Fundusz inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

Obowiązek pobrania podatku w związku z wypłatą dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz odsetek (w odniesieniu do części, w jakiej zyski Spółki Niemieckiej są przypisane niemieckiemu kontraktualnemu funduszowi niemieckiemu).

Fragment:

W uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej zwolnienie podmiotowe dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych (art. 6 ust. 1 pkt 10a) zaznaczono, że „proponowane warunki określające zakres podmiotowy zwolnienia zostały ustalone tak, aby zwolnieniem objęte zostały podmioty równoważne polskim funduszom inwestycyjnym i polskim funduszom emerytalnym. Konsekwentnie w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1389) wskazano, że „niezależnie od przedstawionych powyżej zmian, w projekcie zaproponowano również wprowadzenie dodatkowego wymogu, który będą musiały spełnić zagraniczne fundusze inwestycyjne, aby móc skorzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym, wskazującego, że muszą być, podobnie jak ma to miejsce w przypadku funduszy inwestycyjnych tworzonych w oparciu o przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych , zarządzane przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę”. Nie ulega zatem wątpliwości, że wolą Ustawodawcy było ustanowienie zwolnienia podmiotowego dla zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania ale tylko takich, które działają na podobnych zasadach do polskich funduszy inwestycyjnych . Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny odnosząc (...)

2018
24
lis

Istota:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca oraz Fundusz są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy CIT?

Fragment:

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 9 sierpnia 2017 r., Znak: 0114-KDIP2-3.4010.125.2017.1.DP, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż z przepisów dotyczących wzajemnych relacji towarzystw i funduszy inwestycyjnych wynika, że nie są one powiązane. Co więcej, towarzystwo i fundusze inwestycyjne nie są podmiotami zależnymi, pomimo że towarzystwo jako organ funduszy inwestycyjnych zarządza nimi i reprezentuje je wobec podmiotów trzecich. Ponadto, w interpretacji indywidualnej z 1 czerwca 2016 r., Znak: IPPB6/4510-162/16-2/AZ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaakceptował stanowisko, iż fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników, w efekcie towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest względem zarządzanego funduszu inwestycyjnego podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ustawy CIT. Dodatkowo, w interpretacji indywidualnej z 20 czerwca 2011 r., Znak: ITPB3/423-158a/11/DK , Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdzone zostało, iż głównym założeniem ustawodawcy było zagwarantowanie niezależności pomiędzy towarzystwem i funduszami inwestycyjnymi, czego naturalną konsekwencją jest brak przesłanek uznania towarzystw i funduszy inwestycyjnych za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy CIT.

2018
24
lis

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca oraz Fundusz stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy CIT

Fragment:

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 9 sierpnia 2017 r., Znak: 0114-KDIP2-3.4010.125. 2017.1.DP, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż z przepisów dotyczących wzajemnych relacji towarzystw i funduszy inwestycyjnych wynika, że nie są one powiązane. Co więcej, towarzystwo i fundusze inwestycyjne nie są podmiotami zależnymi, pomimo że towarzystwo jako organ funduszy inwestycyjnych zarządza nimi i reprezentuje je wobec podmiotów trzecich. Ponadto, w interpretacji indywidualnej z 1 czerwca 2016 r., Znak: IPPB6/4510-162/16-2/AZ , Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaakceptował stanowisko, iż fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników, w efekcie towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest względem zarządzanego funduszu inwestycyjnego podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ustawy CIT. Dodatkowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 czerwca 2011 r., Znak: ITPB3/423-158a/11/DK potwierdzone zostało, iż głównym założeniem ustawodawcy było zagwarantowanie niezależności pomiędzy towarzystwem i funduszami inwestycyjnymi, czego naturalną konsekwencją jest brak przesłanek uznania towarzystw i funduszy inwestycyjnych za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy CIT.

2018
9
lis

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania usług dotyczących portfeli wierzytelności świadczonych przez Spółkę na rzecz Funduszu.

