IPPB6/4510-168/15-4/AZ | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Fundacji, zgodnie z którym przepływy pieniężne dokonywane przez Fundację nie podlegają przepisom o cenach transferowych, o których mowa w art. 9a i 11 ustawy o PDOP?Czy Fundacja ma obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w stosunku do przepływów pieniężnych realizowanych na rzecz spółek lokalnych i O Sp. z o. o., zgodnie z treścią art. 9a ustawy o PDOP?
IPPB6/4510-168/15-4/AZinterpretacja indywidualna
 1. ceny transferowe
 2. dokumentacja
 3. fundacje
 4. obowiązek
 5. organizacje pożytku publicznego
 6. podmioty powiązane
 7. powiązania
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Powiązania gospodarcze, rodzinne, kapitałowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2015 r. (data nadania 14 października 2015 r., data wpływu 19 października 2015 r.) na wezwanie z dnia 5 października 2015 r. Nr IPPB6/4510-168/15-2/AZ (data nadania 5 października 2015 r., data odbioru 7 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja została utworzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.). Fundacja posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Fundacja nie jest podmiotem wymienionym w katalogu art. 17 ust. 1c ustawy o PDOP.

Zgodnie ze Statutem Fundacji (dalej: „Statut”), Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm., dalej: „ustawa DPPW”). Ponadto, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jednakże dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.

Głównym obszarem działania Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - niewidomych i słabowidzących. Zgodnie ze Statutem, Fundacja prowadzi działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, podgrupy wyodrębnionej z grupy osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową i materialną w stosunku do całej grupy i do całego społeczeństwa.

Stosownie do postanowień Statutu Fundacja może realizować swoje cele zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez wspieranie merytoryczne i finansowe organizacji pozarządowych, niezależnie od formy prawnej, prowadzących działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji celów w całości lub w części zbieżnych z celami Fundacji (tj. m. in. w zakresie edukacji oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych).

 1. Fundacja:
  • jedynym Fundatorem Fundacji jest Centrum Sp. z o. o. (dalej: „Centrum Sp. z o. o.” albo „Fundator”),
  • jedynym wspólnikiem Centrum Sp. z o. o. jest zagraniczna osoba prawna (do chwili obecnej niewpisana w tym charakterze do rejestru przedsiębiorców),
  • Fundacja nie będzie wypłacać dywidendy na rzecz Fundatora,
  • Fundacja nie będzie przekazywać swoich dochodów na rzecz Fundatora jako pośredni sposób realizacji swoich celów statutowych,
  • Fundacja będzie przekazywać dochody na rzecz Centrum M Sp. z o. o. (dalej: „O Sp. z o. o.”), jako pośredni sposób realizacji swoich celów statutowych,
  • Fundacja będzie przekazywać dochody przede wszystkim na rzecz wojewódzkich centrów meteo (dalej: centra wojewódzkie lub spółki lokalne), w których O Sp. z o. o. będzie posiadać całość udziałów, również jako pośredni sposób realizacji celów statutowych,
  • Fundacja nie będzie realizować transakcji z Fundatorem,
  • Fundacja nie będzie realizować transakcji z O Sp. z o. o. (inne niż przepływy pieniężne z tytułu realizacji działalności statutowej),
  • Fundacja będzie prowadzić działalność statutową (pożytku publicznego) i gospodarczą (w formie prowadzenia kursów nauki języków obcych, w tym alfabetu Braillea),
  • dochody Fundacji, w tym z działalności gospodarczej, będą w całości przeznaczane na realizację celów statutowych (tj. działalność pożytku publicznego),
  • Fundacja będzie realizować swoje cele statutowe zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, poprzez wspieranie merytoryczne i finansowe organizacji pozarządowych, niezależnie od formy prawnej, prowadzących działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji celów w całości lub w części wspólnych z celami Fundacji (tj. w zakresie edukacji oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych),
  • Prezesem Zarządu Fundacji jest p. G .
 2. Centrum Sp. z o.o.
  • jedynym wspólnikiem Centrum Sp. z o. o. jest zagraniczna osoba prawna (do chwili obecnej niewpisana w tym charakterze do rejestru przedsiębiorców),
  • Centrum Sp. z o. o. nie będzie realizować transakcji z O Sp. z o. o.,
  • Centrum Sp. z o. o. będzie prowadzić działalność pożytku publicznego,
  • Centrum Sp. z o. o. nie będzie prowadzić działalności gospodarczej,
  • Prezesem Zarządu Centrum Sp. z o. o. jest p. G
  • Członkami Rady Nadzorczej są: p. Wiktor , p. Elżbieta , p. Wiesław .
 3. Centrum M Sp. z o. o.
  • jedynym wspólnikiem O Sp. z o. o. jest zagraniczna osoba prawna (do chwili obecnej niewpisana w tym charakterze do rejestru przedsiębiorców),
  • O Sp. z o. o. nie będzie wypłacać Wspólnikowi dywidendy,
  • O Sp. z o. o. będzie przekazywać dochody przede wszystkim na rzecz wojewódzkich centrów meteo, w których O Sp. z o. o. będzie posiadać całość udziałów,
  • O Sp. z o. o. będzie prowadzić działalność pożytku publicznego,
  • O Sp. z o. o. nie będzie prowadzić działalności gospodarczej,
  • Prezesem Zarządu O Sp. z o. o. jest p. Grzegorz ,
  • Członkami Rady Nadzorczej są: p. Wiktor , p. Elżbieta , p. Wiesław .

Pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w powyższą strukturę nie będzie dochodzić do klasycznych transakcji (tj. sprzedaży czy zakupu towarów lub usług). Pojawią się natomiast przepływy pieniężne, będące formą realizacji celów statutowych (bezpośrednie lub pośrednie wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, prowadzących działalność o charakterze pożytku publicznego) pomiędzy Fundacją a centrami wojewódzkimi oraz pomiędzy Fundacją a O Sp. z o. o. (dalej łącznie: „przepływy pieniężne”).

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi wniosku ORD-IN Wnioskodawca został wezwany pismem z dnia 5 października 2015 r. Nr IPPB6/4510-168/15-2/AZ do doprecyzowania przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz przeformułowania pytania– w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie odebrano w dniu 7 października 2015 r., zatem termin do jego uzupełnienia mijał z dniem 14 października 2015 r.

Wnioskodawca pismem z dnia 14 października 2015 r. doprecyzował zdarzenie przyszłe poprzez wskazanie, że z uwagi na fakt że Fundacja jako pośredni sposób realizacji swoich celów statutowych będzie przekazywać dochody na rzecz Centrum M Sp. z o. o. oraz wojewódzkich centrów meteo, będzie dokonywała przekazów pieniężnych na rzecz ww. podmiotów. Wnioskodawca będzie dofinansowywał działalność podmiotów, których profil działalności pokrywa się z celami statutowymi Fundacji. W szczególności, Wnioskodawca przewiduje dofinansowywanie działalności podmiotów prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki współpracy z ww. podmiotami będą szczegółowo określone. Wnioskodawca zakłada, że w miarę możliwości będzie podpisywał pisemne porozumienia o współpracy z podmiotami współpracującymi, określające m. in. charakter współpracy, cele realizowane w ramach porozumień, przeznaczenie otrzymanego dofinansowania. Podmioty otrzymujące środki (dofinansowanie) przekazane przez Fundację na realizację celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji będą zobowiązane do rozliczenia ich wykorzystania w sposób potwierdzający ich wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie będzie następować w sposób uzgodniony przez Fundację oraz podmioty współpracujące.

Wnioskodawca pod pojęciem „przepływy pieniężne z tytułu realizacji działalności statutowej” rozumie przekazy (dofinansowanie) środków pieniężnych z wygenerowanego przez Fundację dochodu jako pośredni sposób realizacji swoich celów statutowych. Płatności te będą miały charakter regularny. Wnioskodawca będzie dofinansowywał działalność podmiotów, których profil działalności pokrywa się z celami statutowymi Fundacji. W szczególności, Wnioskodawca przewiduje dofinansowywanie działalności podmiotów prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Podmioty otrzymujące środki (dofinansowanie) przekazane przez Fundację na realizację celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji będą zobowiązane do rozliczenia ich wykorzystania w sposób potwierdzający ich wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie będzie następować w sposób uzgodniony przez Fundację oraz podmioty współpracujące.

Fundacja będzie wspierać finansowo wymienione we wniosku organizacje pozarządowe poprzez przekazywanie środków finansowych z wygenerowanego przez Fundację dochodu jako pośredni sposób realizacji swoich celów statutowych na warunkach analogicznych jak dla Centrum M Sp. z o. o. oraz wojewódzkich centrów meteo. Merytoryczne wsparcie polegać będzie na wymianie doświadczeń i wiedzy w zakresie działań dotyczących celów statutowych Fundacji.

Warunki współpracy z ww. podmiotami będą szczegółowo określone. Wnioskodawca zakłada, że w miarę możliwości będzie podpisywał pisemne porozumienia o współpracy z podmiotami współpracującymi, określające m. in. charakter współpracy, cele realizowane w ramach porozumień, przeznaczenie otrzymanego dofinansowania. Podmioty otrzymujące środki (dofinansowanie) przekazane przez Fundację na realizację celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji będą zobowiązane do rozliczenia ich wykorzystania w sposób potwierdzający ich wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie będzie następować w sposób uzgodniony przez Fundację oraz podmioty współpracujące.

