IPPB4/4511-496/15-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowania świadczeń udzielanych przez Fundację i obowiązku wystawienia informacji PIT- 8C,

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń udzielanych przez Fundację i obowiązku wystawienia informacji PIT- 8C– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń udzielanych przez Fundację i obowiązku wystawienia informacji PIT- 8C.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja (dalej jako: „Fundacja”) powołana została Uchwałą z dnia 27 września 2008 r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Zgodnie z § 8 Statutu Fundacji, środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;
 2. dotacji lub subwencji;
 3. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

Stosownie do § 6 ust. 1 Statutu Fundacji, celami Fundacji są:

 1. wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym, powszechny dostęp do pomocy prawnej i ochrony praw i wolności obywatelskich;
 2. działalność w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej w celu poprawy warunków życia radców prawnych żyjących w niedostatku, a także ich owdowiałym małżonkom;
 3. działalność w zakresie pomocy społecznej sierotom - dzieciom zmarłych radców prawnych, szczególnie w zakresie materialnym, edukacyjnym, a także ich startu zawodowego;
 4. niesienie pomocy materialnej oraz wspieranie różnorodnych form opieki społecznej dla radców prawnych - seniorów (emerytów, rencistów nie wykonujących zawodu) znajdujących się w niedostatku lub trudnej sytuacji życiowej.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Fundacji, cele Fundacji realizowane są poprzez:

 1. udzielanie osobom (radcom prawnym żyjącym w niedostatku, a także ich owdowiałym małżonkom oraz sierotom - dzieciom zmarłych radców prawnych) wsparcia finansowego w formie m. in.: zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych, dopłat do kosztów leczenia, pobytu w sanatorium lub w domach stałej opieki;
 2. organizowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć edukacyjnych dla sierot po zmarłych radcach prawnych;
 3. udzielanie wsparcia finansowego dla rozwoju społecznie akceptowanych inicjatyw samorządu zawodowego radców prawnych w zakresie doradztwa prawnego dla obywateli, w szczególności najuboższych;
 4. udzielanie wsparcia finansowego dla wszelkich innych inicjatyw służących rozwojowi opieki społecznej dla radców prawnych i ich rodzin, w tym dofinansowywanie kosztów materialnej egzystencji.

Określona powyżej działalność Fundacji z zakresu pomocy społecznej dotyczy odpowiednio aplikantów radcowskich. Regulamin przyznawania pomocy materialnej uchwalony przez Zarząd Fundacji dnia 16 kwietnia 2015 r. („Regulamin”) przewiduje, że pomoc materialna może zostać przyznana osobom wskazanym w Statucie znajdującym się w niedostatku zwłaszcza wskutek zdarzeń nadzwyczajnych takich w szczególności, ciężka choroba, śmierci osoby najbliższej, istotne pomniejszenie majątku wskutek klęski żywiołowej, pożaru lub powodzi. Wnioskodawca zobowiązany jest rzetelnie umotywować wniosek o przyznanie pomocy oraz uzyskać dla swojego wniosku poparcie właściwego dziekana rady okręgowej izby radców prawnych. Decyzję o przyznaniu pomocy materialnej podejmuje Zarząd Fundacji po zapoznaniu się z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej i opinią właściwego dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Na podstawie Statutu oraz Regulaminu, w ramach pomocy społecznej organizowanej przez Fundację, Fundacja świadczy finansową i rzeczową pomocy, która przyznawana jest osobom fizycznym (beneficjentom).

Fundacja nie zawiera z beneficjentami umów darowizny, o których mowa w art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczenia finansowej i rzeczowej pomocy przyznawane osobom fizycznym (beneficjentom) w ramach pomocy społecznej organizowanej przez Fundację na podstawie Statutu oraz Regulaminu podlegają opodatkowaniu według zasad określonych regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, w związku z ich wypłatą, na Fundacji nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania beneficjentom oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania beneficjenta, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Fundacji, świadczenia finansowej i rzeczowej pomocy przyznawane osobom fizycznym (beneficjentom) w ramach pomocy społecznej organizowanej przez Fundację na podstawie Statutu oraz Regulaminu podlegają opodatkowaniu według zasad określonych regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże ze względu na fakt, że korzystają one jednocześnie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z ich wypłatą, na Fundacji nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania beneficjentom oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania beneficjenta, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Tym samym na wstępie należy rozstrzygnąć czy nieodpłatne świadczenia przekazywane przez Fundację w ramach działalności statutowej (w tym pomocy społecznej) mieszczą się w zakresie przychodów objętych ustawą o podatku od spadków i darowizn. Pozytywna odpowiedź na to pytanie determinowałaby brak możliwości zastosowania do nich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Fundacji, świadczenia przyznawane przez Fundację, mimo ich nieodpłatnego charakteru, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, gdyż temu podatkowi podlegają jedynie te nieodpłatne przysporzenia na rzecz osób fizycznych, które wymienione są w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie do treści tego przepisu, podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie definiują pojęcia „darowizna”, a zatem w przypadku nabycia tytułem darowizny należy mieć na względzie przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę darowizny. Podatkiem od spadków i darowizn objęte są umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotną cechą darowizny jest zatem nieodpłatny charakter świadczeń oraz nieekwiwalentność nabycia. Darowizna jest świadczeniem na rzecz obdarowanego pod tytułem darmym i dobrowolnym, przy czym nie wynika ani z żadnego stosunku zobowiązaniowego, ani też z ustawy. Kwalifikowanie jednak każdego nieodpłatnego przysporzenia jako darowizny jest nieuzasadnione. Nie każde bowiem bezpłatne przysporzenie, w tym pomoc świadczona przez organizacje charytatywne na rzecz osoby fizycznej, może być traktowane jako darowizna, bowiem może ono wynikać z innego tytułu prawnego (art. 889 Kodeksu cywilnego).

