IPPB5/4510-657/15-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku dofinansowanieniem innych podmiotów realizujących cele objęte tym zwolnieniem (wsparcie potwierdzone zapisem w statucie).
IPPB5/4510-657/15-2/IŚinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dofinansowanie
 3. fundacje
 4. statut
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku dofinansowanieniem innych podmiotów realizujących cele objęte tym zwolnieniem (wsparcie potwierdzone zapisem w statucie) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku dofinansowanieniem innych podmiotów realizujących cele objęte tym zwolnieniem (wsparcie potwierdzone zapisem w statucie).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja została utworzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, z późn. zm.). Fundacja posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Fundacja nie jest podmiotem wymienionym w katalogu art. 17 ust. 1c ustawy o PDOP.

Zgodnie ze Statutem Fundacji (dalej: „Statut”), Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.). Ponadto, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Głównym obszarem działania Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – niewidomych i słabowidzących. Zgodnie ze Statutem, Fundacja prowadzi działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, podgrupy wyodrębnionej z grupy osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową i materialną w stosunku do całej grupy i do całego społeczeństwa.

W ramach działalności, Fundacja zamierza prowadzić:

 • nieodpłatną działalność pożytku publicznego;
 • odpłatną działalność pożytku publicznego;
 • działalność gospodarczą

Według postanowień Statutu, Fundacja może prowadzić następującą odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (dalej: PKD 2007):

 1. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z);
 2. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);
 3. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z);
 4. Wydawanie książek (58.11.Z);
 5. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);
 6. Wydawanie gazet (58.13.Z);
 7. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
 8. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
 9. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
 10. Działalność portali internetowych (63.12.Z);
 11. Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z);
 12. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
 13. Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A);
 14. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
 15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
 16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
 17. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
 18. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);
 19. Działalność fotograficzna (74.20.Z);
 20. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z);
 21. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
 22. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z);
 23. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
 24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
 25. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);
 26. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
 27. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);
 28. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);
 29. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A);
 30. Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B);
 31. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z);
 32. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);
 33. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
 34. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
 35. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A);
 36. Działalność paramedyczna (86.90.D);
 37. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);
 38. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z);
 39. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z);
 40. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z);
 41. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z);
 42. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
 43. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
 44. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
 45. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);
 46. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z);
 47. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);
 48. Działalność bibliotek (91.01.A);
 49. Działalność archiwów (91.01.B);
 50. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);
 51. Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z);
 52. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);
 53. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

Ponadto, zgodnie ze Statutem, Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą, zgodnie z PKD 2007:

 1. nauka języków obcych (85.59.A);
 2. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).

Działalność gospodarcza Fundacji, zgodnie z postanowieniami Statutu, może być prowadzona w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, a cały dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację przeznaczany jest na realizację jej celów statutowych.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że zakres (zgodnie z PKD 2007), w którym Fundacja będzie prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą, może ulec modyfikacjom.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w szczególności z:

 • darowizn, spadków, zapisów;
 • dofinansowań, subwencji i dotacji od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i depozytach terminowych i innych dochodów kapitałowych oraz z odsetek od udzielonych pożyczek;
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
 • dochodów ze zbiórek publicznych i niepublicznych.

Zgodnie z § 7 Statutu, Fundacja może prowadzić działalność o charakterze pożytku publicznego m.in. poprzez realizację następujących celów:

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących jako osób niepełnosprawnych szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących;
 • ochrony i promocji zdrowia osób niewidomych i słabowidzących;
 • szeroko rozumianej działalności wspierającej na rzecz osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie, w szczególności osób niewidomych i słabowidzących;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub będących w wieku emerytalnym;
 • szeroko rozumianej działalności wspierającej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy osób niepełnosprawnych, w tym rozwój przedsiębiorczości niewidomych i słabowidzących;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i marketingowych polepszających sytuację życiową i materialną osób niewidomych i słabowidzących;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania osób niewidomych i słabowidzących;
 • turystyki i krajoznawstwa osób niewidomych i słabowidzących;
 • ratownictwa oraz ochrony zdrowia i życia osób niewidomych i słabowidzących;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych, niezależnie od formy prawnej, prowadzących działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie edukacji oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Fundacja może realizować swoje cele w następujący sposób, określony w § 8 Statutu:

