Fundusz inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Fundusz inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka oraz Fundusze są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy CIT?
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o FI towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. W myśl art. 4 ust. 4 ustawy FI fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników. Z powyższych przepisów dotyczących wzajemnych relacji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych wynika, że nie są one powiązane. Co więcej, towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne nie są podmiotami zależnymi, pomimo że towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako organ funduszy inwestycyjnych zarządza nimi i reprezentuje je wobec podmiotów trzecich.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie ustalenia czy TFI oraz Fundusze są podmiotami powiązanymi
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o FI towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. W myśl art. 4 ust. 4 ustawy FI fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników. Z powyższych przepisów dotyczących wzajemnych relacji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych wynika, że nie są one powiązane. Co więcej, towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne nie są podmiotami zależnymi, pomimo że towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako organ funduszy inwestycyjnych zarządza nimi i reprezentuje je wobec podmiotów trzecich.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a updop oraz zwolnienia z opodatkowania przychodów/dochodów Funduszu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 updop
Fragment:
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a, nie ma zastosowania do podatku, o którym mowa w art. 24b. ” W świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca jest instytucją wspólnego inwestowania (alternatywnym funduszem inwestycyjnym) typu zamkniętego. W tym stanie rzeczy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „(...) Fundusz spełnia negatywne przesłanki zastosowania art. 6 ust. 1 pkt 10a Ustawy o PDOP przewidziane w ust. 4 tego artykułu (od 1 stycznia 2018 r. - ust. 4 pkt 1) - należy uznać za prawidłowe (zarówno w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., jak i po tej dacie). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 57 Ustawy o PDOP w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r. wolne od podatku są dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem: dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub (...)
2018
9
mar

Istota:
CIT - w zakresie ustalenia czy Spółka oraz Fundusze są podmiotami powiązanymi.
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o FI towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. W myśl art. 4 ust. 4 ustawy FI fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników. Z powyższych przepisów dotyczących wzajemnych relacji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych wynika, że nie są one powiązane. Co więcej, towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne nie są podmiotami zależnymi, pomimo że towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako organ funduszy inwestycyjnych zarządza nimi i reprezentuje je wobec podmiotów trzecich.
2018
23
lut

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym TFI oraz Fundusze są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy CIT?
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o FI towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. W myśl art. 4 ust. 4 ustawy FI fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników. Z powyższych przepisów dotyczących wzajemnych relacji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych wynika, że nie są one powiązane. Co więcej, towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne nie są podmiotami zależnymi, pomimo że towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako organ funduszy inwestycyjnych zarządza nimi i reprezentuje je wobec podmiotów trzecich.
2018
23
lut

Istota:
CIT - w zakresie ustalenia czy Spółka oraz Fundusze są podmiotami powiązanymi.
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o FI towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. W myśl art. 4 ust. 4 ustawy FI fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników. Z powyższych przepisów dotyczących wzajemnych relacji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych wynika, że nie są one powiązane. Co więcej, towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne nie są podmiotami zależnymi, pomimo że towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako organ funduszy inwestycyjnych zarządza nimi i reprezentuje je wobec podmiotów trzecich.
2018
23
lut

Istota:
Przedstawione w opisie usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Funduszy, stanowią usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu ustawy o FI, które podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy VAT.
Fragment:
Na gruncie ustawy VAT „ fundusz inwestycyjny ” został określony poprzez odesłanie do przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. do ustawy o FI). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o FI towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. W art. 45 ust. 1 ustawy o FI ustawodawca wskazał, że przedmiotem działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Przy tym, zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy o FI towarzystwo funduszy inwestycyjnych może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez to towarzystwo.
2018
3
lut

Istota:
Podmioty powiązane
Fragment:
(...) funduszu inwestycyjnego; zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego; zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu; zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego; zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego; wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego; weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5-8 oraz z uwzględnieniem interesu uczestników. Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie obowiązków FIZNP co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez FIZNP oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem FIZNP.
2018
1
lut

Istota:
W opinii Organu podatkowego dochodów Wnioskodawcy z instrumentów typu ETF emitowanych przez francuski fundusz F. nie należy klasyfikować jako wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a updop - wyłączonych ze zwolnienia wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 57 updop z innej przyczyny - Funduszu F. nie należy utożsamiać z jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, wymienioną w tym przepisie.
Fragment:
Jak wynika z informacji wskazanych w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, celem dokonania zmian w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych było w szczególności zapobieganie występowaniu zjawiska budowania struktur planowania opodatkowania przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych oraz wykorzystywania funduszy inwestycyjnych w celu optymalizacji podatkowej. Z literalnego brzmienia obecnie obowiązujących regulacji wynika, że od 1 stycznia 2017 roku wprowadzone zostało opodatkowanie podatkiem dochodowym funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tych wszystkich przypadkach, gdzie fundusze te zainwestowały, w prawa wobec spółek osobowych oraz wobec jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.p. wolne są od podatku: dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, (...)
2018
13
sty

Istota:
W zakresie metodologii opodatkowania dochodów Wnioskodawcy generowanych w wyniku wykorzystania aktywów tworzących poszczególne majątki odrębne (fundusze)
Fragment:
III SA/Wa 3847/14), zgodnie z którą należy przyjąć, że w przypadku niemieckich funduszy inwestycyjnych będących wyodrębnionym zbiorem aktywów (nieposiadających osobowości prawnej, zdolności prawnej zdolności do czynności prawnych, struktury organizacyjnej...), których zarządcą, zastępcą pośrednim (i cywilnoprawnym właścicielem tych aktywów) jest spółka zarządzająca, status podatnika podatku dochodowego należy przypisać spółce zarządzającej w zakresie jakim „ reprezentuje ” fundusz. Należy przy tym podkreślić, że jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 października 2011 r. w sprawie o sygn. II FSK 638/10 kwalifikacja podmiotowa dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych następuje niezależnie od rozwiązań przyjętych w innych jurysdykcjach podatkowych. Z powyższych przyczyn w opinii tut. Organu podatkowego najlepiej godzi specyfikę niemieckich funduszy kontraktualnych z polskim prawem podatkowym (w tym zasadą powszechności opodatkowania) przyjęcie koncepcji, zgodnie z którą za zobowiązaną do opodatkowania dochodów powiększających aktywa konstytuujące dany fundusz należy uznać spółkę zarządzającą (Wnioskodawcę). Dlatego też należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że Spółka działająca poprzez oddział, jako posiadająca ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (na podstawie art. 3 ust. 2 i ust. 3 updop) powinna rozpoznać dla celów podatkowych przychody podatkowe osiągane z działalności prowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2017
21
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.