IPPB2/415-266/12-4/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca będzie podmiotem wypłacającym w rozumieniu art. 42c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązanym na podstawie art. 42c ust. 1 ustawy o pdof do sporządzenia oraz przesłania do beneficjentów przychodów oraz urzędu skarbowego imiennych informacji IFT-3/IFT-3R?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.03.2012 r. (data wpływu 19.03.2012 r.) oraz w piśmie uzupełniającym braki formalne wniosku z dnia 29.05.2012 r. (data nadania 31.05.2012 r., data wpływu 04.06.2012 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 23.05.2012 r. Nr IPPB2/415-266/12-2/MG (data nadania 23.05.2012 r., data doręczenia 28.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie podmiotem wypłacającym w rozumieniu art. 42c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązanym do sporządzenia i przesłania imiennych informacji I - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie podmiotem wypłacającym w rozumieniu art. 42c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązanym do sporządzenia i przesłania imiennych informacji I.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Bank Oddział w Polsce (dalej „Wnioskodawca” lub „Bank”) jest oddziałem duńskiej instytucji kredytowej i prowadzi w Polsce działalność w zakresie usług bankowych i finansowych. W ramach prowadzonej działalności Bank zamierza zawrzeć Umowę agenta płatności z zagranicznym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (dalej jako: „Fundusz”) oraz z generalnym dystrybutorem tytułów uczestnictwa Funduszu mającym siedzibę również poza terytorium Polski (dalej jako: „Generalny Dystrybutor”).

Fundusz zamierza bowiem oferować na terytorium Polski tytuły uczestnictwa Funduszu. W celu natomiast sprzedaży tytułów uczestnictwa Funduszu na terytorium Polski dla potrzeb prawidłowego rozliczania m.in. transakcji nabywania / zbywania tytułów uczestnictwa Funduszu, Fundusz, Generalny Dystrybutor oraz Bank zamierzają zawrzeć Umowę agenta płatności, na mocy której Bank pełnić będzie funkcję agenta płatności Funduszu.

W ramach planowanej umowy, Bank zobowiązany będzie do wykonywania czynności agenta płatności zagranicznego funduszu, o których mowa w art. 257 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w tym do:

 • przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa Funduszu,
 • dokonywania wypłat środków uzyskiwanych z tytułu umarzania tytułów uczestnictwa Funduszu, oraz
 • dokonywania wypłat dywidend lub innych świadczeń należnych posiadaczom tytułów uczestnictwa Funduszu.

W związku ze świadczeniem usług w zakresie agenta płatności Bank otworzy rachunki na rzecz Generalnego Dystrybutora m.in. dla celów:

 • obsługi codziennej działalności Funduszu,
 • przyjmowania wpłat na nabywanie tytułów uczestnictwa Funduszu,
 • wypłacania środków na rzecz posiadaczy jednostek uczestnictwa Funduszu w związku z umarzaniem tytułów uczestnictwa.

W szczególności Bank zobowiązany będzie do:

 • uznawania rachunku(ów) Generalnego Dystrybutora środkami pochodzącymi od nabywców tytułów uczestnictwa Funduszu na podstawie instrukcji otrzymywanych od agenta transferowego Funduszu z siedzibą na terytorium Polski,
 • obciążania rachunku(ów) kwotami wypłat wynikających ze zbywania tytułów uczestnictwa Funduszu na podstawie instrukcji otrzymywanych od agenta transferowego Funduszu z siedzibą na terytorium Polski,
 • podejmowania niezbędnych czynności dla celów wypłaty dywidend dla posiadaczy tytułów uczestnictwa Funduszu ((sub)funduszach), na podstawie uzyskiwanych instrukcji (w tym zakresie rola Banku ograniczać będzie się do wykonania płatności, tj. wykonania przelewów),
 • podejmowania niezbędnych czynności dla celów wypłaty środków związanych z likwidacją Funduszu ((sub)funduszy), na podstawie uzyskiwanych instrukcji (w tym zakresie rola Banku również ograniczać będzie się do wykonania płatności, tj. wykonania przelewów).

