IPPB4/4511-1064/15-7/MS1 | Interpretacja indywidualna

1. Czy sfinansowanie świadczeń zdrowotnych (operacje, konsultacje rehabilitacyjne, leczenie szpitalne, turnusy rehabilitacyjne i inne służące poprawie zdrowia) chorym dzieciom to nieodpłatne świadczenie, a tym samym przychód z innych źródeł na podstawie art. 10 ust. l pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.)?2. Jaki obowiązek podatkowy w związku ze sfinansowaniem świadczeń zdrowotnych obowiązuje Fundację oprócz wystawienia informacji PIT-8C?
IPPB4/4511-1064/15-7/MS1interpretacja indywidualna
 1. cel
 2. fundacje
 3. pomoc społeczna
 4. statut
 5. zwolnienia przedmiotowe
 6. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2015 r. (data nadania 12 października 2015 r., data wpływu 13 października 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-1064/15-2/MS1 z dnia 1 października 2015 r. data nadania 1 października 2015 r., data doręczenia 5 października 2015 r.) oraz pismem z dnia 16 października 2015 r. (data nadania 19 października 2015 r., data wpływu 22 października 2015 r.) na wezwanie telefoniczne z dnia 16 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udzielania świadczeń przez Fundację – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udzielania świadczeń przez Fundację.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-1064/15-2/MS1 z dnia 1 października 2015 r. (data nadania 1 października 2015 r., data doręczenia 5 października 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, przeformułowanie pytań oraz przedstawienie własnego stanowiska w odniesieniu do przeformułowanych pytań.

Pismem z dnia 9 października 2015 r. (data nadania 12 października 2015 r., data wpływu 13 października 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z dalszymi wątpliwościami w dniu 16 października 2015 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni poprzez uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego o informację, czy Fundacja cele społeczne będzie realizowała w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz poprzez doprecyzowanie stanowiska do przeformułowanego pytania Nr 2.

Pismem z dnia 16 października 2015 r. (data nadania 19 października 2015 r., data wpływu 22 października 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku oraz uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest Fundacją działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz w oparciu o jej statut. Zgodnie z § 6 statutu celem Fundacji jest:

 1. Gromadzenie środków rzeczowych i finansowych dla optymalizacji funkcjonowania i rozwoju Szpitala, nazywanego dalej „szpitalem”.
 2. Upowszechnienie wiedzy medycznej z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii oraz nowoczesnych metod profilaktyki i leczenia.
 3. Podnoszenie kwalifikacji medycznej pracowników szpitala poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń, sympozjów i stypendiów.
 4. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, środowiskami i szkołami medycznymi.
 5. skupianie wokół idei fundacji naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych w kraju i za granicą.
 6. Pomoc dzieciom chorym, niepełnosprawnym lub potrzebującym pomocy, które urodziły się w Szpitalu lub w innych ośrodkach.( PKD 8899Z)
 7. Prowadzenie i promowanie działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

FUNDACJA realizuje swoje cele określone w § 6 poprzez:

 1. Finansowanie pracownikom SZPITALA pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
 2. Pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
 3. Działalność mającą na celu poprawę sytuacji Szpitala.
 4. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz dzieci chorych, niepełnosprawnych, urodzonych w Szpitalu lub w innych ośrodkach.(PKD 8899Z)
 5. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, z przeznaczeniem na Pomoc dzieciom chorym, niepełnosprawnym.
 6. Wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

Fundacja w ramach pomocy społecznej zamierza udzielać chorym i niepełnosprawnym dzieciom wsparcia finansowego:

 1. w formie sfinansowania świadczeń zdrowotnych (operacji, konsultacji rehabilitacyjnych, leczenia szpitalnego, pobytu na turnusach rehabilitacyjnych oraz innych).

Fundacja zawrze z podopiecznym „Porozumienie o udzieleniu pomocy” na zasadach określonych w regulaminie. Decyzje o przyznaniu pomocy podejmie powołana komisja, a zatwierdzi Zarząd Fundacji. Przyznana pomoc uzależniona będzie od dostępnych środków Fundacji oraz indywidualnej sytuacji materialnej podopiecznego. Przyznana pomoc może być wykorzystana na leczenie, rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, indywidualne turnusy rehabilitacyjne i inne, służące poprawie zdrowia chorego dziecka. Zdaniem Fundacji wsparcie podopiecznych w formie sfinansowania świadczenia zdrowotnego (operacji, konsultacji rehabilitacyjnej, leczenia szpitalnego, turnusy rehabilitacyjne i inne służące poprawie zdrowia) na podstawie faktury wystawionej na Fundację i zapłaconej bezpośrednio na konto wystawcy faktury nie jest darowizną w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. darowizny. Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji określających poszczególne formy nabycia majątku, które podlegają podatkowi od spadków i darowizn, w szczególności darowizny. Dlatego też, w celu ustalenia znaczenia określenia darowizny konieczne jest odwołanie się do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Świadczenie na rzecz obdarowanego może w szczególności polegać na przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego (np. prawa własności, użytkowania wieczystego, wierzytelności), zapłacie sumy pieniężnej, ustanowieniu praw majątkowych (np. służebności osobistej), zwolnieniu obdarowanego z długu, zniesieniu prawa obciążającego rzecz należącą do obdarowanego (np. hipoteki, zastawu). Darowizna prowadzi z jednej strony do zmniejszenia majątku darczyńcy, a z drugiej strony do powiększenia majątku obdarowanego - powiększenia aktywów obdarowanego lub zmniejszenia jego pasywów. Jej istotą jest nieodpłatność tzn. brak odpłatności za nabycie majątku przez obdarowanego. Przy czym brak odpłatności oznacza, iż obdarowany nie jest zobligowany do wykonania świadczenia wzajemnego, które stanowiłoby ekwiwalent z majątku. Zgodnie z art. 889 Kodeksu cywilnego nie stanowią darowizny bezpłatne przysporzenia m.in. gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu.

