IPPB1/4511-3-13/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania przychodu w podatku PIT: (i) z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem oraz (ii) z tytułu otrzymania majątku w związku z likwidacją Funduszu Inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem?
IPPB1/4511-3-13/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. fundusz inwestycyjny
 4. likwidacja
 5. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W związku ze skargą z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) skierowaną do WSA w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 14 stycznia 2015 r. Nr IPPB1/415-1188/14-3/MT w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z wykupem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz z tytułu otrzymania przez tę spółkę majątku po likwidacji funduszu inwestycyjnego doręczoną w dniu 20 stycznia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz.749 z późn. zm.) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 14 stycznia 2015 r. Nr IPPB1/415-1188/14-3/MT, uznając całe stanowisko Wnioskodawcy - za prawidłowe.

 1. Dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego.

W dniu 24 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z wykupem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz z tytułu otrzymania przez tę spółkę majątku po likwidacji funduszu inwestycyjnego.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca - osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce („Wnioskodawca") – jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Fundusz Inwestycyjny”).
  Drugim właścicielem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego jest osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce („Osoba Fizyczna”), brat Wnioskodawcy. Wnioskodawca i Osoba Fizyczna są właścicielami razem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego.
 2. Wnioskodawca i Osoba Fizyczna są również wspólnikami spółki z o.o. z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce, podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi w podatku dochodowym od osób prawnych („podatek CIT”) w Polsce („F sp. z o.o.”).
 3. Fundusz Inwestycyjny oraz F. sp. z o.o. są wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („O SKA”). Struktura właścicielska O. SKA przedstawia się następująco: F. sp. z o.o. jest komplementariuszem O. SKA, a właścicielem akcji O. SKA jest Fundusz Inwestycyjny. Dodatkowo, F. sp. z o.o. oraz O. SKA są wspólnikami spółki jawnej z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („F sp. j.”).
 4. Wnioskodawca oraz Osoba Fizyczna zamierzają wszystkie swoje certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego wnieść jako wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („F Inwestycje SKA”), w której będą również akcjonariuszami w proporcji, w której są właścicielami certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego. Komplementariuszem F. Inwestycje SKA jest F. sp. z o.o. Ww. wkład niepieniężny (aport) zostanie wniesiony do F. Inwestycje SKA przed końcem roku obrotowego tej spółki, który rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r.
 5. F Inwestycje SKA została założona w 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2013 r. jej akcjonariuszem była osoba fizyczna. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem statutu spółki F inwestycje SKA, rok obrotowy F Inwestycje SKA trwał od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada roku następnego. W wyniku zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przed dniem 12 grudnia 2013 r. zmiany statutu F Inwestycje SKA w zakresie roku obrotowego, rok obrotowy F. Inwestycje SKA - po dokonanej zmianie - będzie trwał od dnia 1 listopada do dnia 31 października roku następnego. Zatem, pierwszy rok obrotowy F Inwestycje SKA po dokonanej zmianie będzie trwał od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.
 6. Wszystkie certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego, których właścicielem po dokonanym aporcie będzie F Inwestycje SKA, zostaną wykupione (możliwość taka przewidziana jest w statucie Funduszu Inwestycyjnego). Wykup zostanie dokonany przez F Inwestycje SKA przed końcem roku obrotowego tej spółki, który rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r.

Na dzień wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA, wartość certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego jest większa niż w momencie ich nabycia przez Wnioskodawcę. Równocześnie z wykupem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego, Fundusz Inwestycyjny sprzeda na rzecz F Inwestycje SKA - akcje O SKA. Cena za akcje O SKA zostanie uregulowana przez F Inwestycje SKA na rzecz Funduszu Inwestycyjnego w ten sposób, iż wierzytelność Funduszu Inwestycyjnego wobec F Inwestycje SKA o zapłatę ceny sprzedaży zostanie potrącona z wierzytelnością F Inwestycje SKA wobec Funduszu Inwestycyjnego o wypłatę kwot z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego. Po ww. transakcji wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego dojdzie do likwidacji Funduszu Inwestycyjnego, którego jedynym majątkiem będą środki pieniężne, ewentualnie wierzytelności uzyskane ze sprzedaży składników majątku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania przychodu w podatku PIT: (i) z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem oraz (ii) z tytułu otrzymania majątku w związku z likwidacją Funduszu Inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania przychodu w po datku PIT: (i) z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem oraz (ii) z tytułu otrzymania majątku w związku z likwidacją Funduszu Inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA, w której Wnioskodawca jest akcjonariuszem.

