IPTPB1/4511-489/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczeń udzielanych przez Fundację i obowiązku wystawienia informacji PIT-8C
IPTPB1/4511-489/15-2/APinterpretacja indywidualna
 1. fundacje
 2. organizacje pożytku publicznego
 3. pomoc społeczna
 4. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń udzielanych przez Fundację i obowiązku wystawienia informacji PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: Fundacja) jest organizacją pożytku publicznego, działającą w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w oparciu o statut Fundacji (dalej: Statut). Podopieczni Fundacji korzystają z pomocy udzielanej im przez Fundację ze środków zgromadzonych przez Fundację, pochodzących m.in. z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które to środki są środkami publicznymi zarządzanymi przez Fundację, zgodnie z Jej Statutem.

Fundacja planuje zmianę określonego w Statucie celu działania, a także regulacji dotyczących sposobu realizowania celów statutowych, w celu uzyskania możliwości świadczenia pomocy w szerszym niż dotychczas stopniu, w tym w celu poszerzenia kręgu potencjalnych odbiorców pomocy świadczonej przez Fundację (tj. Beneficjentów tej pomocy).

Mając powyższe na względzie, Fundacja planuje zmianę regulacji statutowych w taki sposób, że zgodnie z nowym brzmieniem Statutu celami Fundacji będzie szeroko pojmowana działalność na rzecz dobra publicznego, w tym:

 1. udzielanie pomocy społecznej, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
 2. wspieranie rozwoju nauki,
 3. wspieranie rozwoju kultury,
 4. wspieranie rozwoju oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu,
 5. podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dzieci i młodzieży,
 6. wspieranie uzdolnionej młodzieży oraz dzieci, a także młodzieży i dzieci niepełnosprawnych.

Równocześnie w nowym brzmieniu Statutu pojawią się regulacje, zgodnie z którymi Fundacja realizuje swoje cele poprzez wszelkie zgodne z prawem działania służące realizacji celów statutowych, w szczególności poprzez:

 1. pozyskiwanie środków pieniężnych, rzeczy lub praw, a także rozporządzanie nimi w celu realizacji celów Fundacji,
 2. świadczenie pomocy na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bądź potrzebujących różnych form pomocy,
 3. organizowanie, finansowanie oraz wspieranie edukacji (w tym udzielanie stypendiów) dzieci i młodzieży, a także ich wypoczynku, bytowania i szeroko pojmowanego rozwoju,
 4. organizowanie, finansowanie oraz wspieranie leczenia i rehabilitacji osób potrzebujących, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym organizowanie, finansowanie, wspieranie nabywania usług, farmaceutyków lub sprzętu służącego leczeniu lub rehabilitacji,
 5. organizowanie, finansowanie oraz wspieranie przedsięwzięć objętych celami Fundacji, w szczególności imprez, konkursów, wydarzeń sportowych, naukowych oraz kulturalnych,
 6. organizowanie, finansowanie oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu promowanie i informowanie o celach i działaniach Fundacji, w szczególności szkoleń, seminariów, konferencji kampanii społecznych i informacyjnych,
 7. organizowanie wszelkiej doraźnej pomocy zaspokajającej potrzeby osób znajdujących się w nadzwyczajnych sytuacjach losowych, w szczególności osób dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych, niepokojów społecznych lub konfliktów zbrojnych,
 8. ustanawianie przyznawanie nagród i wyróżnień podmiotom zaangażowanym w realizację celów Fundacji oraz podmiotom realizującym działania zbieżne z działaniami podejmowanymi przez Fundację w realizacji celów Fundacji,
 9. organizowanie oraz finansowanie różnorakich form wsparcia dla jednostek organizacyjnych lub podmiotów prowadzących działalność oświatową (w szczególności szkoły), naukową, kulturalną, sportową lub medyczną,
 10. współpracę z innymi podmiotami lub organami władzy publicznej (wszelkimi formami administracji rządowej i samorządowej) w celu realizacji celów Fundacji, bądź wspieranie innych podmiotów lub organów władzy publicznej podejmujących działania umożliwiające osiągnięcie celów Fundacji,
 11. podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych.

Dodatkowo, zgodnie z nowym brzmieniem Statutu, Zarząd Fundacji upoważniony będzie do uchwalenia regulaminu udzielania pomocy społecznej osobom mającym skorzystać z pomocy (dalej: regulamin ogólny), w którym określone zostaną:

 1. kryteria udzielania pomocy przez Fundację,
 2. obowiązki w zakresie wyjaśniania informowania i dokumentowania sytuacji bytowej (osobistej i materialnej) jakie ma spełnić osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy,
 3. wzór wniosku o udzielenie pomocy przez Fundację,
 4. wzór treści porozumienia jakie może zostać zawarte z osobą zainteresowaną uzyskaniem pomocy.

