IPPB2/415-1036/14-7/MG | Interpretacja indywidualna

Czy fundusz luksemburski jest zagraniczna spółą kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.?Czy w przypadku uznania go za zagraniczną spółkę kontrolowaną fundusz luksemburski jako podmiot regulowany i działający w sektorze finansowym i jako taki prowadzący specjalistyczną działalność gospodarczą, korzystać będzie ze zwolnienia w zakresie opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych, o których mowa w 30f ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015?
IPPB2/415-1036/14-7/MGinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. fundusz inwestycyjny
 3. podmiot
 4. spółka zagraniczna
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem na wezwanie organu Nr IPPB2/415-1036/14-2/MG z dnia 6 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) oraz pismem z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) na wezwanie z dnia 20 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1036/14-4/MG oraz pismem z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przepisu art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. w odniesieniu do luksemburskiego funduszu inwestycyjnego (SIF SICAV), którego Wnioskodawca jest inwestorem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przepisu art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. w odniesieniu do luksemburskiego funduszu inwestycyjnego (SIF SICAV), którego Wnioskodawca jest inwestorem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest inwestorem w polskich i zagranicznych podmiotach wspólnego Inwestowania.

Jednym z podmiotów, w którym Wnioskodawca jest inwestorem jest luksemburski fundusz inwestycyjny A. S.A. działający w formie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale.

Dochody funduszu są opodatkowane podatkiem dochodowym w Luksemburgu według podstawowej stawki podatku CIT 29,22%.

Zgodnie z prawem Luksemburga przychody uzyskiwane przez fundusz inwestycyjny są zatem opodatkowane według wyższej niż obowiązująca w Polsce stawki podstawowej. Fundusz natomiast, podobnie jak polskie fundusze inwestycyjne zamknięte, jest podmiotowo zwolniony z opodatkowania.

Fundusz rozpoczął i prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zwolnienia wydanego przez właściwy organ odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem finansowym (X.) oraz jest zobowiązany do posiadania wykwalifikowanego personelu zaakceptowanego przez X. i odpowiedzialnego za zarządzanie aktywami funduszu, zarządzanie ryzykiem funduszu i prowadzenie bieżącej administracji funduszu.

Fundusz posiada również bank depozytariusz przechowujący aktywa funduszu oraz korzysta z infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Fundusz inwestycyjny jest podmiotem inwestującym w aktywa płynne zlokalizowane w krajach Europy Środkowo Wschodniej, otwartym na pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych inwestycjami w przedmiotowe aktywa.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 20 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1036/14-4/MG wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 1. Czy Wnioskodawca posiada w luksemburskim funduszu inwestycyjnym nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25 % udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach...
 2. Czy co najmniej 50% przychodów luksemburskiego funduszu inwestycyjnego osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (tzw. przychodów pasywnych)...
 3. Czy co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa powyżej (przychodów pasywnych, uzyskiwanych przez fundusz, podlega w państwie jego siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.)...
 4. Czy fundusz luksemburski prowadzi w Luksemburgu rzeczywistą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 30f ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ podatkowy zauważa, że szczegółowy opis stanu faktycznego powinien być podany w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, a nie w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w związku z powyższym szczegółową informację odnośnie prowadzonej przez fundusz rzeczywistej działalności Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w opisie zdarzenia przyszłego, a nie w prezentowanym stanowisku Wnioskodawcy.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 2 marca 2015 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 1. Wnioskodawca będzie posiadał w luksemburskim funduszu inwestycyjnym A. SICAF SIF lub F. SICAF SIF (dalej jako fundusz inwestycyjny) nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25 udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.
 2. Co najmniej 50% przychodów luksemburskiego funduszu inwestycyjnego osiągniętych w roku podatkowym pochodzić będzie z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (tzw. przychodów pasywnych).
 3. Fundusz z uwagi na ograniczenia regulacyjne w zakresie prowadzonej prowadzonej działalności gospodarczej oraz polityki inwestycyjnej nie będzie uzyskiwał przychodów i pożytków z tytułu poręczeń, gwarancji a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw.
 4. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa Luksemburg wszystkie przychody Luksemburskiego funduszu inwestycyjnego uzyskiwane w roku podatkowym a pochodzące z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (tzw. przychodów pasywnych) nie korzystają ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym, lecz podlegają opodatkowaniu według stawki podatkowej CIT wynoszącej 29,22% obowiązującej w roku 2015.
 5. Fundusz luksemburski prowadzi w Luksemburgu rzeczywistą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 30f ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, fundusz jest podmiotem regulowanym i działającym na podstawie stosownego zezwolenia wydanego przez organ sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym Luksemburga (X.) oraz działa zgodnie z Dyrektywami UE (w szczególności Dyrektywy AIFM Directive).