Ustawa o PIT stanowi, iż podatnikami podatku PIT są wyłącznie osoby fizyczne. Wynika to wprost z art. 1 ustawy o PIT, który stanowi, iż „ustawa <o PIT> reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.” Zgodnie z art. 5a pkt 14) ustawy o PIT „ilekroć w ustawie <o PIT> jest mowa o (...) 14) funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych (...).” Art. 17 ust. 1 pkt 5) ustawy o PIT stanowi, że „za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (...).” Art. 30a ust. 1 pkt 5) ustawy o PIT stanowi, iż „od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy <podatek PIT> (...) 5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT „płatnicy, o których mowa w < art. . 41 > ust . 1 <ustawy o PIT>, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy <podatek PIT> od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w (...) art. 30a ust. 1 <ustawy o PIT>, z zastrzeżeniem < art . 41> ust. 4d (...) <ustawy o PIT>.” Art. 41 ust. 4d ustawy o PIT brzmi: ryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów) (...), o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt (...) 5) <ustawy o PIT>, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów”.

Wnioskodawca uważa, iż nie sposób przyjąć, iż wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychód w podatku PIT z tytułu udziału w funduszach kapitałowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT. Na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), („KSH”), spółka komandytowo-akcyjna posiada bowiem podmiotowość prawną, tzn. może być podmiotem praw i obowiązków. Wobec tego, certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego należą do spółki komandytowo-akcyjnej, a nie do jej wspólników. Spółka komandytowo-akcyjna nie ma jednak osobowości prawnej (tzn. nie jest osobą prawną). W ocenie Wnioskodawcy, przychód z SKA jest zawsze przychodem klasyfikowanym w podatku PIT do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza” (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) - niezależnie od tego z jakiego tytułu SKA osiąga przychody. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie NSA. I tak, np. NSA w wyroku z dnia 3 lipca 2014 r, (sygn. akt II FSK 2807/12) wyraził pogląd, że nawet jeżeli SKA osiąga przychody z dywidend ze spółek kapitałowych, majątku z tytułu likwidacji spółki kapitałowej <dopisek wnioskodawcy, tj. ze źródła przychodów „kapitały pieniężne” w rozumieniu ustawy o PIT>, ostatecznie przychód jej wspólników stanowi przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT.”

Stanowisko co do momentu powstania przychodu w podatku CIT/podatku PIT po stronie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej wyrażono w dwóch uchwałach NSA. W uchwale 7 sędziów NSA z dnia 20 maja 2013 r. (sygn. akt II FPS 6/12), NSA stwierdził, iż „1. Przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 <ustawy o PIT> jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.2. W świetle ad. 44 ust 1 pkt 1) <ustawy o PIT> osoba fizyczna będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik <podatku PIT> obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust 1i tej ustawy <ustawy o PIT> jest dzień wypłaty dywidendy. ” Ww. uchwała NSA niewątpliwie określa, iż przychód w podatku PIT w przypadku akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej powstaje dopiero w momencie otrzymania dywidendy (zaliczki na dywidendę) ze spółki komandytowo-akcyjnej. Natomiast, w uchwale 7 sędziów NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), N S A stwierdził, iż „ w stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 <ustawy o CII>. Wnioskodawca zwraca też uwagę, iż identyczne stanowisko co do momentu powstania przychodu po stronie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej wyrażono w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. (nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13), („Interpretacja Ogólna Ministra Finansów”).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż nie dojdzie do powstania u Wnioskodawcy przychodu z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA, w której jest akcjonariuszem.

Dodatkowo, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy o PIT „dochodem (przychodem) <w podatku PIT> z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: (...) 3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. ” Art. 21 ust. 1 pkt 50a) ustawy o PIT „wolne od podatku dochodowego <podatku PIT> są: (...) 50a) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni.” Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz, U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) „fundusz inwestycyjny jest osobą prawną (...).

