ITPB3/423-435a/14/PS | Interpretacja indywidualna

Czy wkłady wniesione przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji podlegają w całości wyłączeniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/423-435a/14/PSinterpretacja indywidualna
 1. fundacje
 2. fundusz założycielski
 3. kapitał podstawowy
 4. podwyższenie kapitału
 5. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konieczności rozpoznania przychodu w związku z wniesionymi przez fundatorów wkładami na fundusz założycielski jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konieczności rozpoznania przychodu w związku z wniesionymi przez fundatorów wkładami na fundusz założycielski.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Fundacja utworzona została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Fundacja posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z § 7 Statutu Fundacji, prowadzi ona działalność statutową, której celem jest realizacja społecznie i gospodarczo użytecznych celów poprzez prowadzenie i wspieranie:

 1. ochrony zabytków architektury i przyrody, a w szczególności zabytkowych zespołów dworskich, pałacowych i zamkowych na terenie Polski;
 2. ochrony, renowacji i rekonstrukcji zabytkowych założeń dworskich, pałacowych i zamkowych wraz z obiektami folwarcznymi i założeniami parkowymi;
 3. działalności edukacyjnej, oświatowej i kulturalnej o charakterze wielokulturowym i integracyjnym;
 4. działalności szkoleniowej dla innych organizacji pozarządowych oraz w szczególności grup społecznych narażonych na wykluczenie;
 5. społecznej aktywności obywateli;
 6. dobroczynności i działań humanitarnych;
 7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szerzenie oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, wspieranie integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 8. pomocy społecznej, w tym walka z wykluczeniem osób niezamożnych i w wieku emerytalnym, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i z granicą;
 9. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, podtrzymywanie i upowszechnienie wartości chrześcijańskich, wspieranie działalności prowadzonej na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 10. działalności charytatywnej;
 11. działalności wspomagającej rozwój spółdzielczości, wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. organizowanie i udzielanie pomocy osobom chorym przez świadczenia finansowe i rzeczowe, a także popularyzowanie wiedzy medycznej i zdrowego sposobu życia;
 13. ochrony i promocji zdrowia;
 14. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez podejmowanie następujących działań, wskazanych w § 8 Statutu:

 1. pozyskiwanie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów Fundacji;
 2. ochronę i zagospodarowanie obiektów zabytkowych;
 3. prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej i muzealnej;
 4. promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytków architektury;
 5. tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego;
 6. współdziałanie z innymi fundacjami i organizacjami pokrewnymi statutowo w kraju i za granicą;
 7. prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, opinii oraz współdziałanie z ośrodkami naukowymi w celu poszerzenia wiedzy na tematy zarówno społeczne jak i ogólnie pojętej historii sztuki;
 8. organizowanie akcji informacyjnych oraz społecznych kampanii mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na walkę z wszelkimi formami wykluczenia społecznego i finansowego;
 9. udzielanie poręczeń za zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów;
 10. upowszechnienie kultury fizycznej;
 11. prowadzenie akcji popularyzatorskich, propagandowych za pośrednictwem różnych form przekazu;
 12. podejmowania innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, a także nawiązywać współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi (fundacjami, jednostkami naukowymi, jednostkami kulturalnymi), przedsiębiorstwami i osobami, które są zainteresowane wspieraniem celów Fundacji.

Realizacja celów Fundacji finansowana jest z jej funduszu założycielskiego wniesionego przez Fundatorów oraz z uzyskanych środków finansowych, praw własności, udziałów, papierów wartościowych, nieruchomości oraz ruchomości nabytych w toku działalności Fundacji. Fundusz założycielski Fundacji utworzony został z wpłat pieniężnych Fundatorów, zadeklarowanych w oświadczeniu woli w sprawie utworzenia Fundacji.

Fundacja może uzyskiwać dochody pochodzące w szczególności z:

 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, datków i subwencji,
 3. udziałów w zyskach osób prawnych,
 4. posiadanych udziałów, prawa własności i papierów wartościowych,
 5. zbiórek i imprez publicznych,
 6. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 7. zysku z lokat w bankach i instytucjach kredytowych w kraju i za granicą.

Całość uzyskiwanych dochodów Zarząd Fundacji postanowił przeznaczać na prowadzenie działalności statutowej w obszarze realizacji celów statutowych Fundacji, co wynika również z postanowień § 14 Statutu Fundacji dotyczącego dochodów z majątku Fundacji oraz § 27 Statutu Fundacji dotyczącego dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Zgodnie z postanowieniami § 26 Statutu, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą dla uzyskania środków na realizację swoich celów statutowych, w rozmiarach służących realizacji tych celów. Statut określa, że przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być w szczególności: działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, działalność usługowa w zakresie informacji, pozostała działalność komercyjna, pozaszkolne formy edukacji, działalność wspomagająca edukację, pozostała finansowa działalność usługowa i pozostała działalność usługowa, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Z tego względu w Statucie Fundacji określona została kwota stanowiąca część funduszu założycielskiego Fundacji wpłaconego przez Fundatorów, przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wkłady wniesione przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji podlegają w całości wyłączeniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy działalność statutowa prowadzona przez Fundację w zakresie realizacji określonych w jej Statucie celów związanych z ochroną, renowacją i rekonstrukcją zabytków, może stanowić podstawę do skorzystania ze zwolnienia dochodów Fundacji przeznaczonych na realizację tych celów, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania pierwszego. Wniosek w części dotyczącej pytania drugiego zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

