zmienia fakt, że Spółka po przekazaniu składek na fundusz, umarza część jednostek uczestnictwa w celu pokrycia, np. kosztów związanych z opłatami dotyczącymi funduszu oraz kosztami ochrony ubezpieczeniowej. Uzasadnia to fakt że umorzenie w celu pokrycia kosztów następuje po przekazaniu składek na dany fundusz kapitałowy, tym samym umorzenie to nie wpływa na obniżenie kwoty wpłaconej. Zatem, całość składki wpłaconej przez klienta będzie stanowiła element kosztowy dochodu i będzie obniżać podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.