Fragment:

Zatem, w szczególności, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a i b Ustawy o VAT, z opodatkowania podatkiem VAT zwolnione są usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych lub ich częścią. Fundusz Inwestycyjny w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a i b ustawy o VAT Z powyższego wynika, że określając wskazane wyżej zwolnienie w podatku VAT w zakresie definicji funduszy inwestycyjnych prawo wspólnotowe odnosi się do definicji prawa krajowego. W Polsce zasady prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne określa UOFI. Zgodnie z art. 3 ust. 1 UOFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz inwestycyjny w stosunkach z osobami trzecimi. Art. 45a ust. 1 UOFI przewiduje, że towarzystwo funduszy inwestycyjnych może, w drodze pisemnej umowy, powierzyć przedsiębiorcy wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez to towarzystwo.

2018
25
paź

Istota:

W zakresie ustalenia, czy na moment umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y, Spółka ma prawo rozpoznać wydatki poniesione na nabycie tych certyfikatów jako koszt uzyskania przychodów z zysków kapitałowych, również gdy wydatki te będą przekraczać przychody osiągnięte w wyniku umorzenia tych certyfikatów

Fragment:

W ramach restrukturyzacji, przewidziana została likwidacja Funduszu Inwestycyjnego Y. W tym celu, aktywa finansowe tego Funduszu Y, w postaci akcji spółki publicznej zostały przekazane do Funduszu Inwestycyjnego X. Proces restrukturyzacji na obecny moment przeprowadzany jest j.n.: Krok 1: Fundusz Inwestycyjny Y przekazał w 2016 r. nieodpłatnie swoje aktywa finansowe, tj. prawa własności akcji spółki publicznej do Funduszu Inwestycyjnego X. Na moment przekazania tych aktywów jedynym uczestnikiem w obu Funduszach była (i jest obecnie) Spółka. Krok 2: przewidywane jest umorzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego Y posiadanych przez Spółkę (która jest jedynym uczestnikiem tego funduszu). Ponieważ na moment umorzenia certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Y, fundusz ten będzie posiadał środki pieniężne dokonana zostanie wypłata tych środków pieniężnych na rzecz jedynego uczestnika funduszu, czyli Spółki, zgodnie z art. 249 ust. 1 UFI, który stanowi, że likwidacja funduszu inwestycyjnego podlega na zbyciu jego aktywów, ścignięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

2018
5
paź

Istota:

1) określenie, czy Fundusz Inwestycyjny i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 updop,
2) określenie, czy Fundusz Inwestycyjny i spółka kapitałowa, która posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym 2, który posiada certyfikaty Funduszu Inwestycyjnego stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 updop

Fragment:

Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi: „ Towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi ”. W tym wypadku, choć na potrzeby podatkowe dokonujemy odwołania do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zasada autonomii prawa podatkowego jest zachowana, bowiem prawo podatkowe nie definiuje odrębnie sposobu zarządzania funduszem inwestycyjnym. Z przywołanych powyżej przepisów o funduszach inwestycyjnych wynika, że fundusz inwestycyjny jest specyficzną osobą prawną i został utworzony przez ustawodawcę celem zapewnienia bezpiecznego sposobu inwestowania. Fundusz inwestycyjny jest podmiotem niezależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jednak to towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządza funduszem. W konsekwencji należy zatem stwierdzić, że FIZ oraz TFI są podmiotami zależnymi w relacjach między sobą. Konkludując, fundusz inwestycyjny i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego mamy do czynienia z powiązaniem FIZ zarówno z TFI, jak i spółką kapitałową „ Z ” posiadającą certyfikaty inwestycyjne FIZ przez FIZ 2.

2018
16
sie

Istota:

Kwestia możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w stosunku do odsetek wypłacanych na rzecz spółki zarządzającej niemieckim funduszem inwestycyjnym oraz uprawnienia do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła (WHT) wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami.

