ITPB1/4511-633/16-2/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
W zakresie skutków podatkowych związanych z uzyskaniem przez Wnioskodawcę od fundacji mającej siedzibę w Holandii przychodów z tytułu odsetek, dywidend oraz zbycia / umorzenia udziałów w spółce.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający
w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2016 r. (data wpływu 14 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w fundacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w fundacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W zamian za przekazanie określonych składników majątkowych Wnioskodawca wraz z innymi osobami objął kwity depozytowe („depositary receipts”) w fundacji („Stichting”) z siedzibą w Holandii, regulowanej przepisami holenderskiego kodeksu cywilnego i zarejestrowanej w holenderskim rejestrze handlowym (dalej jako „Fundacja”). Wykorzystując składniki majątkowe przekazane między innymi przez Wnioskodawcę, Fundacja objęła udziały w spółce kapitałowej prawa holenderskiego zorganizowanej w formie prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („BV” - besloten vennotschap met beperkte aansprakelijkheid), (dalej jako „Spółka”), udzieliła Spółce pożyczek oraz potencjalnie może stać się wierzycielem Spółki z tytułu obligacji.

Zgodnie z holenderskimi regulacjami prawnymi Fundacja jest osobą prawną. Emitowane przez nią kwity depozytowe stanowią papiery wartościowe w rozumieniu holenderskich regulacji prawnych oraz w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).

Celem powołania Fundacji było usprawnienie zasad corporate governance grupy kapitałowej, w którą zainwestował Wnioskodawca wraz z innymi osobami. Z prawnej perspektywy Fundacja nie posiada kapitału zakładowego, udziałowców ani członków, w związku z tym też nie posiada zgromadzenia wspólników ani innego analogicznego organu. Fundacja jest zarządzana wyłącznie przez zarząd składający się z osób innych niż te, które objęły kwity depozytowe wyemitowane przez Fundację.

Poza posiadaniem udziałów oraz wierzytelności z tytułu pożyczek i potencjalnie obligacji wyemitowanych przez Spółkę Fundacja nie będzie prowadzić innej działalności. Mimo, że Fundacja jest prawnym właścicielem udziałów oraz wierzycielem z tytułu finansowania dłużnego, ekonomicznym beneficjentem jest Wnioskodawca w proporcji wynikającej z uzgodnień biznesowych. Na podstawie umowy z Fundacją Wnioskodawca uprawniony jest do niezwłocznego otrzymania od Fundacji płatności otrzymywanych przez Fundację z tytułu posiadania udziałów / udzielonych pożyczek i innych wierzytelności w proporcji wynikającej z uzgodnień biznesowych.

Z holenderskiej perspektywy podatkowej Fundacja jest traktowana jako podmiot transparentny podatkowo, tj. podatnikiem z tego tytułu jest bezpośrednio Wnioskodawca a nie Fundacja. Za pośrednictwem Fundacji Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody / dochody z tytułu odsetek / dywidend wypłacanych przez Spółkę lub zbycia / umorzenia udziałów w Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, mając na uwadze fakt, że Fundacja jest transparentna podatkowo w Holandii, dla celów podatkowych w Polsce:

  • Wnioskodawca powinien być traktowany jak podmiot bezpośrednio posiadający udziały w holenderskiej spółce kapitałowej (Spółka) i wierzytelności wobec Spółki,
  • przychody / dochody z tytułu odsetek / dywidend / zbycia / umorzenia udziałów w Spółce za pośrednictwem Fundacji będą traktowane dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych jak przychody / dochody uzyskane bezpośrednio przez Wnioskodawcę, a
  • ewentualny podatek uiszczony przez Wnioskodawcę z tytułu dywidend lub odsetek w Holandii będzie mógł być odliczony od podatku należnego od tego typu przychodu w Polsce?

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze fakt, że Fundacja jest transparentna podatkowo w Holandii, dla celów podatkowych w Polsce:

  • Wnioskodawca powinien być traktowany jak podmiot bezpośrednio posiadający udziały w Spółce i wierzytelności wobec Spółki,
  • przychody / dochody z tytułu odsetek / dywidend / zbycia / umorzenia udziałów w Spółce za pośrednictwem Fundacji będą traktowane dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych jak przychody / dochody uzyskane bezpośrednio przez Wnioskodawcę,
  • ewentualny podatek uiszczony przez Wnioskodawcę z tytułu odsetek lub dywidend w Holandii będzie mógł być odliczony od podatku należnego od tego typu przychodu w Polsce.