Mając jednak na uwadze, powołane powyżej uchwały 7 sędziów NSA: (i) z dnia 20 maja 2013 r. (sygn. akt II FPS 6/12) oraz (ii) z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), a także stanowisko wyrażone w Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów, zgodnie z którym przychód w podatku PIT w przypadku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstaje dopiero w momencie otrzymania dywidendy (zaliczki na dywidendą) ze spółki komandytowo-akcyjnej, to prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż wartość majątku otrzymanego przez F inwestycje SKA w związku z likwidacją Funduszu Inwestycyjnego nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu w podatku PIT.

Ze względu na to, iż do F Inwestycje SKA do końca roku obrotowego, który rozpoczął się przed dniem 12 grudnia 2013 r., będą miały zastosowanie, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1387), przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., mają do niej również zastosowanie poglądy wyrażone w: (i) ww. uchwałach 7 sędziów NSA oraz (ii) Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów.

W interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2015 r. Nr IPPB1/415-1188/14-3/MT Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie powstania przychodu w związku z wykupem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz z tytułu otrzymania przez tę spółkę majątku po likwidacji funduszu inwestycyjnego, jest nieprawidłowe (karta Nr 18-23 akt sprawy).

W związku z powyższym rozstrzygnięciem Wnioskodawca reprezentowany przez pełnomocnika , w dniu 26 stycznia 2015 r. wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (data wpływu do Izby Skarbowej 28 stycznia 2015 r.) (karta nr 24-31 akt sprawy).

W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, w dniu 3 marca 2015 r., pismem Nr IPPB1/4511-1-10/15-2/MT udzielono odpowiedzi na ww. wezwanie, w którym stwierdzono brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Odpowiedź została skutecznie doręczona w dniu 9 marca 2015 r. (karta Nr 32-33 akt sprawy).

Na powyższą interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z dnia 14 stycznia 2015 r. Nr IPPB1/415-1188/14-3/MT strona Skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika , złożyła pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) skargę z powodu jej niezgodności z prawem.

Skarżący wnosi o:

 1. Uchylenie Interpretacji w całości - z powodu jej wydania z naruszeniem:
  1. art. 14b § 1 w zw. z art. 14c § 1 zd. pierwsze i § 2 oraz art. 14b § 1 w zw. z art. 14c § 1 zd. drugie Ordynacji podatkowej w zw. z art. 4 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Nowelizującej w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 9) ustawy o rachunkowości - na skutek dokonania przez Ministra Finansów w Interpretacji błędnej wykładni przepisów Ustawy Nowelizującej, przejawiającej się w błędnym uznaniu, iż do transakcji z udziałem F Inwestycje SKA opisanych we Wniosku mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., co doprowadziło do błędnego zastosowania przez Ministra Finansów art. 14c § 1 zd. pierwsze i § 2 Ordynacji podatkowej oraz błędnego niezastosowania art. 14c § 1 zd. drugie Ordynacji podatkowej - poprzez uznanie stanowiska Skarżącego, przedstawionego we Wniosku, za nieprawidłowe - w sytuacji, gdy w analizowanym w Interpretacji zdarzeniu przyszłym do F Inwestycje SKA, której rok obrotowy - w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w KRS przed dniem 1 stycznia 2014 r. - będzie trwał od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r., mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., a tym samym stanowisko Skarżącego, przedstawione we Wniosku, należało uznać za prawidłowe;
  2. art. 14b § 1 w zw. z art. 14c § 1 zd. pierwsze i § 2 oraz art. 14b § 1 w zw. z art. 14c § 1 zd. drugie Ordynacji podatkowej w zw. z art. 4 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Nowelizującej w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT - poprzez błędną wykładnię tych przepisów przez Ministra Finansów w Interpretacji, co skutkowało dokonaniem niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisów prawa materialnego
   • przejawiającą się w błędnym zastosowaniu przez Ministra Finansów art. 14c § 1 zd. pierwsze i § 2 Ordynacji podatkowej oraz błędnym niezastosowaniu art. 14c § 1 zd. drugie Ordynacji podatkowej
   • poprzez uznanie stanowiska Skarżącego, przedstawionego we Wniosku, za nieprawidłowe - w zakresie uznania, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku u Skarżącego (jako akcjonariusza F Inwestycje SKA) nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT z tytułu: (i) wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA oraz (ii) otrzymania przez F Inwestycje SKA majątku po likwidacji Funduszu Inwestycyjnego ze względu na zastosowanie do ww. transakcji przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., które to przepisy nie przewidywały opodatkowania podatkiem PIT u Skarżącego ww. przychodów, a nie, jak błędnie uznał Minister Finansów, ze względu na to, iż przychód ten podlegał opodatkowaniu podatkiem CIT na poziomie F Inwestycje SKA jako podatnika podatku CIT od dnia 1 stycznia 2014 r. - w sytuacji, gdy w realiach niniejszej sprawy, należało uznać stanowisko Skarżącego, przedstawione we Wniosku, za prawidłowe: oraz
  3. art. 14a Ordynacji podatkowej w zw. z art. 4 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Nowelizującej - poprzez błędną wykładnię przepisów Ustawy Nowelizującej w Interpretacji, co spowodowało błędne pominięcie przez Ministra Finansów stanowiska wyrażonego w Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów do oceny sytuacji Skarżącego - w sytuacji, gdy w realiach niniejszej sprawy, na skutek prawidłowej wykładni art. 4 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Nowelizującej należało dojść do wniosku, iż do F Inwestycje SKA (oraz Skarżącego jako wspólnika F Inwestycje SKA), której rok obrotowy - na skutek dokonanej zmiany, zarejestrowanej w KRS przed dniem 12 grudnia 2013 r. - trwa do dnia 31 października 2013 r. należy stosować przepisy ustawy o CIT oraz ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., więc przy ocenie sytuacji Skarżącego należało uwzględnić stanowisko wyrażone w Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów; oraz
 2. Zasądzenie kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

