IPPB5/423-527/14-6/AJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawa o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji ?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych ?
IPPB5/423-527/14-6/AJinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. fundusz inwestycyjny
 3. ograniczony obowiązek podatkowy
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2014 r. (data wpływu 4 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. kwalifikacji prawnopodatkowej przychodu Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 2. opodatkowania w Polsce przychodu Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 3. obowiązku pobrania i wpłaty podatku od dochodu Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce dochodów z udziału w luksemburskiej Spółce SCSp, zwolnienia przychodów Funduszu z opodatkowania w Polsce, kwalifikacji prawnopodatkowej, opodatkowania w Polsce oraz obowiązku pobrania i wpłaty podatku w odniesieniu do przychodów:

 1. z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 2. z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 3. z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 4. umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

I. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz lub Wnioskodawca) jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm., dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych).

Certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Fundusz zostały w całości objęte przez spółkę utworzoną zgodnie z prawem holenderskim (dalej jako: Spółka Holenderska).

Fundusz jest aktualnie akcjonariuszem T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako: T.). W świetle przepisów przejściowych ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 1387, dalej jako: Ustawa zmieniająca) do dnia 30 listopada 2014 r. T. pozostanie spółką niebędacą podatnikiem podatku dochodowego.

Intencją Wnioskodawcy jest utworzenie wraz z inną spółką zagraniczną spółki typu Société en Commandite Spéciale (dalej jako: SCSp), działającej na podstawie przepisów prawa luksemburskiego. Fundusz obejmie papiery wartościowe inkorporujące prawa do udziału w SCSp, wyemitowane przez SCSp zgodnie z prawem jej właściwym, w zamian za wniesienie stosownego wkładu w postaci całości posiadanych przez niego akcji w T..

W konsekwencji powyższego:

 1. stanie się większościowym wspólnikiem T.,
 2. Fundusz stanie się bezpośrednim większościowym udziałowcem SCSp oraz
 3. Pośrednio, Fundusz stanie się większościowym udziałowcem w T..

Celem pełniejszego zrozumienia konstrukcji prawnej SCSp, Wnioskodawca poniżej przedstawia główne cechy charakteryzujące ten podmiot.

Na gruncie prawa luksemburskiego SCSp jest podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej. Luksemburska ustawa o spółkach handlowych (Loi du 10 aoüt 1915 concernant les sociétés commerciales), w katalogu podmiotów posiadających osobowość prawną, nie wymienia SCSp, co więcej, przepisy prawa luksemburskiego wskazują wprost, iż SCSp nie posiada osobowości prawnej.

Pomimo braku osobowości prawnej prawo luksemburskie przyznaje SCSp pewną autonomię prawną w postaci posiadania własnego majątku, możliwości nabywania praw i zaciągania zobowiązań oraz posiadania zdolności sądowej.

Spółka SCSp powinna posiadać co najmniej dwóch wspólników przy czym, generalnie:

 1. odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona jedynie do wysokości wniesionych wkładów (limited partner), natomiast
 2. co najmniej jeden ze wspólników odpowiada za zobowiązania SCSp całym swoim majątkiem, tj. ponosi nieograniczoną odpowiedzialność (general partner).

Co do zasady, osobami odpowiedzialnymi do reprezentowania SCSp są wspólnicy ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki.

Wkłady do SCSp mogą przyjmować zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną. Jednocześnie, w zależności od przyjętych postanowień umownych, charakter prawa wspólników związanego z uczestnictwem w SCSp może zostać ukształtowany jako papier wartościowy lub jako inne prawo udziałowe.

W analizowanej sytuacji, intencją stron jest, aby prawa udziałowe zostały określone jako papiery wartościowe, a umowa SCSp przewidywała swobodę zbywania posiadanych przez wspólników papierów wartościowych. Tym samym nabycie tak ukształtowanego prawa udziałowego w SCSp poprzez wniesienie wkładu w postaci akcji T., stanowić będzie inwestycję dopuszczalną z punktu widzenia Funduszu.

