IBPB-1-2/4510-53/15/KP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych przychodów uzyskanych z udziału w spółce luksemburskiej niebędącej osobą prawną
IBPB-1-2/4510-53/15/KPinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. fundusz inwestycyjny
 3. podatnik
 4. spółka zagraniczna
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 21 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przychodów uzyskanych z udziału w spółce luksemburskiej niebędącej osobą prawną (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów (przychodów) uzyskanych z udziału w spółce luksemburskiej niebędącej osoba prawną.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Polsce, posiadającym osobowość prawną. Wnioskodawca, (dalej także: „Fundusz”) emituje certyfikaty inwestycyjne. Uczestnicy Funduszu dokonują wpłat na certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Wnioskodawcę zostaną w przyszłości objęte przez spółkę kapitałową z siedzibą i zarządem na Cyprze (dalej: „Uczestnik”). Uczestnik będzie podatnikiem podatku dochodowego i podlegać będzie opodatkowaniu na Cyprze od całości swych dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Wnioskodawca wyemituje certyfikaty inwestycyjne, a Uczestnik tytułem wpłaty na certyfikaty inwestycyjne wniesie do Funduszu posiadane przez siebie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i zarządem w Polsce (dalej: „Spółka”). Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego i podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swych dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Intencją Wnioskodawcy jest utworzenie jednej lub kilku spółek typu Société en Commandite Spéciale (dalej: „SCSp”, przy czym przez określenie SCSp należy rozumieć także kilka takich spółek łącznie), działających na podstawie przepisów prawa luksemburskiego. Fundusz obejmie papiery wartościowe inkorporujące prawa do udziału w SCSp, wyemitowane przez SCSp zgodnie z prawem jej właściwym, w zamian za wniesienie stosownego wkładu w postaci posiadanych przez niego udziałów w Spółce.

W konsekwencji powyższego:

i. SCSp stanie się (staną się) wspólnikiem (wspólnikami) w Spółce,

ii. Fundusz stanie się bezpośrednim większościowym wspólnikiem w każdej z utworzonych SCSp oraz

iii. Fundusz stanie się pośrednio, za pośrednictwem jednej lub kilku spółek SCSp, większościo-wym udziałowcem w Spółce.

Konstrukcja prawna/charakterystyka SCSp:

Na gruncie prawa luksemburskiego SCSp jest podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej. Luksemburska ustawa o spółkach handlowych w katalogu podmiotów posiadających osobowość prawną, nie wymienia SCSp. Co więcej, przepisy prawa luksemburskiego wskazują, że SCSp nie posiada osobowości prawnej. Pomimo braku osobowości prawnej, prawo luksemburskie przyznaje SCSp pewną autonomię prawną w postaci posiadania własnego majątku, możliwości nabywania praw i zaciągania zobowiązań oraz posiadania zdolności sądowej.

Spółka SCSp powinna posiadać co najmniej dwóch wspólników przy czym, generalnie:

i. odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona jedynie do wysokości wniesionych wkładów (limited partner),

ii. co najmniej jeden ze wspólników odpowiada za zobowiązania SCSp całym swoim majątkiem, tj. ponosi nieograniczoną odpowiedzialność (general partner).

Co do zasady, osobami odpowiedzialnymi do reprezentowania SCSp są wspólnicy ponosząc nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki. Wkłady do SCSp mogą przyjmować zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną. Jednocześnie, w zależności od przyjętych postanowień umownych, charakter prawa wspólników związanego z uczestnictwem w SCSp może zostać ukształtowany jako papier wartościowy lub jako inne prawo. W analizowanej sytuacji, intencją stron jest, aby prawa udziałowe zostały określone jako papiery wartościowe, a umowa SCSp przewidywała swobodę zbywania posiadanych przez wspólników papierów wartościowych. Tym samym nabycie tak ukształtowanego prawa udziałowego w SCSp poprzez wniesienie wkładu w postaci udziałów Spółki, stanowić będzie inwestycję dopuszczalną z punktu widzenia Funduszu. Na gruncie luksemburskiej ustawy o podatku dochodowym SCSp jest podmiotem niebędącym podatnikiem podatku dochodowego. W szczególności, dochody SCSp nie podlegają opodatkowaniu na poziomie tej spółki, ale na poziomie jej wspólników (proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału). Należy podkreślić, że transparentność podatkowa SCSp nie jest warunkowa ani opcjonalna.

