Fundusz | Interpretacje podatkowe

Fundusz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów cypryjskiego rezydenta podatkowego uzyskanych z tytułu uczestnictwa w polskim zamkniętym funduszu inwestycyjnym uzyskanych w wyniku wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz bez ich wykupienia i umorzenia, a także uzyskanych w wyniku likwidacji funduszu.
Fragment:
Czy w związku z możliwością likwidacji Funduszu i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy zasadne jest twierdzenie, że tego rodzaju przychód nie podlega opodatkowaniu w Polsce ... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Przychód ze zbycia lokat funduszu na skutek umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz bez ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Sposoby wypłacania przychodów z lokat funduszu Zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych istnieje możliwość wypłaty przychodu ze zbycia lokat bez wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Wskazuje na to art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach stanowiący, że statut określa zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu - w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów. Wnioskodawca zaznaczył należy, że w przedstawionym stanie faktycznym statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego określa takie zasady. Z kolei art. 121 ust. 5 ustawy o funduszach wskazuje, że certyfikaty inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie. Natomiast cytowany wyżej art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach dotyczący możliwości wypłacania dochodów nie kreuje w takim przypadku ustawowego obowiązku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.
2016
17
sie

Istota:
Czy transakcje dokonywane w ramach Funduszu parasolowego - pomiędzy wydzielonymi w nim subfunduszami (bez wypłaty środków na rzecz klienta), nie generują przychodu podatkowego po stronie klienta, nie tworząc jednocześnie po stronie Funduszu jako płatnika obowiązku poboru zryczałtowanego podatku PIT od zysków kapitałowych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transakcji dokonywanych w ramach Funduszu parasolowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Fundusz (dalej: Fundusz) prowadzi działalność finansową na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm,). W ramach prowadzonej działalności Fundusz oferuje swoim klientom jednostki uczestnictwa subfunduszy wyodrębnionych w ramach Funduszu. Stosownie do przepisów o funduszach inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny tworzy towarzystwo, które zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi, zgodnie przepisami o funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo jest również organem funduszu. Przepis art. 159 ustawy o funduszach określa, że fundusz inwestycyjny otwarty może prowadzić działalność jako fundusz w ramach którego wyodrębnione są subfundusze różniące się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną a co za tym idzie jednostki uczestnictwa każdego z nich mogą mieć inną wartość (fundusz parasolowy).
2016
28
lip

Istota:
W zakresie ustalenia momentu powstania po stronie Klienta przychodu z tytułu zbycia/umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu na zlecenie Klienta oraz powstania po stronie Klienta przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa na zlecenie Wnioskodawcy na poczet prowizji należnej Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klienta
Fragment:
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c. Pojęcie „ fundusze kapitałowe ” w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdefiniowane zostało w art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem przez pojęcie „ fundusze kapitałowe ” należy rozumieć fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca świadczy na rzecz klientów detalicznych (osób fizycznych) usługę doradztwa inwestycyjnego, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na sporządzaniu na wniosek klientów rekomendacji inwestycyjnych. Usługa świadczona jest na podstawie umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego oraz regulaminu świadczenia usług, które przewidują, że z tytułu czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę, klienci obowiązani są do uiszczenia prowizji i opłat, zgodnie z przyjętą tabelą opłat i prowizji.
2016
26
lip

Istota:
Zaliczenie do k.u.p. odpisów na fundusz rekultywacji.
Fragment:
Wobec powyższego, skoro Spółka posiada plan rekultywacji, a tym samym określi wysokość rocznego odpisu na fundusz rekultywacji, to będzie mogła zaliczyć odpisy na fundusz do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości nie większej niż kwota określona przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, skorygowaną o kwotę pozostałości środków tego funduszu według stanu na początek roku podatkowego. W świetle powyższego, stanowisko Spółki w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz rekultywacji oraz ich wpłat na wyodrębniony rachunek należy uznać za nieprawidłowe. W związku z powyższym należy wskazać, że ustawodawca nakazał utworzenie funduszu rekultywacyjnego i odpisy na ten fundusz - z uwzględnieniem ww. art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy - uznał za koszt uzyskania przychodów, to tym samym przyjął, że środki zgromadzone na funduszu zostaną wykorzystane na prace rekultywacyjne. Ponieważ składowisko odpadów może funkcjonować przez wiele lat, podczas których ulec mogą zmianie koszty i metody działań rekultywacyjnych, to trudno przyjąć, aby wysokość rocznych odpisów na fundusz rekultywacyjny, który powstaje w momencie rozpoczęcia przyjmowania odpadów, miała charakter niezmienny przez cały czas funkcjonowania składowiska.
2016
15
lip