Na gruncie luksemburskiej ustawy o podatku dochodowym SCSp jest podmiotem transparentnym podatkowo, tj. niepodlegającym opodatkowaniu w zakresie osiąganych dochodów. W szczególności, dochody SCSp nie podlegają opodatkowaniu na poziomie tej spółki, ale na poziomie jej wspólników (proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału). Należy podkreślić, iż transparentność podatkowa SCSn nie jest warunkowa ani opcjonalna.

Niezależnie od powyższego, SCSp może podlegać podatkowi municypalnemu (Municipal Business Tax) w Luksemburgu w przypadku spełnienia następujących przesłanek:

 • SCSp prowadzi aktywną działalność gospodarczą w rozumieniu luksemburskich przepisów podatkowych albo
 • wspólnik SCSp odpowiadający za zobowiązania SCSp bez ograniczeń (tzw. General Partner - GP) posiada co najmniej 5% udział w jej zysku.

Podleganie zatem opodatkowaniu podatkiem municypalnym, ma charakter warunkowy jest uzależnione od spełnienia określonych powyżej warunków.

Należy wskazać, że, zgodnie z założeniami SCSp będzie prowadzić działalność w ograniczonym zakresie, tj, polegającą jedynie na posiadaniu udziałów w spółce zależnej. Mając na uwadze powyższe, z perspektywy luksemburskiej, taka działalność SCSp nie będzie uznana za prowadzenie aktywnej działalności gospodarczej. Jednocześnie, wspólnikami w SCSp będą Fundusz (rezydent polski) oraz zagraniczna spółka kapitałowa, przy czym udział spółki zagranicznej pełniącej funkcję General Partnera w SCSp będzie mniejszy niż 1%.

W konsekwencji, nie dojdzie do sytuacji, w której podmiot występujący jako General Partner będzie posiadał ponad 5% udziału w SCSp. Mając na uwadze powyższe, SCSp nie będzie podlegała opodatkowaniu również z punktu widzenia podatku municypalnego.

Niezależnie jednak od uregulowań dotyczących podatku municypalnego, należy podkreślić, iż brak przymiotu podatnika podatku dochodowego SCSp na gruncie przepisów prawa luksemburskiego wynika bezpośrednio z przepisów prawa i nie jest przedmiotem wyboru iei wspólników.

Podsumowując powyższe, SCSp będzie charakteryzowała się następującymi cechami:

 • nie będzie posiadała osobowości prawnej;
 • będzie transparentna podatkowo na gruncie prawa luksemburskiego;
 • nabyte przez Fundusz prawa udziałowe w SCSp będą ustanowione jako papiery wartościowe, które mogą być przedmiotem swobodnego obrotu.

Wnioskodawca pragnie także wskazać, iż SCSp nie będzie zarejestrowanym podatnikiem dla celów podatku od towarów i usług / podatku od wartości dodanej w Luksemburgu oraz nie będzie prowadziła aktywnej działalności gospodarczej.

Docelowo T. zostanie przekształcona w spółkę komandytową lub spółkę jawną (dalej jako: Spółka osobowa) w trybie art. 551 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: KSH). W przyszłości SCSp może zatem uzyskiwać przychody z udziału w Spółce osobowej.

Do momentu przekształcenia T. w Spółkę osobową, w świetle przepisów Ustawy zmieniającej, nie stanie się ona podatnikiem podatku dochodowego.

