Fundusz inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
cze

Istota:

Kwestia kwalifikacji podmiotowej i zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania (w Polsce) dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz uznania tego funduszu za „osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski” w rozumieniu polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Fragment:

Dlatego też, w celu ustalenia, czy Dochody Funduszu powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce, należy zweryfikować: czy Fundusz został utworzony na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, czy dokonywane przez Fundusz inwestycje określone są w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, tzn. czy inwestycje dokonywane przez Fundusz będą zaliczały się do rodzajów inwestycji określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych, oraz czy Dochody Funduszu nie obejmują dochodów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-g ustawy o CIT. Jak już wcześniej wspomniano, Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętymi w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, który prowadzi i będzie prowadził działalność inwestycyjną zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Ponadto Fundusz jest wspólnikiem Spółki 1, która posiada osobowość prawną. Fundusz uzyskuje dochody zgodnie z postanowieniami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Obecnie otrzymuje przychody z dywidend oraz w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego wyemitowanego przez Spółkę 1. Wobec powyższego, dochody Funduszu nie obejmują i nie będą obejmowały dochodów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-g ustawy o CIT. W konsekwencji, nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że Dochody Funduszu powinny korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT.

2018
31
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dochodów (przychodów) FIZAN, innych niż wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a-g, osiąganych za pośrednictwem zagranicznej spółki kontrolowanej.

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1926, dalej: „ ustawa nowelizująca ”) art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uległ zmianie i zgodnie z nowym brzmieniem wolne od podatku są fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Jednocześnie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w Rozdziale 4 – Zwolnienia przedmiotowe wprowadzono przepis art. 17 ust. 1 pkt 57, który następnie uległ modyfikacji od 1 stycznia 2018 r. W myśl tej regulacji wolne od podatku są dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem: dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne (...)

2018
20
maj

Istota:

Ustalenie czy Wnioskodawca oraz Fundusz są podmiotami powiązanymi

Fragment:

Ad a) Zarządzanie FIZAN W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o FI, towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. W myśl art. 4 ust. 4 ustawy o FI, fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników. Powyższa regulacja ustanawia zasadę pełnej niezależności pomiędzy funduszem inwestycyjnym, spółką zarządzającą oraz osobą posiadającą większość głosów w organach statutowych funduszu, która nie jest niczym ograniczona, ani na którą nie mogą wpływać inne zachodzące między tymi podmiotami relacje. Tym samym, z faktu udzielenia Wnioskodawcy przez FIZAN pełnomocnictw do podejmowania określonych działań w imieniu i na rzecz FIZAN, nie można wyciągać wniosku o zależności między tymi podmiotami. Pełnomocnictwo, jako instytucja prawna, oznacza umocowanie przez mocodawcę (w tym przypadku FIZAN) pełnomocnika (w tym przypadku Wnioskodawcę) do czynności określonych w pełnomocnictwie. Oznacza to, że zakres czynności wykonywany przez pełnomocnika jest niezależnie określony przez mocodawcę (tj.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług doradztwa prawnego związanego z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych świadczonych na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych lub bezpośrednio funduszy inwestycyjnych.

Fragment:

Spółka specjalizować się będzie w obsłudze prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej „ TFI ” lub „ Towarzystwami ”) oraz funduszy inwestycyjnych, działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej „ ustawa o funduszach inwestycyjnych ”). Wnioskodawca zamierza zawierać umowy z Towarzystwami o świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz zawierać umowy bezpośrednio z funduszami inwestycyjnymi o doradztwo prawne w zakresie zarządzania tymi funduszami. Przedmiotem działalności TFI, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, jest tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi i reprezentowanie funduszy inwestycyjnych w stosunkach z osobami trzecimi. Dodatkowo Towarzystwo jest, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych, organem funduszu inwestycyjnego. Podstawowy przedmiot działalności Towarzystwa sprecyzowany został w art. 45 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w sposób następujący: „ Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych ”.

2018
15
kwi

Istota:

Czy przychody (dochody) Funduszu osiągane na terytorium Polski ustawy CIT będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy CIT ?

Fragment:

Nieprzypadkowo również zakres działalności określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b) Ustawy CIT jest identyczny jak w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm., dalej: „ ufi ”). Podkreślić jednakże należy, że ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 615) z dniem 4 czerwca 2016 r. Ustawodawca znowelizował katalog funduszy inwestycyjnych działających na podstawie ufi. Obecnie na podstawie art. 3 ust. 4 ufi Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako: fundusz inwestycyjny otwarty; alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty. Żaden z ww. funduszy inwestycyjnych nie może zostać wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej. Podkreślić przy tym należy, że (w określonych ustawowo przypadkach) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty fundusz może, przy dokonywaniu lokat aktywów, stosować zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego (jeżeli statut tak stanowi) lub otwartego. Ww. zmiana ufi stanowiła implementację przepisów Dyrektywy AIFMD tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodów luksemburskiego alternatywnego funduszu inwestycyjnego działającego w formie spółki kapitałowej.

