Fundusz inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Fundusz inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy inwestycje Funduszu w wierzytelności, w przypadku których dłużnikami są podmioty, o których mowa art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a u.p.d.o p, w ten sposób, że w zamian za zapłatę ceny następuje przelew wierzytelności, w wyniku którego Fundusz, jako nowy wierzyciel, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki starego wierzyciela - skutkowało będzie opodatkowaniem odsetek uzyskiwanych przez Fundusz od tych wierzytelności podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b u.p.d.o.p ?
Czy inwestycje Funduszu w wierzytelności, w przypadku których dłużnikami są podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a u.p.d.o.p, w ten sposób, że odpłatność wyrażona w cenie następuje za przekazanie Funduszowi wszystkich świadczeń otrzymanych przez inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności z określonych wierzytelności skutkowało będzie opodatkowaniem odsetek uzyskiwanych przez Fundusz od tych wierzytelności podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. b u.p.d.o.p ?
Fragment:
Jak wynika z informacji wskazanych w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, celem dokonania proponowanych zmian w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych miało być w szczególności zapobieganie występowaniu zjawiska budowania struktur planowania opodatkowania przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych oraz wykorzystywania funduszy inwestycyjnych w celu optymalizacji podatkowej. Jednakże, w opinii Wnioskodawcy, analiza literalnego brzmienia obecnie obowiązujących regulacji prowadzi do wniosku, że od 1 stycznia 2017 roku wprowadzone zostało opodatkowanie podatkiem dochodowym funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tych wszystkich przypadkach, gdzie fundusze te zainwestowały, w szerokim tego słowa znaczeniu, w prawa, wobec spółek osobowych. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.p. wolne są od podatku: dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem: dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej (...)
2017
19
lip

Istota:
Ustalenie, czy Wnioskodawca może zostać uznany za podmiot powiązany w rozumieniu art. 11 ust. 4 i 5 ustawy CIT, w stosunku do niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego
Fragment:
FS został utworzony zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 ze zm.; dalej: „ UFunlnw. ”) - jako niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty. Jednocześnie Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane przez FS obejmowane są przez podmiot, który posiada 100% udziałów jedynego udziałowca Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 140 ust. 1 UFunlnw, w funduszu inwestycyjnym zamkniętym działa rada inwestorów, jako organ kontrolny, lub zgromadzenie inwestorów. Jak stanowi art. 140 ust. 3 UFunlnw, rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie rady inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od towarzystwa, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b – również od zarządzającego z UE. Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie uczestnik funduszu inwestycyjnego zamkniętego reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych w danym funduszu, który wyraził pisemną zgodę na udział w radzie oraz: dokonał blokady certyfikatów inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów: na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, w ewidencji uczestników albo złożył u depozytariusza certyfikaty inwestycyjne w formie dokumentu w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów (art.141 ust. 1 UFunlnw).
2017
30
maj

Istota:
Ustalenie, czy Wnioskodawca może zostać uznany za podmiot powiązany w rozumieniu art. 11 ust. 4 i 5 ustawy CIT, w stosunku do Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Fragment:
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „ Fundusz ”) utworzony zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Fundusz zajmuje się gromadzeniem środków przeznaczonych na finansowanie zakupów wierzytelności lub portfeli wierzytelności wynikających w szczególności z umów pożyczek. Wnioskodawca posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ten Fundusz. Zgodnie z art. 140 ust. 1 UFunlnw, w funduszu inwestycyjnym zamkniętym działa rada inwestorów, jako organ kontrolny, lub zgromadzenie inwestorów. Jak stanowi art. 140 ust. 3 UFunlnw, rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie rady inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od towarzystwa, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b – również od zarządzającego z UE. Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie uczestnik funduszu inwestycyjnego zamkniętego reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych w danym funduszu, który (...)
2017
19
maj

