IPPB5/423-1013/11-4/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Polsce zarządzany przez K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA może nie pobierać podatku dochodowego od przychodów osiąganych z tytułu inwestowania w jednostki uczestnictwa tego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przez Fundusz H. nieposiadający osobowości prawnej, pod warunkiem dostarczenia certyfikatu rezydencji poświadczającego, że spółka K. NV - która reprezentuje Fundusz H. w stosunkach z podmiotami trzecimi na podstawie przepisów właściwego prawa - ma swoją siedzibę dla celów podatkowych na terytorium Belgii ?
IPPB5/423-1013/11-4/AJinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat rezydencji
 2. fundusz inwestycyjny
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2011 r. (data wpływu 14.10.2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 05.12.2011 r. (data stempla pocztowego 05.12.2011 r., data wpływu 08.12.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 25.11.2011 r. (data doręczenia 29.11.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku dochodowego od wypłat na rzecz belgijskiego rezydenta podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku dochodowego od wypłat na rzecz belgijskiego rezydenta podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Fundusz H. (dalej „Fundusz H.”) został utworzony przez K. N.V. z siedzibą w Belgii (dalej „K.”) w dniu 5 października 2005 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie form zbiorczego zarządzania portfelami inwestycyjnymi. K. uzyskało zgodę instytucji nadzorującej rynek finansowy w Belgii (w 2005 r. CBFA; obecnie FSMA tj. Komisja Nadzoru nad Usługami i Rynkami Finansowymi) na utworzenie Funduszu. Zgodnie z Art. 6 pkt 1 tej ustawy, Fundusz H. ma formę funduszu zbiorowego inwestowania ze zmienną liczbą udziałów (fr. fond commune de placement a nombre variable de parts). Jako, że ten typ instytucji zbiorczego inwestowania nie posiada osobowości prawnej, musi on być reprezentowany przez spółkę zarządzającą; w tym przypadku jest to K. Dodatkowo, K. zarządza aktywami zgromadzonymi w Funduszu H.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie form zbiorczego zarządzania portfelami inwestycyjnymi, Fundusz H. został wpisany na listę instytucji zbiorowego inwestowania działających zgodnie z prawem belgijskim, która jest dostępna na stronie internetowej tej instytucji (w punkcie II.1.2. tej listy). Zasady działalności Funduszu H. są opisane w prospekcie informacyjnym. Zgodnie z postanowieniami ww. prospektu, krajem siedziby funduszu H. jest kraj siedziby spółki, która zarządza i reprezentuje ten fundusz, czyli Belgia.

W myśl przepisu art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie form zbiorczego zarządzania portfelami inwestycyjnymi, wyłączną działalnością Funduszu H. jest inwestowanie środków w zbywalne instrumenty finansowe wymienione w niniejszej ustawie, środki finansowe są zbierane poprzez oferowanie publiczne udziałów w Funduszu, zaś udziały muszą być na żądanie inwestorów wykupywane po cenie ustalanej na bazie wartości aktywów netto.

Fundusz H. ma zamiar zainwestować swoje środki w Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Polsce, działający na podstawie umowy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, zarządzany przez K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Fundusz H. będzie nabywał i zbywał jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uzyskując w ten sposób przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Polsce zarządzany przez K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA może nie pobierać podatku dochodowego od przychodów osiąganych z tytułu inwestowania w jednostki uczestnictwa tego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przez Fundusz H. nieposiadający osobowości prawnej, pod warunkiem dostarczenia certyfikatu rezydencji poświadczającego, że spółka K. NV - która reprezentuje Fundusz H. w stosunkach z podmiotami trzecimi na podstawie przepisów właściwego prawa - ma swoją siedzibę dla celów podatkowych na terytorium Belgii ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Fundusz H. jest instytucją zbiorowego inwestowania utworzoną na podstawie przepisów belgijskiego Prawa z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie niektórych form zarządzania zbiorowego portfelami inwestycyjnymi, przez spółkę K. N.V. z siedzibą w Brukseli, w Belgii.