Istota:
Czy wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców stanowią koszty uzyskania przychodu, oraz czy ich zwrot stanowi przychód podatkowy.
Fragment:
W ocenie Banku, dokonywane wpłaty główne i wpłaty uzupełniające na rzecz Funduszu, jak zostało to już wspomniane powyżej - mają charakter ostateczny. Wynika to z dyspozycji zawartej treści art. 16 ust 1, 2, 3 Ustawy oraz zasady dotyczącej stworzenia, a także pozyskiwania środków przez Fundusz zawartej w art. 14 i 17 Ustawy. Przywołane przepisy określają bezwzględny nakaz dokonywania wpłat przez kredytodawcę w wysokości ściśle określonej. Wpłata oraz wysokość przedmiotowych kwot odbywa się na podstawie informacji Rady Funduszu skierowanej do danego kredytodawcy, która to informacja ma charakter czynności administracyjnej. O definitywnym charakterze wpłat głównych i wpłat uzupełniających na Fundusz, świadczy fakt, iż Bank nie jest dysponentem wpłaconych uprzednio środków pieniężnych do Funduszu. W szczególności, Bank ani żaden uczestnik Funduszu nie jest uprawniony do żądania, w okresie funkcjonowania Funduszu, zwrotu przekazanych Funduszowi środków finansowych. Co więcej, uczestnicy Funduszu nie mają wpływu na sposób rozdysponowywania środków Funduszu. Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w niniejszym wniosku, rola uczestników Funduszu sprowadza się do pełnienia funkcji techniczno-administracyjnych. Kredytobiorca spełniający przesłanki art. 3 Ustawy składa wniosek o wsparcie do Banku, który to następnie go rozpatruje i weryfikuje.
2016
23
cze

Istota:
Skutki podatkowe wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz
Fragment:
Podatnikami z tytułu przychodów/kosztów osiąganych przez Spółkę komandytową w strukturze docelowej będą P. sp. z o.o. jako komplementariusz Spółki komandytowej oraz Fundusz i F. jako wspólnicy P.. P. jako podmiot transparentny podatkowo nie będzie podatnikiem z tytułu ww. przychodów/kosztów. Zyski osiągane przez Fundusz w ramach nowej struktury będą wypłacane uczestnikom Funduszu zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu. Statut Funduszu przewiduje, że Fundusz może dokonywać wykupu certyfikatów na żądanie uczestnika na zasadach określonych w samym statucie oraz zgodnie z przepisami UFI. Z chwilą wykupu certyfikatu przez Fundusz, certyfikat ulega umorzeniu z mocy prawa. A zatem Fundusz będzie mógł wypłacać na rzecz G. należności m.in. z tytułu wykupienia certyfikatów przez Fundusz. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wykup certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, wykup przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Art. 1 ust. 1 ustawy o PCC zawiera katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tj.: umowy sprzedaży (...)
2016
26
maj

Istota:
Skutki podatkowe wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz
Fragment:
SK w strukturze docelowej będą Fundusz oraz H. i F. jako wspólnicy odpowiednio S. SK i P.. P. jako podmiot transparentny podatkowo nie będzie podatnikiem z tytułu ww. przychodów/kosztów. Zyski osiągane przez Fundusz w ramach nowej struktury będą wypłacane uczestnikom Funduszu zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu. Statut Funduszu przewiduje, że Fundusz może dokonywać wykupu certyfikatów na żądanie uczestnika na zasadach określonych w samym statucie oraz zgodnie z przepisami UFI. Z chwilą wykupu certyfikatu przez Fundusz, certyfikat ulega umorzeniu z mocy prawa. A zatem Fundusz będzie mógł wypłacać na rzecz G. należności m.in. z tytułu wykupienia certyfikatów przez Fundusz. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wykup certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, wykup przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Art. 1 ust. 1 ustawy o PCC zawiera katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, (...)
2016
25
maj

