Fundusz | Interpretacje podatkowe

Fundusz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to fundusz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uprawnienia do odliczenia od podatku dochodowego w Polsce podatku pobranego u źródła w Republice Austrii.
Fragment:
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „ Fundusz ”), jest funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.; dalej: „ UFI ”). Fundusz rozpoczął działalność w dniu 28 kwietnia 2003 r. Fundusz do dnia 30 czerwca 2005 roku działał pod nazwą L.F.O. Zgodnie z decyzją Komisji S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku 1 lipca 2005 roku nastąpiło przekształcenie w drodze zmiany statutu funduszu L.F.O. w fundusz parasolowy L.F.I.O. (od dnia 23 września 2011 r. C.A.). Wejście w życie zmian Statutu funduszu L.F.O. spowodowało wyodrębnienie się Subfunduszu A. (obecnie A1.). Ponadto: aktywa i zobowiązania Funduszu L.F.O. stały się aktywami i zobowiązaniami Subfunduszu A., jednostki uczestnictwa Funduszu L.F.O. stały się jednostkami uczestnictwa w Subfunduszu A., rejestry Uczestników Funduszu L.F.O. stały się subrejestrami Uczestników Subfunduszu A., rejestr aktywów Funduszu L.F.O. stał się subrejestrem aktywów Subfunduszu A. 26 września 2005 roku został utworzony drugi z Subfunduszy funduszu L.F., a mianowicie B. (obecnie B1.). 3 listopada 2006 roku zostały utworzone trzeci i czwarty z Subfunduszy funduszu L.F., a mianowicie C. (obecnie C1.) i Subfundusz D.(obecnie D1.). 9 maja 2008 roku został utworzony piąty z Subfunduszy funduszu L.F., a mianowicie Subfundusz E. (obecnie E1.).
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uprawnienia do odliczenia od podatku dochodowego w Polsce podatku pobranego u źródła w Republice Austrii.
Fragment:
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „ Fundusz ”) jest funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 157, z późn. zm.; dalej: „ UFI ”). Fundusz rozpoczął działalność w dniu 28 kwietnia 2003 r. Fundusz do dnia 30 czerwca 2005 r. działał pod nazwą L.F.O. Zgodnie z decyzją Komisji S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r. 1 lipca 2005 r. nastąpiło przekształcenie w drodze zmiany statutu funduszu L.F.O. w fundusz parasolowy L.F.I.O. (od dnia 23 września 2011 r. C.A.). Wejście w życie zmian statutu funduszu L.F.O. spowodowało wyodrębnienie się Subfunduszu A. (obecnie A1). Ponadto: aktywa i zobowiązania Funduszu L.F.O. stały się aktywami i zobowiązaniami Subfunduszu A., jednostki uczestnictwa Funduszu L.F.O. stały się jednostkami uczestnictwa w Subfunduszu A., rejestry Uczestników Funduszu L.F.O. stały się subrejestrami Uczestników Subfunduszu A., rejestr aktywów Funduszu L.F.O. stał się subrejestrem aktywów Subfunduszu A. 26 września 2005 r. został utworzony drugi z Subfunduszy funduszu L.F., a mianowicie B. (obecnie B1). 3 listopada 2006 roku zostały utworzone trzeci i czwarty z Subfunduszy funduszu L.F., a mianowicie C. (obecnie C1) i D. (obecnie D1). 9 maja 2008 roku został utworzony piąty z Subfunduszy funduszu L.F., a mianowicie Subfundusz E. (obecnie E1).
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uprawnienia do odliczenia od podatku dochodowego w Polsce podatku pobranego u źródła w Republice Austrii.