Istotą czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją umowy agenta płatności będzie realizacja przelewów (zagranicznych i krajowych) zleconych przez Fundusz, Generalnego Dystrybutora lub agent transferowego Funduszu. Do obowiązków Banku nie będzie natomiast należeć prowadzenie rejestru uczestników danego (sub)funduszu. Tym samym, Bank nie będzie dysponował szczegółowymi danymi poszczególnych inwestorów dokonujących inwestycji w tytuły uczestnictwa Funduszu.

W przypadku, gdy posiadaczowi tytułów uczestnictwa Funduszu należeć się będzie określona kwota z tytuł posiadania lub umorzenia tytułów uczestnictwa Funduszu, Bank otrzymywać będzie jedynie zlecenie dokonania wypłat. Przy czym, zlecenie to zawierać będzie jedynie dane niezbędne do wykonania zleconego przelewu. Bank dokonywać będzie wypłat wyłącznie w granicach środków postawionych przez Fundusz / Generalnego Dystrybutora na rachunku bankowym prowadzonym dla Generalnego Dystrybutora związanym z obsługą transakcji dotyczących tytułów uczestnictwa Funduszu, zgodnie z otrzymaną dyspozycją.

Jednocześnie, Bank nie będzie odpowiadać za terminowość postawienia inwestorowi środków do dyspozycji ani też za prawidłowość ustalenia kwoty do wypłaty oraz poprawność danych dotyczących adresata przelewu.

Zobowiązanym do obliczenia należnej kwoty wypłaty będzie Fundusz, Generalny Dystrybutor lub agent transferowy Funduszu.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 23.05.2012 r. Nr IPPB2/415-266/12-2/MG (data nadania 23.05.2012 r., data doręczenia 28.05.2012 r.), na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • przedłożenie oryginału lub poświadczonego notarialnie dokumentu obcojęzycznego (wraz z klauzulą apostille) oraz jego tłumaczenia w języku polskim potwierdzającego upoważnienie dla osób, które podpisały przedmiotowy wniosek z dnia 19.03.2012 r.do reprezentowania osoby prawnej tj. pełnomocnictwa udzielonego przez osoby działające w jej imieniu wraz z opłatą skarbową albo innego dokumentu z którego wynika umocowanie do działania w imieniu osoby prawnej,
 • doprecyzowanie zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie, czy zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku dotyczy osób fizycznych nie będących polskimi rezydentami...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 29.05.2012 r. (data nadania 31.05.2012 r., data wpływu 04.06.2012 r.), w którym m.in. wyjaśnił, że jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu (dalej jako: „Fundusz”) zamierza oferować na terytorium Polski tytuły uczestnictwa Funduszu. Zgodnie z posiadanymi informacjami, tytuły uczestnictwa Funduszu będą oferowane zarówno osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i osobom fizycznym niemającym miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Wnioskodawca podkreślił, że przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 16 marca 2012 r. pytanie odnosi się do interpretacji przepisu art. 42c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (dalej jako: „ustawa o pdof”), który dotyczy obowiązków związanych z dokonywaniem wypłat na rzecz osób fizycznych niebędących polskimi rezydentami.

W ocenie Wnioskodawcy, dla celów wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie wskazanym w zapytaniu skierowanym do Ministra Finansów, bez znaczenia powinno pozostawać, czy Wnioskodawca będzie dokonywać wypłat przychodów wyłącznie na rzecz osób fizycznych niebędących polskimi rezydentami, czy również na rzecz polskich rezydentów z uwagi na fakt, iż zapytanie złożone przez Wnioskodawcę dotyczy tylko tej pierwszej grupy osób, na rzecz których dokonywana będzie wypłata przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca będzie podmiotem wypłacającym w rozumieniu art. 42c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązanym na podstawie art. 42c ust. 1 ustawy o pdof do sporządzenia oraz przesłania do beneficjentów przychodów oraz urzędu skarbowego imiennych informacji IFT-3/IFT-3R...

Stanowisko Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca nie będzie „podmiotem wypłacającym” w rozumieniu art. 42c ust. 2 ustawy o pdof. Tym samym, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia oraz przesłania do beneficjentów przychodów oraz urzędu skarbowego imiennych informacji IFT-3/IFT-3R.

Zgodnie z art. 42c ust. 1 ustawy o pdof, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu wypłacającego przychody (dochody), o których mowa w ust. 5 tego artykułu, podmiot ten jest obowiązany przesłać, sporządzone według ustalonego wzoru, imienne informacje o tych przychodach (dochodach) podmiotom wymienionym w art. 42c ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pdof.

