Fundusz inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Fundusz inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy jako pośredniego udziałowca spółki mającej siedzibę na Cyprze w związku z planowanym zbyciem przez Fundusz całości lub części posiadanych aktywów i następnie wypłatą środków pieniężnych na rzecz Spółki cypryjskiej - jako uczestnika Funduszu
Fragment:
Konsekwentnie, skoro obecnie nie ulega wątpliwości, iż przeniesienie własności udziałów lub akcji do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty tego funduszu jest zdarzeniem opodatkowanym na gruncie Ustawy o PIT, należy uznać, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT wartość udziałów lub akcji wnoszonych do funduszu inwestycyjnego z dnia ich wniesienia, równa wartości emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych, powinna zostać uznana za wydatek na nabycie certyfikatów inwestycyjnych. Stanowisko powyższe odnośnie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia certyfikatów w funduszach inwestycyjnych potwierdza w szczególności wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 sierpnia 2012., sygn. akt II FSK 172/11. W wyroku tym Sąd wskazał wprost, że: „ (...) podziela pogląd, iż w przedstawionym stanie faktycznym sprawy, w momencie zbycia certyfikatów inwestycyjnych, wydatki na ich nabycie będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z tego tytułu w wysokości odpowiadającej wartości papierów wartościowych lub udziałów z dnia ich wniesienia do funduszu inwestycyjnego. A zatem stanowisko Spółki, że koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych należy ustalić w wysokości historycznego kosztu nabycia akcji lub udziałów wniesionych do tego funduszu należało uznać za nieprawidłowe. ” Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów funduszu inwestycyjnego (w tym ich odkupienia przez fundusz celem umorzenia) za wydatek na nabycie tych certyfikatów powinna być uznana wartość emisyjna certyfikatów z dnia ich nabycia odpowiadająca wartości wnoszonych do funduszu udziałów/akcji.
2017
9
lut

Istota:
Ustalenia dochodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nabytych w drodze spadku.
Fragment:
(...) funduszach inwestycyjnych, nabytych w drodze spadku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad ustalenia dochodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nabytych w drodze spadku. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Ojciec Wnioskodawcy nabył jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Spadek po zmarłym w dniu 26 marca 2007 r., na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 3 lipca 2007 r., w części po 1/2 nabyli żona oraz syn (Wnioskodawca). W postanowieniu wydanym w postępowaniu o dział spadku stwierdzono, że w skład spadku po zmarłym wchodzą ww. jednostki uczestnictwa. Zgodnie z postanowieniem o dziale spadku jednostki te przyznano Wnioskodawcy. W 2012 r. Wnioskodawca złożył zlecenie umorzenia jednostek uczestnictwa. Fundusz inwestycyjny, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, potrącił Wnioskodawcy 19% zryczałtowany podatek, obliczony od pełnej wartości jednostek z dnia ich umorzenia, bez pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę kosztów nabycia jednostek uczestnictwa poniesioną przez spadkodawcę.
2017
5
sty

Istota:
Alternatywna spółka inwestycyjna nie jest funduszem inwestycyjnym działającym na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (takimi funduszami oprócz funduszy inwestycyjnych otwartych są tylko dwa enumeratywnie wyżej wymienione typy alternatywnych funduszy inwestycyjnych), co jednocześnie przesądza o braku możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop.
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 4 ufi fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako: fundusz inwestycyjny otwarty; alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty. Stosownie do treści art. 8a ust. 1 ufi alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 . Z powyższych unormowań niezbicie wynika, że: w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop Prawodawca wprost odwołuje się do postanowień ufi; na gruncie ufi Ustawodawca wyraźnie odróżnia pojęcia funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także alternatywnego funduszu inwestycyjnego; za fundusz inwestycyjny w rozumieniu ufi uważa się jedynie następujące podmioty: fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty i fundusz inwestycyjny zamknięty – do kręgu tych podmiotów nie zalicza się natomiast alternatywnej spółki inwestycyjnej; gdyby Ustawodawca chciał rozszerzyć grono podmiotów uprawnionych do zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop o alternatywne spółki inwestycyjne, dokonałby stosownej modyfikacji tego punktu i wymienił je w tym przepisie (w przypadku wszelkiego rodzaju zwolnień przepisy powinny być interpretowanie ściśle, a wykładnię rozszerzającą należy uznać za niedozwoloną).
2016
21
gru