Fragment:

Nieprzypadkowo również zakres działalności określony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b) Ustawy CIT jest identyczny jak w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm., dalej: „ ufi ”). Podkreślić jednakże należy, że ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 615) z dniem 4 czerwca 2016 r. Ustawodawca znowelizował katalog funduszy inwestycyjnych działających na podstawie ufi. Obecnie na podstawie art. 3 ust. 4 ufi Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako: fundusz inwestycyjny otwarty; alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty. Żaden z ww. funduszy inwestycyjnych nie może zostać wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej. Podkreślić przy tym należy, że (w określonych ustawowo przypadkach) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty fundusz może, przy dokonywaniu lokat aktywów, stosować zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego (jeżeli statut tak stanowi) lub otwartego. Ww. zmiana ufi stanowiła implementację przepisów Dyrektywy AIFMD tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Wnioskodawcy usług.

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, spółką prawa handlowego (dalej: „ TFI ” lub „ Wnioskodawca ”) działającą na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn.: Dz. U z 2016 roku, poz. 1896, z późn. zm, dalej: „ u.f.i. ”). Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie zarządzania i administrowania funduszami inwestycyjnymi, inwestującymi zarówno w aktywa publiczne jak i niepubliczne. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy, zgodnie z art. 45 u.f.i. jest m.in. tworzenie funduszy inwestycyjnych i subfunduszy, zarządzanie nimi i reprezentowanie funduszy inwestycyjnych w stosunkach z osobami trzecimi. Wnioskodawca jest również organem utworzonych funduszy inwestycyjnych. Wnioskodawca zamierza utworzyć i zarządzać funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych (dalej: „ Fundusz ”), który zgodnie z oczekiwaniami inwestorów będzie inwestował w akcje lub udziały innych spółek, w ich odpowiedniki w przypadku podmiotów zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania (dalej: „ Spółki ” lub „ Portfel Inwestycyjny ”), które wykorzystują technologię do tworzenia wartości na rzecz podmiotów korzystających z usług finansowych.

2018
22
mar

Istota:

W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmującej transakcje realizowane z Uczestnikami Funduszu Inwestycyjnego.

Fragment:

Fundusz inwestycyjny stanowi specyficzną osobę prawną utworzoną w celu zapewnienia bezpiecznego sposobu inwestowania. Istotą funduszy inwestycyjnych jest powierzenie zarządzania środkami pieniężnymi wyspecjalizowanemu podmiotowi oraz przeniesienie ich w tym celu do niezależnej osoby prawnej. Należy przy tym dodać, że stosownie do treści art. 3 Ustawy o fizafi, fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie, co sugeruje za zasadne uznanie, że dla uczestników funduszu inwestycyjnego szczególne znaczenie mają stosowne uprawnienia majątkowe, a ich nadrzędnym celem jest powierzenie środków i osiągnięcie możliwie największych korzyści będących rezultatem najlepszego ich inwestowania przez wyspecjalizowany podmiot. Tym samym, regulacje nałożone przez Ustawę o fizafi mają na celu zagwarantowanie niezależności pomiędzy zarówno Towarzystwem i Wnioskodawcą, jak również Uczestnikami tego Funduszu. Mając powyższe na uwadze, żaden z Uczestników Funduszu nie spełnia kryteriów określonych w art. 11 ust. 1 oraz 4 Ustawy o CIT rzutujących na istnienie powiązania kapitałowego, jak również powiązania poprzez zarządzanie, czy kontrolę.

2018
17
mar

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka oraz Fundusze są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy CIT?

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o FI towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. W myśl art. 4 ust. 4 ustawy FI fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników. Z powyższych przepisów dotyczących wzajemnych relacji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych wynika, że nie są one powiązane. Co więcej, towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne nie są podmiotami zależnymi, pomimo że towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako organ funduszy inwestycyjnych zarządza nimi i reprezentuje je wobec podmiotów trzecich.

2018
17
mar

Istota:

W zakresie ustalenia czy TFI oraz Fundusze są podmiotami powiązanymi

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o FI fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o FI towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. W myśl art. 4 ust. 4 ustawy FI fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników. Z powyższych przepisów dotyczących wzajemnych relacji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych wynika, że nie są one powiązane. Co więcej, towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne nie są podmiotami zależnymi, pomimo że towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako organ funduszy inwestycyjnych zarządza nimi i reprezentuje je wobec podmiotów trzecich.