 • przeciwdziałanie patologiom społecznym dotyczącym osób niewidomych i słabowidzących;
 • organizowanie i współfinansowanie akcji promujących rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niewidomych i słabowidzących;
 • organizowanie i współfinansowanie imprez okolicznościowych z okazji lokalnych i globalnych świąt osób niewidomych i słabowidzących;
 • organizowanie i współfinansowanie konferencji, warsztatów, wykładów, prelekcji, spotkań i dyskusji na temat możliwości, potrzeb i celów osób niewidomych i słabowidzących;
 • współpracę z instytucjami organizującymi życie naukowe, kulturalne i zawodowe osób niewidomych i słabowidzących;
 • wspieranie działań służących dialogowi i integracji różnych grup, środowisk i ludzi z osobami niewidomymi i słabowidzącymi;
 • współpracę z organami ustawodawczymi i wykonawczymi w zakresie ustaw i rozporządzeń dotyczących osób niewidomych i słabowidzących;
 • wspieranie korzystnych rozwiązań legislacyjnych dotyczących osób niewidomych i słabowidzących;
 • organizowanie wolontariatu na rzecz pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym;
 • organizowanie zbiórek publicznych i niepublicznych na rzecz pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym;
 • dofinansowywanie kosztów leczenia osób niewidomych i słabowidzących;
 • organizowanie zajęć artystyczno-ruchowych dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowo-doradczych polepszających sytuację życiową i materialną osób niewidomych i słabowidzących;
 • dofinansowywanie zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych oraz sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych osobom niewidomym i słabowidzącym;
 • organizowanie lokalnych i globalnych szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • organizowanie stacjonarnych i niestacjonarnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych, sportowych i rekreacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • wspieranie lokalnych i globalnych inicjatyw służących rozwojowi nauki, kultury i sztuki osób niewidomych i słabowidzących;
 • organizowanie różnych form wypoczynku dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • organizowanie wyjazdów turystycznych i krajoznawczych dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • dofinansowywanie działalności podmiotów publicznych i niepublicznych, niezależnie od formy prawnej, prowadzących działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • wspieranie merytoryczne i finansowe organizacji pozarządowych, niezależnie od formy prawnej oraz powiązań kapitałowych i osobowych z Fundacją, prowadzących działalność służącą realizacji celów Fundacji;
 • gromadzenie środków finansowych oraz innych zasobów materialnych i niematerialnych służących realizacji celów Fundacji;
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie akcji społecznych służących realizacji celów Fundacji;
 • organizowanie i prowadzenie biur służących realizacji celów Fundacji;
 • organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, instruktorów i pracowników Fundacji;
 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań fund-raising służących realizacji celów Fundacji.

W ramach prowadzonej działalności Fundacja ma zamiar nawiązać współpracę z podmiotami, których profil działalności pokrywa się z celami statutowymi Fundacji. Tego rodzaju współpraca jest uzasadniona, ponieważ inne podmioty mogą dysponować większym doświadczeniem lub większymi możliwościami w prowadzeniu niektórych działań pokrywających się z celami statutowymi Fundacji.

Wnioskodawca przewiduje, że podmiotami, z którymi nawiąże współpracę, mogą być zarówno inne fundacje oraz stowarzyszenia, jak i inne osoby prawne, w tym spółki handlowe nieprowadzące działalności gospodarczej. Mogą to być zarówno podmioty niepowiązane, jak i podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Fundacją. Współpraca Fundacji z innymi podmiotami może mieć różne formy.

Jednym z celów Fundacji jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie edukacji oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wnioskodawca przewiduje realizowanie celów Fundacji, w tym powyższego, m.in. poprzez dofinansowywanie działalności innych podmiotów oraz ich wsparcie finansowe, zgodnie z wymienionymi w pkt 21 i 22 sposobami realizacji celów Fundacji. Tym samym, realizacja celów statutowych Fundacji może następować w sposób „pośredni”, poprzez wsparcie działalności innych podmiotów.

Wnioskodawca planuje, że współpraca z innymi podmiotami, których działalność może dofinansowywać będzie przebiegać wedle następujących kryteriów:

 • Wnioskodawca będzie dofinansowywał działalność podmiotów, których profil działalności pokrywa się z celami statutowymi Fundacji. W szczególności, Wnioskodawca przewiduje dofinansowywanie działalności podmiotów prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Przekazywane na rzecz podmiotów współpracujących dofinansowania będą miały charakter celowy, tj. będą wydatkowane przez podmioty otrzymujące dofinansowania bezpośrednio na działania pokrywające się z działaniami realizującymi cele statutowe Fundacji, np. rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych poprzez wspieranie kontaktów z osobami pełnosprawnymi, wspieranie miejsc pracy osób niepełnosprawnych itp.
 • Warunki współpracy z innymi podmiotami będą szczegółowo określone. Wnioskodawca zakłada, że w miarę możliwości będzie podpisywał pisemne porozumienia o współpracy z podmiotami współpracującymi, określające m.in. charakter współpracy, cele realizowane w ramach porozumień, przeznaczenie otrzymanego dofinansowania.
 • Podmioty otrzymujące środki przekazane przez Fundację na realizację celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji będą zobowiązane do rozliczenia ich wykorzystania w sposób potwierdzający ich wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie będzie następować w sposób uzgodniony przez Fundację oraz podmioty współpracujące.

