Fundusz | Interpretacje podatkowe

Fundusz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania Funduszu za instytucję wspólnego inwestowania oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika polskiego podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
W ramach wykonywania powyższej działalności, Wnioskodawca zarządza szeregiem niemieckich funduszy inwestycyjnych, w tym funduszami zharmonizowanymi, funduszami nieruchomości, funduszami mieszanymi, funduszami emerytalnymi oraz funduszami specjalnymi. Każdy z powyższych funduszy stanowi wyodrębniony majątek (Sondervermögen), którego prawnym właścicielem - jednakże działającym na rachunek Inwestorów lokujących środki w danym funduszu - jest Wnioskodawca. FUNKCJONOWANIE FUNDUSZU R. 2.1. Podstawa działalności Funduszu Do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Wnioskodawcę zalicza się, między innymi, fundusz pod nazwą R. (dalej w treści wniosku określany jako: „ Fundusz ”). Fundusz jest specjalnym funduszem inwestycyjnym. Działalność inwestycyjna Funduszu obejmuje głównie lokowanie kapitału na rynku nieruchomości zarówno bezpośrednio - poprzez nabywanie nieruchomości, jak też pośrednio - poprzez nabywanie udziałów w spółkach inwestujących na tym rynku (dalej określanych jako spółki nieruchomościowe”). Inwestycje Funduszu są dokonywane w różnych krajach, w tym także w Polsce. Z perspektywy prawnej, Fundusz nie jest odrębnym samoistnym podmiotem praw i obowiązków (tj. nie posiada zdolności prawnej), w szczególności nie jest spółką kapitałową ani osobową inną osobą prawną ani też jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
2017
9
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powiązań między podmiotami .
Fragment:
Konieczność wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Inwestorów lub/oraz Radę Inwestorów na szereg kluczowych dla funkcjonowania funduszu decyzji pod rygorem ich nieważności powoduje, iż ten wpływ ma jak najbardziej realny charakter. Warto w tym miejscu również podkreślić, iż ustawa o funduszach przyznaje zarówno Radzie Inwestorów, jak i Zgromadzeniu Inwestorów prawo rozwiązania FIZAN, co niewątpliwie ma również charakter realnego oddziaływania na sprawy funduszu. Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Zatem skoro Wnioskodawca jest powiązany z TFI na podstawie art. 11, to przez sam fakt wykonywania funkcji zarządczych TFI wobec funduszu będzie on (Wnioskodawca) powiązany z funduszami FIZAN Spółek S i FIZAN N. Powiązania majątkowe. Powiązania o charakterze majątkowym są pojęciem nieostrym i jednoznacznie niezdefiniowanym w ustawie UPDOP. Niemniej jednak można próbować definiować powiązania majątkowe jako pewnego rodzaju relację majątkową pomiędzy podatnikami (bądź pomiędzy osobami pełniącymi u podatników funkcje zarządcze, kontrolne lub nadzorcze), co może skutkować m.in. tym, że jeden z nich pozostaje w stosunku dominacji wobec drugiego.
2017
4
lut