Dochodami, o których mowa powyżej są m.in.:

 • przychody uzyskane z odsetek bezpośrednio lub za pośrednictwem pośredniego odbiorcy wypłacane przez fundusze inwestycyjne bądź podmioty, które na podstawie wydanego przez właściwy organ zaświadczenia, są traktowane jak fundusz inwestycyjny, oraz
 • przychody uzyskane w związku ze sprzedażą zwrotem lub umorzeniem akcji, udziałów lub jednostek w funduszu inwestycyjnym bądź podmiocie, który na podstawie wydanego przez właściwy organ zaświadczenia, jest traktowany jak fundusz inwestycyjny, jeżeli zainwestowały one bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty lub przedsiębiorstwa, ponad 40% swoich aktywów w wierzytelności, o których mowa w pkt 1, w zakresie, w jakim przychód (dochód) ten odpowiada zyskom osiąganym bezpośrednio lub pośrednio z odsetek w rozumieniu pkt 1 i 2.

Z kolei podmiotami wymienionymi w art. 42c ust. pkt 1 i 2 ustawy o pdof, są faktyczny albo pośredni odbiorca, którzy ze względu na miejsce zamieszkania lub odpowiednio siedzibę (miejsce prowadzenia działalności) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów:

 • w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
 • na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) w oszczędności osób fizycznych.

Wskazać należy, iż definicja podmiotu wypłacającego, na którego ustawodawca nałożył wskazany powyżej obowiązek, zawarta została w art. 42c ust. 2 ustawy o pdof, który stanowi, iż podmiotem wypłacającym jest:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na rzecz faktycznego lub pośredniego odbiorcy;
 2. pośredni odbiorca, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, na rzecz faktycznego odbiorcy, przy czym definicję pojęcia pośredni odbiorca dostarcza art. 42c ust. 4 updof.

W tym miejscu wskazać należy, że Bank nie może zostać uznany za odbiorcę pośredniego, o którym mowa w art. 42c ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof. Zgodnie bowiem z art. 42c ust. 4 ustawy o pdof, pośrednim odbiorcą jest podmiot któremu są wypłacane lub stawiane do dyspozycji (przychody) osiągane przez faktycznego odbiorcę. W przedstawionym stanie faktycznym, Bank nie będzie podmiotem któremu są wypłacane lub stawiane do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa w art. 42c ustawy o pdof osiągane przez faktycznego odbiorcę. Dokonywane wpłaty i wypłaty z rachunku bankowego dotyczyć bowiem będą rachunku bankowego prowadzonego przez Bank dla Generalnego Dystrybutora, który to podmiot jest podmiotem wypłacającym środki na rzecz posiadaczy tytułów uczestnictwa Funduszu. Bank natomiast pełni jedynie funkcje ograniczające się do technicznej obsługi płatności tak przychodzących jak i wychodzących.

Mając na uwadze powyższe, Bank mógłby być zobowiązany do sporządzania informacji IFT-3/IFT3R tylko przypadku uznania, że jest osobą prawną, która wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody) w związku prowadzoną działalnością gospodarczą, na rzecz faktycznego lub pośredniego odbiorcy.

Jak natomiast wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Bank w związku z realizacją Umowy agenta płatności otrzymywać będzie:

 1. zlecenia wypłaty z rachunków prowadzonych dla Generalnego Dystrybutora określonych środków na wskazane przez agenta transferowego Funduszu lub Generalnego Dystrybutora rachunki zarówno krajowych jak i zagranicznych osób, jak również
 2. wpłaty od nabywców tytułów uczestnictwa Funduszu na rachunki prowadzone dla Generalnego Dystrybutora.

Czynności wykonywane przez Bank będą miały jednak jedynie techniczny charakter, którego istotą będzie przekazanie środków pomiędzy rachunkami Generalnego Dystrybutora oraz indywidualnych inwestorów. Bank dokonywał będzie bowiem jedynie odpowiednich zapisów na rachunkach bankowych prowadzonych dla Generalnego Dystrybutora, odzwierciedlających operacje przeprowadzane przez indywidualnych inwestorów oraz Generalnego Dystrybutora, w zakresie związanym z obsługą Funduszu.