Istota:
Alternatywna spółka inwestycyjna nie jest funduszem inwestycyjnym działającym na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (takimi funduszami oprócz funduszy inwestycyjnych otwartych są tylko dwa enumeratywnie wyżej wymienione typy alternatywnych funduszy inwestycyjnych), co jednocześnie przesądza o braku możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10 updop.
Fragment:
Analiza przywołanego przepisu prowadzi do wniosku, że w gronie funduszy inwestycyjnych wyodrębnione zostały fundusze inwestycyjne otwarte oraz alternatywne fundusze inwestycyjne. Ponadto, z przepisu art. 3 ust. 4 Ustawy FIZAFI niezbicie wynika, że alternatywny fundusz inwestycyjny jest funduszem inwestycyjnym. Wynika to z faktu, że fundusz inwestycyjny jest pojęciem szerszym od pojęcia alternatywnego funduszu inwestycyjnego, tzn. pomiędzy pojęciem funduszu inwestycyjnego a pojęciem alternatywnego funduszu inwestycyjnego zachodzi relacja inkluzji polegająca na tym, że zbiór desygnatów nazwy „ alternatywny fundusz inwestycyjny ” zawiera się w zbiorze desygnatów nazwy „ fundusz inwestycyjny ” (schemat 1). Innymi słowy, pomiędzy pojęciem funduszu inwestycyjnego a pojęciem alternatywnego funduszu inwestycyjnego zachodzi relacja tego typu, że każdy alternatywny fundusz inwestycyjny jest funduszem inwestycyjnym, i nie każdy fundusz inwestycyjny jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym. W konsekwencji każda alternatywna spółka inwestycyjna jest funduszem inwestycyjnym (schemat 1). Oznacza to, że funduszem inwestycyjnym jest alternatywny fundusz inwestycyjny będący: specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo alternatywną spółką inwestycyjną.
2016
10
gru

Istota:
Opodatkowanie spółki luksemburskiej.
Fragment:
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, zarządzanym przez Spółkę X S.A., działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm., dalej: „ UFI ”). Fundusz podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest rezydentem podatkowym w Polsce). Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statucie Funduszu. Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy. W ramach działalności inwestycyjnej Fundusz zainwestował swoje aktywa w papiery wartościowe emitowane przez spółkę osobową prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, w mieście Luksemburg, funkcjonującą w formie prawnej Société en Commandite Spéciale (tłum.: Spółka Komandytowa Specjalna/Specjalistyczna, dalej: „ SCSp ”). W SCSp, podobnie jak w polskiej spółce komandytowej, (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Polsce zarządzany przez K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA może nie pobierać podatku dochodowego od przychodów osiąganych z tytułu inwestowania w jednostki uczestnictwa tego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przez Fundusz H. nieposiadający osobowości prawnej, pod warunkiem dostarczenia certyfikatu rezydencji poświadczającego, że spółka K. NV - która reprezentuje Fundusz H. w stosunkach z podmiotami trzecimi na podstawie przepisów właściwego prawa - ma swoją siedzibę dla celów podatkowych na terytorium Belgii ?
Fragment:
Fundusz H. ma zamiar zainwestować swoje środki w Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Polsce, działający na podstawie umowy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, zarządzany przez K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Fundusz H. będzie nabywał i zbywał jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uzyskując w ten sposób przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Polsce zarządzany przez K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA może nie pobierać podatku dochodowego od przychodów osiąganych z tytułu inwestowania w jednostki uczestnictwa tego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przez Fundusz H. nieposiadający osobowości prawnej, pod warunkiem dostarczenia certyfikatu rezydencji poświadczającego, że spółka K. NV - która reprezentuje Fundusz H. w stosunkach z podmiotami trzecimi na podstawie przepisów właściwego prawa - ma swoją siedzibę dla celów podatkowych na terytorium Belgii ... Zdaniem Wnioskodawcy: Fundusz H. jest instytucją zbiorowego inwestowania utworzoną na podstawie przepisów belgijskiego Prawa z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie niektórych form zarządzania zbiorowego portfelami inwestycyjnymi, przez spółkę K.
2016
17
sie