Istota:
Czy w owietle art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych utworzenie odpisu na fundusz nagród dla pracowników mo?na zaliczya do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego wynika, ?e Spó3dzielnia Mieszkaniowa zamierza dokonaa wyp3aty nagród dla pracowników z utworzonego specjalnie na ten cel funduszu nagród. Pod w1tpliwooa poddaje fakt, czy utworzony odpis na fundusz nagród dla pracowników mo?e zostaa przez Ni1 zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. W myol art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ww. ustawy nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów odpisów i wp3at na ró?nego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Ustawodawca zaliczy3 jednak do kosztów uzyskania przychodów: podstawowe odpisy i wp3aty na te fundusze, je?eli obowi1zek lub mo?liwooa ich tworzenia w cie?ar kosztów okreolaj1 odrebne ustawy, odpisy i zwiekszenia, które w rozumieniu przepisów o zak3adowym funduszu owiadczen socjalnych obci1?aj1 koszty dzia3alnooci pracodawcy, je?eli orodki pienie?ne stanowi1ce równowartooa tych odpisów i zwiekszen zosta3y wp3acone na rachunek Funduszu. Reasumuj1c, nie stanowi1 kosztów uzyskania przychodów odpisy i wp3aty na ró?nego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Od tej zasady istniej1 wyj1tki. Kosztem uzyskania przychodów s1 bowiem podstawowe odpisy i wp3aty na fundusze, jeoli obowi1zek lub mo?liwooa ich tworzenia w cie?ar kosztów okreolaj1 odrebne ustawy. W niniejszej sprawie natomiast zasady dokonywania odpisu na fundusz nagród nie wynikaj1 z odrebnej ustawy lecz „ stosownego regulaminu ”.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy:
- wypłaty przez Fundusz na rzecz Uczestnika dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- wypłaty przez Fundusz na rzecz Uczestnika dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowią dla Uczestnika przychód, który podlega opodatkowaniu w Polsce,
- Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez Uczestnika
Fragment:
Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI statut funduszu inwestycyjnego może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu. W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Zgodnie z art. 21 UFI, dochodami funduszu inwestycyjnego są w szczególności przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego. Zdaniem Funduszu, przychody z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu należy kwalifikować właśnie jako przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego. W ocenie Funduszu, przychód osiągnięty z tytułu wypłat powyższych dochodów przez Fundusz, w świetle UPDOP stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 UPDOP. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto, przychody z funduszu inwestycyjnego określone w art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP zostały wprost wyłączone z katalogu przychodów z art. 10 ust. 1 UPDOP. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
W ocenie Banku, dokonywane wpłaty główne i wpłaty uzupełniające na rzecz Funduszu, jak zostało to już wspomniane powyżej - mają charakter ostateczny. Wynika to z dyspozycji zawartej treści art. 16 ust 1, 2, 3 Ustawy oraz zasady dotyczącej stworzenia, a także pozyskiwania środków przez Fundusz zawartej w art. 14 i 17 Ustawy. Przywołane przepisy określają bezwzględny nakaz dokonywania wpłat przez kredytodawcę w wysokości ściśle określonej. Wpłata oraz wysokość przedmiotowych kwot odbywa się na podstawie informacji Rady Funduszu skierowanej do danego kredytodawcy, która to informacja ma charakter czynności administracyjnej. O definitywnym charakterze wpłat głównych i wpłat uzupełniających na Fundusz, świadczy fakt, iż Bank nie jest dysponentem wpłaconych uprzednio środków pieniężnych do Funduszu. W szczególności, Bank ani żaden uczestnik Funduszu nie jest uprawniony do żądania, w okresie funkcjonowania Funduszu, zwrotu przekazanych Funduszowi środków finansowych. Co więcej, uczestnicy Funduszu nie mają wpływu na sposób rozdysponowywania środków Funduszu. Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w niniejszym wniosku, rola uczestników Funduszu sprowadza się do pełnienia funkcji techniczno-administracyjnych. Kredytobiorca spełniający przesłanki art. 3 Ustawy składa wniosek o wsparcie do Banku, który to następnie go rozpatruje i weryfikuje.
2016
13
gru

Istota:
Czy dokonany, zgodnie z opracowanym planem zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne odpis na fundusz rekultywacyjny w formie rezerwy w części przypadającej na rok 2015 skorygowany o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego, może być kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o CIT?
Fragment:
Stanowisko, zgodnie z którym priorytetem jest cel dokonywanych odpisów, a nie ich konkretna nazwa znajduje oparcie także w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 22 maja 1998 r., znak: PO 3-23117-IP-722-191/98 dotyczącym odpisów na fundusz rekultywacji, w którym pojęcia „ fundusz rekultywacji ” i „ fundusz rekultywacyjny ” używane są zamiennie. W przepisie art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o CIT, ujęte zostały warunki, które należy spełnić, aby odpisy na obowiązkowy fundusz rekultywacyjny, mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. W ocenie Spółki, jeśli w celu utworzenia funduszu rekultywacyjnego - z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach i ustawy o CIT - przygotuje ona plan rekultywacji terenów poeksploatacyjnych oraz utworzy rezerwę tzn. dokona zapisu księgowego w ciężar kosztów danego roku (zgodnie z treścią art. 137 ust. 3 ustawy o odpadach, fundusz rekultywacyjny może mieć formę odrębnego rachunku bankowego, rezerwy lub gwarancji bankowej), będzie mogła uznać odpisy na fundusz rekultywacyjny za koszty uzyskania przychodów po wypełnieniu warunków ujętych w treści art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o CIT tj.: Spółka będzie dokonywać odpisów na fundusz rekultywacyjny zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o CIT, do wysokości określonej przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, a także Spółka będzie zaliczać (...)
2016
5
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uzyskania przychodów z tytułu wypłat z polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego bez wykupu certyfikatów.
Fragment:
Wnioskodawca przystąpił do polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: Fundusz), poprzez nabycie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez ten Fundusz. Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm. dalej: ustawa o funduszach). Fundusz jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem, podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: pdop). Certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu oraz mają charakter papierów wartościowych. Zgodnie ze statutem Funduszu, będzie on mógł lokować swoje aktywa w: papierach wartościowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, instrumentach rynku pieniężnego, walutach pod warunkiem, że są zbywalne, oraz w: prawach własności lub współwłasności: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, prawach użytkowania wieczystego, depozytach Statut Funduszu będzie przewidywać możliwość dokonywania wypłat z Funduszu bez konieczności wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach) (dalej: Certyfikaty). Fundusz może dokonywać na rzecz Wnioskodawcy wypłat niewymagających wykupu certyfikatów (ich umorzenia) na podstawie statutu.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych uzyskania przychodu w wyniku likwidacji Funduszu.
Fragment:
Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Art. 246 ust. 3 ustawy o funduszach przewiduje, że rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a updop do przychodów podatkowych opodatkowanych na zasadach ogólnych dla uczestników funduszy inwestycyjnych zaliczane są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. W związku z likwidacją Funduszu dochodzi do umorzenia certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz, jednak umorzenie to odbywa się bez wykupu tych certyfikatów, na co jednoznacznie wskazują przytoczone wyżej art. 249 ust. 1 oraz 246 ust. 3 ustawy o funduszach.
2016
30
lis

