ILPB2/415-859/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych.
ILPB2/415-859/14-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. fundusz inwestycyjny
 2. jednostka uczestnictwa
 3. kapitały pieniężne
 4. przekształcanie
 5. umorzenie jednostki uczestnictwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A Fundusz Inwestycyjny Otwarty, jest funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 157 z późn. zm.; dalej: „ustawa FI”).

W ramach Funduszu wyodrębnionych jest obecnie 12 subfunduszy:

Wnioskodawca jest reprezentowany i zarządzany przez B Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działające jako jego organ, na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy FI.

A Fundusz Inwestycyjny Otwarty rozpoczął działalność w dniu 26 listopada 2010 roku.

Fundusz powstał z przekształcenia następujących funduszy inwestycyjnych otwartych: (...)

Fundusze inwestycyjne otwarte podlegające przekształceniu stały się subfunduszami funduszu A Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych wymienionych powyżej w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą A Fundusz Inwestycyjny Otwarty odbyło się za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 października 2010 roku.

W dniu 26 listopada 2010 roku Sąd Okręgowy Wydział Cywilny Rejestrowy dokonał wpisu funduszu A Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych. Jednocześnie z rejestru funduszy inwestycyjnych zostały wykreślone fundusze inwestycyjne otwarte podlegające przekształceniu.

W dniu 13 maja 2011 roku Sąd Okręgowy Wydział Cywilny Rejestrowy dokonał wykreślenia (...) z rejestru funduszy inwestycyjnych oraz wpisu subfunduszy (...) wydzielonych w funduszu A Funduszu Inwestycyjnym Otwartym do rejestru funduszy inwestycyjnych. Przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych wymienionych powyżej odbyło się za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 marca 2011 roku.

Z chwilą przekształcenia zgodnie z zapisami ustawy FI:

 1. fundusz A Fundusz Inwestycyjny Otwarty wstąpił w prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych otwartych podlegających przekształceniu;
 2. aktywa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się aktywami funduszu A Fundusz Inwestycyjny Otwarty wchodzącymi w skład aktywów subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu A Fundusz Inwestycyjny Otwarty, przekształconym funduszom inwestycyjnym;
 3. zobowiązania funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się zobowiązaniami funduszu A Fundusz Inwestycyjny Otwarty obciążającymi subfundusze odpowiadające, zgodnie ze statutem funduszu A Fundusz Inwestycyjny Otwarty, przekształconym funduszom inwestycyjnym:
 4. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się jednostkami uczestnictwa subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu A Fundusz Inwestycyjny Otwarty, przekształconym funduszom inwestycyjnym:
 5. rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się subrejestrami funduszu A Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
 6. rejestry aktywów funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stały się subrejestrami aktywów subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu A Fundusz Inwestycyjny Otwarty, przekształconym funduszom inwestycyjnym.

W dniu 10 lutego 2012 roku zostały utworzone kolejne Subfundusze funduszu A FIO, a mianowicie Subfundusz A i Subfundusz A.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Jednocześnie za przychody z kapitałów pieniężnych - stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1 c.

Przepis art. 17 ust. 1c ustawy PIT stanowi, że nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy FI.

Przepis art. 30a ust 1 pkt 5 ustawy PIT stanowi, że od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy PIT zwalnia się od podatku dochodowego, dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, jeżeli dochody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r. Zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpieniem podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym, bez względu na formę tego programu – w zakresie dochodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu, które uczestnicy posiadają na skutek zamiany w ramach tego samego funduszu, jednostek uczestnictwa innego subfunduszu, powstałego z przekształcenia funduszu inwestycyjnego otwartego, w który to fundusz uczestnicy zainwestowali przed dniem 1 grudnia 2001 r. uzyskany przez uczestników z tego tytułu dochód podlega zwolnieniu w myśl przywołanego powyżej art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie otwartego funduszu inwestycyjnego w subfundusz funduszu otwartego z wydzielonymi subfunduszami nie skutkuje odkupieniem jednostek przekształcanego funduszu przez ten fundusz. Ponadto z przepisów ustawy FI nie wynika obowiązek ustalenia na dzień przekształcenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Z chwilą wykreślenia funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami z rejestru funduszy inwestycyjnych oraz wpisania do rejestru zmian statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami:

 1. fundusz z wydzielonymi subfunduszami wstępuje w prawa i obowiązki funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu;
 2. aktywa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu stają się aktywami funduszu z wydzielonymi subfunduszami wchodzącymi w skład aktywów subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu;
 3. zobowiązania funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu stają się zobowiązaniami funduszu z wydzielonymi subfunduszami obciążającymi subfundusz odpowiadający, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu;
 4. jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu;
 5. rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu staje się subrejestrem funduszu z wydzielonymi subfunduszami
 6. rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu staje się subrejestrem aktywów subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu (art. 244 ust. 2 ustawy FI).

Jednocześnie wstąpienie w prawa wynikające z jednostek uczestnictwa subfunduszu powstałego w wyniku przekształcenia funduszu inwestycyjnego otwartego nie stanowi, ani nie jest wynikiem:

 1. odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w subfundusz funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami;
 2. nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu powstałego z przekształcenia funduszu inwestycyjnego;
 3. zamiany jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu na jednostki uczestnictwa subfunduszu powstałego z przekształcenia funduszu inwestycyjnego (art. 245 ust. 2 ustawy FI).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że przekształcenie funduszu inwestycyjnego w subfundusz funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, nie powoduje utraty prawa uczestników przekształcanego funduszu do posiadanych jednostek uczestnictwa, wobec czego zostaje zachowana ciągłość procesu inwestycyjnego uczestnika przekształcanego funduszu inwestycyjnego.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1c ustawy PIT nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy FI.

Z powyższego wynika, że z perspektywy podatkowej zamiana jednostek uczestnictwa między subfunduszami danego funduszu inwestycyjnego jest traktowana jako sposób inwestowania środków zgromadzonych w funduszu i nie prowadzi do powstania przychodu na gruncie ustawy PIT.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Stanowisko takie zajęli na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 27 maja 2013 r. (sygn. IPPB2/415-237/13-4/AS) oraz z dnia 12 listopada 2009 r. (sygn. IPPB2/415-550/09-3/MS) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 15 lipca 2011 r. (sygn. ITPB1/415-483/11/TK).

Zgodnie z treścią art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, jeżeli są one wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.

Możliwość zastosowania ww. zwolnienia w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki innego subfunduszu tego samego funduszu była przedmiotem analizy dokonanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. W interpretacji z dnia 24 listopada 2009 r. stwierdził on, iż „ze zwolnienia, o którym mowa w art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy korzystać będzie również dochód z tytułu umorzenia / odkupienia jednostek uczestnictwa w subfunduszu nabytych w drodze zamiany w ramach tego samego funduszu jednostek innego subfunduszu, tj. w niniejszej sprawie subfunduszu odpowiadającego przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu, którego jednostki uczestnictwa zostały nabyte na podstawie umowy zawartej przed dniem 1 grudnia 2001 roku”.

Mając na uwadze treść ww. stanowiska zajętego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, a także fakt, że w świetle przepisów ustawy PIT zamiana jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki innego subfunduszu danego funduszu nie powoduje powstania dochodu/straty, należy stwierdzić, że dochód z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu nabytych w drodze zamiany w ramach tego samego funduszu jednostek innego subfunduszu, tj. w niniejszej sprawie subfunduszu odpowiadającego przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu, którego jednostki uczestnictwa zostały nabyte na podstawie umowy zawartej przed dniem 1 grudnia 2001 roku, podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 52a ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że interpretacje powołane we wniosku wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.