Fundusz | Interpretacje podatkowe

Fundusz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dokonany, zgodnie z opracowanym planem zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne odpis na fundusz rekultywacyjny w formie rezerwy w części przypadającej na rok 2015 skorygowany o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego, może być kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o CIT?
Fragment:
Stanowisko, zgodnie z którym priorytetem jest cel dokonywanych odpisów, a nie ich konkretna nazwa znajduje oparcie także w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 22 maja 1998 r., znak: PO 3-23117-IP-722-191/98 dotyczącym odpisów na fundusz rekultywacji, w którym pojęcia „ fundusz rekultywacji ” i „ fundusz rekultywacyjny ” używane są zamiennie. W przepisie art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o CIT, ujęte zostały warunki, które należy spełnić, aby odpisy na obowiązkowy fundusz rekultywacyjny, mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. W ocenie Spółki, jeśli w celu utworzenia funduszu rekultywacyjnego - z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach i ustawy o CIT - przygotuje ona plan rekultywacji terenów poeksploatacyjnych oraz utworzy rezerwę tzn. dokona zapisu księgowego w ciężar kosztów danego roku (zgodnie z treścią art. 137 ust. 3 ustawy o odpadach, fundusz rekultywacyjny może mieć formę odrębnego rachunku bankowego, rezerwy lub gwarancji bankowej), będzie mogła uznać odpisy na fundusz rekultywacyjny za koszty uzyskania przychodów po wypełnieniu warunków ujętych w treści art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o CIT tj.: Spółka będzie dokonywać odpisów na fundusz rekultywacyjny zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o CIT, do wysokości określonej przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, a także Spółka będzie zaliczać (...)
2016
5
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uzyskania przychodów z tytułu wypłat z polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego bez wykupu certyfikatów.
Fragment:
Wnioskodawca przystąpił do polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: Fundusz), poprzez nabycie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez ten Fundusz. Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm. dalej: ustawa o funduszach). Fundusz jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem, podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: pdop). Certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu oraz mają charakter papierów wartościowych. Zgodnie ze statutem Funduszu, będzie on mógł lokować swoje aktywa w: papierach wartościowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, instrumentach rynku pieniężnego, walutach pod warunkiem, że są zbywalne, oraz w: prawach własności lub współwłasności: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, prawach użytkowania wieczystego, depozytach Statut Funduszu będzie przewidywać możliwość dokonywania wypłat z Funduszu bez konieczności wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach) (dalej: Certyfikaty). Fundusz może dokonywać na rzecz Wnioskodawcy wypłat niewymagających wykupu certyfikatów (ich umorzenia) na podstawie statutu.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uzyskania przychodu w wyniku likwidacji Funduszu.
Fragment:
Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Art. 246 ust. 3 ustawy o funduszach przewiduje, że rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a updop do przychodów podatkowych opodatkowanych na zasadach ogólnych dla uczestników funduszy inwestycyjnych zaliczane są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. W związku z likwidacją Funduszu dochodzi do umorzenia certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz, jednak umorzenie to odbywa się bez wykupu tych certyfikatów, na co jednoznacznie wskazują przytoczone wyżej art. 249 ust. 1 oraz 246 ust. 3 ustawy o funduszach.
2016
30
lis

Istota:
Powstanie przychodu ze sprzedaży wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) do podmiotu będącego funduszem sekurytyzacyjnym albo towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny
Fragment:
Przy prawnopodatkowej ocenie zagadnienia, będącego przedmiotem wniosku Banku należy mieć na uwadze, że sekurytyzacja ze sprzedażą polega na całkowitym, pod względem prawnym, transferze jednolitych rodzajowo aktywów wraz ze wszystkimi związanymi z nimi typami ryzyka, dochodami i ubezpieczeniami oraz prawami akcesoryjnymi (tj. zastawy, hipoteki, poręczenia) z banku (kreatora) do funduszu sekurytyzacyjnego. W wyniku zawarcia powyższej umowy dochodzi do cesji wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego albo do towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzącego fundusz sekurytyzacyjny. Wskutek umowy o cesję dochodzi do przejścia wierzytelności z banku do funduszu sekurytyzacyjnego albo do towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzącego fundusz sekurytyzacyjny w takim zakresie i stanie, w jakim wierzytelność znajdowała się w momencie cesji. W wyniku zmiany właściciela, w Banku, na mocy powyższej umowy, wierzytelność z tytułu kredytu (pożyczki) wygasa. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Bank wybrane niespłacone i spisane wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek (w tym zarówno te, które po uprzednim udokumentowaniu ich nieściągalności, zgodnie z art. 16 ust. 2 updop, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b updop, będą rozpoznane jako koszt uzyskania przychodu, jak i te niespełniające wskazanego powyżej warunku i nierozpoznane jako koszty uzyskania przychodów) będzie sprzedawał funduszom sekurytyzacyjnym albo towarzystwom funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny. Przy sprzedaży Bank uzyska cenę, która będzie niższa od wartości niespłaconej części udzielonych i podlegających sprzedaży wierzytelności.
2016
29
lis