W ocenie Wnioskodawcy współpracy pomiędzy podmiotami wskazanymi powyżej nie można uznać za wspólne przedsięwzięcie. Warunki współpracy z ww. podmiotami będą szczegółowo określone. Wnioskodawca zakłada, że w miarę możliwości będzie podpisywał pisemne porozumienia o współpracy z podmiotami współpracującymi, określające m. in. charakter współpracy, cele realizowane w ramach porozumień, przeznaczenie otrzymanego dofinansowania. Podmioty otrzymujące środki (dofinansowanie) przekazane przez Fundację na realizację celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji będą zobowiązane do rozliczenia ich wykorzystania w sposób potwierdzający ich wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie będzie następować w sposób uzgodniony przez Fundację oraz podmioty współpracujące.

Centrum Sp. z o. o. oraz spółka O sp. z o. o. będą prowadzić działalność pożytku publicznego. Podmioty te nie będą prowadzić działalności gospodarczej, tzn. działalności zarobkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Fundacji, zgodnie z którym przepływy pieniężne dokonywane przez Fundację nie podlegają przepisom o cenach transferowych, o których mowa w art. 9a i 11 ustawy o PDOP...
 2. Czy Fundacja ma obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w stosunku do przepływów pieniężnych realizowanych na rzecz spółek lokalnych i O Sp. z o. o., zgodnie z treścią art. 9a ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Ad. 1.

W opinii Fundacji, charakter przepływów pieniężnych oraz rodzaj prowadzonej przez nią działalności, tj. działalności pożytku publicznego nie pozwalają na objęcie przedmiotowych przepływów pieniężnych przepisami o cenach transferowych, o których mowa w art. 9a i art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

Ad. 2.

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, zgodnie z treścią art. 9a ustawy o PDOP.

Zgodnie z treścią art. 9a ust. 1 ustawy o PDOP podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 tej ustawy - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.

Ponadto, stosownie do treści art. 9a ust. 2 ustawy o PDOP powyższy obowiązek dotyczy rozliczeń realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, których łączna wartość rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym przekracza równowartość:

 • 100 000 € (jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o PDOP),
 • 30 000 € w przypadku świadczenia usług sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych, albo
 • 50 000 € w pozostałych przypadkach. Fundacja nie wyklucza, że wartość rozliczeń może przekroczyć limity ustanowione w art. 9a ust. 2 ustawy o PDOP.

Z uwagi na fakt, iż w opisanym we wniosku stanie przyszłym zarówno Fundacja jak i zaangażowane w strukturę spółki, jako osoby prawne posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są podmiotami krajowymi, przepisy ustawy o PDOP wymagają by dla uznania ich za objęte obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych istniały między nimi także odpowiednie powiązania, o których mowa w art. 11 ust 4-6 przedmiotowej ustawy.

Analizując strukturę powiązań przedstawioną w stanie przyszłym należy stwierdzić, że powyższy warunek zostanie spełniony. Pomiędzy wymienionymi podmiotami może dochodzić do pośrednich powiązań kapitałowych lub do powiązań o innym charakterze (tzw. bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu lub kontroli). Co więcej, ta sama osoba fizyczna będzie zasiadać w organach różnych podmiotów, tak więc bezpośrednio lub pośrednio będzie brała udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo będzie posiadać udział w kapitale tych podmiotów. Fundacja nie wyklucza, że zaistnieją także powiązania o charakterze rodzinnym pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż podmioty uczestniczące w strukturze stanowią podmioty powiązane, w rozumieniu ustawy o PDOP.

W ocenie Fundacji należy jednak zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż charakter rozliczeń będących przedmiotem niniejszego wniosku nie pozwala na objęcie ich regulacją dot. cen transferowych. Przytoczone powyżej przepisy wymagają aby w wyniku takich powiązań zostały ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.

Fundacja nie wyklucza możliwości osiągnięcia zysku w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Zgodnie z postanowieniami Statutu zysk ten przeznaczany jest w całości na cele statutowe. W ramach działalności gospodarczej Fundacja prowadzi wyłącznie kursy językowe, w tym naukę języka Braillea. Należy podkreślić, że nie dochodzi z tego tytułu do żadnego transferu środków pieniężnych, bądź dostawy towarów i świadczenia usług pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Podstawowym zadaniem Fundacji jest wykonywanie działalności pożytku publicznego. Działalność gospodarcza w stosunku do niej ma charakter pomocniczy.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o DPPW działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzoną przez organizacje pozarządowe, tj. m. in. osoby prawne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Co do zasady, stosownie do treści art. 6-10 ustawy o DPPW, działalność pożytku publicznego nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672) i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna (tj. za którą nie pobiera się wynagrodzenia) lub jako działalność odpłatna (za wynagrodzeniem). Działalność odpłatna może zostać uznana ,za działalność gospodarczą m. in. jeżeli otrzymywane wynagrodzenie jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności. W konsekwencji należy stwierdzić, iż Fundacja wykonując swoje zadania statutowe ma prawo do swobodnego ustalania wysokości ewentualnego wynagrodzenia przy uwzględnieniu powyższych ograniczeń, tj. określenia jego wysokości w przedziale od zera do wysokości poniesionych kosztów.