W przedmiotowej skardze Strona skarżąca opisała dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego oraz przedstawiła argumentację dotyczącą naruszenia przepisów w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie stanowiska Skarżącego

Zdaniem Skarżącego, stanowisko Ministra Finansów, przedstawione w Interpretacji, należy uznać za oczywiście błędne.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej „minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Ponadto, stosownie do art. 14c § 1 zd. pierwsze Ordynacji podatkowej „interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny”. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy, interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym (art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej).

Również zgodnie z art. 14c § 1 zd. drugie Ordynacji podatkowej „minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną)”.

Z ww. przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że wniosek zainteresowanego podmiotu (podatnika) o wydanie interpretacji indywidualnej - o ile spełnia wszystkie wymogi formalne, wskazane w Ordynacji podatkowej - zobligowuje Ministra Finansów do wydania takiej interpretacji (art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej). W przypadku, gdy organ nie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy, ma on obowiązek: (i) wskazać stanowisko prawidłowe (zdaniem organu) oraz (ii) sformułować uzasadnienie prawne dokonania takiej oceny.

Zdaniem Skarżącego, Minister Finansów w Interpretacji naruszył zarówno art. 14b § 1 w zw. z art. 14c § 1 zd. pierwsze i art. 14c § 2 jak i art. 14b § 1 w zw. z art. 14c § 1 zd. 2 Ordynacji podatkowej, wydając indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, w której: (i) błędnie zastosował art. 14b § 1 w zw. z 14c § 1 zd. pierwsze Ordynacji podatkowej oraz (ii) błędnie nie zastosował art. 14c § 1 zd. 2 Ordynacji podatkowej - uznając stanowisko Skarżącego, przedstawione we Wniosku za nieprawidłowe w sytuacji, gdy w realiach niniejszej sprawy, stanowisko Skarżącego należało uznać za prawidłowe.

Błędne stanowisko Ministra Finansów, przedstawione w Interpretacji, wynika z przyjęcia przez Ministra Finansów, iż „istniejące przed 31 grudnia 2013 r. spółki komandytowo-akcyjne posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli co najmniej jednym z jej wspólników była osoba fizyczna (podatnik <podatku PIT>), począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. podlegają zawsze opodatkowaniu na podstawie przepisów <ustawy o CIT> w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.”. Stanowisko to jest całkowicie sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i ma wyłącznie charakter pro fisco.