Stosownie do postanowienia art. 6 ww. Prawa, instytucje zbiorowego inwestowania działające wg ustawodawstwa belgijskiego mogą zostać utworzone jako jedna z trzech następujących kategorii: 1° instytucje zbiorowego inwestowania ze zmienną ilością udziałów, które mają formę kontraktową (fr. fonds commun de placement á nombre variable de parts) lub formę statutową (fr. société d’investissement á capital variable);

2° instytucje zbiorowego inwestowania ze stałą ilością udziałów, które mają formę kontraktową (fr. fonds commun de placement á nombre variable de parts) lub formę statutową (fr. société d’investissement á capital variable);

3° instytucje zbiorowego inwestowania w sekurytyzację, które mają formę kontraktową (fr. fonds commun de placement á nombre variable de parts) lub formę statutową (fr. société d’investissement á capital variable).

Fundusz H. został utworzony jako podmiot wskazany w art. 6 pkt 1 przedmiotowego Prawa, przy czym posiada on formę kontraktową, co oznacza, że Fundusz H. nie ma osobowości prawnej.

W tym miejscu należy przywołać także postanowienie art. 1 ust. 3 Dyrektywy 2009/65/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji praw regulacji i przepisów administracyjnych odnoszących się do instytucji zbiorczego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w myśl którego UCITS może zostać utworzony w formie kontraktowej (jako fundusz zarządzany przez spółkę zarządzającą), na podstawie prawa trustowego (jako trust) lub na podstawie statutu (jako spółka inwestycyjna). Fundusz H. został utworzony w pierwszej z wymienionych form, tj. jako fundusz kontraktowy zarządzany przez spółkę zarządzającą.

K. N.V. jako spółka zarządzająca musiała uzyskać zgodę instytucji nadzoru na rynkiem finansowym w Belgii na zarządzanie Funduszem H., na dokument opisujący zasad działania Funduszu H. oraz na pełnienie funkcji depozytariusza przechowującego aktywa Funduszu H. przez K. Bank N.V., z siedzibą w Belgii. Po uzyskaniu stosownej akceptacji, Fundusz H. został, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie form zbiorczego zarządzania portfelami inwestycyjnymi wpisany na listę instytucji zbiorowego inwestowania działających zgodnie z prawem belgijskim która jest dostępna na stronie internetowej tej instytucji (w punkcie 11.1.2. tej listy) Podstawowym przedmiotem działalności Funduszu H. jest, stosownie do art. 10 Prawa z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie niektórych fonii zarządzania zbiorowego portfelami inwestycyjnymi wyłącznie inwestowanie zbiorcze środków zebranych w drodze oferty publicznej w instrumenty wskazane w art. 7 punkty 1, 2, 3, 4 i 9 dla których istnieje rynek w zgodzie z przepisami ww. Prawa oraz innych obowiązujących dekretów królewskich i przepisów oraz zasadami opisanymi w dokumencie założycielskim Funduszu H.

Zatem Fundusz H. może inwestować zebrane przez siebie środki w:

 • inwestycje wypełniające warunki określone w Dyrektywie UCITS,
 • w instrumenty finansowe i instrumenty płynne,
 • surowce opcje i kontrakty terminowe na te surowce,
 • opcje i kontrakty terminowe na nieruchomości, waluty i kontrakty na indeksy giełdowe,
 • inne instrumenty dopuszczone przez Króla.

Fundusz H. zamierza dokonać inwestycji w jednostki uczestnictwa polskiego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie. Inwestycja taka jest zgodna z podstawowym przedmiotem działalności Funduszu H. opisany w prospekcie inwestycyjnym Funduszu H. oraz z przywołanymi powyżej przepisami prawa belgijskiego regulującymi działalność Funduszu H.. Możliwość inwestowania przez Fundusz H. w jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych wynika również ze swobody przepływu kapitału uregulowanej w artykule 56 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Dyrektywa Rady 88/361/EEC z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie implementacji artykułu 67 Traktatu, wprowadza jednolitą nomenklaturę do stosowania we wszystkich krajach członkowskich, która definiuje transakcje na jednostkach instytucji wspólnego inwestowania przeprowadzane przez nierezydentów jako formę przepływów kapitałowych.