Fragment:

III SA/Wa 3847/14), zgodnie z którą należy przyjąć, że w przypadku niemieckich funduszy inwestycyjnych będących wyodrębnionym zbiorem aktywów (nieposiadających osobowości prawnej, zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych, struktury organizacyjnej...), których zarządcą, zastępcą pośrednim (i cywilnoprawnym właścicielem tych aktywów) jest spółka zarządzająca, status podatnika podatku dochodowego należy przypisać spółce zarządzającej. Jak wskazał np. Naczelny Sąd Administracyjny w powołanym wyżej orzeczeniu w sprawie o sygn. akt II FSK 2153/13 „w przedstawionym we wniosku o interpretację indywidualną stanie faktycznym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych będzie spółka zarządzająca niemieckim funduszem inwestycyjnym w zakresie w jakim reprezentuje ten fundusz i w tym kontekście należy oceniać spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 10a) updop. Słusznie argumentuje autor skargi kasacyjnej, że opisany we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej niemiecki fundusz inwestycyjny, nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych; status taki należy przypisać spółce zarządzającej w zakresie jakim reprezentuje fundusz. Ocena wyrażona przez sąd administracyjny pierwszej (...)

2018
27
cze

Istota:

Kwestia kwalifikacji podmiotowej i zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania (w Polsce) dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz uznania tego funduszu za „osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski” w rozumieniu polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Fragment:

Dlatego też, w celu ustalenia, czy Dochody Funduszu powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce, należy zweryfikować: czy Fundusz został utworzony na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, czy dokonywane przez Fundusz inwestycje określone są w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, tzn. czy inwestycje dokonywane przez Fundusz będą zaliczały się do rodzajów inwestycji określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych, oraz czy Dochody Funduszu nie obejmują dochodów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-g ustawy o CIT. Jak już wcześniej wspomniano, Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętymi w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, który prowadzi i będzie prowadził działalność inwestycyjną zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Ponadto Fundusz jest wspólnikiem Spółki 1, która posiada osobowość prawną. Fundusz uzyskuje dochody zgodnie z postanowieniami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Obecnie otrzymuje przychody z dywidend oraz w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego wyemitowanego przez Spółkę 1. Wobec powyższego, dochody Funduszu nie obejmują i nie będą obejmowały dochodów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-g ustawy o CIT. W konsekwencji, nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że Dochody Funduszu powinny korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT.

2018
31
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dochodów (przychodów) FIZAN, innych niż wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-g, osiąganych za pośrednictwem zagranicznej spółki kontrolowanej.

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1926, dalej: „ ustawa nowelizująca ”) art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uległ zmianie i zgodnie z nowym brzmieniem wolne od podatku są fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Jednocześnie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w Rozdziale 4 – Zwolnienia przedmiotowe wprowadzono przepis art. 17 ust. 1 pkt 57, który następnie uległ modyfikacji od 1 stycznia 2018 r. W myśl tej regulacji wolne od podatku są dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem: dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne (...)

2018
20
maj

Istota:

Ustalenie czy Wnioskodawca oraz Fundusz są podmiotami powiązanymi

Fragment:

Ad a) Zarządzanie FIZAN W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o FI, towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. W myśl art. 4 ust. 4 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników. Powyższa regulacja ustanawia zasadę pełnej niezależności pomiędzy funduszem inwestycyjnym, spółką zarządzającą oraz osobą posiadającą większość głosów w organach statutowych funduszu, która nie jest niczym ograniczona, ani na którą nie mogą wpływać inne zachodzące między tymi podmiotami relacje. Tym samym, z faktu udzielenia Wnioskodawcy przez FIZAN pełnomocnictw do podejmowania określonych działań w imieniu i na rzecz FIZAN, nie można wyciągać wniosku o zależności między tymi podmiotami. Pełnomocnictwo, jako instytucja prawna, oznacza umocowanie przez mocodawcę (w tym przypadku FIZAN) pełnomocnika (w tym przypadku Wnioskodawcę) do czynności określonych w pełnomocnictwie. Oznacza to, że zakres czynności wykonywany przez pełnomocnika jest niezależnie określony przez mocodawcę (tj.