IPPB5/423-525/14-3/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie będzie stanowi! dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2014 r. (data wpływu 4 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji prawnopodatkowej przychodu z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 • opodatkowania w Polsce przychodu z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej oraz opodatkowania w Polsce przychodów z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych, z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej: Spóika lub Wnioskodawca) jest spółką utworzoną według prawa holenderskiego należącą do grupy kapitałowej Grupa. Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 2003 r., Nr 216, poz. 2120, dalej: Konwencja).

Spółka posiada certyfikaty inwestycyjne w funduszu. Fundusz jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm., dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych). Fundusz jest aktualnie akcjonariuszem T Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako: T Poland).

Zgodnie z planowanym scenariuszem działań inwestycyjnych, Fundusz utworzy wraz z inną spółką zagraniczną spółkę typu Societe en Commandite Speciale (dalej jako: SCSp), działającą na podstawie przepisów prawa luksemburskiego. Fundusz obejmie papiery wartościowe inkorporujące prawa do udziału w SCSp, wyemitowane przez SCSp zgodnie z prawem jej właściwym, w zamian za wniesienie stosownego wkładu w postaci całości posiadanych przez niego akcji w T Poland. Docelowo T Poland zostanie przekształcona w spółkę komandytową lub spółkę jawną (dalej jako: Spółka osobowa) w trybie art. 551 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: KSH). W przyszłości SCSp może zatem uzyskiwać przychody z udziału w Spółce osobowej.

Po stronie Wnioskodawcy dokonanie przedmiotowej transakcji nie będzie skutkowało objęciem nowych certyfikatów inwestycyjnych.

Wnioskodawca, jako posiadacz certyfikatów inwestycyjnych, może otrzymywać wypłaty z Funduszu na skutek:

 1. wykupienia przez Fundusz certyfikatów zgodnie z art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych na podstawie odpowiednich postanowień statutu Funduszu,
 2. wypłat przez Fundusz dochodu na podstawie brzmienia statutu Funduszu w związku z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 3. wypłaty przychodu ze zbycia lokat funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych na podstawie odpowiednich postanowień statutu Funduszu,
 4. umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychód z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji ...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie będzie stanowi! dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji ...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ...
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz przychodów ze zbycia lokat Funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji ...
 7. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w świetle ustawy o CIT przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT ...
 8. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji ...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do pytań oznaczonych nr 3-4.

Wniosek w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony w odrębnych interpretacjach.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy w świetle ustawy o CIT przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z:

 • art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych stanowi dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji),
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
 • art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT, przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z:

 • art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 • Art. 6 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego,
 • art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych, statut funduszu inwestycyjnego może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z ustawą o CIT, przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku, gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Należy przy tym stwierdzić, że wprowadzenie do przepisów ustawy o CIT przepisu art. 12 ust. 1 pkt 4a miało na celu doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie, że tego rodzaju dochody są również opodatkowane według zasad ogólnych.

W świetle powyższego oczywistym jest, że przychody Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów (zgodnie z zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych) nie są traktowane jak przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych i nie zostały wymienione w katalogu takich przychodów (dochodów) w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT. Przychody takie stanowią natomiast przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w świetle ustawy o CIT przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-845/13-8/AJ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym: „zarówno uzyskiwane przez A Luxembourg wypłaty z dochodów Funduszu (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych), (...) powinny być klasyfikowane jako przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy o PDOP, a nie jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych określone w art. 10 ust. 1 Ustawy o PDOP”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2013 r. (sygn. IPPB5/423-653/13-2/AS), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „analizowane formy dystrybucji zysku z funduszu inwestycyjnego w postaci: dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (...) stanowić będą dla Spółki przychód opodatkowany zgodnie z art. 12 ustawy o C1T”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2012 roku, (sygn. IPPB5/423-123/12-3/AJ), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „uzyskane przez uczestnika funduszu inwestycyjnego (w tym Inwestorów Holenderskich) wypłaty z tytułu dochodów funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, lecz przychody opodatkowane na zasadach ogólnych”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2012 roku, sygn. IPPB5/423-77/12-4/AS), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „przychody z tytułu wypłat bez wykupywania certyfikatów (...) nie stanowią przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 ust. 1 updop )”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 września 2011 roku, (sygn. IPPB5/423-631/11-2/AJ), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Kwoty uzyskane w przyszłości przez Wnioskodawcę od FIZ zgodnie z art. 139 ust. 1 U FI, art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI oraz statutem FIZ będą obejmowały (i) kwoty uzyskane od FIZ w związku z wykupem certyfikatów, jak również (ii) wypłaty z FIZ uzyskane przez Wnioskodawcę bez wykupu (umarzania) certyfikatów. (...) ww. wypłaty stanowić będą przychody Wnioskodawcy, które zgodnie z Umową Polsko-Cypryjską nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w szczególności nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym u źródła. (...) przychody wskazane w art. 12 ust 1 pkt 4a U PDOP, tj. przychody z uczestnictwa w FIZ bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nie będą stanowić przychodu z udziału w zyskach osób prawnych. Tego rodzaju wypłaty należy zaliczyć do kategorii przychodów (dochodów) opodatkowanych na zasadach ogólnych”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 roku, (sygn. IPPB5/423- 644/10-2/AJ), zgodnie z którą: „Kwoty uzyskane w przyszłości przez Wnioskodawcę od FIZ zgodnie ze statutem oraz zgodnie z art. 139 ust. 1 UFI i art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, tj. zarówno: (a) kwoty uzyskane od FIZ w związku z wykupem certyfikatów, jak również (b) wypłaty z FIZ, uzyskane przez Wnioskodawcę bez wykupywania certyfikatów, stanowić będą przychody Wnioskodawcy, które – zgodnie z Umową Polsko-Cypryjską - nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w szczególności nie będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym u źródła. (...) Kwoty wypłacane uczestnikowi przez fundusz są kategorią przychodów odmienną od określonej w art. 10 ust. 1 UPDOP. Tego rodzaju wypłaty należy zaliczyć do kategorii przychodów i dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawcy przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych, będzie stanowił przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach Konwencji wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w Konwencji. W przypadku, gdy opodatkowanie danego dochodu nie zostało wprost uregulowane w Konwencji, co do zasady, odpowiednia klasyfikacja takiego dochodu powinna zostać dokonana w oparciu o przepisy prawa danego państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie Konwencja, przy czym znaczenie wynikające ze stosowanego ustawodawstwa podatkowego tego państwa będzie miało pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego państwa (art. 3 ust. 2 Konwencji).