Jakkolwiek K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S A zauważa, że w przypadku nabycia przez Fundusz H. jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez Towarzystwo nie jest jednoznaczne, w jaki sposób transakcja dokonana przez Fundusz H. powinna być traktowana dla celów podatkowych. Podstawowym problemem jest konstrukcja prawna podmiotu dokonującego inwestycji, tj. Funduszu H. - podmiot ten nie posiada bowiem osobowości prawnej, a w polskim prawodawstwie podatkowym nie został uregulowany taki typ podatnika.

Jak przedstawiono powyżej, sposób utworzenia Funduszu H. jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Belgii, gdzie Fundusz H. został utworzony przez K. N.V. jako instytucja zbiorowego inwestowania posiadająca formę kontraktową. W punkcie 1.6. prospektu informacyjnego Funduszu H. wskazano, że spółką zarządzającą tym funduszem jest K. N.V. K. jest spółką prawa belgijskiego, której podstawową działalnością jest tworzenie oraz zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzanie portfelami klientów na zlecenie.

K. jest podmiotem licencjonowanym oraz nadzorowanym przez FSMA.

Stosownie do art. 4 ust. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez certyfikat rezydencji rozumie się zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Z uwagi na to, że Fundusz H. został utworzony jako instytucja zbiorowego inwestowania nieposiadająca osobowości prawnej i niepodlegająca rejestracji dla celów podatkowych nie jest możliwe uzyskanie przez Fundusz H. certyfikatu rezydencji.

W opinii K. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ponieważ Fundusz H. nie posiada osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa kraju swojej siedziby, zaś wszelkie czynności związane z reprezentacją Funduszu wykonywane są z mocy właściwego prawa przez K., na potrzeby ustalenia wysokości podatku dochodowego należy uznać K. jako płatnika tego podatku. Z uwagi na to Fundusz H. powinien przedstawić certyfikat rezydencji potwierdzający, że K. ma siedzibę dla celów podatkowych na terytorium Belgii.

W przeciwnym wypadku, Fundusz H. nie mógłby wykonywać działalności inwestycyjnej na terenie Polski na tożsamych warunkach jak instytucje wspólnego inwestowania posiadające osobowość prawną co było by sprzeczne z Art. 56 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, gdyż ograniczałoby korzystanie przez Fundusz H. z jednej z podstawowych swobód określonych tym Traktatem tj. swobody przepływu kapitałów i prowadziłoby do nieuzasadnionej dyskryminacji tego podmiotu.

W opinii K. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w przypadku przychodów uzyskiwanych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułów określonych w art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W przypadku przedstawienia przez K. certyfikatu rezydencji podatkowej belgijskiej, K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uzna Fundusz H. jako rezydenta podatkowego Belgii.

W związku z tym Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zarządzany przez K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA nie pobierze i nie odprowadzi podatku od przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskanego przez fundusz H. na podstawie art. 7 Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Ani Fundusz H. ani K. nie wykonuje działalności w Polsce poprzez położony w Polsce zakład.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku belgijski rezydent podatkowy będzie osiągał przychody związane ze zbyciem jednostek uczestnictwa polskiego funduszu inwestycyjnego otwartego.

Stosownie do treści art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej także: updop) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na mocy ust. 3 powołanego artykułu, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przepisy ww. ustawy nie zawierają więc definicji przychodu. W odniesieniu do przychodów Ustawodawca zastosował technikę ustawodawczą polegającą na wymienieniu przykładowych kategorii pożytków, których otrzymanie implikuje powstanie przychodu podatkowego (art. 12 ust. 1 pkt 1-10 updop) pozostawiając katalog przysporzeń kreujących powstanie przychodu w rozumieniu ustawy otwartym. Jednocześnie Prawodawca ustanowił w art. 12 ust. 4 powołanej ustawy zamknięty katalog kategorii przychodów wyłączonych z opodatkowania. A contrario wszystkie inne przysporzenia majątkowe (zwiększające aktywa lub zmniejszające pasywa spółki) niż wymienione w art. 12 ust. 4 updop należy uznać za przychód skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 cytowanej ustawy do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

W konsekwencji za przychód należy uznać każde przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym, definitywnym, bezzwrotnym. Przy czym w przypadku przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej już sam fakt, że przychód staje się należny powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 powołanej ustawy przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 7 ust. 1 updop). Według zasad ogólnych podatek dochodowy ustala się w wysokości 19% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 updop).