Niezależnie od powyższego, SCSp może podlegać podatkowi municypalnemu (Municipal Business Tax) w Luksemburgu w przypadku spełnienia następujących przesłanek:

i. SCSp prowadzi aktywną działalność gospodarczą w rozumieniu luksemburskich przepisów podatkowych albo

ii. wspólnik SCSp odpowiadający za zobowiązania SCSp bez ograniczeń (tzw. General Partner - GP) posiada co najmniej 5% udziału.

Podleganie opodatkowaniu podatkiem municypalnym ma charakter warunkowy – jest uzależnione od spełnienia określonych powyżej warunków. SCSp będzie prowadzić działalność w ograniczonym zakresie, tj. działalność polegającą jedynie na posiadaniu udziałów Spółce ewentualnie działalność polegającą na byciu wspólnikiem w Spółce (po przekształceniu Spółki w Spółkę osobową SCSp będą przysługiwać prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej). Mając na uwadze powyższe, z perspektywy luksemburskiej, taka działalność SCSp nie będzie uznana za prowadzenie aktywnej działalności gospodarczej w ramach opodatkowania luksemburskim podatkiem municypalnym. Jednocześnie, wspólnikami w SCSp będą Fundusz (rezydent polski) oraz zagraniczna spółka kapitałowa, przy czym udział spółki zagranicznej (w tym w zysku oraz w głosach) pełniącej funkcję General Partnera w SCSp będzie mniejszy niż 1%. W konsekwencji, nie dojdzie do sytuacji, w której podmiot występujący jako General Partner będzie posiadał ponad 5% udziału w SCSp. Mając na uwadze powyższe, SCSp nie będzie podlegała opodatkowaniu również z punktu widzenia podatku municypalnego. Niezależnie jednak od uregulowań dotyczących podatku municypalnego, należy podkreślić, że brak przymiotu podatnika podatku dochodowego SCSp na gruncie przepisów prawa luksemburskiego wynika bezpośrednio z przepisów prawa i nie jest przedmiotem wyboru jej wspólników.

Podsumowując powyższe, SCSp będzie charakteryzowała się następującymi cechami:

i. nie będzie posiadała osobowości prawnej,

ii. nie będzie podatnikiem podatku dochodowego na gruncie prawa luksemburskiego (będzie transparentna podatkowo na gruncie prawa luksemburskiego).

Przekształcenie Spółki:

Spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytową („Spółka osobowa”), a SCSp stanie się komandytariuszem w tej Spółce osobowej. Spółka osobowa będzie prowadziła w Polsce działalność gospodarczą. Spółka osobowa będzie dysponowała w Polsce zapleczem technicznym (siedziba, biuro, huta), a także zapleczem osobowym (pracownicy).

W konsekwencji powyższego:

i. SCSp (albo kilka takich spółek) stanie się wspólnikiem w Spółce osobowej,

ii. Wnioskodawca stanie się bezpośrednim wspólnikiem w SCSp,

iii. Wnioskodawca stanie się pośrednio, za pośrednictwem jednej lub kilku spółek SCSp, więk-szościowym wspólnikiem w Spółce osobowej.

W wyniku opisanych wyżej zdarzeń Fundusz może uzyskiwać przychody z udziału w SCSp, w związku z jej udziałem w Spółce osobowej. Na dzień przekształcenia Spółki w Spółkę osobową w Spółce może wystąpić kapitał inny niż kapitał zakładowy, utworzony z zysku oraz niepodzielony zysk.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wszystkie dochody (przychody), niezależnie od ich charakteru, uzyskane przez Wnioskodawcę z udziału w niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym luksemburskiej spółki osobowej SCSp uzyskane w związku z jej udziałem w Spółce osobowej, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)...

