DD9.8222.2.27.2015.JQP | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wypłaty kwoty odpowiadającej wydatkom poniesionym na pogrzeb uczestnika funduszu inwestycyjnego.
DD9.8222.2.27.2015.JQPinterpretacja indywidualna
 1. fundusz inwestycyjny
 2. jednostka uczestnictwa
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. przychody z innych źródeł
 5. spadek
 6. uczestnicy
 7. zeznanie roczne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr ITPB2/415-877/12/MK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z:

 • zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodu, wydatków poniesionych na urządzenie pogrzebu uczestnika funduszu inwestycyjnego „zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku” – jest prawidłowe;
 • brakiem obowiązku dokonania korekty zeznania podatkowego za 2011 rok oraz sporządzenia przez P. S.A. informacji PIT-8C - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 20 grudnia 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty kwoty odpowiadającej wydatkom poniesionym na pogrzeb uczestnika funduszu inwestycyjnego. Interpretacja wydana została na wniosek Pani ...z dnia 02 sierpnia 2012 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wspólnie z mężem złożyła w lutym 2012 r. na druku PIT-37 zeznanie roczne za 2011 r. Małżonkowie otrzymali już zwrot nadpłaconego podatku, ze względu na odpisy za dziecko oraz odsetki od kredytu mieszkaniowego.

Natomiast w 2011 r. zmarła matka Zainteresowanej, która posiadała jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym P. S.A. Na dzień jej śmierci kwota zgromadzonych środków wynosiła 12.069,04 zł. Do funduszu nie była upoważniona żadna osoba, a jedyną formą otrzymania środków pieniężnych, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi funduszy, był zwrot kosztów pogrzebu uczestnika funduszu. W związku z tym Zainteresowana przedstawiła fakturę z zakładu kamieniarskiego za wykonany pomnik, opiewającą na kwotę 13.000,00 zł, co zakwalifikowane zostało jako koszty pogrzebowe zmarłej posiadaczki funduszy. P. S.A. dokonało na tej podstawie wypłaty środków w wysokości 12.069,04 zł na wskazany rachunek bankowy będący własnością Wnioskodawczyni i jej męża.

Z kolei w połowie marca Zainteresowana otrzymała z P. S.A. informację PIT-8C ze wskazaniem w pozycji 34 i 35 przychód na podstawie art. l11 ust.1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych (zwrot kosztów pogrzebu) w łącznej wysokości 12.069,04 zł. Otrzymana informacja zobowiązuje Wnioskodawczynię do złożenia korekty zeznania rocznego (z uwzględnieniem otrzymanego PIT-8C). Wskazany przychód bez umieszczenia w zeznaniu poniesionych kosztów zobowiązuje Wnioskodawczynię do zapłaty z tego tytułu podatku, co znacząco uszczupla budżet jej 3-osobowej rodziny.

Wobec powyższego Wnioskodawczyni wystąpiła do P. S.A. z wnioskiem o anulowanie PIT-8C, na co otrzymała odpowiedź, zgodnie z którą „ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji podatnika i miejsca dokonywania inwestycji w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy P. S.A. postąpiło prawidłowo, wystawiając PIT-8C z tytułu wypłaty środków jako zwrot kosztów pogrzebu, skoro wskazana kwota jest jedynie zwrotem kosztów, a zatem nie jest dochodem podlegającym opodatkowaniu, przy czym Wnioskodawczyni nie wzbogaciła się o te środki, a w konsekwencji, czy powinna złożyć korektę do zeznania rocznego, zwrócić otrzymany zwrot nadpłaconego podatku, wskazany w PIT-37 i zapłacić należny podatek z otrzymanych funduszy...
 2. Czy otrzymany PIT-8C zobowiązuje Zainteresowaną do rozliczenia go w zeznaniu rocznym jako przychód bez wskazania poniesionych kosztów...

