ITPB1/415-270/14/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu sprawowania zarządu nad Fundacją powinny zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce na podstawie art. 16 w zw. z art. 24 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2014 r. (data wpływu 18 marca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego fundacją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego fundacją.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, tj. tutaj zamieszkuje przez większą część roku oraz prowadzi swoje sprawy życiowe. Sprawuje on funkcję członka organu zarządzającego nad fundacją prawa austriackiego (dalej: Fundacja), która utworzona została w lipcu 2013 roku. Siedzibą fundacji prywatnej jest Wiedeń. Fundacja posiada osobowość prawną oraz została założona na czas nieokreślony. Wnioskodawca sprawuje funkcję członka organu zarządzającego Fundacją na podstawie powołania w akcie założycielskim Fundacji oraz oświadczenia fundatorów Fundacji o wynagrodzeniu. W celu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka wchodzącego w skład organu zarządzającego Fundacją, Wnioskodawca odbywa podróże do miesjca siedziby Fundacji, tj. do Wiednia. Na terytorium Austrii, wraz z pozostałymi członkami piastującymi funkcje zarządcze w Fundacji, podejmowane są merytoryczne decyzje dotyczące funkcjonowania oraz organizacji Fundacji. Członkowie organu zarządzającego planują więc, że tam podejmowane będą wiążące decyzje dotyczące działań podejmowanych przez Fundację. A zatem na terenie siedziby Fundacji, tj. Austrii Wnioskodawca zamierza sprawować zarząd nad Fundacją. Mowa tu o fizycznym uczestniczeniu w spotkaniach, podejmowaniu merytorycznych decyzji oraz faktycznym podejmowaniu decyzji mających wpływ na funkcjonowanie Fundacji. Częstotliwość wyjazdów do miejsca siedziby Fundacji nie jest w chwili obecnej Wnioskodawcy znana i uzależniona jest od bieżących potrzeb oraz sytuacji Fundacji.

Z tytułu sprawowanej przez Wnioskodawcę funkcji członka organu zarządzającego Fundacją otrzymuje on od Fundacji stosowne wynagrodzenie. Jest ono płatne z rachunku bankowego Fundacji na rachunek bankowy Wnioskodawcy, który prowadzony jest przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, przewidziane jest w statucie Fundacji i przeznaczone dla Wnioskodawcy z tytułu sprawowania nad Fundacją funkcji członka organu zarządzającego nią.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Fundacja prywatna prawa austriackiego, w której Wnioskodawca sprawuje funkcję członka organu zarządzającego nad fundacją podlega opodatkowaniu w Austrii od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, wobec czego jest rezydentem podatkowym Austrii.

Wnioskodawca otrzymywał będzie od fundacji wynagrodzenie wyłącznie z tytułu członkostwa w organie zarządzającym fundacji, a nie z tytułu pełnienia jakichkolwiek innych funkcji, w tym doradczych czy jako zwykły pracownik. W ocenie Wnioskodawcy zakres pełnionych przez niego obowiązków w ramach funkcji członka organu zarządzającego fundacją z siedzibą w Austrii mieści się w art. 16 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Wiedniu w dniu 13 stycznia 2004 r.

W świetle przepisów prawa austriackiego Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu członkostwa w organie zarządzającym fundacji, tj. podlega w Austrii ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu sprawowania zarządu nad Fundacją powinny zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce na podstawie art. 16 w zw. z art. 24 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane przez niego z tytułu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego Fundacji w przedmiotowej sprawie powinny zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych <tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), dalej zwana: UPDF> „Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się natomiast, zgodnie z ust. 1a wyżej przytoczonego artykułu, osobę która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.Zgodnie natomiast z art. 4a UPDF „Przepisy art. 3 ust. 1, 1 a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska”.

  Polskę oraz Austrię wiąże Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r (dalej zwana: Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania). Ustalając zatem kwestię potencjalnego obowiązku podatkowego Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych na terytorium RP, należy zastosować również przepisy prawne wynikające z tejże Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Zgodnie z art. 16 przywołanej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, „Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”.

