Fundusz inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Fundusz inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia braku powiązań pomiędzy podmiotami zawierającymi między sobą transakcje
Fragment:
Aby stwierdzić istnienie ewentualnych powiązań, o których mowa powyżej pomiędzy TFI a utworzonym przez TFI FIO należy przeanalizować status prawny funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, który został uregulowany w uofizafi. Przepis art. 3 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Celami inwestycyjnymi funduszu inwestycyjnego otwartego mogą być wyłącznie (art. 19 ust. 1 ww. ustawy): ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, lub wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat. Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi, jak również jest organem funduszu inwestycyjnego. Ponadto, przepis art. 4 ust. 4 w/w ustawy stanowi, że fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników.
2017
13
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania w Polsce dochodu wynikającego z wynajmu Nieruchomości na rzecz i rachunek Funduszu
Fragment:
III SA/Wa 3847/14), zgodnie z którą należy przyjąć, że w przypadku niemieckich funduszy inwestycyjnych będących wyodrębnionym zbiorem aktywów (nieposiadających osobowości prawnej, zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych, struktury organizacyjnej...), których zarządcą, zastępcą pośrednim (i cywilnoprawnym właścicielem tych aktywów) jest spółka zarządzająca, status podatnika podatku dochodowego należy przypisać spółce zarządzającej. Jak wskazał np. Naczelny Sąd Administracyjny w powołanym wyżej orzeczeniu w sprawie o sygn. akt II FSK 2153/13 „w przedstawionym we wniosku o interpretację indywidualną stanie faktycznym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych będzie spółka zarządzająca niemieckim funduszem inwestycyjnym w zakresie w jakim reprezentuje ten fundusz i w tym kontekście należy oceniać spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 10a) updop. Słusznie argumentuje autor skargi kasacyjnej, że opisany we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej niemiecki fundusz inwestycyjny, nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych; status taki należy przypisać spółce zarządzającej w zakresie jakim reprezentuje fundusz. Ocena wyrażona przez sąd administracyjny pierwszej (...)
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT usług doradztwa prawnego związanego z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi
Fragment:
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, przedmiotem działalności TFI jest tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi i reprezentowanie funduszy inwestycyjnych w stosunkach z osobami trzecimi. Dodatkowo, TFI jest zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych, organem funduszu inwestycyjnego. Podstawowy przedmiot działalności Towarzystwa sprecyzowany został w art. 45 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w sposób następujący: „ Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych ”. Ponadto zgodnie z art. 45 ust. 1a ustawy o funduszach inwestycyjnych: „ Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności o tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi (...)
2017
31
paź

Istota:
Spółce jako ujawnionej jako właściciel udziałów, akcji, czy kredytodawca, wypłacane są dochody wymienione w art. 21 ust. 1 (np. odsetkowe) i 22 ust. 1 (np. dywidendowe). W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop.
Fragment:
(...) fundusze inwestycyjne w różnych krajach europejskich, dążył do przyznania zwolnienia tym funduszom inwestycyjnym z innych państw członkowskich UE (EOG), które odpowiadają polskim funduszom inwestycyjnym. Równocześnie trzeba przyjąć, iż skoro ustawodawca miał świadomość takich różnic, to jego intencją było objęcie zwolnieniem także takich funduszy inwestycyjnych z innych krajów UE (EOG), których konstrukcja prawna odbiega od konstrukcji polskiego funduszu, ale służy realizacji tych samych podstawowych celów funduszu inwestycyjnego. Ponadto warto zauważyć cel wprowadzania zmian do UPDOP w odniesieniu do Instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy zmieniającej z dnia 29 listopada 2016 roku, głównym powodem wprowadzenia ostatnich zmian było rozwiązanie problemu uchylania się od opodatkowania z wykorzystaniem struktur zbudowanych w oparciu o transparentne podatkowo podmioty i fundusze inwestycyjne zamknięte. Główną konsekwencją wprowadzenia ostatniej zmiany jest de facto wyłączenie z zakresu zwolnienia z CIT dochodów uzyskiwanych przez fundusze inwestycyjne za pośrednictwem transparentnych podatkowo podmiotów (spółek osobowych, w tym spółek komandytowych), podczas gdy pozostałe dochody uzyskiwane w Polsce przez polskie fundusze inwestycyjne oraz zagraniczne instytucje zbiorowego inwestowania pozostały zwolnione z CIT.
2017
3
paź

