ITPB3/4510-184/15/PS | Interpretacja indywidualna

Czy dochody Fundacji przeznaczone na wsparcie działalności wymienionej zarówno w jej statucie, jak i statucie fundacji otrzymującej darowiznę pieniężną na realizację celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są wolne od podatku dochodowego?
ITPB3/4510-184/15/PSinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. darowizna
 3. dochody wolne od podatku
 4. działalność statutowa
 5. fundacje
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja z siedzibą w X, zwana w dalszej części wniosku Fundacją zgodnie z § 1 ust. l statutu, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz na podstawie niniejszego statutu.

Fundacja, zgodnie z § 4 ust. 2 statutu, działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Zgodnie z § 6 statutu, celami fundacji są między innymi:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalność charytatywna;
 4. ochrona i promocja zdrowia;
 5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 8. wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Cele Fundacji obejmują/pokrywają się z większością celów wymienionych w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawą o PDOP) jako wolne od podatku: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

Ponadto, zgodnie z § 8 statutu Fundacja dla osiągnięcia swych celów może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe, głównie w sferze ekonomii społecznej, wykluczenia społecznego, przedsiębiorczości i edukacji na terenie całego kraju. Podstawowym źródłem finansowania naszej działalności są projekty współfinansowane przez UE i budżet państwa.

Fundacja zamierza wesprzeć finansowo powstającą w Y nową fundację, zwaną dalej Fundacją Y, która zamierza realizować wskazane powyżej cele. Będą to nie tylko cele zbieżne, ale wręcz identyczne z celami Wnioskodawcy.

W zawartej umowie z Fundacją Y Wnioskodawca wskaże przeznaczenie darowizny środków pieniężnych, z wyraźnym wskazaniem tych jej celów statutowych, które będą zgodne z celami wymienionymi w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Darowiznę tę Wnioskodawca zamierza przekazać przelewem bankowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody Fundacji przeznaczone na wsparcie działalności wymienionej zarówno w jej statucie, jak i statucie fundacji otrzymującej darowiznę pieniężną na realizację celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są wolne od podatku dochodowego...

Wnioskodawca wskazuje, że wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskiwane przez fundację jeżeli spełnione są warunki i zasady określone w art. 17 ust. 1. pkt 4 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych tj.:

 1. wolne od podatku dochodowego są dochody tych podatników, których celem statutowym jest między innymi działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego,
 2. w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z umową o przekazanie darowizny pieniężnej dochody Fundacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie działań podejmowanych przez Fundację Y dla osiągnięcia jej celów statutowych w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP.

Zakres merytoryczny celów, które będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego, są identyczne w zakresie określonym w statutach zarówno Fundacji, jak i Fundacji Y.

Istotą zapytania jest zwolnienie z opodatkowania dochodów Fundacji które nie będą wydatkowane bezpośrednio przez Fundację, ale które będą przekazane Fundacji Y na wsparcie działalności określonej w jej statucie oraz w artykule 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody Fundacji przekazane do innej fundacji o identycznych celach statutowych i wykorzystanych na cele określone w artykule 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko to jest poparte Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie FPS 9/00 z dnia 20 listopada 2000 r. w odniesieniu do pytania pierwszego. Publikacja ONSA 2001 2 poz 54. Z sentencji ww. Uchwały wynika, że wolne od podatku są również dochody podatników, których celem statutowym jest wspieranie działalności innych podmiotów w granicach celów określonych w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie tylko dochody przeznaczone przez podatnika na samodzielną realizację takich działań.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne także z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPB3/423-219/07/PP, który wyjaśnia, że wskazane cele Fundacja osiąga między innymi poprzez finansowe i rzeczowe wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, charytatywnej oraz religijnej (w tym w formie darowizn i pożyczek, także nie oprocentowanych) podmiotów krajowych i zagranicznych, a w szczególności fundacji i stowarzyszeń, których celem jest bezpośrednie prowadzenie albo wspieranie wskazanej powyżej działalności. Oznacza to pośrednie wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego statutu, jest celem statutowym Fundacji, określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4. Dochód, w takiej części, w jakiej sfinansowano te cele może korzystać ze zwolnienia. Wobec tego Fundacja przekazując środki pieniężne na konto obdarowanych stowarzyszeń, których cele statutowe są zgodne z celami statutowymi Fundacji, może korzystać z tego zwolnienia.