Status podatkowy Fundacji nie jest wprost określony w polskim prawie podatkowym. Dla celów prawnopodatkowej klasyfikacji podmiotów zagranicznych powszechnie przyjmuje się, że należy stosować tzw. metodę podobieństwa. Istota tej metody sprowadza się do przeprowadzenia testu podobieństwa, w ramach którego bada się cechy podatkowe podmiotu zagranicznego. Następnie państwo dokonujące kwalifikacji, analizuje który z podmiotów krajowych w największym stopniu przypomina pod względem konstrukcji prawnej podmiot zagraniczny. W wyniku tego porównania państwo uznaje podmiot zagraniczny za podatnika bądź nie, opierając się na tych samych zasadach, które są stosowane wobec podmiotu krajowego najbardziej do niego podobnego Przykładowo, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka niemająca osobowości prawnej mająca siedzibę lub zarząd w innym państwie, traktowana jest w Polsce jako nietransparentna podatkowo, jeżeli zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym ma siedzibę lub zarząd, uznawana jest za podatnika.

Analogicznie więc, jeżeli w kraju, w którym ma siedzibę lub zarząd, dany podmiot kwalifikowany jest jako transparentny podatkowo, to również w Polsce nie będzie traktowany jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych. Z powyższego wynika, że decydującą rolę w procesie kwalifikacji podmiotu zagranicznego w Polsce odgrywają regulacje podatkowe państwa, w którym podmiot ten ma siedzibę. Pomija się tym samym cechy wynikające z obcego prawa prywatnego.

W przypadku braku występowania podmiotu krajowego odpowiadającego swoimi cechami kwalifikowanemu podmiotowi zagranicznemu, zgodnie z regułami polskiego systemu podatkowego, należy określić któremu podmiotowi krajowemu może odpowiadać dany podmiot zagraniczny, nawet jeżeli jego cechy charakterystyczne nie wykazują podobieństwa do jakiegokolwiek podmiotu krajowego. Pewne cechy mogą wskazywać określony kierunek kwalifikacji, przemawiając za uznaniem podobieństwa do określonego podmiotu krajowego.

Zgodnie z powyższym wzorcem do klasyfikacji prawnopodatkowej Fundacji na gruncie polskiego prawa podatkowego powinna być instytucja spółki osobowej, charakteryzującą się transparentnością podatkową na podstawie polskich przepisów prawa podatkowego.

W świetle powyższego, mając na uwadze fakt, że Fundacja jest transparentna podatkowo w Holandii, dla celów podatkowych w Polsce:

  • Wnioskodawca powinien być traktowany jak podmiot bezpośrednio posiadający udziały w Spółce i wierzytelności wobec Spółki,
  • przychody / dochody z tytułu odsetek / dywidend / zbycia / umorzenia udziałów w Spółce za pośrednictwem Fundacji będą traktowane dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych jak przychody / dochody uzyskane bezpośrednio przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 27 ust. 9 Ustawy PDOF, jeżeli podatnik osiąga dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tak jak to będzie miało miejsce w przypadku dochodów Wnioskodawcy, osiągniętych za pośrednictwem Fundacji), a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będzie stanowić o zastosowaniu metody zwolnienia określonej w art. 27 ust. 8 Ustawy PDOF, to dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W takiej sytuacji Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Zgodnie z art. 23 Konwencji do przychodów z odsetek i dywidend zastosowanie ma metoda odliczenia.

W konsekwencji, ewentualny podatek uiszczony przez Wnioskodawcę w Holandii z tytułu odsetek lub dywidend, będzie mógł być odliczony od podatku należnego od tego typu przychodu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że ocena przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy, została dokonana wyłącznie w odniesieniu do informacji zawartych we wniosku, z których wynika, że Wnioskodawca posiada kwity depozytowe – stanowiące papiery wartościowe w rozumieniu holenderskich regulacji prawnych oraz w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o obrocie instrumentami finansowymi – w transparentnej podatkowo Fundacji oraz że w świetle przepisów prawa holenderskiego, Wnioskodawca jako beneficjent takiej Fundacji jest podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w niej i z tego tytułu to Wnioskodawca dokonuje zapłaty należnego podatku.

Ponadto, wskazać należy, że zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r., o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846) przepis art. 14na ustawy zmienianej w art. 1 ma zastosowanie do interpretacji indywidualnych wydanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.