Zdaniem Wnioskodawczyni P. S.A. niesłusznie wystawiło PIT-8C z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, a zarazem wskazało przekazane środki finansowe jako kwoty konieczne do ujęcia w zeznaniu rocznym PIT-37, narażając ją na znaczne koszty w postaci obowiązku podatkowego od środków, które nigdy nie wzbogaciły budżetu domowego, gdyż Wnioskodawczyni musiała je przekazać zaraz po otrzymaniu faktury kosztowej firmie kamieniarskiej.

Zdaniem Zainteresowanej, nie jest konieczne umieszczenie wskazanych kwot w PIT-37, a wystawiony PIT-8C przez P. S.A. należy traktować tylko jako informację, nie skutkującą obowiązkiem podatkowym, lub ponownie wystąpić do P. S.A. o jego anulowanie, podpierając się decyzją Izby Skarbowej.

Zainteresowana uważa, że nie powinna umieszczać kwoty wskazanej w PIT-8C jako swojego przychodu, natomiast w przypadku konieczności ujęcia otrzymanych środków w PIT-37 powinna mieć możliwość wskazania w zeznaniu poniesionych kosztów, a takiej pozycji w zeznaniu rocznym PIT-37 nie ma. Skutkuje to koniecznością zapłaty przez Wnioskodawczynię podatku od kwoty, o którą nigdy się nie wzbogaciła, a tak naprawdę poniesione koszty były większe niż przychód z tytułu wypłaty funduszy.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr ITPB2/415-877/12/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), w razie śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, fundusz jest obowiązany na żądanie osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem uczestnika - odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.

Kwota otrzymana przez taką osobę, tytułem zwrotu kosztów pogrzebu nie stanowi dochodu z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych. Osoba taka nie nabywa jednostek uczestnictwa, tym samym nie staje się uczestnikiem funduszu.

Stosownie do art. 111 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, kwoty oraz jednostki uczestnictwa niewykupione przez fundusz, odpowiednio do wartości, o których mowa w ust. 1, nie wchodzą do spadku po uczestniku.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego, stwierdza się że przychód uzyskany z tego tytułu zaliczyć należy do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), tj. inne źródła, zdefiniowanego w art. 20 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w stanie prawnym obowiązującym w 2011 roku, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W konsekwencji, zgodnie z ogólną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów zastosowanie mają regulacje art. 22 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem dany wydatek mógł być zaliczony do kosztów podatkowych, musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy między tym wydatkiem a osiągniętym przychodem i wydatek musi być poniesiony przez podatnika.

W związku z powyższym, wydatki związane z pogrzebem matki, będącej uczestniczką funduszu inwestycyjnego, poniesione przez Wnioskodawczynię, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Istnieje bowiem bezpośredni związek między wydatkami związanymi z pogrzebem, a otrzymanym przez Zainteresowaną z funduszu inwestycyjnego zwrotem wydatków związanych z postawieniem pomnika i uznanych przez fundusz za koszty urządzenia pogrzebu uczestnika funduszu inwestycyjnego (matki). Natomiast na P. S.A., stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ciążył obowiązek sporządzenia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Odnosząc się zatem do przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego stwierdza się, że zarówno przychód z tytułu wypłaty kwoty odpowiadającej wydatkom poniesionym na pogrzeb uczestnika funduszu inwestycyjnego, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, jak i koszty uzyskania przychodu Wnioskodawczyni miała obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym PIT-36, wiersz - Inne źródła. W związku z powyższym należy dokonać korekty zeznania PIT-37, złożonego za 2011 rok, a kwoty przychodu, kosztów podatkowych, dochodu i odliczeń wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36.

W konsekwencji stwierdza się, że stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego dotyczące braku obowiązku wystawienia przez P. S.A. informacji PIT-8C oraz dokonania przez Wnioskodawczynię korekty zeznania podatkowego za 2011 rok jest nieprawidłowe. Natomiast stanowisko w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez Zainteresowaną na urządzenie pogrzebu matki (uczestnika funduszu inwestycyjnego) „zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku” jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zatem należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.