Fragment:
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „ Fundusz ”), jest funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.; dalej: „ UFI ”). Fundusz rozpoczął działalność w dniu 28 kwietnia 2003 r. Fundusz do dnia 30 czerwca 2005 r. działał pod nazwą L.F.O. Zgodnie z decyzją Komisji S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r. 1 lipca 2005 r. nastąpiło przekształcenie w drodze zmiany statutu funduszu L.F.O w fundusz parasolowy L.F.I.O (od dnia 23 września 2011 r. C.A). Wejście w życie zmian Statutu funduszu L.F.O spowodowało wyodrębnienie się Subfunduszu A. Ponadto: aktywa i zobowiązania Funduszu L.F.O stały się aktywami i zobowiązaniami Subfunduszu A, jednostki uczestnictwa Funduszu L.F.O stały się jednostkami uczestnictwa w Subfunduszu A, rejestry Uczestników Funduszu L.F.O stały się subrejestrami Uczestników Subfunduszu A, rejestr aktywów Funduszu L.F.O stał się subrejestrem aktywów Subfunduszu A. 26 września 2005 r. został utworzony drugi z Subfunduszy funduszu, a mianowicie Subfundusz B. 3 listopada 2006 r. zostały utworzone trzeci i czwarty z Subfunduszy funduszu, a mianowicie Subfundusz C i Subfundusz D. 9 maja 2008 r. został utworzony piąty z Subfunduszy funduszu, a mianowicie Subfundusz E.
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uprawnienia do odliczenia od podatku dochodowego w Polsce podatku pobranego u źródła w Republice Austrii.
Fragment:
Fundusz jest funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.; dalej: „ UFI ”). Fundusz rozpoczął działalność w dniu 28 kwietnia 2003 r. Fundusz do dnia 30 czerwca 2005 roku działał pod nazwą L.F.O. Zgodnie z decyzją Komisji S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku o numerze DFI 1 lipca 2005 roku nastąpiło przekształcenie w drodze zmiany statutu funduszu L.F.O. w fundusz parasolowy L.F.I.O. (od dnia 23 września 2011 r. C.A.F.I.O.). Wejście w życie zmian Statutu funduszu L.F.O. spowodowało wyodrębnienie się Subfunduszu A. Ponadto: aktywa i zobowiązania Funduszu L.F.O. stały się aktywami i zobowiązaniami Subfunduszu A, jednostki uczestnictwa Funduszu L.F.O. stały się jednostkami uczestnictwa w Subfunduszu A, rejestry Uczestników Funduszu L.F.O. stały się subrejestrami Uczestników Subfunduszu A, rejestr aktywów Funduszu L.F.O. stał się subrejestrem aktywów Subfunduszu A. 26 września 2005 roku został utworzony drugi z Subfunduszy, a mianowicie Subfundusz B (obecnie B.1). 3 listopada 2006 roku zostały utworzone trzeci i czwarty z Subfunduszy funduszu, a mianowicie Subfundusz C (obecnie C.1) i Subfundusz D (obecnie D.1). 9 maja 2008 roku został utworzony piąty z Subfunduszy, a mianowicie Subfundusz E (obecnie E.1).
2017
18
maj

Istota:
Określenie elementów wykazywanych w zeznaniu podatkowym specjalistycznego funduszu otwartego z wydzielonymi subfunduszami, ograniczenia inwestycyjne oraz możliwości uznania subfunduszu specjalistycznego funduszu otwartego za odrębnego podatnika
Fragment:
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony, a siedzibą i adresem Funduszy jest siedziba i adres Towarzystwa nim zarządzającego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna („ Towarzystwo ”) utworzyło Fundusz, zarządza Funduszem i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo jest organem Funduszu w rozumieniu uofi i Statutu. Wnioskodawca jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepisów uofi oraz Statutu. Poszczególne subfundusze wchodzące w skład Funduszu różnią się między sobą w szczególności stosowaną polityką inwestycyjną. Zgodnie z zapisami Statutu oraz na