Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
sty

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu premii dla pracowników oraz prezesa zarządu wypłaconych z wypracowanego zysku Spółki oraz wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika, składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od tych wynagrodzeń.

Fragment:

Kosztem podatkowym nie będą natomiast, według Spółki, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych zgodnie z art. 16 ust. 1 punkt 40 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe w części dotyczącej wydatków z tytułu premii dla pracowników oraz prezesa zarządu wypłaconych z wypracowanego zysku Spółki oraz prawidłowe w części dotyczącej wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika, składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych od tych wynagrodzeń. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów.

2012
6
sty

Istota:

Czy Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:
- lutego 2010 r. wydatków na wypłatę nagrody rocznej za 2009 r.,
- marca 2010 r. wydatków na zapłatę do ZUS składek finansowanych przez płatnika oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od ww. nagrody?

Fragment:

Od nagrody rocznej Spółka opłaca składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak wynika z opisu sprawy, Spółka wypłaciła nagrodę roczną za 2009 r. w lutym 2010 r., a składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Spółka zapłaciła w marcu 2010 r. W oparciu o powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić zatem należy, iż wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie, gdy przedmiotowe świadczenia są należne, tj. w miesiącu grudniu 2009 r. choć jej wypłata będzie miała miejsce w I kwartale 2010 r. (luty 2010 r.); nagroda została bowiem wypłacona w terminie wynikającym z zakładowego układu zbiorowego pracy. Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od nagrody rocznej za 2009 r., która stanie się świadczeniem należnym w grudniu 2009 r. mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu grudniu 2009 r. o ile składki te zostaną opłacone w terminie wynikającym z art. 15 ust. 4h pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. nie później niż do 15 dnia tego miesiąca, w którym wynagrodzenie zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji, czyli w przedmiotowej sprawie do dnia 15 lutego 2010 r.

2011
1
gru

Istota:

Czy koszty wynagrodzeń, należnych pracownikom spółki przejętej za czas pracy w Spółce przejętej i pochodnych od nich składek społecznych, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zapłaconych przez spółkę przejmującą po dniu połączenia, a nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w spółce przejmowanej, są kosztami uzyskania przychodu w spółce przejmującej?

Fragment:

W dniu 15.09.2009 spółka przejmująca dokonała zapłaty należnych składek społecznych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń należnych pracownikom spółki przejętej za okres pracy w miesiącu lipcu 2009 r. Spółka przejmowana wprowadziła do ksiąg rachunkowych miesiąca lipca koszty wynagrodzeń i składek społecznych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, natomiast nie zaliczyła tych kosztów do kosztów podatkowych uzyskania przychodu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy koszty wynagrodzeń, należnych pracownikom spółki przejętej za czas pracy w Spółce przejętej i pochodnych od nich składek społecznych, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zapłaconych przez spółkę przejmującą po dniu połączenia, a nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w spółce przejmowanej, są kosztami uzyskania przychodu w spółce przejmującej... Zdaniem Wnioskodawcy: Przedstawione w pytaniu koszty wynagrodzeń, należnych pracownikom spółki przejętej za czas pracy w spółce przejętej i pochodnych od nich składek społecznych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zapłacone przez spółkę przejmującą po dniu połączenia, są kosztami uzyskania przychodów spółki przejmującej: 1.

2011
1
paź

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod datą wpłaty do ZUS przypis składek na FUS, FP i FGŚP za minione okresy rozliczeniowe w całości, tzn. w części finansowanej zarówno przez płatnika jak i przez ubezpieczonego w sytuacji, gdy potrącenie ubezpieczonemu (wstecznie) nie jest możliwe (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod datą wpłaty do ZUS przypis składek na FUZ za minione okresy w przypadku, gdy prawidłowe rozliczenie (potracenie z podatku należnego) nie jest możliwe (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?

Fragment:

Z art. 16 ust. 7d ustawy o pdop wynika natomiast, iż przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zatem a contrario, składki te są kosztem uzyskania przychodów, gdy zostaną opłacone (faktycznie uiszczone). Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich opłacenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym zakresie stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe. Nieprawidłowym jest natomiast stanowisko Spółki w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów tej części składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do opłacenia której zobowiązany był pracownik. Co do tej części składek pracodawca, zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), występuje w charakterze płatnika. Rolą płatnika jest pośredniczenie w przekazywaniu składek do sfinansowania których nie był zobowiązany. Opłacenie składki na ubezpieczenie zobowiązania za inny podmiot, jest zatem uregulowaniem zobowiązania za inny podmiot, co sprawia iż pomiędzy poniesionym kosztem a przychodem Spółki nie zachodzi związek o jakim mowa w art. 15 ust. 1 updop.