W wyniku opisanych wyżej zdarzeń:

 • Fundusz może uzyskiwać przychody z udziału w SCSp, w związku z jej udziałem w Spółce osobowej,
 • posiadacze certyfikatów inwestycyjnych mogą otrzymywać wypłaty z Funduszu na skutek:
  • wykupienia przez Fundusz certyfikatów zgodnie z art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych na podstawie odpowiednich postanowień statutu Funduszu,
  • wypłat przez Fundusz dochodu na podstawie brzmienia statutu Funduszu w związku z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
  • wypłaty przychodu ze zbycia lokat funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych na podstawie odpowiednich postanowień statutu Funduszu,
  • umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym transakcja wniesienia wkładu do SCSp w postaci całości posiadanych przez Fundusz akcji w T. w zamian za wyemitowane przez SCSp papiery wartościowe inkorporujące prawa wspólnika w luksemburskiej spółce osobowej, nie stanowi czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) ...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym luksemburska spółka osobowa SCSp, która nie jest traktowana jak osoba prawna i nie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów na podstawie przepisów prawa właściwego, nie będzie podatnikiem dla celów podatku dochodowego w Polsce i w związku z tym jej ewentualne dochody z tytułu udziału w polskiej spółce osobowej będą, co do zasady, podlegały opodatkowaniu na poziomie Funduszu ...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, zgodnie z którym wszystkie przychody Funduszu, niezależnie od ich charakteru, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności takiemu zwolnieniu podlegają (i) przychody luksemburskiej spółki osobowej SCSp, niepodlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów zgodnie z właściwym prawem państwa siedziby lub zarządu, której akcjonariuszem będzie Fundusz, uzyskane w związku z jej udziałem w T. oraz (ii) dochody (przychody) osiągnięte przez Fundusz w przypadku przekształcenia T. w Spółkę osobową (jeśli takie wystąpią), uzyskane przez Fundusz za pośrednictwem niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym luksemburskiej spółki osobowej SCSp ...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (dalej: Konwencja) ...
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Fundusz nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku od dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych na podstawie art. 139 ustawy o funduszach i inwestycyjnych ...
 7. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ...
 8. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji ...
 9. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Fundusz nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku od dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych ...
 10. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawa o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ...
 11. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji ...
 12. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych ...
 13. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki Holenderskiej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu) o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ...
 14. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji ...
 15. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Fundusz nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku od przychodu Spółki Holenderskiej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych ...
 16. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, zgodnie z którym wykupienie certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie będzie stanowić czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu PCC ...
 17. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wniesienie wkładu do SCSp w postaci całości posiadanych przez Fundusz akcji w T. do luksemburskiej spółki osobowej SCSp w zamian za wyemitowane przez SCSp papiery wartościowe inkorporujące prawa wspólnika w luksemburskiej spółce osobowej stanowi czynność zwolnioną z opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług ...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do pytań oznaczonych nr 10-12.

Wniosek w zakresie pozostałych pytań został/zostanie rozpatrzony w odrębnych interpretacjach.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 10.

Zdaniem Funduszu, w świetle ustawy o CIT przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z:

 1. art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych stanowi dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji),
 2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
 3. art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT, przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z:

 • art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 • art. 6 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego,
 • art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych, statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego funduszu.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z ustawą o CIT przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane przychody ze zbycia lokat funduszu, w przypadku, gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie takich przychodów. Należy przy tym stwierdzić, że wprowadzenie do przepisów ustawy o CIT art. 12 ust. 1 pkt 4a miało na celu doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie, że tego rodzaju dochody są również opodatkowane według zasad ogólnych.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, oczywistym jest, że przychody Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu (zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych) nie będą traktowane jak przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych, i nie zostały wymienione w katalogu takich przychodów (dochodów) w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT. Przychody takie będą natomiast stanowiły przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.