Zdaniem Skarżącego, prawidłowe jest stanowisko Skarżącego, iż do F Inwestycje SKA, której Skarżący będzie wspólnikiem oraz której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r., w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w KRS przed dniem 12 grudnia 2013 r. od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosuje się przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a zatem dochody Skarżącego w podatku PIT z tej spółki osiągnięte do dnia 31 października 2015 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT według stanu prawnego, obowiązującego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wynika to z przepisów przejściowych, zawartych w Ustawie Nowelizującej, która, co do zasady, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Art. 4 ust. 1 Ustawy Nowelizującej stanowi bowiem, iż „w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników <podatku CIT> oraz podatników <podatku PIT> przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6 <Ustawy Nowelizującej>, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i 2 <Ustawy Nowelizującej, tj. ustawy o CIT oraz ustawy o PIT>, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą <Ustawą Nowelizującą>, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Ponadto, z wykładni art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej a contrario wynika, że spółka komandytowo-akcyjna, która: (i) powstała przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej i której rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub (ii) spółka komandytowo-akcyjna, która dokonała zmiany roku obrotowego przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej - nie jest zobowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego i zakończenia roku obrotowego. Kontynuuje ona przyjęty rok obrotowy, a pierwszy rok podatkowy takiej spółki, jako podatnika podatku CIT nie rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r., a z dniem następującym po upływie ostatniego dnia przyjętego (zmienionego) roku obrotowego.

Długość pierwszego roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej („SKA”), a więc również F Inwestycje SKA po dokonanej zmianie wynika także z art. 3 ust. 1 pkt 9) ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż „ ilekroć w ustawie <o rachunkowości> jest mowa o: (...) 9) roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Stanowisko identyczne ze stanowiskiem Skarżącego wyraził m. in. WSA w Gdańsku w nieprawomocnym wyroku z dnia 9 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 650/14), w którym Sąd stwierdził, iż „nie bez znaczenia jest również fakt, że przepis art. 4 ust. 1 <Ustawy Nowelizującej> dotyczy w sposób wyraźny <ustawy o PIT> i <ustawy o CIT>, zatem ustawodawca wprost przewidział sytuację, że do osób fizycznych będących akcjonariuszami w spółce komandytowo-akcyjnej należy stosować przepisy <ustawy o PIT> w brzmieniu z 31 grudnia 2013 r. w zakresie m. in. ustalania przychodów i kosztów z tytułu uczestnictwa w takiej spółce. Tym samym, ustawodawca przewidział istnienie spółek komandytowo-akcyjnych, które w 2014 r. nie będą podatnikami <podatku CIT>, a akcjonariuszami tych spółek będą osoby fizyczne. Gdyby uznać, że rok obrotowy takich spółek zawsze jest rokiem kalendarzowym, nie byłoby w ogóle konieczności wprowadzania przepisów przejściowych (rok obrotowy zawsze zaczynałby się 1 stycznia 2014 r.).” Ponadto w ww. wyroku WSA w Gdańsku wyraźnie podkreślił, iż „z uzasadnienia zmiany ustawy <tj. z uzasadnienia do Ustawy Nowelizującej> nie wynika natomiast aby intencją ustawodawcy było wyłączenie możliwości stosowania przepisów poprzednich <tj. przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.>, ze względu na to czy wspólnikami spółek komandytowo-akcyjnych są osoby fizyczne czy osoby prawne.

Analogicznie wypowiedział się: (i) WSA w Gdańsku w nieprawomocnym wyroku z dnia 17 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 1327/14), (ii) WSA w Bydgoszczy w nieprawomocnym wyroku z dnia 15 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Bd 694/14), (iii) WSA w Poznaniu w nieprawomocnym wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 711/14) oraz (iv) WSA we Wrocławiu w nieprawomocnym wyroku z dnia 10 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 2133/14).