  Mając zatem na uwadze brzmienie powyższego art. 16 należy stwierdzić, że zakres jego zastosowania obejmuje również wynagrodzenia otrzymywane przez Wnioskodawcę w okolicznościach niniejszej sprawy. Wynagrodzenie, o którym mowa, jest bowiem otrzymywane od Fundacji z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej Fundacji, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, tj. na terytorium Austrii. Wynagrodzenie te może być zatem, jak to stanowi art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowane na terytorium Austrii.

  Metoda uniknięcia podwójnego opodatkowania w przedstawionej sytuacji wynika natomiast z art. 24 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z przepisem wynikającym z ust. 1 tego artykułu, „W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania będzie się unikać w następujący sposób:

  1. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może podlegać opodatkowaniu w Austrii, wówczas Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania, z uwzględnieniem postanowień litery b) niniejszego ustępu,
  2. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Umowy mogą być opodatkowane w Austrii, wówczas Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Austrii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Austrii”.

  Ponieważ przytoczony wcześniej art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie został wymieniony w ust. b) powyżej, postanowienia tego ustępu nie znajdą zastosowania w niniejszej sprawie.

  Z przytoczonych powyżej przepisów wynika zatem, że Wnioskodawca, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego Fundacji mającej siedzibę na terytorium Austrii nie będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (będzie zwolniony). Wynika to z zastosowanej w Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania metody unikania podwójnego opodatkowania. W myśl tej metody, jeżeli zgodnie z postanowieniem Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może podlegać opodatkowaniu w Austrii (co przewiduje mający zastosowanie w niniejszej sprawie art. 16), to wówczas Polska zwolni taki dochód od opodatkowania.

  Z uwagi na powyższe, dochody Wnioskodawcy uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w Fundacji powinny, zostać zwolnione z opodatkowania w Polsce.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

  W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

  Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego przyszłego wynika, że Wnioskodawca sprawuje funkcję członka organu zarządzającego nad fundacją prawa austriackiego – Fundacja, która utworzona została w lipcu 2013 roku. Siedzibą fundacji prywatnej jest Wiedeń. Fundacja posiada osobowość prawną oraz została założona na czas nieokreślony. Wnioskodawca sprawuje funkcję członka organu zarządzającego Fundacją na podstawie powołania w akcie założycielskim Fundacji oraz oświadczenia fundatorów Fundacji o wynagrodzeniu. Fundacja prywatna prawa austriackiego, w której Wnioskodawca sprawuje funkcję członka organu zarządzającego nad fundacją podlega opodatkowaniu w Austrii od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, wobec czego jest rezydentem podatkowym Austrii.

  Wnioskodawca otrzymywał będzie od fundacji wynagrodzenie wyłącznie z tytułu członkostwa w organie zarządzającym fundacji, a nie z tytułu pełnienia jakichkolwiek innych funkcji, w tym doradczych czy jako zwykły pracownik. W ocenie Wnioskodawcy zakres pełnionych przez niego obowiązków w ramach funkcji członka organu zarządzającego fundacją z siedzibą w Austrii mieści się w art. 16 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Wiedniu w dniu 13 stycznia 2004 r.

  W świetle przepisów prawa austriackiego Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu członkostwa w organie zarządzającym fundacji, tj. podlega w Austrii ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

  W myśl art. 16 umowy z dnia 13 stycznia 2004 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921 z późn. zm.) wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

  Przy czym, jak stanowi art. 3 ust. 1 lit. e umowy w rozumieniu niniejszej umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej określenie "spółka" oznacza osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną.

