IPPP1/4512-138/15-2/MPe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług na rzecz funduszy inwestycyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług na rzecz funduszy inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla świadczonych usług na rzecz funduszy inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Podatnik oferuje i świadczy usługi prawne między innymi na rzecz:

 • funduszów inwestycyjnych w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami inwestycyjnymi tychże;
 • na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych;
 • na rzecz zakładów ubezpieczeń w zakresie zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi;
 • na rzecz funduszy emerytalnych w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie zarządzania nimi;
 • na rzecz pracodawców, instytucji finansowych, pracowniczych towarzystw emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych w zakresie zarządzania pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.

(poszczególne konstrukcje prawne dalej łącznie zwane "Funduszami").

Usługi świadczone są na rachunek Funduszy posiadających zdolność prawną lub (w przypadku gdy poszczególne Fundusze nie posiadają zdolności prawnej) na rachunek zarządzających Funduszami. Przez czynności związane z zarządzaniem Funduszami nieposiadającymi zdolności prawnej należy rozumieć czynności podejmowane w związku z zarządzaniem i administracją Funduszy nieposiadających zdolności prawnej jak również czynności podjęte w związku ze środkami zgromadzonymi na ww. Funduszach oraz innymi ich aktywami.

W zakres usług prawnych świadczonych na rzecz ww. podmiotów opisanych powyżej jako zarządzanie wchodzą następujące usługi:

 1. doradztwo w zakresie tworzenia Funduszy, w tym tworzenia statutów Funduszy, umów o utworzenie Funduszy i umów o zarządzanie Funduszami;
 2. analiza czynności (w tym pod kątem ryzyk prawnych) podejmowanych przez Fundusze w świetle przepisów prawnych dotyczących poszczególnych typów Funduszy, statutów, umów i innych dokumentów regulujących zarządzanie Funduszami oraz innych przepisów prawa;
 3. analiza stanu prawnego przedmiotów inwestycji środków Funduszy (w tym badanie prawne ruchomości, nieruchomości, innych aktywów, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w związku z inwestycjami w ich akcje, udziały lub inne prawa korporacyjne);
 4. doradztwo w zakresie umów inwestycyjnych i innych umów, w tym negocjacje z drugą stroną umowy;
 5. doradztwo w zakresie realizacji inwestycji oraz wykonywania i czynności zachowawczych podejmowanych w związku z nabytymi aktywami Funduszy, w tym w zakresie wykonywania uprawnień korporacyjnych;
 6. doradztwo w zakresie wykonywania czynności z organizacją i działalnością Funduszy, w tym organizacji zebrań organów i innych ciał przewidzianych przez przepisy prawa lub dokumenty regulujące zarządzanie Funduszami, zawierania, zmiany, wykonywania statutów, umów lub innych dokumentów regulujących zarządzanie Funduszami w tym wypowiadania lub innego zakończenia tych stosunków prawnych, wypłaty świadczeń na rzecz uczestników Funduszy, umorzenia uprawnień uczestników Funduszy;
 7. doradztwo w zakresie wprowadzenia jednostek uprawniających do świadczeń z Funduszy (np. jednostek uczestnictwa czy certyfikatów inwestycyjnych) do obrotu, w szczególności w trybie oferty publicznej (włącznie ze sporządzaniem w całości lub w części prospektu emisyjnego i innych dokumentów związanych z ofertą publiczną), wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz bez przeprowadzania oferty publicznej i obrotu poza rynkiem regulowanym;
 8. doradztwo w zakresie aspektów prawnych pozostałych czynności zarządzania inwestycjami i administracji Funduszami;
 9. zastępstwo prawne Funduszy (zarządzających Funduszami) we wskazanym wyżej zakresie, w tym przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, organami administracji publicznej i innymi osobami i jednostkami.

Czynności, o których mowa powyżej, niezależnie od tego, czy Fundusz posiada zdolność prawną, czy też jej nie posiada, są wykonywane na podstawie odpowiedniej umowy o świadczenie usług zawieranej przez Podatnika oraz stanowią odrębną całość - kompleksową obsługę prawną w zakresie zarządzania inwestycjami i administrowania Funduszami.