Ostatecznie o charakterze prawnym dokonywanych świadczeń winien przesądzać podmiot przekazujący świadczenie, który podejmuje decyzję o formie świadczonej pomocy. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn wystąpi w przypadku, jeżeli spełnione będą łącznie warunki:

  i) pomoc będzie świadczona na podstawie umowy darowizny, w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego i będzie miała: postać rzeczy (w tym pieniędzy) lub prawa majątkowego, oraz
  ii) wartość darowizny przekroczy w okresie 5 lat kwotę wolną od podatku (dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej - kwotę 4902 złotych).

Tym samym, w ocenie Fundacji, nie powinno ulegać wątpliwości, że czynności, w ramach których Fundacja dokonuje świadczeń pieniężnych (rzeczowych) na rzecz osób fizycznych (beneficjentów) nie mają charakteru prawnego darowizny.

Powyższe stanowisko prezentowane jest przez organy podatkowe, np. w:

  i) interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej (dalej jako: „DIS”) w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2011 r., sygn. ITPB2/415-951/10/ ENB, oraz
  ii) interpretacji DIS w Warszawie z dnia 1 czerwca 2010 r., sygn. IPPB2/415-171/10-4/MK).

W szczególności, jak zostało wskazane w interpretacji DIS w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2011 r., sygn. ITPB2/415-951/10/ENB: „Należy bowiem zauważyć, że strony mogą dokonać wyboru rodzaju czynności prowadzącej do udzielenia pomocy, przy wykorzystaniu nie tylko ogólnej zasady swobody zawierania umów, postanowień statutu tych organizacji, ale także z uwzględnieniem skutków podatkowych tych czynności, wybierając najkorzystniejsze w tym zakresie rozwiązanie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 UPDOF, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów, z których pochodzą dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zawiera art. 10 ust 1 UPDOF, gdzie m.in. w pkt 9 wymienia się inne źródła.

Przepis art. 20 ust. 1 UPDOF stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użycie w tym przepisie słowa „w szczególności” oznacza, że jest to wyliczenie przykładowe.

W myśl art. 42a UPDOF, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których , mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W ocenie Fundacji, należałoby uznać, że przekazane beneficjentowi przez Fundację świadczenia (pieniężne oraz rzeczowe) kwalifikowane będą dla beneficjenta jako przychód „z innych źródeł”.

Jednakże przepisy UPDOF wprowadzają również szereg zwolnień od podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „pomocy społecznej” należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm., dalej jako: „Ustawa o pomocy społecznej”).

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 tej ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Stosownie do art. 2 ust 2 ww. Ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna jest udzielana - zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej - w szczególności osobom i rodzinom z powodu: ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby. Aczkolwiek pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, to z powołanych wyżej norm wynika, że również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej.

Jak podkreśla się w interpretacjach organów podatkowych (np.: interpretacja DIS w Bydgoszczy z 21 grudnia 2012 r., sygn. IBPBII/1/415-817/12/BJ oraz interpretacja DIS w Warszawie z 19 marca 2012 r. (sygn. IPPB2/415-993/11-4/MK) wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile statut organizacji społecznej (pozarządowej) przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje.

Tytułem przykładu, jak zostało podniesione w interpretacji indywidualnej DIS w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2014 r., sygn. ITPB2/415-315/14/IB: „Wobec tego wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe może korzystać z ww. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych o ile statut organizacji społecznej (pozarządowej) przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje i pomoc ta realizowana jest w ramach zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Jak Fundacja wskazała w stanie faktycznym, działając zgodnie ze Statutem Fundacji, Fundacja udziela swoim podopiecznym pomocy społecznej.

Ponadto, Regulamin określa jakiego rodzaju pomoc może być podopiecznym przyznana, kto może się o taką pomoc ubiegać, jakie dokumenty należy przedstawić zarządowi Fundacji, który podejmuje indywidualną decyzję odnośnie przyznania (lub też nie) pomocy społecznej danemu podopiecznemu.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, zdaniem Fundacji, świadczenia finansowej i rzeczowej pomocy przyznawane osobom fizycznym (beneficjentom) w ramach pomocy społecznej organizowanej przez Fundację na podstawie Statutu oraz Regulaminu podlegają opodatkowaniu według zasad określonych regulacjami UPDOF, jednakże ze względu na fakt, że korzystają one jednocześnie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z ich wypłatą, na Fundacji nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania beneficjentom oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania beneficjenta, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a UPDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że interpretacje te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.