Istota:
Powstanie przychodu ze sprzedaży wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) do podmiotu będącego funduszem sekurytyzacyjnym albo towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny
Fragment:
Przy prawnopodatkowej ocenie zagadnienia, będącego przedmiotem wniosku Banku należy mieć na uwadze, że sekurytyzacja ze sprzedażą polega na całkowitym, pod względem prawnym, transferze jednolitych rodzajowo aktywów wraz ze wszystkimi związanymi z nimi typami ryzyka, dochodami i ubezpieczeniami oraz prawami akcesoryjnymi (tj. zastawy, hipoteki, poręczenia) z banku (kreatora) do funduszu sekurytyzacyjnego. W wyniku zawarcia powyższej umowy dochodzi do cesji wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego albo do towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzącego fundusz sekurytyzacyjny. Wskutek umowy o cesję dochodzi do przejścia wierzytelności z banku do funduszu sekurytyzacyjnego albo do towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzącego fundusz sekurytyzacyjny w takim zakresie i stanie, w jakim wierzytelność znajdowała się w momencie cesji. W wyniku zmiany właściciela, w Banku, na mocy powyższej umowy, wierzytelność z tytułu kredytu (pożyczki) wygasa. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Bank wybrane niespłacone i spisane wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek (w tym zarówno te, które po uprzednim udokumentowaniu ich nieściągalności, zgodnie z art. 16 ust. 2 updop, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b updop, będą rozpoznane jako koszt uzyskania przychodu, jak i te niespełniające wskazanego powyżej warunku i nierozpoznane jako koszty uzyskania przychodów) będzie sprzedawał funduszom sekurytyzacyjnym albo towarzystwom funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny. Przy sprzedaży Bank uzyska cenę, która będzie niższa od wartości niespłaconej części udzielonych i podlegających sprzedaży wierzytelności.
2016
29
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest twierdzenie Wnioskodawcy, że pomiędzy spółkami tworzącymi PGK a funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, w których spółki te są uczestnikami, nie zachodzą powiązania w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o CIT, co oznacza że spółki tworzące PGK, dla transakcji zawieranych pomiędzy tymi spółkami a w/w funduszami, nie będą zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa art. 9a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm., dalej: „ ustawa o funduszach ”), fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o funduszach, Towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 c ustawy o funduszach, zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem inwestycyjnym zamkniętym obejmuje co najmniej zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu i ryzykiem. Stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach, fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie w Polsce dochodu z wypłat pieniężnych bez wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych;
Opodatkowania w Polsce dochodu z wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu (w tym w przypadku potrącenia wierzytelności).
Fragment:
Rodzaje wypłat dochodów Funduszu Statut Funduszu przewiduje możliwość dystrybucji środków pieniężnych Funduszu jego uczestnikom: bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, oraz w związku z likwidacją Funduszu. Ad. a) Wypłata środków pieniężnych Funduszu bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz Zgodnie z art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego funduszu. Nie dochodzi w tym wypadku do wykupu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz inwestycyjny. Ze względu na fakt, że statut Funduszu przewiduje możliwość i zasady wypłacania przychodów ze zbycia lokat Funduszu (na podstawie art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych), możliwe jest, iż Inwestor będzie otrzymywał od Funduszu wypłaty z tego tytułu (tj. wypłaty, które nie wiążą się z wykupem i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz). Zgodnie z treścią statutu Funduszu, certyfikaty inwestycyjne serii A (posiadane przez Inwestora) i B są uprzywilejowane w wypłatach (i) przychodów uzyskanych ze zbycia lokaty wchodzącej w skład portfela aktywów podstawowych Funduszu oraz (ii) udziałów w aktywach netto Funduszu w przypadku jego likwidacji.
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest twierdzenie Wnioskodawcy, że pomiędzy spółkami tworzącymi PGK a funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, w których spółki te są uczestnikami, nie zachodzą powiązania w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o CIT, co oznacza że spółki tworzące PGK, dla transakcji zawieranych pomiędzy tymi spółkami a w/w funduszami, nie będą zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa art. 9a ustawy o CIT w brzmieniu aktualnym
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm., dalej: „ ustawa o funduszach ”), fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o funduszach, Towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 c ustawy o funduszach, zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem inwestycyjnym zamkniętym obejmuje co najmniej zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu i ryzykiem. Stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach, fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników.
2016
27
lis