Podatnik odnosi się zarówno do usług świadczonych do momentu złożenia interpretacji jak i usług przyszłych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z uchyleniem od dnia 1 kwietnia 2013 r. art. 43 ust. 8 ustawy o VAT, wykonywane przez Podatnika usługi w zakresie obsługi prawnej zarządzania inwestycjami oraz administracji Funduszami (w zakresie określonym powyżej) świadczone na rachunek Funduszy posiadających osobowość prawną lub zarządzających Funduszami nieposiadającymi osobowości prawnej są objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ("VAT") na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12) Ustawy o VAT w zw. z art. 135 ust. 1 lit. g) Dyrektywy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z uchyleniem z dniem 1 kwietnia 2013 r. art. 43 ust. 8 ustawy o VAT, wykonywane przez Podatnika usługi w zakresie obsługi prawnej zarządzania inwestycjami oraz administracji Funduszami (w zakresie określonym powyżej), świadczone na rachunek Funduszy posiadających osobowość prawną lub zarządzających Funduszami nieposiadającymi osobowości prawnej, są objęte zwolnieniem z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12) lit. a) i lit. b) Ustawy o VAT w zw. z art. 135 ust. 1 lit. g) Dyrektywy VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12) Ustawy o VAT zwolnieniu z opodatkowania VAT podlegają usługi zarządzania:

 1. funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów funduszach inwestycyjnych;
 2. portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,
 3. ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej,
 4. otwartymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów,
 5. pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,
 6. obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Zgodnie natomiast z treścią art. 135 ust. 1 lit. g) Dyrektywy VAT zwolnieniu podlega zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, określonymi przez państwa członkowskie. Należy wspomnieć, iż art. 135 ust. 1 lit. g) Dyrektywy VAT jest odpowiednikiem art. 13 cz. B lit. d) pkt 6) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z 17.05.1977 w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku ("VI Dyrektywa" lub szósta dyrektywa), co wynika z załącznika XII Dyrektywy VAT „tabela korelacji”.

Do 1 kwietnia 2013 r. usługa zarządzania była zdefiniowana w art. 43 ust. 8 Ustawy o VAT, zgodnie z którą przez zarządzanie w rozumieniu tego przepisu należało rozumieć: (1) zarządzanie aktywami; (2) dystrybucję tytułów uczestnictwa; (3) tworzenie rejestrów uczestników i administrowanie nimi; (4) prowadzenie rachunków rejestrów aktywów; (5) przechowywanie aktywów.

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. powyższy przepis został uchylony z uwagi na fakt, iż treść art. 135 ust. 1 lit. g) Dyrektywy VAT nie przewiduje możliwości zdefiniowania przez państwa członkowskie pojęcia „usług zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi”. Jedyna swoboda państw członkowskich w zakresie tego zwolnienia, dotyczy ustalenia zakresu podmiotów uznawanych za specjalne fundusze inwestycyjne.

Tą intencję ustawodawcy wprost potwierdza uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 805; dalej: „Uzasadnienie”), przewidującego uchylenie art. 43 ust. 8 ustawy o VAT. Zgodnie z tym dokumentem:

 • Celem zaproponowanej zmiany jest dostosowanie przepisów ustawy o podatku od towarów usług do orzecznictwa TSUE”.
 • W wyroku w sprawie C-169/04 Abbey National Trybunał wskazał, że art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy nie zawiera żadnej definicji pojęcia zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi. Wykładnia tego przepisu powinna być dokonywana z uwzględnieniem kontekstu, w jaki się wpisuje, celów oraz układu tej dyrektywy oraz z uwzględnieniem zwłaszcza ratio legis zwolnienia, które przewiduje - pkt 59 tego wyroku”.
 • „Trybunał w ww. wyroku orzekł, że pojęcie „zarządzania” funduszami (powierniczymi), o którym mowa w art. 13 część B lit d) pkt 6 szóstej dyrektywy jest autonomicznym pojęciem prawa wspólnotowego, którego treść nie może być zmieniona przez państwa członkowskie - (...) o ile występuje niejasność co do zakresu stosowania tego przepisu w wersji angielskiej i niderlandzkiej, o tyle z wersji duńskiej, niemieckiej, francuskiej i włoskiej wynika w szczególności, że art. 13(B)(d)(6) szóstej dyrektywy zawiera odesłanie do definicji państw członkowskich jedynie w odniesieniu do pojęcia „funduszy powierniczych" (pkt 41)”.
 • „W świetle powyższego państwa członkowskie nie są uprawnione do definiowania w prawie krajowym pojęcia „zarządzania funduszami inwestycyjnymi", dlatego też uzasadnione jest usunięcie przepisu art. 43 ust. 8 z ustawy o VAT”.

W świetle powyższych podstaw prawnych, dla prawidłowego odczytania zakresu zwolnienia dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi, konieczne jest odwołanie się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE” lub „Trybunał”)), w którym wskazana została wykładnia pojęcia „zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi”, o których mowa w art. 135 ust. 1 lit. g) Dyrektywy VAT.