W ocenie Wnioskodawcy, skoro wpłaty otrzymane na utworzenie funduszu założycielskiego zostały wymienione wprost w przepisie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako przychody wyłączone od opodatkowania podatkiem dochodowym osób prawnych, to regulacja ta dotyczy także Wnioskodawcy, na którego fundusz założycielski określony w Statucie Fundacji zostały wniesione przez Fundatorów wpłaty pieniężne, przewidziane w oświadczeniu o utworzeniu Fundacji. Nie ma przy tym znaczenia, że Wnioskodawca posiada status prawny fundacji, utworzonej zgodnie z przepisami ustawy o fundacjach, bowiem przepis art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera ograniczeń podmiotowych (za wyjątkiem tej jego części która dotyczy banków państwowych i ubezpieczycieli), które ograniczyłaby zakres jego zastosowania tylko do określonych rodzajów podatników. Przeciwnie, zdaniem Wnioskodawcy, wyłączenie od podatku przewidziane w tym przepisie odnosi się do określonych postaci funduszy własnych tworzonych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, niezależnie od formy prawnej w jakiej prowadzą działalność. Bez znaczenia pozostaje również to, czy środki otrzymane przez Wnioskodawcę na utworzenie funduszu założycielskiego, poddawane są dalszej, wewnętrznej alokacji, np. w przypadku Fundacji, która może prowadzić działalność gospodarczą.

W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy, wkłady wniesione przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji podlegają w całości wyłączeniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko zgodne z powyższym wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w Katowicach w wyroku z 30 stycznia 1996 r. sygn. akt SA/Ka 2383/94, w którym stwierdził w szczególności, że: „przychody fundacji stanowiące jej fundusz założycielski nie stanowią przychodów dla celów podatkowych, a zatem nie wpływają na wysokość dochodu do opodatkowania”, co wywiedzione zostało właśnie na podstawie brzmienia przepisu art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobne stanowisko zajął Minister Finansów działając przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2011 r. nr IPPB5/423-789/10-2/AS, w której stwierdzono w szczególności, że: „ art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu: " do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela" wyłącza z katalogu przychodów wymienione enumeratywnie kategorie. (...) Skoro majątek przekazany takiej fundacji stanowić będzie jego fundusz założycielski, to zdarzenie to będzie neutralne podatkowo w myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na powyższy zapis stwierdzić należy, że art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma ograniczenia podmiotowego, zatem znajduje zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Pogląd powyższy powtórzony został przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 października 2013 r. nr IPPB5/423-574/13-2/AJ, w której za prawidłowe uznane zostało własne stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „przysporzenia składające się na fundusz założycielski fundacji (utworzenie lub powiększenie funduszu założycielskiego) - nie tworzą przychodu podatkowego po stronie fundacji, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 4 updop.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, wkłady wniesione przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji podlegają w całości wyłączeniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie natomiast z treścią art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że realizacja celów Fundacji finansowana jest z jej funduszu założycielskiego wniesionego przez Fundatorów oraz z uzyskanych środków finansowych, praw własności, udziałów, papierów wartościowych, nieruchomości oraz ruchomości nabytych w toku działalności Fundacji. Fundusz założycielski Fundacji utworzony został z wpłat pieniężnych Fundatorów, zadeklarowanych w oświadczeniu woli w sprawie utworzenia Fundacji.

Wskazać należy więc, że analiza treści art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozostawia wątpliwości, że celem ustawodawcy było wyłączenie z podstawy opodatkowania przychodów zwiększających fundusze pełniące rolę funduszy podstawowych (odzwierciedlających wartość majątku podatników).

Na fundusz założycielski fundacji (odzwierciedlający wartość jej majątku) mogą składać się pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome oddane na własność fundacji (art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach – Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, z późn. zm.). Tak określony fundusz założycielski podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego wkłady wniesione przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji podlegają w całości wyłączeniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

Końcowo zaznaczyć należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami organy administracji zobowiązane są do czuwania nad tym, by prowadzone przez nie postępowania, jak i wydane rozstrzygnięcia, były zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Istotnym jest fakt, iż na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

W ww. kontekście przywołany przez Wnioskodawcę wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddział zamiejscowy w Katowicach z dnia 30 stycznia 1996 r. sygn. akt SA/Ka 2383/94, choć stanowi istotny walor informacyjny, nie może stanowić gotowego rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie, ponieważ - jak wykazano powyżej - orzecznictwo sądowe nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa.

Podnieść należy również, iż przywołane we wniosku interpretacje, dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Z uwagi na powyższe, przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.