Fundusz inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Fundusz inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie spółki luksemburskiej.
Fragment:
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, zarządzanym przez Spółkę X S.A., działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm., dalej: „ UFI ”). Fundusz podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest rezydentem podatkowym w Polsce). Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statucie Funduszu. Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy. W ramach działalności inwestycyjnej Fundusz zainwestował swoje aktywa w papiery wartościowe emitowane przez spółkę osobową prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, w mieście Luksemburg, funkcjonującą w formie prawnej Société en Commandite Spéciale (tłum.: Spółka Komandytowa Specjalna/Specjalistyczna, dalej: „ SCSp ”). W SCSp, podobnie jak w polskiej spółce komandytowej, (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Polsce zarządzany przez K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA może nie pobierać podatku dochodowego od przychodów osiąganych z tytułu inwestowania w jednostki uczestnictwa tego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przez Fundusz H. nieposiadający osobowości prawnej, pod warunkiem dostarczenia certyfikatu rezydencji poświadczającego, że spółka K. NV - która reprezentuje Fundusz H. w stosunkach z podmiotami trzecimi na podstawie przepisów właściwego prawa - ma swoją siedzibę dla celów podatkowych na terytorium Belgii ?
Fragment:
Fundusz H. ma zamiar zainwestować swoje środki w Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Polsce, działający na podstawie umowy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, zarządzany przez K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Fundusz H. będzie nabywał i zbywał jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uzyskując w ten sposób przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Polsce zarządzany przez K. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA może nie pobierać podatku dochodowego od przychodów osiąganych z tytułu inwestowania w jednostki uczestnictwa tego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przez Fundusz H. nieposiadający osobowości prawnej, pod warunkiem dostarczenia certyfikatu rezydencji poświadczającego, że spółka K. NV - która reprezentuje Fundusz H. w stosunkach z podmiotami trzecimi na podstawie przepisów właściwego prawa - ma swoją siedzibę dla celów podatkowych na terytorium Belgii ... Zdaniem Wnioskodawcy: Fundusz H. jest instytucją zbiorowego inwestowania utworzoną na podstawie przepisów belgijskiego Prawa z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie niektórych form zarządzania zbiorowego portfelami inwestycyjnymi, przez spółkę K.
2016
17
sie

Istota:
Czy Spółka, A. FIZAN oraz B. FIZAN stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT i w przypadku zawarcia transakcji pomiędzy Spółką a A. FIZAN lub B. FIZAN, Spółka jest obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ustawy o CIT?
Fragment:
Stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako organ funduszu zarządza i sprawuje kontrolę nad nim, jednak fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz depozytariusz działają niezależnie i w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego. Z powyższych przepisów wynika, że podstawowym założeniem ustawodawcy było zagwarantowanie niezależności pomiędzy towarzystwem funduszy inwestycyjnych, funduszami inwestycyjnymi oraz uczestnikami. Specyficzna osoba prawna, jaką jest fundusz inwestycyjny, została utworzona przez ustawodawcę celem zapewnienia bezpiecznego sposobu inwestowania. Dla uczestników funduszu inwestycyjnego najważniejsze znaczenie mają więc odpowiednie uprawnienia majątkowe, a nie korporacyjne. Uczestnicy nie sprawują bowiem kontroli nad funduszem, ale ich celem jest powierzenie środków celem jak najlepszego ich inwestowania przez wyspecjalizowany podmiot.
2016
8
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonej przez Spółkę na podstawie Umowy usługi polegającej na zarządzaniu całością portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego.
Fragment:
Należy wskazać, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy znajdzie zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy usługi zarządzania dotyczą portfeli inwestycyjnych, lub ich części, funduszy inwestycyjnych, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157, z późn. zm.) – fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie. Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny (art. 8 ust. 1 ww. ustawy). W myśl art. 46 ust. 3 cyt. ustawy – w przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1, o ile podmiot ten lub osoby kierujące jego działalnością posiadają doświadczenie w tym zakresie.
2016
23
cze

Istota:
Czy wynagrodzenie wypłacone przez Wnioskodawcę na rzecz N. w zamian za świadczenie usług wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851) i nie stanowi wydatku nieuznawanego za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 tej ustawy?
Fragment:
Spółka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest polską spółką prawa handlowego, działającą na podstawie ustawy z 27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.) prowadzącą działalność w zakresie zarządzania i administrowania funduszami inwestycyjnymi, inwestującymi zarówno w aktywa publiczne jak i niepubliczne. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i subfunduszy, zarządzanie nimi i reprezentowanie funduszy inwestycyjnych w stosunkach z osobami trzecimi. Wnioskodawca jest także organem utworzonych funduszy inwestycyjnych (zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych jest to wyłączna działalność Wnioskodawcy). Wnioskodawca zarządza m.in. funduszem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: "Fundusz"), składającym się z dwóch subfunduszy: Subfunduszu X. (dalej: "Subfundusz X.") oraz Subfunduszu Z. (dalej: "Subfundusz Z.", a Subfundusz X. oraz Subfundusz X. dalej łącznie jako "Subfundusze"). Oba Subfundusze stosują m.in. jedną strategię w zakresie inwestycji private equity, tj. Strategię X. ("Strategia X.").
2016
20
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego świadczenia.
Fragment:
Wnioskodawca był (okresowo, co trzeci semestr) zatrudniony na Uniwersytecie w USA, a podczas pracy przystąpił do dobrowolnego Programu Emerytalnego Uniwersytetu, w ramach którego część wynagrodzenia była przekazywana do podmiotu zewnętrznego - Funduszu Inwestycyjnego. Program ma charakter kapitałowy, a jego środki są inwestowane w różne instrumenty finansowe na różnych rynkach. Środki tam przekazane gromadzone były na indywidualnym koncie w formie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Po zakończeniu pracy na Uniwersytecie Wnioskodawca podjął decyzję o nie kontynuowaniu inwestowania w amerykańskie fundusze inwestycyjne i zażądał likwidacji konta inwestycyjnego. Jednostki uczestnictwa zostały zbyte i opodatkowane federalnym podatkiem dochodowym w 2015 roku. Na konto Zainteresowanego wpłynęły środki pieniężne umniejszone o ten podatek. W związku z powyższym Wnioskodawca otrzymał również deklarację rozliczającą ten podatek w USA. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy środki pieniężne otrzymane ze zbycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nabytych w ramach pracowniczego programu emerytalnego są opodatkowane w Polsce w ramach dochodu ze źródeł kapitałowych (art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druk PIT-38), a podatek zapłacony w USA podlega odliczeniu od podatku należnego w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2016
18
maj