Istota:
Czy Spółka, A. FIZAN oraz B. FIZAN stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT i w przypadku zawarcia transakcji pomiędzy Spółką a A. FIZAN lub B. FIZAN, Spółka jest obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ustawy o CIT?
Fragment:
Stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako organ funduszu zarządza i sprawuje kontrolę nad nim, jednak fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz depozytariusz działają niezależnie i w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego. Z powyższych przepisów wynika, że podstawowym założeniem ustawodawcy było zagwarantowanie niezależności pomiędzy towarzystwem funduszy inwestycyjnych, funduszami inwestycyjnymi oraz uczestnikami. Specyficzna osoba prawna, jaką jest fundusz inwestycyjny, została utworzona przez ustawodawcę celem zapewnienia bezpiecznego sposobu inwestowania. Dla uczestników funduszu inwestycyjnego najważniejsze znaczenie mają więc odpowiednie uprawnienia majątkowe, a nie korporacyjne. Uczestnicy nie sprawują bowiem kontroli nad funduszem, ale ich celem jest powierzenie środków celem jak najlepszego ich inwestowania przez wyspecjalizowany podmiot.
2016
8
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonej przez Spółkę na podstawie Umowy usługi polegającej na zarządzaniu całością portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego.
Fragment:
Należy wskazać, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy znajdzie zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy usługi zarządzania dotyczą portfeli inwestycyjnych, lub ich części, funduszy inwestycyjnych, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157, z późn. zm.) – fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie. Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny (art. 8 ust. 1 ww. ustawy). W myśl art. 46 ust. 3 cyt. ustawy – w przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1, o ile podmiot ten lub osoby kierujące jego działalnością posiadają doświadczenie w tym zakresie.
2016
23
cze

Istota:
Czy wynagrodzenie wypłacone przez Wnioskodawcę na rzecz N. w zamian za świadczenie usług wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851) i nie stanowi wydatku nieuznawanego za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 tej ustawy?
Fragment:
Spółka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest polską spółką prawa handlowego, działającą na podstawie ustawy z 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.) prowadzącą działalność w zakresie zarządzania i administrowania funduszami inwestycyjnymi, inwestującymi zarówno w aktywa publiczne jak i niepubliczne. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i subfunduszy, zarządzanie nimi i reprezentowanie funduszy inwestycyjnych w stosunkach z osobami trzecimi. Wnioskodawca jest także organem utworzonych funduszy inwestycyjnych (zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych jest to wyłączna działalność Wnioskodawcy). Wnioskodawca zarządza m.in. funduszem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: "Fundusz"), składającym się z dwóch subfunduszy: Subfunduszu X. (dalej: "Subfundusz X.") oraz Subfunduszu Z. (dalej: "Subfundusz Z.", a Subfundusz X. oraz Subfundusz X. dalej łącznie jako "Subfundusze"). Oba Subfundusze stosują m.in. jedną strategię w zakresie inwestycji private equity, tj. Strategię X. ("Strategia X.").
2016
20
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego świadczenia.
Fragment:
Wnioskodawca był (okresowo, co trzeci semestr) zatrudniony na Uniwersytecie w USA, a podczas pracy przystąpił do dobrowolnego Programu Emerytalnego Uniwersytetu, w ramach którego część wynagrodzenia była przekazywana do podmiotu zewnętrznego - Funduszu Inwestycyjnego. Program ma charakter kapitałowy, a jego środki są inwestowane w różne instrumenty finansowe na różnych rynkach. Środki tam przekazane gromadzone były na indywidualnym koncie w formie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Po zakończeniu pracy na Uniwersytecie Wnioskodawca podjął decyzję o nie kontynuowaniu inwestowania w amerykańskie fundusze inwestycyjne i zażądał likwidacji konta inwestycyjnego. Jednostki uczestnictwa zostały zbyte i opodatkowane federalnym podatkiem dochodowym w 2015 roku. Na konto Zainteresowanego wpłynęły środki pieniężne umniejszone o ten podatek. W związku z powyższym Wnioskodawca otrzymał również deklarację rozliczającą ten podatek w USA. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy środki pieniężne otrzymane ze zbycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nabytych w ramach pracowniczego programu emerytalnego są opodatkowane w Polsce w ramach dochodu ze źródeł kapitałowych (art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druk PIT-38), a podatek zapłacony w USA podlega odliczeniu od podatku należnego w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2016
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.