podstawie art. 113 ust. 3 uofi część z subfunduszy Funduszu stosuje przy dokonywaniu lokat aktywów zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Pozostałe subfundusze Funduszu stosują zaś przy dokonywaniu lokat zasady i ograniczenia dla funduszu inwestycyjnego otwartego. W Statucie Funduszu wskazane są zgodnie z uofi odrębnie dla każdego subfunduszu: cele inwestycyjne, zasady polityki inwestycyjnej, a w tym rodzaje lokat oraz kryteria doboru lokat, istotnym jest ponadto w tym miejscu wskazanie, iż stosownie do art. 3 ust. 1 w związku z art. 159 ust. 3 uofi jedynie Fundusz posiada osobowość prawną, a żaden z jego subfunduszów jej nie posiada i nie może jej posiadać.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie uznania Funduszu za instytucję wspólnego inwestowania oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika polskiego podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
W ramach wykonywania powyższej działalności, Wnioskodawca zarządza szeregiem niemieckich funduszy inwestycyjnych, w tym funduszami zharmonizowanymi, funduszami nieruchomości, funduszami mieszanymi, funduszami emerytalnymi oraz funduszami specjalnymi. Każdy z powyższych funduszy stanowi wyodrębniony majątek (Sondervermögen), którego prawnym właścicielem - jednakże działającym na rachunek Inwestorów lokujących środki w danym funduszu - jest Wnioskodawca. FUNKCJONOWANIE FUNDUSZU R. 2.1. Podstawa działalności Funduszu Do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Wnioskodawcę zalicza się, między innymi, fundusz pod nazwą R. (dalej w treści wniosku określany jako: „ Fundusz ”). Fundusz jest specjalnym funduszem inwestycyjnym. Działalność inwestycyjna Funduszu obejmuje głównie lokowanie kapitału na rynku nieruchomości zarówno bezpośrednio - poprzez nabywanie nieruchomości, jak też pośrednio - poprzez nabywanie udziałów w spółkach inwestujących na tym rynku (dalej określanych jako spółki nieruchomościowe”). Inwestycje Funduszu są dokonywane w różnych krajach, w tym także w Polsce. Z perspektywy prawnej, Fundusz nie jest odrębnym samoistnym podmiotem praw i obowiązków (tj. nie posiada zdolności prawnej), w szczególności nie jest spółką kapitałową ani osobową inną osobą prawną ani też jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
2017
9
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powiązań między podmiotami .
Fragment:
Konieczność wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Inwestorów lub/oraz Radę Inwestorów na szereg kluczowych dla funkcjonowania funduszu decyzji pod rygorem ich nieważności powoduje, iż ten wpływ ma jak najbardziej realny charakter. Warto w tym miejscu również podkreślić, iż ustawa o funduszach przyznaje zarówno Radzie Inwestorów, jak i Zgromadzeniu Inwestorów prawo rozwiązania FIZAN, co niewątpliwie ma również charakter realnego oddziaływania na sprawy funduszu. Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Zatem skoro Wnioskodawca jest powiązany z TFI na podstawie art. 11, to przez sam fakt wykonywania funkcji zarządczych TFI wobec funduszu będzie on (Wnioskodawca) powiązany z funduszami FIZAN Spółek S i FIZAN N. Powiązania majątkowe. Powiązania o charakterze majątkowym są pojęciem nieostrym i jednoznacznie niezdefiniowanym w ustawie UPDOP. Niemniej jednak można próbować definiować powiązania majątkowe jako pewnego rodzaju relację majątkową pomiędzy podatnikami (bądź pomiędzy osobami pełniącymi u podatników funkcje zarządcze, kontrolne lub nadzorcze), co może skutkować m.in. tym, że jeden z nich pozostaje w stosunku dominacji wobec drugiego.