W pierwszej kolejności należy przywołać stanowisko Trybunału wyrażone w wyroku C-169/04 - Abbey National, powołanym wprost w Uzasadnieniu. W ocenie Trybunału, art. 13 część B lit. d) pkt 6 VI Dyrektywy poza czynnościami zarządzania zbiorowym portfelem obejmuje także czynności, które polegają na zarządzaniu samymi przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Trybunał odniósł się w tym zakresie do czynności wyspecyfikowanych w załączniku II do dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Pomimo, iż Dyrektywa 85/611/EWG została ostatecznie zastąpiona przez Dyrektywę UCITS IV, odpowiednikiem załącznika II poprzedniej dyrektywy, z zachowaniem jego numeracji, jest obecnie załącznik II Dyrektywy UCITS IV (zob. załącznik IV Dyrektywy UCITS IV „tabela korelacji”).

Zgodnie z brzmieniem załącznika II do Dyrektywy UCITS IV do funkcji wchodzących w skład zbiorowego zarządzania portfelem należą:

 • zarządzanie inwestycjami;
 • administracja, tj.:
  1. obsługa prawna i obsługa rachunkowo-księgowa w zakresie zarządzania funduszem;
  2. zapytania klientów;
  3. wycena i wyznaczanie ceny (w tym zwroty podatkowe);
  4. monitorowanie przestrzegania uregulowań;
  5. prowadzenie rejestru posiadaczy jednostek uczestnictwa;
  6. wypłata zysków;
  7. misja i umarzanie jednostek uczestnictwa;
  8. rozliczanie umów (w tym wysyłanie potwierdzeń);
  9. prowadzenie ksiąg;
  oraz
 • wprowadzanie do obrotu.

Dodatkowo, w wyroku C-169/04 - Abbey National TSUE zawarte zostały wskazówki interpretacyjne dotyczące zakresu zwolnienia dla funduszy inwestycyjnych:

 • Odnosząc się do usług w zakresie zarządzania administracyjnego i prowadzenia rachunkowości funduszy świadczonych przez podmiot zarządzający będący osobą trzecią, należy najpierw zaznaczyć, że (...) zarządzanie funduszami (...), o którym mowa w art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy, jest określane w zależności od rodzaju świadczonych usług, a nie w zależności od osoby świadczącej lub odbiorcy usług”, (pkt 66 wyroku),
 • „Ponadto treść art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy nie wyklucza co do zasady, by na zarządzanie funduszami (..) składały się różne odrębne usługi wchodzące w zakres pojęcia „zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi" w rozumieniu tego przepisu oraz by korzystały one z przewidzianego w nim zwolnienia z opodatkowania, nawet wówczas gdy świadczący te usługi jest podmiotem zarządzającym będącym osobą trzecią", (pkt 67 wyroku)”,
 • Jak wynika z powyższego, usługi świadczone przez podmiot zarządzający będący osobą trzecią są co do zasady objęte zakresem stosowania art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy", (pkt 69 wyroku)”,
 • Jednakże aby móc je za kwalifikować jako transakcje zwolnione z opodatkowania w rozumieniu art. 13 część B lit d) pkt 6 szóstej dyrektywy, usługi w zakresie zarządzania administracyjnego i prowadzenia rachunkowości funduszy świadczone przez podmiot zarządzający będący osobą trzecią powinny tworzyć odrębną całość, która - jeśli ją oceniać globalnie - w konsekwencji wypełnia specyficzne i istotne funkcje usługi opisanej w art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy", (pkt 70 wyroku)”.

Ponadto, jak zaznaczył Trybunał w tym wyroku, art. 13. część B lit. d) pkt 6 VI Dyrektywy dotyczy funduszy niezależnie od ich formy prawnej. Zakres stosowania tego przepisu obejmuje zatem zarówno przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe działające w formie umownej, trustu, jak i te działające w formie statutowej.

Powyższe uwagi Trybunału pozostają nadal aktualne na tle najnowszego orzecznictwa TSUE w powyższym zakresie. Co więcej w wyroku z 7 marca 2013 r. C-275/11 - GfBk, TSUE uznał, iż nawet jeżeli określone usługi (doradcze i informacyjne) nie zostały wymienione wprost w załączniku II do Dyrektywy 85/611/EWG, nie stanowi to formalnej przeszkody w zaliczeniu ich do kategorii specyficznych usług objętych zakresem czynności „zarządzania” specjalnym funduszem inwestycyjnym, w rozumieniu art. 13 część B lit. d) pkt 6 VI Dyrektywy, ponieważ art, 5 ust. 2 Dyrektywy 85/611 sam wskazuje, że wyliczenie w omawianym załączniku „nie jest wyczerpujące”.

W ocenie Trybunału, w celu stwierdzenia, iż dana czynność (usługa) wykonywana na rzecz funduszu inwestycyjnego podlega zwolnieniu z VAT, na podstawie art. 13 część B lit. d) pkt 6 VI Dyrektywy, należy zbadać, czy świadczenie takie jest nierozerwalnie związane z działalnością właściwą dla funduszu, tak że jego skutkiem jest spełnianie szczególnych i istotnych funkcji zarządzania funduszem inwestycyjnym.