Istota:
Powstanie przychodu ze sprzedaży wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) do podmiotu będącego funduszem sekurytyzacyjnym albo towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny
Fragment:
Przy prawnopodatkowej ocenie zagadnienia, będącego przedmiotem wniosku Banku należy mieć na uwadze, że sekurytyzacja ze sprzedażą polega na całkowitym, pod względem prawnym, transferze jednolitych rodzajowo aktywów wraz ze wszystkimi związanymi z nimi typami ryzyka, dochodami i ubezpieczeniami oraz prawami akcesoryjnymi (tj. zastawy, hipoteki, poręczenia) z banku (kreatora) do funduszu sekurytyzacyjnego. W wyniku zawarcia powyższej umowy dochodzi do cesji wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego albo do towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzącego fundusz sekurytyzacyjny. Wskutek umowy o cesję dochodzi do przejścia wierzytelności z banku do funduszu sekurytyzacyjnego albo do towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzącego fundusz sekurytyzacyjny w takim zakresie i stanie, w jakim wierzytelność znajdowała się w momencie cesji. W wyniku zmiany właściciela, w Banku, na mocy powyższej umowy, wierzytelność z tytułu kredytu (pożyczki) wygasa. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Bank wybrane niespłacone i spisane wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek (w tym zarówno te, które po uprzednim udokumentowaniu ich nieściągalności, zgodnie z art. 16 ust. 2 updop, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b updop, będą rozpoznane jako koszt uzyskania przychodu, jak i te niespełniające wskazanego powyżej warunku i nierozpoznane jako koszty uzyskania przychodów) będzie sprzedawał funduszom sekurytyzacyjnym albo towarzystwom funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny. Przy sprzedaży Bank uzyska cenę, która będzie niższa od wartości niespłaconej części udzielonych i podlegających sprzedaży wierzytelności.
2016
29
lis

Istota:
Powstanie przychodu ze sprzedaży wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) do podmiotu będącego funduszem sekurytyzacyjnym albo towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny
Fragment:
Przy prawnopodatkowej ocenie zagadnienia, będącego przedmiotem wniosku Banku należy mieć na uwadze, że sekurytyzacja ze sprzedażą polega na całkowitym, pod względem prawnym, transferze jednolitych rodzajowo aktywów wraz ze wszystkimi związanymi z nimi typami ryzyka, dochodami i ubezpieczeniami oraz prawami akcesoryjnymi (tj. zastawy, hipoteki, poręczenia) z banku (kreatora) do funduszu sekurytyzacyjnego. W wyniku zawarcia powyższej umowy dochodzi do cesji wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego albo do towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzącego fundusz sekurytyzacyjny. Wskutek umowy o cesję dochodzi do przejścia wierzytelności z banku do funduszu sekurytyzacyjnego albo do towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzącego fundusz sekurytyzacyjny w takim zakresie i stanie, w jakim wierzytelność znajdowała się w momencie cesji. W wyniku zmiany właściciela, w Banku, na mocy powyższej umowy, wierzytelność z tytułu kredytu (pożyczki) wygasa. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Bank wybrane niespłacone i spisane wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek (w tym zarówno te, które po uprzednim udokumentowaniu ich nieściągalności, zgodnie z art. 16 ust. 2 updop, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b updop, będą rozpoznane jako koszt uzyskania przychodu, jak i te niespełniające wskazanego powyżej warunku i nierozpoznane jako koszty uzyskania przychodów) będzie sprzedawał funduszom sekurytyzacyjnym albo towarzystwom funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny. Przy sprzedaży Bank uzyska cenę, która będzie niższa od wartości niespłaconej części udzielonych i podlegających sprzedaży wierzytelności.
2016
29
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fundusz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.