W porozumieniu zawieranym z Fundacją, Beneficjent pomocy przyjmować będzie na siebie obowiązek wykorzystania pomocy materialnej zgodnie z przeznaczeniem, będzie na nim ciążył obowiązek zwrotu świadczenia w przypadku jego wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, a Fundacja będzie dysponowała prawem do wykorzystania wizerunku Beneficjenta w celu informowania o udzielonej pomocy na stronie internetowej Fundacji.

Niezależnie od powyższego funkcjonować będzie dodatkowy szczególny regulamin dotyczący udzielania przez Fundację pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży - będzie miał on charakter szczególny względem powyższego. Zarząd będzie więc w stosunku do osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy stypendialnej stosował regulacje regulaminu ogólnego i regulaminu przyznawania stypendiów. Pomoc stypendialna kierowana będzie do węższego kręgu odbiorców - uczniów x gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich, i będzie miała szczególny zakres (pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i innych kosztów związanych z nauką w X).

Wyżej wskazany regulamin ogólny zostanie uchwalony przez Zarząd w taki sposób, aby obowiązywał z chwilą rejestracji zmian w Statucie Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Regulamin dotyczący udzielania przez Fundację pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży już obowiązuje i jest stosowany przez Fundację w udzielaniu pomocy, będzie obowiązywał nadal po zmianie Statutu i uchwaleniu regulaminu ogólnego.

Fundacja będzie po zmianie Statutu realizować swoje obowiązki statutowe samodzielnie, nie współpracując z organami administracji rządowej i samorządowej w taki sposób, aby Jej cele statutowe realizowane były w drodze zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej przez organy administracji rządowej i samorządowej, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po opisanej zmianie Statutu Fundacji, udzielanie osobom fizycznym pomocy społecznej, poprzez podejmowanie oznaczonych w Statucie działań w realizacji celów statutowych, w oparciu o Statut i regulaminy, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego oznaczonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na Fundacji nie będzie ciążył obowiązek realizacji funkcji płatnika tego podatku w zakresie sporządzenia oraz przekazania zarówno osobom fizycznym korzystającym z pomocy, jak i właściwemu Urzędowi Skarbowemu informacji o wysokości przychodów, zgodnie z art. 42a ww. ustawy (tj. PIT-8C)...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie na rzecz osób fizycznych pomocy społecznej w oparciu o zmieniony Statut i regulaminy, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będą ciążyły na Nim obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, polegające na sporządzaniu i przekazywaniu osobom fizycznym korzystającym ze wsparcia Fundacji, a także właściwemu urzędowi skarbowemu, informacji o wysokości przychodów PIT-8C, stosownie do postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W pierwszej kolejności Fundacja wskazuje, że rozstrzygnąć należy, któremu z podatków podlegać będzie pomoc otrzymywana przez osoby fizyczne od Fundacji, w szczególności wykluczyć należy opodatkowanie przychodu otrzymywanego przez osobę fizyczną w postaci świadczeń majątkowych otrzymywanych od Fundacji, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 83, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny.

Definiując pojęcie darowizny odwołać się należy do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących umowę darowizny (tj. art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nast., dalej: „k.c.”). Art. 888 k.c. stanowi, że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Równocześnie, zgodnie z art. 889 k.c., nie stanowią darowizny bezpłatne przysporzenia, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu.

Opisany w zdarzeniu przyszłym regulamin ogólny i regulamin dotyczący udzielania przez Fundację pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży w ocenie Fundacji nie pozwalają przyjąć, że udzielana pomoc ma charakter darowizny - pomoc społeczna świadczona będzie na wniosek, podlegający weryfikacji przez Zarząd Fundacji, Beneficjent przyjmować będzie na siebie obowiązek wykorzystania pomocy materialnej zgodnie z przeznaczeniem, będzie na nim ciążył obowiązek zwrotu świadczenia w przypadku jego wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, a Fundacja będzie dysponowała prawem do wykorzystania wizerunku Beneficjenta w celu informacji o udzielonej pomocy na stronie internetowej Fundacji.

W przypadku, w którym nieodpłatne przysporzenie pojawi się po stronie osoby fizycznej korzystającej ze wsparcia Fundacji z tytułu umowy niemającej charakteru darowizny (jak w opisanym w zdarzeniu przyszłym przypadku), ewentualne konsekwencje podatkowe nieodpłatnego przysporzenia otrzymywanego przez Beneficjenta regulowane będą przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Analiza przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 9 w zw. z art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: updof), pozwala Fundacji przyjąć, że ewentualne świadczenia materialne na rzecz osób fizycznych korzystających ze wsparcia Fundacji będą przychodami z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof, jeśli zgodnie ze statutem Fundacji można je będzie zakwalifikować jako świadczenia z pomocy społecznej.