Istota:
Czy dochody (przychody) FIZAN, inne niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-f ustawy CIT, osiągane za pośrednictwem ZSK, będą wolne od podatku, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy CIT?
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1926, dalej: „ ustawa nowelizująca ”) art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uległ zmianie i zgodnie z nowym brzmieniem wolne od podatku są fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Jednocześnie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w Rozdziale 4 – Zwolnienia przedmiotowe wprowadzono przepis art. 17 ust. 1 pkt 57. W myśl tej regulacji wolne od podatku są dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem: dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz Usługobiorcy wskazanych we wniosku usług, związanych z funkcjonowaniem Funduszu, podlegało będzie zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U z 2016 roku poz. 710, z późn. zm., dalej: „Ustawa o VAT”) ?
Fragment:
S.A., towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki prawa handlowego (dalej: „ TFI ” lub „ Usługobiorca ”). Usługobiorca działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn.: Dz.U z 2016 roku poz. 1896 z późn. zm„ dalej: „ u.f.i. ”) prowadzi działalność w zakresie zarządzania i administrowania funduszami inwestycyjnymi, inwestującymi zarówno w aktywa publiczne jak i niepubliczne. Przedmiotem działalności Usługobiorcy, zgodnie z art. 45 u.f.i. jest m.in. tworzenie funduszy inwestycyjnych i subfunduszy, zarządzanie nimi i reprezentowanie funduszy inwestycyjnych w stosunkach z osobami trzecimi. Usługobiorca jest również organem utworzonych funduszy inwestycyjnych. Usługobiorca zamierza utworzyć i zarządzać funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych (dalej: „ Fundusz ”), który zgodnie z oczekiwaniami inwestorów będzie inwestował w akcje lub udziały innych spółek, w ich odpowiedniki w przypadku podmiotów zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania (dalej: „ Spółki ” lub „ Portfel Inwestycyjny ”), które wykorzystują technologię do tworzenia wartości na rzecz podmiotów korzystających z usług finansowych.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Spółkę usług związanych z działalnością Funduszu
Fragment:
W myśl powyższego na podstawie literalnego brzmienia ww. przepisów w celu stosowania zwolnienia z VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków: usługi zarządzania powinny dotyczyć funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach; wykonywanie czynności stanowiących usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych lub ich części. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o VAT, przedmiotem świadczenia usług zarządzania mogą być wyłącznie fundusze inwestycyjne, które stanowią fundusze inwestycyjne w rozumieniu ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych – dalej u.o.f., ich zbiorcze portfele papierów wartościowych oraz portfele inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub ich części. W analizowanym stanie faktycznym warunek pierwszy został spełniony gdyż umowa o świadczenie usług będących przedmiotem wniosku zawarta została z ... będącym osobą prawną, której przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w wierzytelności lub pakiety sekurytyzowanych wierzytelności w określone w Statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. W związku z powyższym warunek związku z funduszem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów u.o.f. jest spełniony.
2017
10
maj

Istota:
1. Czy Fundusz działający przez Bank może zostać uznany za instytucję wspólnego inwestowania, która spełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a Ustawy o CIT i co za tym idzie, wobec którego zastosowanie ma zwolnienie z CIT ?
2. Czy dochody osiągnięte na terytorium Polski z tytułu sprzedaży Nieruchomości stanowią dochody Funduszu, w zakresie których Funduszowi przysługuje zwolnienie podmiotowe od CIT, w konsekwencji czego Bank nie był zobowiązany do zapłaty podatku CIT z tego tytułu ?
3. Czy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, zobowiązanie podatkowe na gruncie CIT z tytułu zbycia Nieruchomości powstanie po stronie Funduszu, a równocześnie Fundusz będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia Nieruchomości, w związku z czym po stronie Banku nie powstanie zobowiązanie podatkowe z tego tytułu ?
Fragment:
Wspomniane wyżej lokowanie środków odpowiada działalności inwestycyjnej polskiego funduszu inwestycyjnego. Mianowicie, w świetle przepisów polskiej ustawy o funduszach inwestycyjnych, polskie fundusze inwestycyjne mogą lokować zgromadzony kapitał w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe (art. 93 ustawy o funduszach inwestycyjnych), a także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne (art. 94 ustawy o funduszach inwestycyjnych). Ponadto, pewne rodzaje polskich funduszy inwestycyjnych mogą nabywać nieruchomości (art. 147 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych) oraz dokonywać na nich inwestycji - w tym budowy i remontów - (art. 148 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych), a także obciążać te nieruchomości (art. 149 ustawy o funduszach Inwestycyjnych), jak też nabywać udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych). Skoro polskie fundusze inwestycyjne mogą dokonywać powyższych inwestycji, to nie ulega wątpliwości, iż działalność w tym zakresie mieści się w pojęciu inwestowania w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. Konsekwentnie, opowiadające im inwestycje Funduszu wspomniane wyżej także zawierają się w tym pojęciu.
2017
10
maj