W przypadku Wnioskodawcy wspieranie takiej działalności wynika z § 8 Statutu, którego kserokopię dołączono do niniejszego wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i opieka nad zabytkami. Powołując fundację fundator - stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy - m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) jako podmioty, które zwolnione są od podatku. Z uwagi na powyższe należy wskazać, iż fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Generalnie działalność fundacji można podzielić na:

 • działalność statutową (niegospodarczą) oraz
 • działalność gospodarczą.

Jednocześnie podkreślić trzeba, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach, w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Działalność statutowa wiąże się bezpośrednio z realizacją celów, do jakich fundacja została utworzona. Przykładem tego typu działalności jest:

 • działalność pomocowa,
 • działalność naukowa,
 • działalność szkoleniowa, wydawnicza,
 • organizowanie i finansowanie,
 • realizacja konkretnych zadań jedno - lub wielokrotnych.

Zasadniczo środki na realizację celów statutowych mogą pochodzić z:

 • majątku, w jaki fundacja została wyposażona, i dochodów z tego majątku;
 • dotacji, zbiórek, spadków, darowizn, zapisów, programów pomocowych.

Ponadto dodatkowym źródłem dochodów fundacji może być własna działalność gospodarcza.

Wzajemny stosunek działalności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest prowadzenie działalności statutowej, a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest – z zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22 - dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo w art. 7a ust. 1 tej ustawy po odliczeniu wartości wskazanych w art. 18 ust. 1.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze,
 • zakłady budżetowe i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie - to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem wprost, iż podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, iż osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie przeznaczy.

Wskazać należy również, że w praktyce krąg podmiotów mogących skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w szczególności do: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych i innych osób prawnych oraz niektórych zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, realizujących cele określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Reasumując, zwolnienie podatkowe, o którym mowa, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników - czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Z punktu widzenia przedmiotu wniosku zauważyć należy, że istotą podniesionego problemu interpretacyjnego jest zagadnienie, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy dochody Fundacji przeznaczone na wsparcie finansowe innej fundacji o tożsamych celach statutowych mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wskazać należy, że sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i nie budzący wątpliwości by organy podatkowe mogły rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organy podatkowe w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie są do tego upoważnione. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i stanowiskiem wnioskodawcy.

Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między „celami działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

Statut fundacji powinien określać zasady, formy i zakres działalności fundacji realizującej cele, dla których została ona ustanowiona. Oznacza to, że przez pojęcie "których celem statutowym jest działalność" należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez fundację np. placówki oświatowej czy kulturalnej, lecz także wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego przez fundatora statutu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że zgodnie z § 8 statutu Fundacja dla osiągnięcia swych celów może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.

Skoro więc ze statutu Wnioskodawcy wynika, że może ona wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji, to przekazując darowiznę środków pieniężnych innej fundacji, z wyraźnym wskazaniem tych jej celów statutowych, które będą zgodne z celami wymienionymi w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód Wnioskodawcy w części wydatkowanej w taki sposób będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w ww. przepisie.

Zatem stanowisko Fundacji, w świetle którego dochody Fundacji przekazane do innej fundacji o identycznych celach statutowych i wykorzystanych na cele określone w artykule 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

Podkreślić należy jednak, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

Odnośnie natomiast powołanej interpretacji, wskazać należy, iż została ona wydana w indywidualnej sprawie w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się odnosi. Nie jest natomiast wiążąca dla tut. organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.