W konsekwencji, zdaniem Funduszu, świetle przepisów ustawy o CIT, przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko Funduszu znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-845/13-8/AJ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym: „zarówno uzyskiwane przez A Luxemhourg wypłaty z dochodów Funduszu (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych), jak i wypłaty z przychodów ze zbycia lokat Funduszu (na podstawie art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych) powinny być klasyfikowane jako przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy o PDOP, a nie jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych określone w art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2013 r. (sygn. IPPB5/423-653/13-2/AS), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „analizowane formy dystrybucji zysku z funduszu inwestycyjnego w postaci: (...) przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, (...) stanowić będą dla Spółki przychód opodatkowany zgodnie z art. 12 ustawy o CIT”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 października 2011 roku, (sygn. IPPB5/423-692/11-2/AJ), w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Zdaniem Wnioskodawcy wypłacanie na rzecz uczestników funduszu, bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o odpowiednie koszty działania funduszu powinno być opodatkowane analogicznie. Nie ma bowiem powodu aby różnicować traktowanie tego rodzaju wypłat od innych wypłat (w tym będących przedmiotem pytania 1 i 2) dokonywanych przez fundusz inwestycyjny bez wykupywania certyfikatów. (...) W związku z powyższym w opinii Wnioskodawcy nie ma podstaw do uznania przychodu z tytułu wypłaty przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat funduszu za przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych z art. 10 ust. 1 UPDOP”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2010 roku, (sygn. IPPB5/423-732/10-2/AJ), zgodnie z którą: „Łączna subsumcja powołanych przepisów art. 12 ust. 1 pkt 4a i 10 ust. 1 updop nie pozostawia wątpliwości, iż Ustawodawca zdecydował się na wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym otrzymanych dochodów funduszu, w tym dochodów wypłacanych na rzecz uczestników funduszu pochodzących ze zbycia lokal funduszu. W konsekwencji należy stwierdzić, iż dochody spółki objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. która objęła certyfikaty polskiego zamkniętego funduszu inwestycyjnego z tytułu wypłat na rzecz uczestników funduszu pochodzących ze zbyciu lokat funduszu podlegają co do zasady opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 4a updop”.

Ad. 11.

Zdaniem Funduszu, przychód Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach Konwencji wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w Konwencji. W przypadku, gdy opodatkowanie danego dochodu nie zostało wprost uregulowane w Konwencji, co do zasady, odpowiednia klasyfikacja takiego dochodu powinna zostać dokonana w oparciu o przepisy prawa danego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie Konwencja, przy czym znaczenie wynikające ze stosowanego ustawodawstwa podatkowego tego państwa będzie miało pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego państwa (art. 3 ust. 2 Konwencji).

W związku z powyższym, Spółka Holenderska może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Spółki Holenderskiej, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w Konwencji.

Zgodnie z:

 • art. 7 ust. 1 Konwencji, zyski przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi,
 • art. 10 ust. 5 Konwencji, użyte w art. 10 Konwencji określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub praw do udziału w zyskach, akcji w górnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw do udziału w zyskach, jak również dochód z wierzytelności dających prawo uczestniczenia w zyskach oraz dochód z innych praw w spółce, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jako dochód z akcji,
 • art. 22 Konwencji, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są one osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Postanowienia te nie mają zastosowania do dochodów niebędących dochodami z majątku nieruchomego, okupionego w artykule 6 ustęp 2, jeżeli osoba osiągająca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną i gdy prawo lub majątek, z tytułu których osiąga dochód, są faktycznie związane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Postanowienia Konwencji nie wskazują, w jaki sposób powinny być klasyfikowane wypłaty przez fundusz inwestycyjny zamknięty przychodów ze zbycia lokat funduszu.

Zdaniem Funduszu, mając na uwadze, że:

 • osiągany przez Spółkę Holenderską przychód z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu, zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych, będzie stanowił przychód opodatkowany w świetle ustawy o CIT na zasadach ogólnych (tj. przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT), oraz
 • Konwencja nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności nie został on ujęty w definicji dywidend określonej w art. 10 ust. 5 Konwencji), a zarazem
 • Spółka Holenderska nie będzie posiadała w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji,
  - przedmiotowy przychód będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) Konwencji lub art. 22 (inne dochody) Konwencji.

Konsekwentnie, przychody osiągnięte przez Spółkę Holenderską z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż zgodnie z treścią wskazanych przepisów mogą być opodatkowane jedynie w państwie, w którym Spółka Holenderska będzie miała siedzibę, czyli w Holandii.

W konsekwencji, zdaniem Funduszu, nie ulega wątpliwości, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji.