Mając na uwadze powyższe, podkreślić należy, że Bank nie będzie stroną stosunków prawnych łączących Fundusz z inwestorami prywatnymi. Bank nie będzie mógł zostać uznany za podmiot prawnie zobowiązany do dokonania wypłaty lub w stosunku do którego przysługuje inwestorowi roszczenie o dokonanie wypłaty. Obowiązek zapewnieni inwestorom wypłaty spoczywać będzie na Funduszu i Generalnym Dystrybutorze. Bank wykonywać będzie jedynie techniczne operacje na rachunku bankowym prowadzonym dla Generalnego Dystrybutora. W związku z tym, Bank nie może zostać uznany za podmiot prawnie zobowiązany do dokonania wypłaty przychodów, o których mowa w art. 42c ust. 5 ustawy o pdof.

Dodatkowo na uwadze należy mieć, że Bank jako podmiot nieprowadzący rejestru aktywów oraz posiadaczy tytułów uczestnictwa Funduszu, nie będzie dysponował szczegółowymi danymi dotyczącymi danych transakcji, w szczególności o tytule transakcji, beneficjencie płatności i innych niezbędnych danych dla celów prawidłowego sporządzenia informacji, o których mowa w art. 42c ustawy o pdof.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że rola pełniona przez Wnioskodawcę w procesie rozliczania tytułów uczestnictwa Funduszu nie pozwala na uzyskanie informacji niezbędnych do sporządzenia informacji IFT-3/IFT-3R według obowiązującego wzoru.

Dodatkowo wskazać należy, iż w ocenie Wnioskodawcy, zamiarem ustawodawcy nie było objęcie pojęciem „podmiotu wypłacającego” podmiotów dokonujących technicznych czynności przekazania środków pieniężnych (rozliczenia transakcji płatniczych). Przepisy art. 42c ustawy o pdof mają natomiast zastosowanie do podmiotów prawnie zobowiązanych do dokonania wyliczenia kwot oraz wypłacenia środków na rzecz inwestorów.

Powyższe, w ocenie Wnioskodawcy potwierdzają również indywidualne interpretacje wydawane przez Ministra Finansów w podobnych stanach faktycznych.

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2011 r. (sygn. IPPB2/415-72/11-2/MK), za prawidłowe uznane zostało stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawcę, w którym bank będący agentem płatności zagranicznego funduszu inwestycyjnego wskazał, że „Bank działający w przedmiotowym stanie faktycznym nie jest „podmiotem wypłacającym” w rozumieniu art. 42c ust. 2 updof oraz w konsekwencji nie jest podmiotem zobowiązanym na podstawie art. 42c ust. 1 do sporządzenia oraz przesłania do właściwych adresatów imiennych informacji IFT-3/3R o przyszłych (dochodach), o których mowa w art. 42c ust. 5 tejże ustawy.

Z kolei, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. IPPB2/415-181/08-4/IŚ) również za prawidłowe uznane zostało stanowisko banku - agenta płatności zagranicznego funduszu inwestycyjnego, w którym Bank wskazywał, iż „nie spoczywa na nim obowiązek sporządzania imiennych informacji dotyczących przychodów (dochodów), o których mowa w art. 42c ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym ot osób fizycznych.

Wnioskodawca ma świadomość, że wskazane interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawach jednakże wskazują na jednolitą wykładnię przepisów prawa podatkowego, która jest uwzględniana przez Ministra Finansów w toku wydawania interpretacji indywidualnych.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca - Bank, który zamierza wykonywać obowiązki agenta płatności zagranicznego funduszu inwestycyjnego sprowadzające się do technicznej obsługi rachunków bankowych polegającej na dokonywaniu wypłat środków uzyskiwanych z tytułu umarzania tytułów uczestnictwa Funduszu oraz dokonywania wypłat dywidend lub innych świadczeń należnych posiadaczom tytułów uczestnictwa Funduszu nie będzie „podmiotem wypłacającym”, o którym mowa w art. 42e ust. 2 ustawy o pdof. W konsekwencji nie będzie również podmiotem zobowiązanym na podstawie art. 42e ust. 1 ustawy o pdof do sporządzenia oraz przesłania imiennych informacji IFT-3/IFT-3R, o których mowa w art. 42c ust. 5 ustawy o pdof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.