Istota:
Zwolnienie z opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów uzyskanych z udziału spółce luksemburskiej niebędącej osobą prawną.
Fragment:
Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy: spółka prawa luksemburskiego SCSp, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce w związku z faktem, że będzie wspólnikiem w polskiej spółce komandytowej, dochody uzyskiwane przez polski fundusz inwestycyjny w tym dochody generowane przez polską spółkę komandytową oraz SCSp i alokowane do Funduszu, będą w Polsce zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest polskim funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych (dalej: „ Fundusz ”). Fundusz funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm.) (dalej: „ Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych ”). Planowane jest, że Fundusz zostanie w przyszłości wspólnikiem w luksemburskiej spółce osobowej utworzonej i zarejestrowanej w formie Société en Commandite Spéciale (dalej: „ SCSp ” lub „ Spółka ”). Możliwe jest także, że Fundusz będzie wspólnikiem w większej liczbie spółek luksemburskich utworzonych i zarejestrowanych w formie Société en Commandite Spéciale oraz w innych typach spółek polskich lub zagranicznych. SCSp nie będzie posiadała statusu funduszu inwestycyjnego zagranicznego, w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Ponadto, obecnie nie jest planowane, aby w przyszłości ta spółka posiadała status takiego podmiotu.
2016
28
kwi

Istota:
1. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz HHL z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu stanowi dla HHL przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 UPDOP?2. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz HHL z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu stanowi dla HHL przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO?3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez HHL?
Fragment:
(...) funduszach inwestycyjnych – jest prawidłowe, obowiązków, po stronie Funduszu jako podmiotu dokonującego ww. wypłaty, do poboru i zapłaty podatku dochodowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej, miejsca opodatkowania przychodu H. (uczestnika funduszu) z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz obowiązków płatnika po stronie Funduszu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Fundusz) działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 poz. 157, z późn. zm.; dalej: UFI). Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu UFI. Uczestnikiem Funduszu jest H. (dalej: H.), spółka kapitałowa utworzona zgodnie z prawem cypryjskim. H. posiada siedzibę na Cyprze i jest rezydentem podatkowym na Cyprze.
2016
22
kwi

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z planowanym przekształceniem Wnioskodawcy w spółkę komandytową, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących u Wnioskodawcy na dzień przekształcenia, w części, w jakiej będą one stanowiły dochód Funduszu (w związku z jego udziałem w zyskach L SCSp)?
Fragment:
Lux SCSp nie będzie posiadała statusu funduszu inwestycyjnego zagranicznego, spółki inwestycyjnej o charakterze SIF lub innej instytucji zbiorowego inwestowania czy statusu funduszu inwestycyjnego zagranicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Ponadto, obecnie nie jest planowane, aby w przyszłości Lux SCSp posiadała status takiego podmiotu. W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z planowanym przekształceniem Wnioskodawcy w spółkę komandytową, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących u Wnioskodawcy na dzień przekształcenia, w części, w jakiej będą one stanowiły dochód Funduszu (w związku z jego udziałem w zyskach Lux SCSp)... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Wnioskodawcy w spółkę komandytową, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących u Wnioskodawcy na dzień przekształcenia, w części, w jakiej będą one stanowiły dochód Funduszu (w związku z jego udziałem w zyskach Lux SCSp).
2016
10
kwi

Istota:
1. Czy Wnioskodawca oraz fundusz inwestycyjny mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych) zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z operacjami do których może dochodzić pomiędzy Wnioskodawcą oraz funduszem inwestycyjnym?
Fragment:
Zgodnie z regulacjami ustawy o funduszach inwestycyjnych, kompetencje te zastrzeżone są wyłącznie dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działającego w formie spółki akcyjnej. W świetle art. 4 ust. 1 tej ustawy, fundusz inwestycyjny jest tworzony, zarządzany oraz reprezentowany w stosunkach z osobami trzecimi przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wnioskodawca, jako uczestnik funduszu, nie będzie sprawować kontroli nad działalnością funduszu. W świetle regulacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu zapewnia depozytariusz (art. 72 ust. 4 ustawy). Ponadto, Wnioskodawca, jako inwestor, posiadać będzie jedynie certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego, a nie udział w kapitale, o którym mowa w powołanych przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że On oraz fundusz inwestycyjny nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 25 ust 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe stanowisko jest zgodne z jednolitą linią interpretacyjną znajdującą potwierdzenie m.in. w: interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2012 r. o sygn.
2016
10
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.