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podmiot powiązany w rozumieniu art. 11 ust. 4 i 5 ustawy CIT, w stosunku do niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego
Fragment:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 ze zm.; dalej: „ UFunlnw. ”) - jako niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty. Jednocześnie Certyfikaty wyemitowane przez FS obejmowane są przez Wnioskodawcę. Przepis ten stanowi, że fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz sekurytyzacyjny dokonujący emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności, w tym wierzytelności finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Zgodnie z art. 140 ust. 1 UFunlnw, w funduszu inwestycyjnym zamkniętym działa rada inwestorów, jako organ kontrolny, lub zgromadzenie inwestorów. Jak stanowi art. 140 ust. 3 UFunlnw, rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie rady inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od towarzystwa, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b – również od zarządzającego z UE. Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie uczestnik funduszu inwestycyjnego zamkniętego reprezentujący ponad 5% (...)
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy jako pośredniego udziałowca spółki mającej siedzibę na Cyprze w związku z planowanym zbyciem przez Fundusz całości lub części posiadanych aktywów i następnie wypłatą środków pieniężnych na rzecz Spółki cypryjskiej - jako uczestnika Funduszu
Fragment:
Konsekwentnie, skoro obecnie nie ulega wątpliwości, iż przeniesienie własności udziałów lub akcji do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty tego funduszu jest zdarzeniem opodatkowanym na gruncie Ustawy o PIT, należy uznać, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT wartość udziałów lub akcji wnoszonych do funduszu inwestycyjnego z dnia ich wniesienia, równa wartości emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych, powinna zostać uznana za wydatek na nabycie certyfikatów inwestycyjnych. Stanowisko powyższe odnośnie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia certyfikatów w funduszach inwestycyjnych potwierdza w szczególności wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 sierpnia 2012., sygn. akt II FSK 172/11. W wyroku tym Sąd wskazał wprost, że: „ (...) podziela pogląd, iż w przedstawionym stanie faktycznym sprawy, w momencie zbycia certyfikatów inwestycyjnych, wydatki na ich nabycie będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z tego tytułu w wysokości odpowiadającej wartości papierów wartościowych lub udziałów z dnia ich wniesienia do funduszu inwestycyjnego. A zatem stanowisko Spółki, że koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych należy ustalić w wysokości historycznego kosztu nabycia akcji lub udziałów wniesionych do tego funduszu należało uznać za nieprawidłowe. ” Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku odpłatnego zbycia certyfikatów funduszu inwestycyjnego (w tym ich odkupienia przez fundusz celem umorzenia) za wydatek na nabycie tych certyfikatów powinna być uznana wartość emisyjna certyfikatów z dnia ich nabycia odpowiadająca wartości wnoszonych do funduszu udziałów/akcji.
2017
9
lut

Istota:
Ustalenia dochodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nabytych w drodze spadku.
Fragment:
(...) funduszach inwestycyjnych, nabytych w drodze spadku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad ustalenia dochodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nabytych w drodze spadku. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Ojciec Wnioskodawcy nabył jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Spadek po zmarłym w dniu 26 marca 2007 r., na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 3 lipca 2007 r., w części po 1/2 nabyli żona oraz syn (Wnioskodawca). W postanowieniu wydanym w postępowaniu o dział spadku stwierdzono, że w skład spadku po zmarłym wchodzą ww. jednostki uczestnictwa. Zgodnie z postanowieniem o dziale spadku jednostki te przyznano Wnioskodawcy. W 2012 r. Wnioskodawca złożył zlecenie umorzenia jednostek uczestnictwa. Fundusz inwestycyjny, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, potrącił Wnioskodawcy 19% zryczałtowany podatek, obliczony od pełnej wartości jednostek z dnia ich umorzenia, bez pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę kosztów nabycia jednostek uczestnictwa poniesioną przez spadkodawcę.
2017
5
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.