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez fundusz wymagało uzyskania stosownego zezwolenia, w którym X. zaakceptował przedmiot działalności inwestycyjnej funduszu (investment policy), siedzibę funduszu, osoby pełniące kluczowe funkcje zarządzające, bank depozytariusz przechowujący aktywa tej instytucji, osoby zarządzające ryzykiem funduszu, strukturę organizacyjną funduszu, itp.

Zgodnie z naturą funduszu inwestycyjnego, którą jest wspólne inwestowanie, fundusz tworzy zatem (i pod rygorem utraty zezwolenia, jest zobowiązany tworzyć) strukturę adekwatną do przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z odpowiednią infrastrukturą techniczną i osobową.

Fundusz posiada zatem lokal oraz środki techniczne, organizacyjne i osobowe umożliwiające efektywne prowadzenie przez fundusz działalności.

Zgodnie z wymogami prawa fundusz sprawuje tzw. czynne zarządzanie (effective management) nad aktywami, co - między innymi - oznacza, iż nie jest strukturą pasywną (holdingową) i jest również zobowiązany stosować się do wymogów dywersyfikacyjnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Podobnie dla innych podmiotów z sektora finansowego (np. banków), działalność gospodarcza funduszu podlega ciągłemu nadzorowi regulatora również z punktu widzenia aktualnej praktyki gospodarczej i w celu zabezpieczenia interesów funduszu i jego uczestników.

Podobnie jak w przypadku polskiego funduszu inwestycyjnego, fundusz luksemburski rejestruje aktywa oraz wynik z działalności gospodarczej według aktualnej wyceny rynkowej aktywów (zgodnie z fair market value). Jest zatem podmiotem gospodarczym z dynamiczną strukturą, która jest bieżąco zarządzana oraz obsługiwana podobnie jak inne instytucje finansowe (na przykład banki) pod nadzorem lokalnych władz regulacyjnych.

Tym samym fundusz luksemburski prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą właściwą dla tego typu podmiotów gospodarczych i posiada wymagane przepisami prawa funkcje oraz wyposażenie pozwalające realizować cele gospodarcze, a w szczególności wymaganą przez lokalnego regulatora: siedzibę, personel, infrastrukturę techniczną oraz informatyczną.

Pismem z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) Wnioskodawca doprecyzował, że będzie posiadał jednostki uczestnictwa w luksemburskim funduszu inwestycyjnym A. SICAF SIF lub F. SICAF SI. Oba fundusze mają tożsamą formę prawną, Prospekt emisyjny oraz prowadza działalność operacyjną, regulacyjną oraz działalność gospodarczą na identycznych zasadach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy fundusz luksemburski jest zagraniczna spółą kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r....
 2. Czy w przypadku uznania go za zagraniczną spółkę kontrolowaną fundusz luksemburski jako podmiot regulowany i działający w sektorze finansowym i jako taki prowadzący specjalistyczną działalność gospodarczą, korzystać będzie ze zwolnienia w zakresie opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych, o których mowa w 30f ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zagraniczny regulowany fundusz inwestycyjny działający zgodnie z przepisami wewnętrznymi kraju siedziby oraz Dyrektywy UE regulującej zasady funkcjonowania i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną, do której będą znajdować zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 roku (dalej: „ustawa PIT 2015”).