Istota:
Czy wpłaty oraz ewentualne wpłaty uzupełniające na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców stanowią koszty uzyskania przychodów
Fragment:
Potwierdza to fakt, zgodnie z którym w momencie dokonywania wpłaty możliwość otrzymania środków finansowych przez kredytodawców będących skutkiem rozliczenia funkcjonowania Funduszu na moment jego likwidacji jest niemożliwa do przewidzenia i oszacowania. Ponadto, zasadniczym celem kredytodawców związanym z uczestnictwem w Funduszu jest uzyskanie, w zamian za wpłacone środki, dodatkowej ochrony swoich aktywów, a nie kalkulowanie ewentualnych przysporzeń po rozwiązaniu Funduszu. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, środki Funduszu, które nie zostały użyte lub zarezerwowane na udzielenie wsparcia zwracane są kredytodawcom, proporcjonalnie do sumy dokonanych wpłat i uzupełnień, pomniejszonej o wartość wsparcia przyznanego kredytobiorcom, będącym klientami danego kredytodawcy. W kontekście powyższego istotne jest, że ewentualnie otrzymywane w przyszłości, w wyniku likwidacji Funduszu, środki są „ innymi ” środkami niż te wpłacone do Funduszu. W myśl bowiem art. 14 Ustawy, Fundusz ma możliwość inwestowania niewykorzystanych środków pieniężnych, a w konsekwencji czerpania korzyści z tych inwestycji. Zatem środki wypłacone po likwidacji Funduszu mogą stanowić zasadniczo środki wynikające z korzyści ekonomicznych uzyskanych przez Fundusz w wyniku podjętych inwestycji, a tym samym nie będącymi środkami pochodzącymi z wpłat kredytobiorców.
2016
24
maj

Istota:
W zakresie:czy ewentualnie zwrócone środki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, które nie zostały użyte lub zarezerwowane na udzielenie wsparcia stanowią przychód podatkowy Wnioskodawcy
Fragment:
Ustawa precyzuje równocześnie podstawowe zasady oraz parametry gospodarki finansowej Funduszu, określając sposób jego funkcjonowania, finansowania, wykorzystywania zgromadzonych środków, horyzont czasowy istnienia Funduszu, a także zwrotu środków Funduszu po wygaśnięciu okresu jego funkcjonowania. Zgodnie z postanowieniami Ustawy, Fundusz jest jednostką samobilansującą się. Stosownie bowiem do art. 14 ust. 6 Ustawy, Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat. Ponadto Ustawa w art. 14 ust. 2 określa źródła finansowania Funduszu, którymi są: wpłaty kredytodawców, dokonywane zgodnie z art. 16 ust. 2, zwroty wsparcia, o których mowa w art. 19, art. 20 i art. 22, dochody z tytułu inwestowania środków Funduszu, inne wpływy. Ustawa określiła również wysokość środków, którymi będzie dysponował Fundusz w okresie jego funkcjonowania, tak aby móc realizować celu określone Ustawą, tj. zapewniać wsparcie finansowe określonym kredytobiorcom. Zgodnie z art. 16 oraz art. 17 Ustawy, kredytodawcy są zobowiązani do: zasilenia Funduszu, w dniu jego uruchomienia, kwotą 600 mln zł - proporcjonalne do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, uzupełniania środków Funduszu, w przypadku gdy ich wielkość spadnie poniżej 100 mln zł, przy czym kwota uzupełnienia musi zapewnić stan środków pieniężnych Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 300 mln zł.
2016
24
maj

Istota:
Czy kwoty przekazane przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy
Fragment:
Ustawa precyzuje równocześnie podstawowe zasady oraz parametry gospodarki finansowej Funduszu, określając sposób jego funkcjonowania, finansowania, wykorzystywania zgromadzonych środków, horyzont czasowy istnienia Funduszu, a także zwrotu środków Funduszu po wygaśnięciu okresu jego funkcjonowania. Zgodnie z postanowieniami Ustawy, Fundusz jest jednostką samobilansującą się. Stosownie bowiem do art. 14 ust. 6 Ustawy, Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat. Ponadto Ustawa w art. 14 ust. 2 określa źródła finansowania Funduszu, którymi są: wpłaty kredytodawców, dokonywane zgodnie z art. 16 ust. 2, zwroty wsparcia, o których mowa w art. 19, art. 20 i art. 22, dochody z tytułu inwestowania środków Funduszu, inne wpływy. Ustawa określiła również wysokość środków, którymi będzie dysponował Fundusz w okresie jego funkcjonowania, tak aby móc realizować cele określone Ustawą, tj. zapewniać wsparcie finansowe określonym kredytobiorcom. Zgodnie z art. 16 oraz art. 17 Ustawy, kredytodawcy są zobowiązani do: zasilenia Funduszu, w dniu jego uruchomienia, kwotą 600 mln zł - proporcjonalne do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, uzupełniania środków Funduszu, w przypadku gdy ich wielkość spadnie poniżej 100 mln zł, przy czym kwota uzupełnienia musi zapewnić stan środków pieniężnych Funduszu w wysokości nie mniejszej niż 300 mln zł.
2016
24
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fundusz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.