Istota:
W zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego, zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz określonych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 updop i określenia ich rzeczywistego właściciela oraz określenia właściwego certyfikatu rezydencji.
Fragment:
(...) fundusze inwestycyjne w różnych krajach europejskich, dążył do przyznania zwolnienia tym funduszom inwestycyjnym z innych państw członkowskich UE (EOG), które odpowiadają polskim funduszom inwestycyjnym. Równocześnie trzeba przyjąć, iż skoro ustawodawca miał świadomość takich różnic, to jego intencją było objęcie zwolnieniem także takich funduszy inwestycyjnych z innych krajów UE (EOG), których konstrukcja prawna odbiega od konstrukcji polskiego funduszu, ale służy realizacji tych samych podstawowych celów funduszu inwestycyjnego. Ponadto warto zauważyć cel wprowadzania zmian do UPDOP w odniesieniu do Instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy zmieniającej z dnia 29 listopada 2016 roku, głównym powodem wprowadzenia ostatnich zmian było rozwiązanie problemu uchylania się od opodatkowania z wykorzystaniem struktur zbudowanych w oparciu o transparentne podatkowo podmioty i fundusze inwestycyjne zamknięte. Główną konsekwencją wprowadzenia ostatniej zmiany jest de facto wyłączenie z zakresu zwolnienia z CIT dochodów uzyskiwanych przez fundusze inwestycyjne za pośrednictwem transparentnych podatkowo podmiotów (spółek osobowych, w tym spółek komandytowych), podczas gdy pozostałe dochody uzyskiwane w Polsce przez polskie fundusze inwestycyjne oraz zagraniczne instytucje zbiorowego inwestowania pozostały zwolnione z CIT.
2017
3
paź

Istota:
W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop. Natomiast, jak już wskazano w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, art. 26 ust. 1g pkt 2 w ogóle nie będzie miał zastosowania do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego (przepis ten dotyczy wyłącznie podmiotów osiągających dochody objętych zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 58 updop, a do grona takich podmiotów nie można zaliczyć Funduszu). W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 4, zgodnie z którym rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez płatnika należności z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop jest Fundusz i w konsekwencji, że pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1g pkt 2 updop, powinno być złożone przez Fundusz, formalnie działający poprzez Spółkę – należy uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
(...) fundusze inwestycyjne w różnych krajach europejskich, dążył do przyznania zwolnienia tym funduszom inwestycyjnym z innych państw członkowskich UE (EOG), które odpowiadają polskim funduszom inwestycyjnym. Równocześnie trzeba przyjąć, iż skoro ustawodawca miał świadomość takich różnic, to jego intencją było objęcie zwolnieniem także takich funduszy inwestycyjnych z innych krajów UE (EOG), których konstrukcja prawna odbiega od konstrukcji polskiego funduszu, ale służy realizacji tych samych podstawowych celów funduszu inwestycyjnego. Ponadto warto zauważyć cel wprowadzania zmian do UPDOP w odniesieniu do Instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy zmieniającej z dnia 29 listopada 2016 roku, głównym powodem wprowadzenia ostatnich zmian było rozwiązanie problemu uchylania się od opodatkowania z wykorzystaniem struktur zbudowanych w oparciu o transparentne podatkowo podmioty i fundusze inwestycyjne zamknięte. Główną konsekwencją wprowadzenia ostatniej zmiany jest de facto wyłączenie z zakresu zwolnienia z CIT dochodów uzyskiwanych przez fundusze inwestycyjne za pośrednictwem transparentnych podatkowo podmiotów (spółek osobowych, w tym spółek komandytowych), podczas gdy pozostałe dochody uzyskiwane w Polsce przez polskie fundusze inwestycyjne oraz zagraniczne instytucje zbiorowego inwestowania pozostały zwolnione z CIT.
2017
3
paź