Zgodnie z 30f ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3) ustawy PIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy PIT, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu przez zagraniczną spółkę należy rozumieć:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Zgodnie natomiast z ust. 3 pkt 3 ww. artykułu „zagraniczną spółką kontrolowaną” jest zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach;
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych;
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011. str. 8 z późn.zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, luksemburski fundusz inwestycyjny jest zagraniczną Spółką, natomiast nie jest zagraniczną Spółką kontrolowaną, gdyż nie spełnia warunku określonego w 30f ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3 lit c ustawy PIT 2015. Wszystkie przychody uzyskiwane przez fundusz są bowiem opodatkowane według stawki 29,22%, która jest wyższa od stawki podatku obowiązującej w Polsce. Jednocześnie przychody funduszu nie polegają zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Luksemburgu.

Należy zauważyć, iż zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu 30f ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy PIT 2015 oraz zgodnie z wolą ustawodawcy wskazaną w uzasadnieniu do projektu ustawy, o kwalifikacji spółki jako zagranicznej spółki kontrolowanej decydujące znaczenie ma fakt preferencyjnego opodatkowania lub braku opodatkowania przychodów tej spółki.

Powyższa konstrukcja wynika z celu ustawodawcy jakim było jak zostało wskazane w uzasadnieniu do projektu ustawy „zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych”.

W przypadku zagranicznego funduszu inwestycyjnego jakim jest A. SIF SICAV nie mamy do czynienia z wykorzystaniem mechanizmu przesuwania dochodów do spółki zależnej zlokalizowanej w kraju o preferencyjnych systemach podatkowych, gdyż fundusz ten podobnie jak polski fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) jest podatnikiem podatku dochodowego, którego dochody podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku, natomiast sam fundusz jest podmiotowo zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym, nie jest spełniona zatem zdefiniowana w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy PIT przesłanka „unikania lub odraczania opodatkowania przychodów (dochodów)”, gdyż dla tego typu podmiotów podobne korzystne rozwiązanie przewiduje ustawodawstwo polskie.

Przyjęcie odmiennej interpretacji przepisu art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy PIT, które prowadziłoby do bieżącego opodatkowanie uczestnika funduszu luksemburskiego stanowiłoby zatem przejaw dyskryminacji porównywalnych podmiotów działających na rynku wspólnotowym, co stałoby w sprzeczności z art. 63 i 65 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Należy przy tym zauważyć, że celem ustawodawcy było ograniczenie sztucznych konstrukcji prawnych, których celem jest uniknięcie opodatkowania, a nie ograniczenie przepływu kapitału, w szczególności nie było celem ograniczenie przepływu kapitału pomiędzy podmiotami z krajów Wspólnoty. Działalność inwestycyjna prowadzona przez luksemburski fundusz typu SIF, daje możliwość uzyskania wielu korzyści ekonomicznych takich jak zwiększenie wiarygodności inwestora dla banków, partnerów biznesowych itp.

Jednocześnie, fundusz tego typu nie jest w żaden sposób uprzywilejowany podatkowo względem funduszu polskiego. Przyjęcie stanowiska, że fundusz zagraniczny znajduje się w zakresie regulacji przepisów CFC, prowadziłoby nie tyle do ograniczenia unikania lub odraczania opodatkowania (co jest celem przepisów) ale praktycznie do całkowitego uniemożliwienia udziału w funduszu przez Inwestorów będących polskimi rezydentami podatkowymi. Ta sama reguła dotyczy spółek, przy czym w przypadku funduszu jego cechy charakterystyczne i przedmiot działalności są regulowane przez przepisy prawa oraz wymogi regulatora, natomiast w spółkach zakres i sposób ich działalności w znacznym stopniu zależy od zasad działania spółki. W przypadku funduszu, zasady prowadzenia działalności są ujednolicone dla poszczególnych typów funduszy, dlatego badanie tych zasad nie wymaga prowadzenia weryfikacji, ponieważ wynika wprost ze statutu oraz przepisów i regulacji nadzoru obowiązujących w Luksemburgu.

Dodatkowo, nawet w przypadku przyjęcia, iż fundusz inwestycyjny stanowi zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż jako zagraniczna spółka kontrolowana, fundusz byłby zgodnie z 30f ust. 18 ustawy PIT wyłączony z zakresu regulacji, gdyż podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Należy, zauważyć, że ustawodawca wprowadził precyzyjne przepisy w zakresie ustalania czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.

