IPPB4/4511-1318/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczać w całości od dochodu (w tym wstecz – w drodze korekty PIT za lata 2012 – 2014), przekazanie darowizny na rzecz Fundacji związane z edukacją córki (z ustawowym ograniczeniem do 6% kwoty dochodu)?
IPPB4/4511-1318/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. edukacja
 3. fundacje
 4. odliczenie od dochodu
 5. organizacje
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Ustalenie podstawy opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 615, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na rzecz Fundacji Edukacyjnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na rzecz Fundacji Edukacyjnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Córka Wnioskodawcy uczęszcza od początku edukacji (2012 r.) do chwili obecnej (klasa czwarta) do szkoły V. w W.. Szkoła ta jest prowadzona jako część działalności statutowej Fundacji pod nazwą Fundacja „V.”. W dokumencie KRS jako cel działania fundacji napisano: „Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz pomocy finansowej i rzeczowej dla podejmowania działalności edukacyjnej, wszelkich form wychowania dzieci i młodzieży w tym w szczególności na organizację, utrzymanie i prowadzenie szkół niepublicznych. Na stronie Fundacji jest napisane: „Głównym zadaniem Fundacji jest działalność oświatowa. Jest ona organizacją non – profit co oznacza, że jej środki są przeznaczone na finansowanie prowadzonych przez nią szkół”. Opłaty za naukę dziecka Wnioskodawca wnosi od początku wyłącznie przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji V.. W umowie Wnioskodawcy z Fundacją z dnia 15 marca 2012 r. w § 3 jest napisane jednoznacznie, że wpłaty te stanowią darowiznę na rzecz statutowej działalności Fundacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczać w całości od dochodu (w tym wstecz – w drodze korekty PIT za lata 2012 – 2014), przekazanie darowizny na rzecz Fundacji związane z edukacją córki (z ustawowym ograniczeniem do 6% kwoty dochodu)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Fundacja V. gromadzi środki w formie darowizn i przeznacza je w całości (jest non – profit) na podejmowanie działalności edukacyjnej, a w szczególności na organizację, utrzymanie i prowadzenie szkół niepublicznych. Tym samym, Fundacja wypełnia przesłankę sformułowaną w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarciacie i jej działalność w całości należy zaliczyć do sfery zadań publicznych. Wpłaty za edukację córki dokonywanie są zgodnie z umową z dnia 15 marca 2012 r. i zgodnie z § 3 tej umowy traktowane są jako darowizna na rzecz Fundacji na jej działalność statutową. Realizacja wszystkich wpłat odbywała się i odbywa wyłącznie przelewem bankowym na wskazane przez Fundację konto, którego właścicielem jest „Fundacja V.”. Reasumując, Wnioskodawca uważa, że wobec opisanego wyżej stanu faktycznego, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.) Wnioskodawca jest uprawniony do odliczania od dochodu w rocznym zeznaniu PIT, pełnej kwoty darowizny na rzecz Fundacji (z zastrzeżeniem, że nie może to być więcej niż 6% dochodu), a także do dokonania odpowiedniej korekty zeznań podatkowych PIT za lata 2012 – 2014.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29–30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a–4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele:

 1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizujących te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e
 2. kultu religijnego,
 3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Z powyższego przepisu wynika, że podstawowym warunkiem odliczenia od dochodu jest dokonanie darowizny oraz przeznaczenie darowizny na cel enumeratywnie wymieniony w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto, z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki:

 • musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że córka Wnioskodawcy uczęszcza od początku edukacji (2012 r.) do chwili obecnej (klasa czwarta) do szkoły V. w W.. Szkoła ta jest prowadzona jako część działalności statutowej Fundacji pod nazwą Fundacja „V.”. Głównym zadaniem Fundacji jest działalność oświatowa. Jest ona organizacją non – profit co oznacza, że jej środki są przeznaczone na finansowanie prowadzonych przez nią szkół. W dokumencie KRS jako cel działania Fundacji napisano: „Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz pomocy finansowej i rzeczowej dla podejmowania działalności edukacyjnej, wszelkich form wychowania dzieci i młodzieży w tym w szczególności na organizację, utrzymanie i prowadzenie szkół niepublicznych. Opłaty za naukę dziecka Wnioskodawca wnosi od początku wyłącznie przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji V.. W umowie Wnioskodawcy z Fundacją z dnia 15 marca 2012 r. w § 3 jest napisane jednoznacznie, że wpłaty te stanowią darowiznę na rzecz statutowej działalności Fundacji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji darowizny, wobec czego należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego. W myśl art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna polega zatem na bezpłatnym, nie ekwiwalentnym świadczeniu darczyńcy kosztem jego majątku i nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek dobra albo innego świadczenia w związku z przekazaną kwotą pieniędzy.

Bezpłatność świadczenia oznacza, że nie może ono mieć odpowiednika w świadczeniu drugiej strony umowy, albowiem umowa darowizny jest umową jednostronnie zobowiązującą, a podstawę świadczenia stanowi causa donandi, czyli chęć dokonania przysporzenia majątkowego. Nie ma znaczenia dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny konkretny, zindywidualizowany motyw dokonanego nieodpłatnie przysporzenia. Przyczyna prawna jest bowiem stypizowana i identyczna dla wszystkich wchodzących w grę przypadków. Motywy indywidualne dokonywanego przysporzenia bywają natomiast mocno zróżnicowane: czysto altruistyczne, wynikające z powinności natury moralnej, czy wreszcie uzasadnione określonymi racjami gospodarczymi. Tak więc świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Nieodpłatność ta oznacza, że darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu w zamian za dokonaną darowiznę ani w chwili jej dokonywania ani też w przyszłości.

W związku z powyższym, należy wskazać, że opłaty dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Fundacji nie mogą być traktowane jako darowizny ze względu na niespełnioną przesłankę nieekwiwalentności, bowiem przedmiotowe opłaty stanowiły w istocie zapłatę za nauczanie dziecka.

Tym samym, w przedmiotowej sprawie nie mogą mieć zastosowania przepisy art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, co oznacza, że niemożliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwot poniesionych nakładów na dokonanie darowizny na rzecz Fundacji w postaci opłat za naukę dziecka zawierające darowiznę. Zatem nie ma podstaw, aby Wnioskodawca dokonywał korekty zeznań podatkowych za lata 2012 – 2014 w zakresie odliczenia kwot przekazanych na rzecz Fundacji jako opłaty za naukę dziecka.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.