W ww. wyrokach sądy administracyjne uznały, iż pomimo zmiany przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT - z dniem 1 stycznia 2014 r. - i opodatkowaniu podatkiem CIT SKA, co do zasady od dnia 1 stycznia 2014 r., w przypadku, gdy jednym ze wspólników SKA jest osoba fizyczna, wówczas rok obrotowy SKA nie musi być tożsamy z rokiem podatkowym osoby fizycznej (jednego ze wspólników SKA), a więc nie musi być tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Stanowisko Skarżącego zgodne jest również ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministra Finansów (w imieniu którego organem upoważnionym do wydawania interpretacji jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2014 r. (nr IPPB3/423-197/14-4/DP), w której organ - w stanie faktycznym, w którym spółka komandytowo-akcyjna została zarejestrowana w KRS w dniu 22 października 2013 r., a jej rok obrotowy obejmował okres od dnia 1 grudnia do dnia 30 listopada, a następnie w dniu 31 października 2013 r. walne zgromadzenie tej spółki zmieniło rok obrotowy spółki na okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października, wskutek czego pierwszym rokiem obrotowym Spółki po zmianie jest okres od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r. - przyznał racje spółce, iż „pierwszy po zmianie rok obrotowy Spółki obejmuje okres od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r. Spółka zmieniła rok obrotowy przed 12 grudnia 2013 r. <tj. przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy Nowelizującej>, w konsekwencji nie ma ona obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Z uwagi na powyższe (...) zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy nowelizującej, do Spółki w okresie trwania zmienionego roku obrotowego nie mają zastosowania przepisy art. 1 i 2 Ustawy nowelizującej”.

Wobec powyższego Skarżący uważa, iż do spółki komandytowo-akcyjnej (F Inwestycje SKA), której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r., w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w KRS przed dniem 12 grudnia 2013 r., od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosują się przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. Zatem dochody Skarżącego z F Inwestycje SKA, osiągnięte do dnia 31 października 2015 r., podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Błędny wniosek Minister Finansów w zakresie możliwości zastosowania do sytuacji Skarżącego ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. doprowadził Ministra Finansów do kolejnego błędnego stwierdzenia.

Mimo bowiem, iż Minister Finansów uznał, że u Skarżącego - jako akcjonariusza F Inwestycje SKA - nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT z tytułu: (i) wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA oraz (ii) otrzymania przez F Inwestycje SKA majątku po likwidacji Funduszu Inwestycyjnego (co jest zgodne ze stanowiskiem Skarżącego, przedstawionym we Wniosku oraz Wezwaniu do Usunięcia Naruszenia Prawa) - za podstawę takiego wniosku Minister Finansów błędnie uznał to, iż przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem CIT na poziomie F Inwestycje SKA (jako podatnika podatku CIT) na podstawie ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zdaniem Skarżącego natomiast, gdyby Minister Finansów prawidłowo zastosował art. 4 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Nowelizującej oraz - na skutek tego - ustawę o CIT i ustawę o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., doszedłby do prawidłowego wniosku, iż u Skarżącego - jako akcjonariusza F Inwestycje SKA - nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT z tytułu: (i) wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA oraz (ii) otrzymania przez F Inwestycje SKA majątku po likwidacji Funduszu Inwestycyjnego (co jest zgodne ze stanowiskiem Skarżącego, przedstawionym we Wniosku oraz Wezwaniu do Usunięcia Naruszenia Prawa), z uwagi na to, iż - na dzień 31 grudnia 2013 r. - brak było przepisów w ustawie o PIT (w art. 10 ust 1 tej ustawy), stanowiących podstawę do opodatkowania podatkiem PIT ww. przychodów.