Zgodnie bowiem z art. 30f ust. 20 ustawy o PIT przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi: rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Wnioskodawca chciałby podkreślić, iż luksemburski fundusz inwestycyjny jest podmiotem regulowanym działającym na podstawie stosownego zezwolenia wydanego przez organ sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym Luksemburga (X.).

Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest wyłącznie możliwe po uzyskaniu stosownego zezwolenia, w którym regulator akceptuje przedmiot działalności inwestycyjnej podmiotu (investment policy), siedzibę funduszu oraz profesjonalnego zaakceptowanego przez lokalnego regulatora zarządzającego, bank depozytariusz przechowujący aktywa tej instytucji, osoby zarządzające ryzykiem funduszu.

Zgodnie z naturą funduszu inwestycyjnego, którą jest wspólne inwestowanie, fundusz nie tworzy zatem (i pod rygorem utraty zezwolenia, nie może tworzyć) struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych, fundusz posiada również oraz posiada również lokal oraz środki techniczne i organizacyjne umożliwiające efektywne prowadzenie przez fundusz działalności. Ponadto, zgodnie z wymogami regulacyjnymi fundusz musi również sprawować tzw. czynne zarządzanie (effective management) aktywami co oznacza, iż nie może być strukturą pasywną (holdingową) oraz jest zobowiązany stosować się do wymogów dywersyfikacyjnych w zakresie prowadzonej działalności.

Działalność funduszu podlega ciągłemu nadzorowi regulatora również z punktu widzenia aktualnej praktyki gospodarczej i w celu zabezpieczenia interesów funduszu i jego uczestników.

Należy również pamiętać, iż podobnie jak w przypadku polskiego funduszu inwestycyjnego, fundusz luksemburski rejestruje aktywa oraz wynik z działalności z gospodarczej według aktualnej wyceny rynkowej aktywów (zgodnie z fair market value), co potwierdza, iż jest to struktura dynamiczna.

Wynik z prowadzonej działalności gospodarczej jest zatem zmienny i jest de facto wynikiem z aktualnej wyceny aktywów funduszu. Również udział uczestnika funduszu oraz jego udział w dochodach funduszu jest zmienny i uzależniony od bieżącej wyceny aktywów netto (wartości rynkowej aktywów pomniejszonych o zobowiązania) oraz przystąpienia lub wystąpienia z funduszu uczestników.

Wszystkie powyższe cechy łącznie niezbicie wskazują, iż fundusz luksemburski jest podmiotem prowadzącym czynną działalność gospodarczą i jako taki nie ma charakteru struktury sztucznej, powołanej do życia w celu uniknięcia opodatkowania.

Należy pamiętać, iż zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE stosowanie przepisów typu CFC jest dopuszczalne, pod warunkiem że uwzględnienie dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej dotyczy jedynie czysto sztucznych struktur, których celem jest uniknięcie należnego podatku krajowego (wyrok z 12.09.2006 r. C-196/04 Cadbury Schweppes).

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, A. SIF SICAV jako (i) regulowany fundusz inwestycyjny, którego przychody nie są opodatkowane według stawki preferencyjnej i nie podlegają zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania, oraz (ii) podmiot prowadzący rzeczywistą czynną działalność gospodarczą wymagającą zezwolenia przez odpowiednie władze Luksemburga jest podmiotem wyłączonym z zakresu regulacji CFC, o których mowa w przepisach art. 30f ustawy o PIT 2015.

Tym samym, Wnioskodawca jako uczestnik funduszu, podobnie jak w przypadku inwestycji realizowanych przez Wnioskodawcę w polskie fundusze inwestycyjne zamknięte podlegał będzie opodatkowaniu z chwilą realizacji dochodu z inwestycji, tj. wypłaty zysku lub sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszu.

Wnioskodawca chciałby zauważyć, iż działa z pełną świadomością, iż gdy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w za kresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Wnioskodawca, jest świadomy, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny / zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Niemniej jednak, jeżeli stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę nie spełnia przesłanek art. 14b § 3 ordynacji podatkowej, wówczas organ wzywa Wnioskodawcę do uzupełniania przedstawionego stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto organ podatkowy wskazuje, że jeżeli jednak przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.