W związku z powyższym, Spółka może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Spółki, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce, określony jest w Konwencji.

Zgodnie z:

 • art. 7 ust. 1 Konwencji, zyski przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi,
 • art. 10 ust. 5 Konwencji, użyte w art. 10 Konwencji określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub praw do udziału w zyskach, akcji w górnictwie, akcji członków założycieli łub innych praw do udziału w zyskach, jak również dochód z wierzytelności dających prawo uczestniczenia w zyskach oraz dochód z innych praw w spółce, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jako dochód z akcji,
 • art. 22 Konwencji, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są one osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Postanowienia te nie mają zastosowania do dochodów niebędących dochodami z majątku nieruchomego, określonego w artykule 6 ustęp 2, jeżeli osoba osiągająca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony lub wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę w nim położoną i gdy prawo lub majątek, z tytułu których osiąga dochód, są faktycznie związane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Postanowienia Konwencji nie wskazują, w jaki sposób powinny być klasyfikowane wypłaty przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu.

Zdaniem Spółki, mając na uwadze, że:

 • osiągany przez Spółkę przychód z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych, stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych w świetle ustawy o CIT (jest to przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT) oraz
 • Konwencja nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności nie został on ujęty w definicji dywidend określonej w art. 10 ust. 5 Konwencji), a zarazem
 • Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji,
  - przedmiotowy przychód będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw) Konwencji lub art. 22 (inne dochody) Konwencji.

W związku z powyższym, przychody osiągane prze Spółkę z tytułu wypłaty dochodów Funduszu nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż zgodnie z treścią wskazanych przepisów mogą być opodatkowane jedynie w państwie, w którym Spółka ma siedzibę, czyli w Holandii.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych, będzie stanowił przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji,

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-845/13-8/AJ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym; „do opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez A Luxembourg z tytułu wypłat pieniężnych otrzymywanych z Funduszu bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (tj. wypłat z dochodów Funduszu lub przychodów ze zbycia lokat Funduszu) mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie uregulowania zawarte w art. 7 Umowy z Luksemburgiem (...). Biorąc zatem pod uwagę fakt, iż A Luxemhourg nie posiada zakładu na terytorium Polski, uzyskiwane przez A Luxembourg wypłaty z dochodów Funduszu (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych)(...), powinny być opodatkowane wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej podatnika, tj. w Luksemburgu”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2013 r. (sygn. IPPB5/423-653/13-2/AS), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: „analizowane formy dystrybucji zysku z funduszu inwestycyjnego w postaci: dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, (...) stanowić będą dla Spółki przychód opodatkowany zgodnie z art. 12 ustawy o CIT oraz art. 7 ust. 1 UPO. W konsekwencji, nie wystąpi z tego tytułu obowiązek ich opodatkowania (poboru podatku u źródła) w Polsce”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2012 roku, (sygn. IPPB5/423-123/12-3/AJ), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: ponieważ Inwestorzy Holenderscy nie będą prowadzili działalności poprzez położony w Polsce zakład, w przypadku kwalifikacji dochodów funduszu wypłacanych Inwestorom Holenderskim bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych jako zysków przedsiębiorstw - wypłaty te nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 września 2011 roku, (sygn. IPPB5/423-631/11-2/AJ), w której organ uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Kwoty uzyskane w przyszłości przez Wnioskodawcę od FIZ zgodnie z art. 139 ust. 1 UF1, art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI oraz statutem FIZ będą obejmowały (i) kwoty uzyskane od FIZ w związku z wykupem certyfikatów, jak również (ii) wypłaty z FIZ uzyskane przez Wnioskodawcę bez wykupu (umarzania) certyfikatów. (...) ww. wypłaty stanowić będą przychody Wnioskodawcy, które zgodnie z Umową Polsko- Cypryjską nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (...)”;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 roku, (sygn. IPPB5/423-644/10-2/AJ), zgodnie z którą: „Kwoty uzyskane w przyszłości przez Wnioskodawcę od FIZ zgodnie ze statutem oraz zgodnie z art. 139 ust. 1 UFI i art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, tj. zarówno: (a) kwoty uzyskane od FIZ w związku z wykupem certyfikatów, jak również (b) wypłaty z FIZ, uzyskane przez Wnioskodawcę bez wykupywania certyfikatów, stanowić będą przychody Wnioskodawcy, które - zgodnie z Umową Polsko-Cypryjską - nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
  - przy czym przedmiotem niektórych przywołanych interpretacji były co prawda inne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pomiędzy Polską a Luksemburgiem oraz pomiędzy Polską a Cyprem), jednakże, w ocenie Wnioskodawcy przedstawiona w ich treści argumentacja może znaleźć odpowiednie zastosowanie w przypadku Wnioskodawcy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 3-4 – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1  Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.