Ustawa o PIT stanowi, iż podatnikami podatku PIT są wyłącznie osoby fizyczne. Wynika to wprost z art. 1 ustawy o PIT, który stanowi, iż „ ustawa <o PIT> reguluje opodatkowanie <podatkiem PIT>.” Zgodnie z art. 5a pkt 14) ustawy o PIT „ilekroć w ustawie <o PIT> jest mowa o (...) 14) funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych (...).” Art. 17 ust. 1 pkt 5) ustawy o PIT stanowi, że „ za przychody <w podatku PIT> z kapitałów pieniężnych uważa się: (...) 5) przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (...).” Art. 30a ust. 1 pkt 5) ustawy o PIT stanowi, iż „od uzyskanych dochodów (przychodów) <w podatku PIT> pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy <podatek PIT>: (...) 5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Zgodnie z art . 41 ust . 4 ustawy o PIT „płatnicy, o których mowa w art . 41 ust. 1 <ustawy o PIT>, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy <podatek PIT> od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w (...) art . 30a ust. 1 <ustawy o PIT>, z zastrzeżeniem < art . 41> ust . 4d (...) <ustawy o PIT>.” Art. 41 ust. 4d ustawy o PIT brzmi: „zryczałtowany <podatek PIT> od dochodów (przychodów) (...), o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt (...) 5) <ustawy o PIT>, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Skarżący uważa, iż nie sposób przyjąć, że wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA będzie stanowił dla Skarżącego przychód w podatku PIT z tytułu udziału w funduszach kapitałowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5) ustawy o PIT. Na gruncie przepisów KSH spółka komandytowo-akcyjna posiada bowiem podmiotowość prawną, tzn. może być podmiotem praw i obowiązków. Wobec tego, certyfikaty inwestycyjne Funduszu Inwestycyjnego należą do spółki komandytowo-akcyjnej (tj. do F Inwestycje SKA), a nie do jej wspólników (tj. m.in. do Skarżącego). Spółka komandytowo-akcyjna (a więc również F Inwestycje SKA) nie ma jednak, na gruncie KSH, osobowości prawnej (tzn. nie jest osobą prawną).

W ocenie Skarżącego, przychód z SKA jest zawsze przychodem klasyfikowanym w podatku PIT do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy o PIT) - niezależnie od tego, z jakiego tytułu SKA osiąga przychody.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie NSA. I tak, np. NSA w wyroku z dnia 3 lipca 2014 r. (sygn. akt II FSK 2807/12) wyraził pogląd, że nawet jeżeli SKA osiąga przychody z dywidend ze spółek kapitałowych, majątku z tytułu likwidacji spółki kapitałowej (tj. ze źródła przychodów ‘kapitały pieniężne’ w rozumieniu ustawy o PIT), ostatecznie przychód jej wspólników stanowi przychód w podatku PIT ze źródła przychodów ‘pozarolnicza działalność gospodarcza’ w rozumieniu ustawy o PIT.

Stanowisko co do momentu powstania przychodu w podatku CIT / podatku PIT po stronie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej wyrażono również w dwóch uchwałach NSA. W uchwale 7 sędziów NSA z dnia 20 maja 2013 r. (sygn. akt II FPS 6/12) NSA stwierdził, iż „1. Przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 <ustawy o PIT> jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. 2. W świetle art. 44 ust. 1 pkt 1) <ustawy o PIT> osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik <podatku PIT> obowiązek odprowadzenia zaliczki na <podatek PIT> dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1i tej ustawy <ustawy o PIT> jest dzień wypłaty dywidendy”. Ww. uchwała NSA niewątpliwie określa, iż przychód w podatku PIT w przypadku akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej (np. w przypadku Skarżącego jako akcjonariusza F Inwestycje SKA) powstaje dopiero w momencie otrzymania dywidendy (zaliczki na dywidendę) ze spółki komandytowo-akcyjnej.

Natomiast, w uchwale 7 sędziów NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11) NSA stwierdził, iż „przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu <podatkiem CIT> w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 <ustawy o CIT>.

Identyczne do stanowiska wyrażonego w ww. uchwale 7 sędziów NSA: (i) z dnia 20 maja 2013 r. (sygn. akt II FPS 6/12) oraz (ii) z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11) stanowisko co do momentu powstania przychodu po stronie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej wyrażono w Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów.

Zgodnie bowiem z treścią Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów „uwzględniając zatem poglądy wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w obu omówionych uchwałach <tj. w uchwale 7 sędziów NSA: (i) z dnia 20 maja 2013 r. (sygn. akt II FPS 6/12) oraz (ii) z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11)> przyjąć należy, iż kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi niebędącemu komplementariuszem (osobie fizycznej, osobie prawnej) i wypłaconej dywidendy stanowi przychód takiego akcjonariusza <w podatku PIT> uzyskany z działalności gospodarczej. Przy określaniu daty uzyskania tego przychodu <w podatku PIT> zastosowanie znajdują zatem postanowienia art. 14 ust. 1i <ustawy o PIT> oraz art. 12 ust. 3e <ustawy o CIT>, zgodnie z którymi, za datę uzyskania przychodu <w podatku PIT> uważa się dzień otrzymania zapłaty (w tym przypadku - dywidendy). Otrzymana dywidenda zwiększać zatem będzie wysokość należnej od dochodów akcjonariusza zaliczki na podatek <podatek PIT> za miesiąc, w którym dywidenda taka została przez akcjonariusza otrzymana.

