Fundusz alimentacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz alimentacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
14
cze

Istota:

Wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy korzysta ze zwolnienia - art. 21 ust. 1 pkt 40.
Umorzone świadczenia z funduszu dłużnikowi alimentacyjnemu oraz osobom otrzymującym świadczenie z funduszu alimentacyjnego korzystają art. 21 ust. 1 pkt 8.

Fragment:

Ponadto, z treści wniosku wynika, że wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się również do wystawiania informacji PIT-8C od umorzonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnikowi alimentacyjnemu oraz osobom otrzymującym świadczenie z funduszu alimentacyjnego na osobę uprawnioną, w wieku od 18 do ukończenia 25 roku życia. W myśl art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późń. zm.) osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu. Organ właściwy wierzyciela, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny (art. 23 ust. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.