W związku z powyższym Wnioskodawca oczekuje potwierdzenia co do możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP w przypadku przeznaczenia i wydatkowania dochodu na realizację celów statutowych zbieżnych z określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP w formie dofinansowania działalności innych podmiotów prowadzących działalność w tym samym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku realizacji celów statutowych Fundacji zawierających się w katalogu określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP poprzez dofinansowanie działalności innych podmiotów zbieżnej z celami Fundacji, dochód Fundacji w tej części korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy, w przypadku realizacji celów statutowych Fundacji zawierających się w katalogu określonym w art . 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: ustawa o PDOP) poprzez dofinansowanie działalności innych podmiotów zbieżnej z celami Fundacji, dochód Fundacji w tej części korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych określonego w art . 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o PDOP, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o PDOP, tj.:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze;
 3. zakłady budżetowe i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z powyższego wynika, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP jest zwolnieniem warunkowym i zależy od spełnienia następujących przesłanek:

 • podatnik nie jest podmiotem wymienionym w art. 17 ust. 1c ustawy o PDOP;
 • celem podatnika musi być działalność statutowa wskazana w ww. przepisie PDOP (przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności);
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone na cele wskazanej w ustawie o PDOP działalności statutowej, a następnie, bez względu na termin, wydatkowane na te cele.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP nie uzależnia przy tym możliwości stosowania rozpatrywanego zwolnienia od realizacji celów statutowych określonych w tym przepisie w sposób bezpośredni lub pośredni. Oznacza to, że z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych istotne jest, aby dochód był przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe, natomiast sposób ich realizacji (bezpośredni lub pośredni) jest kwestią wyboru podatników.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Fundacja ma zamiar realizować cele, które pokrywają się z zakresem poszczególnych celów statutowych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Ze względu na korzyści wynikające ze współpracy z innymi podmiotami (większe doświadczenie lub możliwości organizacyjne tych podmiotów), Fundacja rozważa dofinansowanie działalności innych podmiotów. Dofinansowania będą przeznaczane i wydatkowane przez podmioty otrzymujące na realizację celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji zawierającymi się w katalogu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Przeznaczenie i wydatkowanie kwot dofinansowania przez podmioty otrzymujące w sposób zgodny z celami statutowymi Fundacji będą zapewniały przyjęte procedury wewnętrzne (zawieranie porozumień, określenie sposobu rozliczenia środków itp.).

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP mogą być realizowane zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni. Zatem gdy cele statutowe Fundacji będą się zawierały w katalogu określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, natomiast realizacja tych celów statutowych będzie następowała m.in. poprzez dofinansowanie działalności innych podmiotów zbieżnej z celami Fundacji, dochód Fundacji w tej części będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP.

Wnioskodawca zauważa, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów w zbliżonych stanach faktycznych.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 czerwca 2013 r. (nr ILPB3/423-122/13-4/KS), która dotyczyła możliwości pośredniego wydatkowania dochodu na podstawie innego niż rozpatrywane zwolnienia, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o PDOP, Minister Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym „dochód Fundacji przekazany na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmów, na realizację celu określonego w statucie Fundacji jakim jest m.in. kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i tradycji, z przeznaczeniem na produkcję filmów, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. l pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Analogiczne stanowisko zajął w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2013 r. (nr IPPB5/423-31/13-2/KS) Minister Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdzając, że „pod pojęciem „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w odniesieniu do tych jednostek organizacyjnych, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bądź też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia przez powołane do tego celu wyspecjalizowane placówki, tj. wspierają tę działalność. Oznacza to, że przez pojęcie: „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez daną jednostkę organizacyjną np. prowadzenie dobroczynności, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, lecz także wspieranie takiej działalności, o ile wynika to wprost z zatwierdzonego statutu”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie uznaje się za prawidłowe prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.