Istota:
Spółce jako ujawnionej jako właściciel udziałów, akcji, czy kredytodawca, wypłacane są dochody wymienione w art. 21 ust. 1 (np. odsetkowe) i 22 ust. 1 (np. dywidendowe). W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop. Natomiast, jak już wskazano w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, art. 26 ust. 1g pkt 2 w ogóle nie będzie miał zastosowania do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego (przepis ten dotyczy wyłącznie podmiotów osiągających dochody objętych zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 58 updop, a do grona takich podmiotów nie można zaliczyć Funduszu). W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 4, zgodnie z którym rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez płatnika należności z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop jest Fundusz i w konsekwencji, że pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1g pkt 2 updop, powinno być złożone przez Fundusz, formalnie działający poprzez Spółkę – należy uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
(...) fundusze inwestycyjne w różnych krajach europejskich, dążył do przyznania zwolnienia tym funduszom inwestycyjnym z innych państw członkowskich UE (EOG), które odpowiadają polskim funduszom inwestycyjnym. Równocześnie trzeba przyjąć, iż skoro ustawodawca miał świadomość takich różnic, to jego intencją było objęcie zwolnieniem także takich funduszy inwestycyjnych z innych krajów UE (EOG), których konstrukcja prawna odbiega od konstrukcji polskiego funduszu, ale służy realizacji tych samych podstawowych celów funduszu inwestycyjnego. Ponadto warto zauważyć cel wprowadzania zmian do UPDOP w odniesieniu do Instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy zmieniającej z dnia 29 listopada 2016 roku, głównym powodem wprowadzenia ostatnich zmian było rozwiązanie problemu uchylania się od opodatkowania z wykorzystaniem struktur zbudowanych w oparciu o transparentne podatkowo podmioty i fundusze inwestycyjne zamknięte. Główną konsekwencją wprowadzenia ostatniej zmiany jest de facto wyłączenie z zakresu zwolnienia z CIT dochodów uzyskiwanych przez fundusze inwestycyjne za pośrednictwem transparentnych podatkowo podmiotów (spółek osobowych, w tym spółek komandytowych), podczas gdy pozostałe dochody uzyskiwane w Polsce przez polskie fundusze inwestycyjne oraz zagraniczne instytucje zbiorowego inwestowania pozostały zwolnione z CIT.
2017
3
paź

Istota:
W zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
(...) fundusze inwestycyjne w różnych krajach europejskich, dążył do przyznania zwolnienia tym funduszom inwestycyjnym z innych państw członkowskich UE (EOG), które odpowiadają polskim funduszom inwestycyjnym. Równocześnie trzeba przyjąć, iż skoro ustawodawca miał świadomość takich różnic, to jego intencją było objęcie zwolnieniem także takich funduszy inwestycyjnych z innych krajów UE (EOG), których konstrukcja prawna odbiega od konstrukcji polskiego funduszu, ale służy realizacji tych samych podstawowych celów funduszu inwestycyjnego. Ponadto warto zauważyć cel wprowadzania zmian do UPDOP w odniesieniu do Instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy zmieniającej z dnia 29 listopada 2016 roku, głównym powodem wprowadzenia ostatnich zmian było rozwiązanie problemu uchylania się od opodatkowania z wykorzystaniem struktur zbudowanych w oparciu o transparentne podatkowo podmioty i fundusze inwestycyjne zamknięte. Główną konsekwencją wprowadzenia ostatniej zmiany jest de facto wyłączenie z zakresu zwolnienia z CIT dochodów uzyskiwanych przez fundusze inwestycyjne za pośrednictwem transparentnych podatkowo podmiotów (spółek osobowych, w tym spółek komandytowych), podczas gdy pozostałe dochody uzyskiwane w Polsce przez polskie fundusze inwestycyjne oraz zagraniczne instytucje zbiorowego inwestowania pozostały zwolnione z CIT.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów z tytułu zbycia papierów wartościowych ETF
Fragment:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT podmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, utworzone na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Wnioskodawca posiada wydzielone subfundusze o zróżnicowanych ograniczeniach inwestycyjnych, przy czym jeden z wydzielonych subfunduszy Wnioskodawcy stosuje ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. f ustawy o CIT wolne od podatku są dochody funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (do których zalicza się subfundusz Wnioskodawcy) z wyłączeniem „ dochodów (przychodów) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki określone w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. a, czyli spółki niemające osobowości prawnej lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami ustawy lub prawa podatkowego państwa, w którym te spółki lub jednostki organizacyjne mają siedzibę lub zarząd, podmioty te nie są traktowane jak osoby prawne i nie podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania ”.
2017
26
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z odkupieniem przez Dom Maklerski certyfikatów inwestycyjnych nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny
Fragment:
Podkreślić należy, iż zdarzeniem, którego zaistnienie konstytuuje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w omawianym stanie faktycznym jest uzyskanie przez Wnioskodawcę przychodu z odkupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego nabytych w drodze darowizny. Należy zatem uznać, że dochód Wnioskodawcy z tytułu odkupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego nabytych w drodze darowizny, jest dochodem z udziału w funduszach kapitałowych i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Fundusz obsługujący uczestników funduszu inwestycyjnego, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od dokonywanych na rzecz Wnioskodawcy wypłat z tytułu odkupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego nabytych w drodze darowizny. Reasumując, organ podatkowy stwierdza, że przychód osiągnięty z odkupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego nabytych w drodze darowizny jest przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w powołanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, od którego płatnik zobowiązany był pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowym bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu poniesione przez darczyńcę na zakup ww. certyfikatów. Uzyskany przychód płatnik może pomniejszyć jedynie o ewentualne opłaty manipulacyjne, pobrane przez fundusz z tytułu realizacji zlecenia wykupienia.
2017
26
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.