Jednocześnie należy stwierdzić, iż przedmiotowe dochody nie mieszczą się w dyspozycji normy prawnej wyrażonej w art. 10 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji),
 2. (uchylony),
 3. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
 4. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,
 5. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,
 6. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem,
 7. zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d,
 8. wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Ustawodawca na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4a updop zalicza enumeratywnie do przychodów podatkowych opodatkowanych na zasadach ogólnych dla uczestników funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Podkreślić przy tym należy, iż inny charakter ma spółka kapitałowa działająca w ramach prawnych zakreślonych przez przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), a inny fundusz inwestycyjny działający w oparciu o uregulowania ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 146 poz. 1546 ze zm.).

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny kategoria przychodów w zyskach osób prawnych obejmuje wszelkie dochody wynikające z uprawnień korporacyjnych przysługujących w danej osobie prawnej. Certyfikaty inwestycyjne natomiast co do zasady nie są ani udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych. Reprezentują one określone prawa majątkowe uczestników mające odmienny charakter niż prawa z akcji lub udziałów - co wynika z innej funkcji ekonomicznej, jaką te certyfikaty inwestycyjne pełnią. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych.

Łączna subsumcja powołanych przepisów art. 12 ust. 1 pkt 4a, art. 16 ust. 1 pkt 8 oraz 10 ust. 1 updop nie pozostawia wątpliwości, iż skoro Ustawodawca zdecydował się na wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym udziału w zysku funduszu, to tym bardziej brak jest podstaw, aby do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 updop zaliczyć dochody uzyskane w wyniku zbycia na rzecz funduszu jednostek uczestnictwa i ich umorzenia.

W konsekwencji należy stwierdzić, iż dochody belgijskiego rezydenta podatkowego objętego ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce z tytułu zbycia na rzecz funduszu i umorzenia jednostek uczestnictwa w polskim funduszu inwestycyjnym, podlegają co do zasady opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2, 19 ust. 1, 14 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 updop.

W świetle powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. art. 22 ust. 1 updop. Przepisy te bowiem nie znajdą zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 updop osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 powołanej ustawy podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

W przedmiotowej sprawie belgijski rezydent podatkowy będzie uzyskiwał przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, a nie przychody wymienione w art. 22 ust. 1 updop.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione w przedmiotowym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którym Fundusz zarządzany przez Wnioskodawcę nie ma obowiązku pobrania i odprowadzenia podatku od przychodu uzyskanego przez fundusz H. na podstawie art. 7 Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku - należy uznać za nieprawidłowe z uwagi błędną kwalifikację prawnopodatkową przedmiotowego przychodu.

Fundusz zarządzany przez Wnioskodawcę nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła), określonego w art. 26 ust. 1 updop bez względu na okoliczność, czy uzyska on certyfikat rezydencji podmiotu belgijskiego (czy też nie), z uwagi na brak podstawy prawnej do pobrania takiego podatku.

Normy kolizyjne określone w ww. Konwencji mogą jedynie przesądzić o prawie do opodatkowania przedmiotowych przychodów przez Polskę. Do ewentualnego ich opodatkowania będzie zobowiązany podatnik bez pośrednictwa płatnika (w przypadku braku zwolnienia z opodatkowania takiego dochodu).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

certyfikat rezydencji
IBPB-1-1/4511-190/16/ESZ | Interpretacja indywidualna

fundusz inwestycyjny
IPPB6/4510-162/16-2/AZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.