IBPB-1-3/4510-563/15/MO | Interpretacja indywidualna

Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
IBPB-1-3/4510-563/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. fundusz inwestycyjny
 3. umorzenie
 4. umorzenie certyfikatu inwestycyjnego
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez X (dalej: „Fundusz Inwestycyjny X”) oraz Y (dalej: „Fundusz Inwestycyjny Y”), łącznie określane jako Fundusze.

Fundusz Inwestycyjny X oraz Fundusz Inwestycyjny Y to fundusze inwestycyjne zamknięte z siedzibą na terytorium Polski działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 157 ze zm., dalej: „UFI”).

Głównym przedmiotem działalności Funduszy jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statucie Funduszy. Fundusz Inwestycyjny Y posiada obecnie aktywa finansowe w postaci akcji spółki publicznej oraz środki pieniężne.

Planowana jest restrukturyzacja Funduszy, która pozwoli na skupienie akcji w jednym funduszu i uproszczenie procesu zarządzania aktywami Funduszy.

W ramach restrukturyzacji, rozważana jest likwidacja Funduszu Inwestycyjnego Y. W tym celu, aktywa finansowe tego funduszu w postaci akcji spółki publicznej zostaną przekazane do Funduszu Inwestycyjnego X, przy czym transakcja zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

Krok 1: Fundusz Inwestycyjny Y przekaże nieodpłatnie swoje aktywa finansowe, tj. prawa własności akcji spółki publicznej do Funduszu Inwestycyjnego X; na moment przekazania aktywów jedynym uczestnikiem w obu Funduszach jest Wnioskodawca.

Krok 2: umorzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y posiadanych przez Wnioskodawcę (jest on jedynym uczestnikiem tego funduszu).

Ponieważ na moment umorzenia certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Y posiadanych, fundusz ten będzie posiadał środki pieniężne, w wyniku umorzenia certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Y dokonana zostanie wypłata tych środków pieniężnych na rzecz jedynego uczestnika funduszu, czyli Spółki, zgodnie z art. 249 ust. 1 UFI, który stanowi, że likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”)... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y stanowią dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 12 UPDOP.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, w myśl art. 249 ust. 1 UFI, likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych związane z likwidacją funduszu inwestycyjnego wiąże się zatem z wypłatą posiadanych przez fundusz środków pieniężnych uczestnikom funduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów. Zatem, w przestawionym zdarzeniu przyszłym, na moment umorzenia certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Y zobowiązany jest do wypłaty posiadanych środków pieniężnych jedynemu uczestnikowi, czyli Wnioskodawcy.

W oparciu o przepis art. 12 UPDOP, przychód można określić jako wszelkie trwałe, bezzwrotne i definitywne przysporzenia majątkowe podatnika. W art. 12 UPDOP, zawarto jedynie przykładowy, otwarty katalog kategorii, które zaliczane są do przychodu podatkowego. Tym samym, art. 12 UPDOP obejmuje swoim zakresem również te kategorie przychodów, które nie zostały w nim wymienione expressis verbis.

W związku z powyższym należy przyjąć, że w kategorii przychodu opodatkowanego zgodnie z art. 12 UPDOP, mieszczą się wszelkie przysporzenia w majątku podatnika, które nie zostały wprost zaliczone do kategorii wymienionych w innych przepisach ustawy. Ponieważ, opodatkowanie przychodu osiągniętego przez uczestnika funduszu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu nie jest uregulowane w innych przepisach UPDOP, tym samym nie zostało wyraźnie zaliczone do kategorii wymienionych w innych przepisach ustawy. W szczególności, certyfikaty inwestycyjne nie stanowią udziałów ani akcji, w związku z czym, przychody osiągnięte w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nie zostały ujęte wśród dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, przychód osiągnięty przez Spółkę z tytułu umorzenia certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Y, w świetle UPDOP stanowi przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 12 UPDOP.

Powyższe potwierdzają również interpretacje prawa podatkowego m.in.:

 • interpretacja indywidualna z 27 kwietnia 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/4510-114/15-2/KS,
 • interpretacja indywidualna z 24 kwietnia 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/4510-120/15-2/MW,
 • interpretacja indywidualna z 12 grudnia 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-918/14-4/MW,
 • interpretacja indywidualna z 3 kwietnia 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-16/14-3/IŚ,
 • interpretacja indywidualna z 20 listopada 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-690/13-4/KS,
 • interpretacja indywidualna z 11 stycznia 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-1089/12-4/IŚ.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.