Jak wynika z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej „minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne) (...).

Instytucja interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego została wprowadzona do Ordynacji podatkowej w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych przepisów. Jak wynika z Komentarza do art. 14a Ordynacji podatkowej „ustawowe cele interpretacji ogólnej i związane z tą instytucją oczekiwania są szczególnie ważne.

Z powyższego wynika, iż mimo, że Minister Finansów nie był formalnie związany stanowiskiem wyrażonym w Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów, powinien zastosować taką interpretacje przepisów prawa podatkowego, jaka została zaprezentowana w tej interpretacji - czego w sprawie będącej przedmiotem Skargi organ, zdaniem Skarżącego w sposób całkowicie nieuprawniony, nie dokonał. Jak bowiem zostało to przedstawione w Skardze, do F Inwestycje SKA oraz Skarżącego, jako wspólnika F Inwestycje SKA, do końca jej roku obrotowego mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., a więc również stanowisko wyrażone w Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów powinno znaleźć zastosowanie do oceny sytuacji Skarżącego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Skarżący stoi na stanowisku, iż nie dojdzie do powstania u niego przychodu w podatku PIT z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA, w której jest akcjonariuszem. Zdaniem Skarżącego, Minister Finansów w Interpretacji błędnie uznał, iż: (i) ww. uchwały NSA (ii) oraz Interpretacja Ogólna Ministra Finansów nie mają zastosowania w analizowanej sprawie - z uwagi na zastosowanie do F Inwestycje SKA ustawy o CIT oraz ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. Zdaniem Skarżącego, w świetle wskazanych w Skardze przepisów Ustawy Nowelizującej w pełni uprawnione jest stanowisko Skarżącego, iż do F Inwestycje SKA ma zastosowanie ustawa o CIT oraz ustawa o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., tym samym ocena prawna, przedstawiona w: (i) uchwale 7 sędziów NSA z dnia 20 maja 2013 r. (sygn. akt II FPS 6/12) oraz z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), a także w (ii) Interpretacji Ogólnej Ministra Finansów znajduje zastosowanie w sprawie będącej przedmiotem Skargi.

Dodatkowo, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy o PIT „dochodem (przychodem) <w podatku PIT> z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: (...) 3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.” Art. 21 ust. 1 pkt 50a) ustawy o PIT stanowi jednak, iż „wolne od podatku dochodowego <podatku PIT> są: (...) 50a) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni”. W związku z tym, iż fundusz inwestycyjny jest osobą prawną (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych), wartość majątku otrzymana w związku z likwidacją Funduszu Inwestycyjnego - nawet gdyby uznać, iż podlegałaby opodatkowaniu u Skarżącego jako wspólnika F Inwestycje SKA jako przychód w podatku PIT z udziału w zyskach osób prawnych - byłaby wolna od podatku PIT.

Podsumowując, zdaniem Skarżącego, do F Inwestycje SKA, której rok obrotowy rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r., w wyniku zmiany statutu tej spółki zarejestrowanej w KRS przed dniem 12 grudnia 2013 r., od początku tego roku obrotowego do końca tego roku obrotowego (tj. od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.) stosują się przepisy ustawy o PIT oraz ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. Zatem dochody Skarżącego z F Inwestycje SKA, osiągnięte do dnia 31 października 2015 r., podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2013 r., w którym brak było uregulowania, iż po stronie Skarżącego mógł powstać przychód w podatku PIT z tytułu: (i) wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego przez F Inwestycje SKA oraz (ii) otrzymania przez F Inwestycje SKA majątku po likwidacji Funduszu Inwestycyjnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z wykupem certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego przez spółkę komandytowo-akcyjną oraz z tytułu otrzymania przez tę spółkę majątku po likwidacji funduszu inwestycyjnego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art . 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art . 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.