2011
1
paź

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki z tytułu tych należności, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika (Spółkę), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaliczane są do kosztów podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4g i art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w tych przepisach?

Fragment:

Podsumowując, w oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki z tytułu tych należności, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika (Spółkę), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaliczane są do kosztów podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4g i art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w tych przepisach. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków Spółki poniesionych na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki z tytułu tych należności, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika (Spółkę), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
paź

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki z tytułu tych należności, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika (Spółkę), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaliczane są do kosztów podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4g i art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w tych przepisach?

Fragment:

Podsumowując, w oparciu o opisane we wniosku zdarzenie przyszłe i przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Spółkę na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki z tytułu tych należności, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika (Spółkę), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaliczane będą do kosztów podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4g i art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w tych przepisach. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków Spółki poniesionych na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki z tytułu tych należności, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika (Spółkę), Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z realizacją projektu budownictwa mieszkaniowego.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na szczególną regulację art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika działu sprzedaży, w części finansowanej przez płatnika składek oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą potrącalne w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem, że zostały opłacone w terminach wskazanych w tym przepisie. W przypadku należnych składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, w części finansowanej przez płatnika składek, oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustawodawca określa szczególny moment ich potrącalności. Stosownie do art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g (m.in. przychody ze stosunku pracy - przyp. Wnioskodawcy), określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminach wskazanych w tym przepisie. Z faktu, iż powyższy przepis dotyczy ograniczonej kategorii kosztów oraz z systematyki art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ust. 4h następuje po ust. 4) wynika, że art. 15 ust. 4h ustawy ma charakter regulacji szczególnej dotyczącej potrącalności należności z tytułu ww. składek.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z realizacją projektu budownictwa mieszkaniowego.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na szczególną regulację art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika działu sprzedaży, w części finansowanej przez płatnika składek oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą potrącalne w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem, że zostały opłacone w terminach wskazanych w tym przepisie. W przypadku należnych składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, w części finansowanej przez płatnika składek, oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustawodawca określa szczególny moment ich potrącalności. Stosownie do art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g (m.in. przychody ze stosunku pracy - przyp. Wnioskodawcy), określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminach wskazanych w tym przepisie. Z faktu, iż powyższy przepis dotyczy ograniczonej kategorii kosztów oraz z systematyki art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ust. 4h następuje po ust. 4) wynika, że art. 15 ust. 4h ustawy ma charakter regulacji szczególnej dotyczącej potrącalności należności z tytułu ww. składek.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w świetle przepisów UPDOP, wydatki Wnioskodawcy, związane z przyznanymi pracownikom nagrodami, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez płatnika składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika (dalej: składki ZUS), stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, tj. w miesiącu, w którym podjęta została decyzja o ich przyznaniu, pod warunkiem opłacenia składek w terminie wynikającym z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?

Fragment:

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 16 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W oparciu o opisane we wniosku zdarzenia przyszłe i przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że odprowadzane od nagród pracowniczych składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który świadczenia te będą należne - pod warunkiem jednak, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.). Podkreślić przy tym należy, że nieopłacone składki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. W oparciu o powyższe tut. Organ stwierdza, że wydatki Wnioskodawcy, związane z przyznanymi pracownikom nagrodami, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez płatnika składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, tj. w miesiącu, w którym podjęta została decyzja o ich przyznaniu, pod warunkiem opłacenia składek w terminie wynikającym z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczonych od wynagrodzeń dla pracowników wypłaconych z wypracowanego zysku Spółki.

Fragment:

(...) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczonych od wynagrodzeń dla pracowników wypłaconych z wypracowanego zysku Spółki – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 lipca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych naliczonych od wynagrodzeń dla pracowników wypłaconych z wypracowanego zysku Spółki. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka dokonuje podziału wyniku finansowego netto za dany rok obrotowy na podstawie podjętych Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, zawartych w Protokole Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Podział wyniku następuje dopiero po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający i jest poprzedzony wydaniem opinii przez biegłego rewidenta jeżeli sprawozdanie tego wymaga.