Przychody takie nie będą jednak w ocenie Fundacji opodatkowane, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 updof, który to przepis zwalnia z podatku takie świadczenia.

Pojęcie pomocy społecznej nie jest zdefiniowane na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W pewnym stopniu pojęcie pomocy społecznej jest zdefiniowane w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdzie wskazano, że pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

W art. 3 ust. 1 przedmiotowej ustawy wskazano również, że pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984 r., Nr 21, poz. 97), fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności m.in. dla celów takich jak pomoc społeczna.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873), posługuje się pojęciem pomocy społecznej.

Stanowi ona w art. 3 ust. 1, że działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera zadań publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1, obejmuje m.in. zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Mając na względzie brzmienie przytoczonych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, planowanego Statutu Fundacji (po jego zmianie opisanej w zdarzeniu przyszłym) oraz regulaminu udzielania pomocy, Fundacja uprawniona jest do przyjęcia, że będzie prowadzić Ona działalność polegającą na pomocy społecznej, która udzielana będzie w oparciu o regulamin, ustanawiający jednolite reguły udzielania pomocy społecznej, a świadczenia otrzymywane przez Beneficjenta takiej pomocy stanowić będą przychód, który będzie jednak zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 updof.

W wyniku powyższego, na Fundacji nie będą ciążyły obowiązki płatnika, polegające na sporządzaniu i przekazywaniu Beneficjentowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, informacji o wysokości przychodów (zgodnie z art. 42a updof).

Fundacja wskazuje, że sposób Jej rozumowania znajduje również odzwierciedlenie w indywidualnych interpretacjach podatkowych wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów, np.: w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2011 r., Nr IPPB2/415-171/10-4/MK, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 marca 2014 r., Nr IBPBII/1/415-1076/13/BJ, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 września 2014 r., Nr ILPB2/415-671/14-2/WS, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 października 2014 r., Nr IPTPB1/415-439/14-2/MR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania.

W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co pozwala, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „pomocy społecznej”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 ww. ustawy, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi” (art. 25 ust. 1 ww. ustawy).

Z powołanych wyżej norm wynika więc, że również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej.

Pomoc finansowa oraz wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile statut organizacji pozarządowej przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje.

Wobec tego decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku realizacji nieodpłatnych świadczeń przez daną organizację, ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony oraz treść statutu organizacji. W sytuacji, gdy strony nie zawarły umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego, a statut organizacji nie przewiduje udzielania pomocy społecznej oraz nie istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje, wówczas zgodnie z ww. przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – świadczenia na rzecz beneficjentów są przychodami „z innych źródeł” podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem i nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Fundacja (Wnioskodawca) planuje zmianę określonego w Statucie celu działania, a także regulacji dotyczących sposobu realizowania celów statutowych, w celu uzyskania możliwości świadczenia pomocy w szerszym niż dotychczas stopniu, w tym, w celu poszerzenia kręgu potencjalnych odbiorców pomocy świadczonej przez Fundację (tj. Beneficjentów tej pomocy). Fundacja planuje zmianę regulacji statutowych w taki sposób, że zgodnie z nowym brzmieniem Statutu celami Fundacji będzie szeroko pojmowana działalność na rzecz dobra publicznego. W nowym brzmieniu Statutu pojawią się regulacje, zgodnie z którymi Fundacja realizuje swoje cele poprzez wszelkie zgodne z prawem działania służące realizacji celów statutowych. Dodatkowo zgodnie z nowym brzmieniem Statutu, Zarząd Fundacji upoważniony będzie do uchwalenia regulaminu udzielania pomocy społecznej osobom mającym skorzystać z pomocy. Fundacja będzie po zmianie Statutu realizować swoje obowiązki statutowe samodzielnie, nie współpracując z organami administracji rządowej i samorządowej.

W rozumieniu powyżej powołanych przepisów, opisana we wniosku pomoc, udzielona przez Fundację (Wnioskodawcę) Beneficjentom będzie stanowić dla nich przychód „z innych źródeł”.

Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że pomoc udzielana Beneficjentom przez Fundację w ramach wykonywania zmienionych statutowych celów Fundacji z zakresu realizacji zadań w ramach pomocy społecznej będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i nie będzie On zobowiązany do wystawiania swoim podopiecznym – osobom otrzymującym ww. pomoc informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.