  Odnosząc się do użytego w art. 16 umowy określenia przedmiotu opodatkowania należy wskazać, że przez wynagrodzenia i inne podobne wypłaty otrzymywane z tytułu członkostwa w organie zarządzającym spółki należy rozumieć wyłącznie należności wynikające z pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych w spółce, a nie innych funkcji pełnionych dodatkowo przez osoby będące członkami zarządu, rady nadzorczej lub innego podobnego organu spółki (np. funkcji doradcy, konsultanta). Chodzi zatem o należności z tytułu czynności charakterystycznych dla wykonywania obowiązków dyrektora w spółce, dla zarządzania spółką i nadzoru nad zarządzaniem spółką. Wskazać również należy, że z Komentarza do art. 16 Modelowej Konwencji (Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Third Editio, str. 957-958) wynika, że artykuł ten obejmuje wyłącznie wynagrodzenie wypłacone w zamian za nadzór nad zarządzaniem spółką. Powyższy przepis reguluje zatem zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki.

  Biorąc pod uwagę informacje dotyczące zakresu funkcji, które pełni Wnioskodawca jako członek organu zarządzającego Fundacji mającej siedzibę na terytorium Austrii, wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia tej funkcji mieści się w definicji art. 16 umowy polsko – austriackiej.

  Wobec tego wynagrodzenie Wnioskodawcy będzie można zaliczyć do wynagrodzeń, o których mowa w art. 16 umowy, jedynie w sytuacji, gdy Wnioskodawca – tak jak wskazał we wniosku – pełni funkcję członka organu zarządzającego Fundacji posiadającej osobowość prawną, mającej siedzibę na terytorium Austrii. Wnioskodawca podkreślił również, że otrzymuje od Fundacji wynagrodzenie wyłącznie z tytułu członkostwa w organie zarządzającym Fundacji, a nie z tytułu pełnienia jakichkolwiek innych funkcji, w tym doradczych czy jako zwykły pracownik.

  W myśl zatem cytowanego art. 16 umowy, wynagrodzenie osób mających miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki mającej siedzibę w Austrii mogą być opodatkowane w Austrii.

  Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Jak stanowi ww. przepis, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może podlegać opodatkowaniu w Austrii, wówczas Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania, z uwzględnieniem postanowień litery b) niniejszego ustępu.

  Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

  Przepis art. 24 ust. 3 umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z którymkolwiek postanowieniem niniejszej umowy dochód osiągnięty bądź majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony od opodatkowania w tym Państwie, to Państwo to może jednak, w celu obliczenia kwot podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, wziąć pod uwagę zwolniony dochód lub majątek.

  Wobec tego, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w Austrii, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w razie, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie podlegała takiemu zwolnieniu.

  W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

  Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

  Mając na uwadze ww. okoliczności faktyczne oraz powołany wyżej stan prawny stwierdzić należy, że wynagrodzenie, które Wnioskodawca uzyskuje z tytułu pełnienia funkcji w organie zarządzającym Fundacji z siedzibę w Austrii (będąc członkiem organu zarządzającego Fundacji mającej siedzibę na terytorium Austrii), podlega opodatkowaniu na zasadzie art. 16 polsko-austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynagrodzenie to będzie zatem podlegało opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Austrii. Jednocześnie jednak – zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy – ww. dochody będą zwolnione z opodatkowania w Polsce.

  W sytuacji natomiast osiągnięcia dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wynagrodzenie to będzie opodatkowane w sposób określony w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione z opodatkowania dochody z tytułu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego Fundacji z siedzibą w Austrii należy wówczas uwzględnić do ustalenia stopy procentowej, według której Wnioskodawca powinien obliczyć podatek należny od ww. dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

  W sytuacji gdy Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał innych dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych, to dochody otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka organu zarządzającego Fundacji z siedzibą w Austrii – będą opodatkowane w Austrii i zwolnione w Polsce.

  Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

  Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

  Jeżeli więc przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

  Organ nie prowadzi postępowania, które pozwoliłoby na ustalenie, czy faktycznie uzyskane kwoty stanowią wynagrodzenie wyłącznie wynikające z pełnienia funkcji członka organu zarządzającego Fundacji (członkostwa w organie zarządzającym Fundacji). W tym względzie oparto się na treści wniosku.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.