Zdaniem Wnioskodawcy wszystkie dochody (przychody), niezależnie od ich charakteru, uzyska-ne przez Wnioskodawcę z udziału w niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym luksemburskiej spółki osobowej SCSp, uzyskane w związku z jej udziałem w Spółce osobowej, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy o CIT, przepisy ustawy nie mają zastosowania do spółek niema-jących osobowości prawnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiada-nego prawa do udziału w zysku (udziału). Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o CIT, powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowią-cych kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, pod-stawy opodatkowania lub podatku. W świetle przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT wszystkie przychody osiągane przez Fundusz (niezależnie od tytułu z jakiego zostają osiągnięte) są zwolnio-ne z podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie uregulowane w powołanym przepisie ma bowiem charakter podmiotowy i obejmuje wszelkie rodzaje dochodów uzyskiwanych przez fundusz inwestycyjny. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie dochody (przycho-dy), niezależnie od ich charakteru, uzyskane przez Wnioskodawcę z udziału w niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym luksemburskiej spółki osobowej SCSp, uzyskane w związku z jej udziałem w Spółce osobowej, w tym w szczególności dochody (przychody) z dzia-łalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę osobową, dochody (przychody) z odpłatnego zbycia przez Spółkę osobową Udziałów, akcji, papierów wartościowych, realizacji praw z po-chodnych instrumentów finansowych oraz dochody (przychody) uzyskane za pośrednictwem SCSp w związku z jej udziałem w Spółce osobowej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Powyższe stanowisko Funduszu znajduje potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, przykładowo:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 sierpnia 2014 r., Znak: IPPB5/423-527/14-3/AJ, w której stwierdzono, że Wnioskodawca jako polski fundusz inwesty-cyjny podlega zwolnieniu podmiotowemu określonemu w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), w tym w zakresie dochodów będących przedmiotem analizy w niniejszym akcie interpre-tacyjnym. Zgodnie bowiem z ww. przepisem zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wszystkie dochody Funduszu, niezależnie od ich charakteru, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych należy również uznać za prawidłowe;
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 stycznia 2014 r., Znak: IPPB5/423-927/13-4/AJ, w której wskazano, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 updop zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.). Zwolnienie to ma zatem charakter podmiotowy. W konsekwencji należy uznać, że Wnioskodawca będzie podlegał zwolnieniu podmiotowemu w zakresie wszystkich dochodów, niezależnie od ich charakteru, w tym w zakresie (i) przychodów zagranicznej spółki osobowej, niepodlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów zgodnie z właściwym prawem państwa siedziby lub zarządu, któ-rej akcjonariuszem będzie Fundusz, uzyskanych w związku z jej udziałem w polskiej spółce osobowej;
 • w interpretacji z 12 grudnia 2013 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Znak: IPPB5/423-738/13-4/AJ, w której wskazał, że Wnioskodawca jako polski fundusz inwestycyjny podlega zwolnieniu podmiotowemu określonemu w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop (w tym w zakresie docho-dów będących przedmiotem analizy w niniejszym akcie interpretacyjnym);
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 października 2011 r., Znak: IPPB3/423-569/11-2/DP, w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie następujące stanowisko: zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o C1T zwalnia się od podatku dochodowego fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów (ustawy o funduszach inwestycyj-nych). Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że przysługuje mu prawo do zwolnienia z opodatkowania tak ustalonego dochodu na podstawie zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 6 ustawy o C1T. Wymienione zwolnienie ma charakter bezwzględny, co oznacza, że nie jest ono uzależnione ani od wielkości przychodów uzyskiwanych przez podmioty zwol-nione ani od źródła uzyskania przychodów. Zwolnienie to obejmuje wszystkie rodzaje docho-dów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę. W konsekwencji zwolnieniu z opodatkowania podle-gać będą również przypadające na Wnioskodawcę dochody spółek komandytowo-akcyjnych, których akcjonariuszem (bezpośrednio lub pośrednio) będzie Wnioskodawca (nie będą one opodatkowane ani w momencie powstania ani przy późniejszej wypłacie).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Końcowo podkreślić należy, że przedmiotem niniejszej nie była kwestia możliwości lokowania przez Fundusz środków poprzez nabycie praw do udziału w SCSp, kwestia ta bowiem nie jest uregulowana przepisami prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.