Jak wskazano w opisie stanu przyszłego, przepływy pieniężne będące przedmiotem niniejszego wniosku są pośrednim sposobem wykonywania przez Fundację jej działalności statutowej, tj. poprzez dofinansowanie innego podmiotu, którego działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Fundacja dokonując przepływów pieniężnych bierze pod uwagę m .in. własne możliwości finansowe czy cel, jaki ma zostać osiągnięty i rozmiar środków, jakich wymaga jego realizacja, lecz nigdy możliwy do osiągnięcia zysk. W istotę działalności Fundacji wpisany jest bowiem jej publiczny a nie rynkowy charakter.

Podkreślenia wymaga fakt, iż dokonywanie na rzecz O Sp. z o. o. lub centr wojewódzkich przepływów pieniężnych nie świadczy o istnieniu wspólnego przedsięwzięcia. Fundacja występuje bowiem wyłącznie w charakterze podmiotu dofinansowującego. Podmiot otrzymujący np. dofinansowanie realizuje przedsięwzięcie samodzielnie i we własnym imieniu. Fundacja nie bierze w tym procesie udziału.

Należy także zwrócić uwagę, że regulacje dotyczące cen transferowych, o których mowa w art. 9a i 11 ustawy o PDOP nie tylko nakazują prowadzić dokumentację transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, lecz przede wszystkim nakazują organom podatkowym szacowanie dochodów jakie powinien osiągnąć podatnik bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. Zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 organ stosuje w tym celu metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej lub metodę ceny odsprzedaży lub metodę rozsądnej marży lub metodę zysku transakcyjnego.

Zasady stosowania tych metod i tryb szacowania dochodów uregulowany został w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1176, dalej: Rozporządzenie).

Stosowanie tych przepisów w odniesieniu do Fundacji zostało wyłączone na mocy § 1 ust. 4 Rozporządzenia, który stanowi, iż przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych. Taka sytuacja ma miejsce w analizowanym stanie przyszłym. Jak wskazano powyżej regulacje ustawy o DPPW kształtują możliwe do osiągnięcia wynagrodzenie Fundacji w przedziale od zera do poziomu poniesionych kosztów. W konsekwencji, nawet jeśli uznać, że takie przepływy pieniężne będą uznane za transakcję na gruncie przepisów o cenach transferowych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Fundację i inne spółki przedstawione w stanie przyszłym (tj. działalność pożytku publicznego), przepisy o cenach transferowych nie powinny mieć zastosowania.

Stanowisko Fundacji znajduje potwierdzenie m. in. w wydanej w analogicznym stanie przyszłym interpretacji indywidualnej Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r., nr IPPB5/423-992/11-3/AM, w której organ odstępując od uzasadnienia w pełni podzielił stanowisko podatnika, zgodnie z którym „Przepisy Rozporządzenia nie znajdują więc zastosowania do takich transakcji a w konsekwencji zastosowania nie może też znaleźć cały art. 11 CITU, jako że nie przewiduje on innych metod oszacowania dochodów; jak te opisane w Rozporządzeniu. Rozporządzenie wyraźnie zmierza do podania sposobów oszacowania wartości transakcji na poziomie rynkowym i tylko takim, a lektura samych opisów metod nie pozostawia wątpliwości co do tego, że dotyczą one podmiotów działających na wolnym rynku, w warunkach konkurencji i w celu osiągnięcia zysku (korzyść i zysk to podstawowa kategoria, do której wprost lub pośrednio odnoszą się metody). Stosowanie tych metod jest więc oczywiście nieadekwatne w przypadku podmiotów, którym ustawa zabrania stosowania cen wyższych niż wartość poniesionych przez nich kosztów, co z założenia wymusza osiągnie straty lub ewentualnie zysku zerowego, jak ma to miejsce w przypadku organizacji pożytku publicznego”.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w świetle powyższej argumentacji:

 • przepływy pieniężne dokonywane przez Fundację na rzecz spółek lokalnych i O Sp. z o. o. nie podlegają przepisom o cenach transferowych,
 • Fundacja nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w stosunku do realizowanych na rzecz O Sp. z o. o. i spółek lokalnych przepływów pieniężnych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, tutejszy organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.