Istota:
Czy umorzenie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny świadczenia za wyrządzoną przez Wnioskodawcę szkodę komunikacyjną powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego?
Fragment:
Wnioskodawca był zobowiązany do zapłaty na rzecz Funduszu kwoty w wysokości 85.122 zł. W dniu 3 marca 2003 r. Zarząd Funduszu umorzył Wnioskodawcy zadłużenie w wysokości 42.561 zł., a pozostała kwota w wysokości 41.361 zł została rozłożona na miesięczne raty. Następnie pismem z dnia 21 stycznia 2004 r. Wnioskodawca został poinformowany, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonał dopłaty na rzecz poszkodowanych w wysokości 33.000 zł i tym samym Wnioskodawca był zobowiązany do zwrotu kwoty w wysokości 71.961 zł. Następnie pismem z dnia 4 listopada 2004 r. Wnioskodawca został poinformowany, że Zarząd Funduszu ograniczył roszczenie dotyczące regresu do kwoty 36.261 zł, którą to Wnioskodawca spłacał regularnie ratami do marca 2015 r. Pismem z dnia 10 marca 2015 r. Wnioskodawca został poinformowany, że nastąpiła dopłata świadczenia na rzecz pokrzywdzonych w wysokości 120.000 zł. Tym samym do zapłaty na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pozostała kwota w wysokości 133.394 zł 56 gr. W kwietniu 2015 r. Wnioskodawca złożył wniosek o umorzenie zaległości wobec Funduszu. Fundusz dokonał oceny możliwości spełnienia przez Wnioskodawcę roszczenia, uwzględnił w szczególności (...)
2016
27
lis

Istota:
1. Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będzie stanowiło zysk ze sprzedaży majątku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 UPO Polska-Luksemburg (w brzmieniu mającym zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.) i, jako takie, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce ?2. Czy Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty CIT w Polsce z tytułu otrzymanego przez niego wynagrodzenia w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz ?
Fragment:
Niedawno Wnioskodawca nabył certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez polski fundusz inwestycyjny zamknięty ‘private equity’ - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: „ Fundusz ”), zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy. Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, ze zmianami, dalej: „ ustawa o FI ”). Fundusz zamierza prowadzić działalność inwestycyjną na polskim rynku w ramach określonych ustawą o FI. W szczególności, Fundusz planuje lokować większość swoich środków zebranych od Inwestora w udziały i akcje w spółkach posiadających nieruchomości położone w Polsce. Część środków może być także lokowana w inne aktywa wymienione w ustawie o FI. Zgodnie ze statutem Funduszu oraz ustawą o FI, w trakcie prowadzonej przez Fundusz działalności, możliwe jest, że Fundusz będzie wykupywał certyfikaty inwestycyjne posiadane przez Inwestora, w związku z czym Inwestor będzie otrzymywał wynagrodzenie z tego tytułu. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Inwestora od Funduszu w związku z wykupywaniem certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będzie stanowiło zysk (...)
2016
26
lis

Istota:
1. Czy Fundusz będzie traktowany jako osoba prawna podlegająca pod przepisy ustawy o CIT i tym samym będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania od całości swoich dochodów ?2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1, czy Fundusz będzie spełniać definicję „osoby” w rozumieniu Polsko-amerykańskiej Umowy ?
Fragment:
Dlatego też, w celu ustalenia, czy Fundusz powinien być zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce, powinno być zweryfikowane: czy Fundusz został utworzony na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych; oraz czy dokonywane przez Fundusz inwestycje określone są w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, tzn. czy inwestycje dokonywane przez Fundusz będą zaliczały się do rodzajów inwestycji określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Zwolnienie przewidziane w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT ma charakter podmiotowy, co oznacza, że obejmuje wszelkiego rodzaju przychody (dochody) osiągane przez fundusz inwestycyjny w ramach działalności inwestycyjnej podejmowanej na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Innymi słowy, jeżeli warunki ustawy o funduszach inwestycyjnych podczas tworzenia oraz funkcjonowania Funduszu zostały spełnione, to oznacza, że przychody (dochody) osiągnięte przez fundusz inwestycyjny będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jak już wspomniano wcześniej, Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, który planuje działalność inwestycyjną zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. W konsekwencji, nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że Fundusz powinien korzystać ze zwolnienia z (...)
2016
26
lis