Jednocześnie Trybunał podkreślił, że fakt, iż usługi świadczone na rzecz funduszu nie wiążą się z dokonaniem zmian w sytuacji prawnej lub finansowej funduszu również nie stoi na przeszkodzie objęciu ich pojęciem „zarządzania” specjalnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu art. 13 część B lit. d) pkt 6 VI Dyrektywy.

Trybunał ponownie przypomniał, iż treść art. 13 część B lit. d) pkt 6 VI Dyrektywy nie wyklucza co do zasady, by na zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi składały się różne odrębne usługi, które mogą wówczas być objęte zakresem pojęcia „zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi” w rozumieniu wskazanego przepisu, oraz by korzystały one z przewidzianego w nim zwolnienia, nawet wówczas gdy świadczący te usługi jest podmiotem zarządzającym będącym osobą trzecią, pod warunkiem, że skutkiem każdej z omawianych usług jest spełnianie szczególnych i istotnych funkcji zarządzania specjalnym funduszem inwestycyjnym.

Odnosząc powyższe wnioski, do stanu faktycznego należy stwierdzić, że usługi prawne świadczone przez Podatnika na rzecz Funduszy, mieszczą się w zakresie pojęcia „zarządzanie inwestycjami" i "obsługa prawna w zakresie zarządzania funduszem”, o której mowa w załączniku II do Dyrektywy UCITS IV (tiret pierwsze i tiret drugie lit. a). Mając zaś na uwadze charakter tych usług, które są przyporządkowane wyłącznie czynnościom zarządzania i administracją Funduszami, nie powinno budzić wątpliwości, iż mają w tym procesie kluczowe znaczenie. Tworzą one odrębną całość i wypełniają funkcje specyficzne i istotne dla prawidłowego zarządzania tymi funduszami.

W szczególności należy wskazać, że w zakresie usług wymienionych w pkt 1) stanu faktycznego usługa stanowi obsługę prawną zarządzania Funduszem, gdyż stanowi element jego utworzenia, ponadto stanowi obsługę prawną w zakresie "monitorowania przestrzegania uregulowań". Usługi wymienione w pkt 2)-5) stanu faktycznego są ściśle związane z pojęciem "zarządzania inwestycjami" oraz mogą być związane z monitorowaniem przestrzegania uregulowań i rozliczaniem umów. Usługi wymienione w pkt 6) stanu faktyczne są ściśle związane z zarządzaniem funduszami, w szczególności "wypłatą zysków" oraz "emisją i umarzaniem jednostek uczestnictwa". Usługi wymienione w pkt 7) są ściśle związane z pojęciem "wprowadzania do obrotu". Również usługi doradztwa prawnego dotyczące obsługi innych aspektów prawnych związanych z "zarządzaniem funduszami" w tym zarządzaniem inwestycjami, mieszczące się w katalogu czynności określonych w Załączniku II do Dyrektywy UCITS IV. Tak samo należy traktować działanie w charakterze pełnomocników Funduszy określone w punkcie 8) stanu faktycznego.

Pogląd, iż zwolnienie z podatku VAT obejmuje odrębne usługi świadczone przez podmioty trzecie na rzecz funduszy w zakresie zarządzania i administrowania tymi funduszami, jest powszechnie akceptowany przez organy podatkowe. Jednakże, specyfikacja tych usług powinna odpowiadać czynnościom wynikającym z Załącznika II do Dyrektywy UCITS IV, które są ściśle związane z prowadzeniem funduszy w tym zakresie. Analogiczne stanowisko zostało wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w następujących interpretacjach indywidualnych: z dnia 30 października 2014 r., sygn. nr IPPP2/443-773/14-2/BH; z dnia 23 czerwca 2014 r., sygn. nr IPPP1/443-504/14-4/MPe; z dnia 19 lutego 2014 r. sygn. IPPP1/443-30/14-2/MP; z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygn. IPPP1/443-673/13-2/AW.

Reasumując, w związku z uchyleniem z dniem 1 kwietnia 2013 r. art. 43 ust. 8 ustawy o VAT, wykonywane przez Podatnika usługi w zakresie obsługi prawnej zarządzania inwestycjami oraz administracji Funduszami (w zakresie określonym w stanie faktycznym), świadczone na rachunek Funduszy posiadających osobowość prawną lub zarządzających Funduszami nieposiadającymi osobowości prawnej są objęte zwolnieniem z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12) Ustawy o VAT w zw. z art. 135 ust. 1 lit. g) Dyrektywy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, w zakresie zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.