IP-PB3-423-236/08-2/PS | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku wypłaty dywidendy przez spółkę akcyjną (Spółka) na rzecz akcjonariusza (którym jest spółka komandytowo-akcyjna), której akcjonariuszem jest fundusz inwestycyjny - podmiotowo zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po stronie płatnika podatku (tj. Spółki) nie powstaje obowiązek poboru 19% podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - od dywidendy wypłacanej na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej - w części odpowiadającej udziałowi akcjonariusza (Fundusz Inwestycyjny) w przychodach spółki komandytowo-akcyjnej, ustalonym na dzień wypłaty dywidendy?
IP-PB3-423-236/08-2/PSinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. fundusz inwestycyjny
 3. należność
 4. udział w zyskach
 5. udział w zyskach osób prawnych
 6. udziałowiec
 7. wypłata
 8. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2008r. (data wpływu 04.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności z tytułu dywidendy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności z tytułu dywidendy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych .

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W 2008 r. Spółka wypłaci dywidendę na rzecz swojego akcjonariusza - spółki komandytowo-akcyjnej („Spółka K-A”), której akcjonariuszem jest fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz Inwestycyjny”). Zarówno Wnioskodawca jak i Spółka Komandytowo-Akcyjna oraz Fundusz Inwestycyjny posiadają siedzibę oraz miejsce zarządu na terytorium Polski. Po dniu wypłaty dywidendy przez Spółkę, Fundusz Inwestycyjny dokona zbycia akcji Spółki K-A.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wypłaty dywidendy przez spółkę akcyjną (Spółka) na rzecz akcjonariusza (którym jest spółka komandytowo-akcyjna), której akcjonariuszem jest fundusz inwestycyjny - podmiotowo zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po stronie płatnika podatku (tj. Spółki) nie powstaje obowiązek poboru 19% podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - od dywidendy wypłacanej na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej - w części odpowiadającej udziałowi akcjonariusza (Fundusz Inwestycyjny) w przychodach spółki komandytowo-akcyjnej, ustalonym na dzień wypłaty dywidendy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypław dywidendy przez spółkę akcyjną (Spółka) na rzecz akcjonariusza (którym jest spółka komandytowo-akcyjna), której akcjonariuszem jest fundusz inwestycyjny - podmiotowo zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, po stronie płatnika podatku (tj. Spółki) nie powstaje obowiązek poboru 19% podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - od dywidendy wypłacanej na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej - w części odpowiadającej udziałowi akcjonariusza (Fundusz Inwestycyjny) w przychodach spółki komandytowo- akcyjnej, ustalonym na dzień wypłaty dywidendy.

Stanowisko Spółki wynika stąd, iż spółka komandytowo-akcyjna - jako spółka nięmająca osobowości prawnej - nie jest podatnikiem:

 1. podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 i art. 1 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), ani
 2. podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zatem podatek dochodowy od dochodów osiąganych przez spółkę komandytowo-akcyjną jest rozliczany na poziomie (przez) wspólników tej spółki (zakładając, iż ten podmiot jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych). Zasadą ta wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o dochodowym od osób prawnych stanowi, iż „zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546). „ W piśmie z dnia 5 września 1997 r. (PO 3-MD-722-627-595 I/97) „Podmiot objęty zwolnieniem podmiotowym a zwolnienia przedmiotowe1”, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż „zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) Agencja Rynku Rolnego jest podmiotowo zwolniona od podatku dochodowego, zatem jest również zwolniona, z mocy przepisów tej ustawy, od podatku dochodowego z tytułu otrzymanych dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Art. 26 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określający zakres obowiązków płatników co do poboru podatku, nie zawiera postanowienia zwalniającego wprost płatnika z obowiązku pobrania podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - od dywidend wypłacanych na rzecz podmiotów zwolnionych podmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych - wypłacanych zarówno bezpośrednio (tj. do podatnika podatku dochodowego), jak i pośrednio (tj. wypłacanych dla spółki nieposiadającej osobowości prawnej, której wspólnikiem i akcjonariuszem jest podmiot zwolniony podmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych). Jednak, zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na podmiotowe (bezwarunkowe) zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych - funduszy inwestycyjnych działających na podstawie przepisów ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, płatnik (Spółkę) podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od dywidendy wypłacanej na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej - nie ma obowiązku poboru tego podatku - w części odpowiadającej udziałowi akcjonariusza (tj. funduszu inwestycyjnego) w przychodach spółki komandytowo-akcyjnej, na dzień wypłaty dywidendy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego inwestowanie takie polega na wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych.

Jak wynika z art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz 1037 z późn. zm.) spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową (art. 4 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych). W przeciwieństwie do spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej), którym art. 12 ustawy Kodeks spółek handlowych przyznaje osobowość prawną, spółki osobowe nie są osobami prawnymi. Stosownie do art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

Ponieważ spółka komandytowo-akcyjna nie ma osobowości prawnej, nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (...). Do spółki komandytowo-akcyjnej nie mają również zastosowania przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), gdyż według art. 1 tej ustawy reguluje ona opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Spółki nie posiadające osobowości prawnej (w tym osobowe spółki prawa handlowego: jawna, komandytowa, partnerska i komandytowo-akcyjna) nie są podatnikami w zakresie podatków dochodowych - osiągane przez nich dochody stanowią bezpośrednio dochody ich wspólników i podlegają opodatkowaniu na mocy przepisów o podatku dochodowym właściwych ze względu na to, czy wspólnik jest osobą fizyczną, czy też osobą prawną.

Jak stanowi art. 147 § 1 k.s.h. komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do wniesionych wkładów, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Jeżeli akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest spółka kapitałowa, to przychody z udziału w spółce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w sposób określony w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W rezultacie uzyskane przez spółkę komandytowo- akcyjną przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników (w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej zarówno u komplementariuszy, jak i akcjonariuszy), proporcjonalnie do ich udziałów w spółce.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Stosownie do przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz 1546).

Zwolnienie, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie ma charakter podmiotowy, bezwzględny i obejmuje całość przychodów, niezależnie od ich wysokości, źródła uzyskania, czy przeznaczenia zwolnionych środków.

Mając na względzie przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że z uwagi na zwolnienie podmiotowe, jakiemu z mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy fundusze inwestycyjne podlegają Spółka nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - od dywidendy wypłacanej na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej - w części odpowiadającej udziałowi akcjonariusza (Fundusz Inwestycyjny) w przychodach spółki komandytowo-akcyjnej, ustalonemu na dzień wypłaty dywidendy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.