Istota:
Zakresie obowiązku pobrania podatku od wypłat na rzecz funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych z siedzibą poza UE i EOG, a także w zakresie odpowiedzialności Wnioskodawcy jako płatnika w przypadku uzyskania od podatnika oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym.
Fragment:
Ad. 2 Zdaniem Banku, w okolicznościach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego podejście Banku polegające na objęciu funduszy emerytalnych zwolnieniem od podatku CIT i brakiem poboru podatku zryczałtowanego jest prawidłowe. Zdaniem Banku zasady zwolnienia funduszy inwestycyjnych z państw trzecich mają odpowiednie zastosowanie do zwolnienia funduszy emerytalnych z państw trzecich. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy CIT zwalnia się od podatku fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Przepis ten ogranicza zwolnienie podmiotowe z CIT do funduszy polskich. Z kolei art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy CIT (analogicznie jak art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy CIT w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych) dopuszcza zastosowanie zwolnienia jedynie względem funduszy emerytalnych z siedzibą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, spełniających przesłanki wskazane w tych przepisach. Przepisy ustawy CIT nie przewidują analogicznych zwolnień dla funduszy emerytalnych z krajów trzecich. Tak ukształtowany podmiotowo zakres zwolnienia podatkowego prowadzi, zdaniem Banku, do dyskryminacyjnego opodatkowania funduszy emerytalnych z siedzibą w państwach trzecich. Jedynym kryterium różnicującym zasady opodatkowania tych podmiotów jest bowiem miejsce siedziby podatnika.
2016
26
lis

Istota:
1. Czy wartość akcji Spółki przyznanych Wnioskodawcy w ramach wkładu uzupełniającego stanowi przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu w momencie subskrypcji akcji Spółki (jednostek uczestnictwa w Funduszu FCPE)?
2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymane w przypadku odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa w Funduszu FCPE na rzecz Funduszu FCPE w celu ich umorzenia stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji dochód w wysokości kwoty uzyskanej z umorzenia jednostek pomniejszony o wartość (i) wkładu osobistego oraz (ii) wkładu uzupełniającego (w przypadku opodatkowania wkładu uzupełniającego w momencie subskrypcji) podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze lub drugie, czy w związku z (i) uzyskaniem przychodu z tytułu nabycia akcji Spółki przyznanych Wnioskodawcy w ramach wkładu uzupełniającego lub (ii) otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa w Funduszu FCPE, po stronie Wnioskodawcy powstanie w trakcie roku podatkowego obowiązek uiszczenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Chociaż akcje Spółki są zarejestrowane w imieniu Funduszu FCPE, jest to wyłącznie ułatwienie administracyjne. Fundusz FCPE nie może być bowiem właścicielem akcji Spółki, ponieważ Fundusz FCPE nie posiada osobowości prawnej. Chociaż z ewidencyjnego punktu widzenia wszystkie aktywa Funduszu FCPE są w posiadaniu tego funduszu, uczestnicy Funduszu FCPE nie wyzbywają się własności akcji Spółki w zamian za jednostki uczestnictwa FCPE, a jednostki te są dowodem potwierdzającym prawo własności przysługujące uczestnikom w odniesieniu do aktywów zarządzanych przez Fundusz FCPE. W konsekwencji, Fundusz FCPE nie nabędzie akcji w Spółce na swoją rzecz. Fundusz będzie pełnił na rzecz uczestników Programu (w tym Wnioskodawcy) wyłącznie funkcję powierniczą w stosunku do akcji Spółki, pod kontrolą spółki zarządzającej Funduszem FCPE i zgodnie z zasadami określonymi w warunkach funkcjonowania Funduszu FCPE. Zgodnie z prawem francuskim, jednostki uczestnictwa w Funduszu FCPE stanowią niezbywalne papiery wartościowe. Jeśli uczestnik Programu będzie chciał zrezygnować z Programu, Fundusz FCPE odkupi od niego jednostki uczestnictwa FCPE. W rezultacie Fundusz FCPE zbędzie akcje bazowe do podmiotu z Grupy XY, a następnie wypłaci kwotę uzyskaną ze sprzedaży akcji bazowych posiadaczowi jednostek FCPE umarzając jednostki FCPE.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fundusz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.