Powyższe stanowisko Funduszu znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-845/13-8/AJ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym: „Biorąc zatem pod uwagę fakt, iż A Luxembourg nie posiada zakładu na terytorium Polski, uzyskiwane przez A Luxembourg wypłaty z dochodów Funduszu (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych), jak i wypłaty z przychodów ze zbycia lokat Funduszu (na podstawie art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych), powinny być opodatkowane wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej podatnika, tj. w Luksemburgu”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2013 r. (sygn. IPPB5/423-653/13-2/AS), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „analizowane formy dystrybucji zysku z funduszu inwestycyjnego w postaci: (...) przychodów ze zbycia aktywów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, (...) stanowić będą dla Spółki przychód opodatkowany zgodnie z art. 12 ustawy o CIT oraz art. 7 ust. 1 UPO. W konsekwencji, nie wystąpi z tego tytułu obowiązek ich opodatkowania (poboru podatku u źródła) w Polsce”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 października 2011 roku, (sygn. IPPB5/423-692/11.-2/AJ), w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Przychód osiągnięty przez Spółkę z tytułu dokonywanych przez Fundusz wypłat <przychodów ze zbycia lokat funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych - przyp. Spółki> podlega na mocy UPO opodatkowaniu wyłącznie w Holandii i nie podlega opodatkowaniu w Polsce”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 września 2011 roku, (sygn. IPPB5/423-631/11-2/AJ), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „ww. wypłaty <tj. wypłaty z funduszu inwestycyjnego zamkniętego w związku z wykupem certyfikatów, jak i bez wykupu certyfikatów w tym z przychodów ze zbycia lokat funduszu> stanowić będą przychody Wnioskodawcy, które zgodnie z Umową Polsko-Cypryjską nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w szczególności nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym u źródła”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2010 roku, (sygn. IPPB5/423-732/10-2/AJ), zgodnie z którą: „dochody Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w zamkniętym funduszu inwestycyjnym uzyskane w wyniku zbycia lokat funduszu w trybie określonym w art. 198 ust. 1 UFI należy zakwalifikować jako dochody określone w art. 7 ust. 1 UPO. (...) stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przedmiotowe dochody będą podlegać opodatkowaniu wyłącznie na terytorium Cypru należy uznać za prawidłowe
  - przy czym przedmiotem niektórych wskazanych powyżej interpretacji były co prawda inne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pomiędzy Polską a Cyprem oraz pomiędzy Polską a Luksemburgiem), jednakże w ocenie Wnioskodawcy przedstawiona w jej treści argumentacja może znaleźć odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do Spółki Holenderskiej.

Ad. 12.

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Zgodnie z:

 • art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu;
 • art. 22a ustawy o CIT, przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 • art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat;
 • art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest m.in. osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w zakresie pytania nr 10 przychód osiągany przez Spółkę Holenderską z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu będzie stanowił w świetle ustawy o CIT przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych (będzie to przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT).

W szczególności, przychód ten nie będzie mógł zostać zaklasyfikowany jako przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych określony w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w zakresie pytania nr 11 powyższy przychód nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce na gruncie Konwencji.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w analizowanej sytuacji nie będzie żadnych podstaw do zastosowania art. 26 ust. 1 ustawy o CIT i Fundusz, jako podmiot dokonujący wypłaty na rzecz Spółki Holenderskiej z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokal Funduszu, nie będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku od przychodu uzyskiwanego przez Spółkę Holenderską.

W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, że Fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o fund uszach inwestycyjnych.

Powyższe stanowisko Funduszu znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 października 2011 roku, znak IPPB5/423-692/11-2/AJ, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Fundusz, jako podmiot dokonujący wypłat dochodów/przychodów (w tym przychodów z tytułu zbycia lokat funduszu, przychodów z lokat netto Funduszu oraz zrealizowanego zysku ze zbycia lokat) na rzecz Spółki nie będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku od przychodu uzyskiwanego przez Spółkę”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 10-12 – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.