2017
4
lut

Istota:
Czy w owietle art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych utworzenie odpisu na fundusz nagród dla pracowników mo?na zaliczya do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego wynika, ?e Spó3dzielnia Mieszkaniowa zamierza dokonaa wyp3aty nagród dla pracowników z utworzonego specjalnie na ten cel funduszu nagród. Pod w1tpliwooa poddaje fakt, czy utworzony odpis na fundusz nagród dla pracowników mo?e zostaa przez Ni1 zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. W myol art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ww. ustawy nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów odpisów i wp3at na ró?nego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Ustawodawca zaliczy3 jednak do kosztów uzyskania przychodów: podstawowe odpisy i wp3aty na te fundusze, je?eli obowi1zek lub mo?liwooa ich tworzenia w cie?ar kosztów okreolaj1 odrebne ustawy, odpisy i zwiekszenia, które w rozumieniu przepisów o zak3adowym funduszu owiadczen socjalnych obci1?aj1 koszty dzia3alnooci pracodawcy, je?eli orodki pienie?ne stanowi1ce równowartooa tych odpisów i zwiekszen zosta3y wp3acone na rachunek Funduszu. Reasumuj1c, nie stanowi1 kosztów uzyskania przychodów odpisy i wp3aty na ró?nego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Od tej zasady istniej1 wyj1tki. Kosztem uzyskania przychodów s1 bowiem podstawowe odpisy i wp3aty na fundusze, jeoli obowi1zek lub mo?liwooa ich tworzenia w cie?ar kosztów okreolaj1 odrebne ustawy. W niniejszej sprawie natomiast zasady dokonywania odpisu na fundusz nagród nie wynikaj1 z odrebnej ustawy lecz „ stosownego regulaminu ”.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy:
- wypłaty przez Fundusz na rzecz Uczestnika dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- wypłaty przez Fundusz na rzecz Uczestnika dochodów Funduszu z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych stanowią dla Uczestnika przychód, który podlega opodatkowaniu w Polsce,
- Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu przychodów z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez Uczestnika
Fragment:
Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI statut funduszu inwestycyjnego może przewidywać wypłacanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty dochodów funduszu. W przedmiotowej sprawie, statut Funduszu przewiduje wypłacanie dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Zgodnie z art. 21 UFI, dochodami funduszu inwestycyjnego są w szczególności przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego. Zdaniem Funduszu, przychody z Zamknięcia Inwestycji netto Funduszu należy kwalifikować właśnie jako przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego. W ocenie Funduszu, przychód osiągnięty z tytułu wypłat powyższych dochodów przez Fundusz, w świetle UPDOP stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych, które zostały sformułowane w art. 12 UPDOP. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP przychodem dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto, przychody z funduszu inwestycyjnego określone w art. 12 ust. 1 pkt 4a UPDOP zostały wprost wyłączone z katalogu przychodów z art. 10 ust. 1 UPDOP. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi.
2016
15
gru

Istota:
W zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
W ocenie Banku, dokonywane wpłaty główne i wpłaty uzupełniające na rzecz Funduszu, jak zostało to już wspomniane powyżej - mają charakter ostateczny. Wynika to z dyspozycji zawartej treści art. 16 ust 1, 2, 3 Ustawy oraz zasady dotyczącej stworzenia, a także pozyskiwania środków przez Fundusz zawartej w art. 14 i 17 Ustawy. Przywołane przepisy określają bezwzględny nakaz dokonywania wpłat przez kredytodawcę w wysokości ściśle określonej. Wpłata oraz wysokość przedmiotowych kwot odbywa się na podstawie informacji Rady Funduszu skierowanej do danego kredytodawcy, która to informacja ma charakter czynności administracyjnej. O definitywnym charakterze wpłat głównych i wpłat uzupełniających na Fundusz, świadczy fakt, iż Bank nie jest dysponentem wpłaconych uprzednio środków pieniężnych do Funduszu. W szczególności, Bank ani żaden uczestnik Funduszu nie jest uprawniony do żądania, w okresie funkcjonowania Funduszu, zwrotu przekazanych Funduszowi środków finansowych. Co więcej, uczestnicy Funduszu nie mają wpływu na sposób rozdysponowywania środków Funduszu. Zgodnie ze stanem faktycznym opisanym w niniejszym wniosku, rola uczestników Funduszu sprowadza się do pełnienia funkcji techniczno-administracyjnych. Kredytobiorca spełniający przesłanki art. 3 Ustawy składa wniosek o wsparcie do Banku, który to następnie go rozpatruje i weryfikuje.
2016
13
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Fundusz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.