Pozycja 6 celów statutowych o treści ”Pomoc dzieciom chorym, niepełnosprawnym lub potrzebującym pomocy, które urodziły się w Szpitalu w innych ośrodkach” ma przypisany kod PKD 88.99Z. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007 przypisany kod 88.99Z oznacza „pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną. W części opisu wskazano pomoc społeczną zgodnie z kodem PKD 2007.

Udzielając pomocy chorym dzieciom Fundacja będzie działała w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sfinansowanie świadczeń zdrowotnych (operacje, konsultacje rehabilitacyjne, leczenie szpitalne, turnusy rehabilitacyjne i inne służące poprawie zdrowia) chorym dzieciom to nieodpłatne świadczenie, a tym samym przychód z innych źródeł na podstawie art. 10 ust. l pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.)...
 2. Jaki obowiązek podatkowy w związku ze sfinansowaniem świadczeń zdrowotnych obowiązuje Fundację oprócz wystawienia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. wskazał źródła przychodów, określanego jako „przychód z innych źródeł”, które swym zakresem obejmować będzie te wszystkie przysporzenia, które nie zostały objęte w indywidualnie wskazanych i nazwanych źródłach przychodów. Przykładem mogą być wszelkiego rodzaju odsetki karne, odsetki od kaucji zabezpieczających czy też umorzone odsetki. Przepis art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z doktryną (przykładowo A. Bartosiewicz, komentarz do art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Lex el.) „za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które nie mają charakteru zwrotnego.” Jest on bowiem przyrostem majątkowym. Pomoc Fundacji skierowana jest do wszystkich dzieci, które mogą być jej adresatami ze względu na swoją sytuacje zdrowotną i spełniających wymagania formalne. Oznacza to, że wszystkie dzieci, których krąg zasadniczo nie jest znany, a po spełnieniu warunków pomocy mogą z niej skorzystać. W konsekwencji należy przyjąć, że chore dzieci, które skorzystają z udzielonego świadczenia nie uzyskają z tego tytułu przysporzenia majątkowego, które spowoduje powstanie u nich przychodu do opodatkowania.

Ad. 2

Tym samym Fundacja nie będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C oraz na Fundacji nie ciąży żaden inny obowiązek podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, iż przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W rozumieniu powyższych przepisów, przekazanie beneficjentowi przez Fundację świadczącą pomoc środków pieniężnych, udostępnienie nieodpłatnych zajęć rehabilitacyjnych,czy finansowanie usług medycznych, środków leczniczych będzie stanowiło dla beneficjenta przychód „z innych źródeł”.

Jednakże należy mieć na uwadze, że organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „pomocy społecznej” należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 tej ustawy, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi” (art. 25 ust. 1 ww. ustawy).

Z powołanych wyżej norm wynika, że również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej.

Wobec tego pomoc finansowa oraz wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe, których statuty przewidują tego rodzaju działalność, może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile statut organizacji pozarządowej przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje.

Tym samym, zwolnienie wynikające z powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zastosowanie do otrzymanych świadczeń wypłaconych przez Fundację w związku z realizacją przez nią celu statutowego, jakim jest pomoc społeczna.

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest Fundacją działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz w oparciu o jej statut. Fundacja w ramach pomocy społecznej zamierza udzielać chorym i niepełnosprawnym dzieciom wsparcia finansowego w formie sfinansowania świadczeń zdrowotnych. Fundacja zawrze z podopiecznym „Porozumienie o udzieleniu pomocy” na zasadach określonych w regulaminie. Wsparcie podopiecznych w formie sfinansowania świadczenia zdrowotnego na podstawie faktury wystawionej na Fundację i zapłaconej bezpośrednio na konto wystawcy faktury nie jest darowizną w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Pozycja 6 celów statutowych o treści ”Pomoc dzieciom chorym, niepełnosprawnym lub potrzebującym pomocy, które urodziły się w Szpitalu lub w innych ośrodkach” ma przypisany kod PKD 88.99Z. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007 przypisany kod 88.99Z oznacza „pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Udzielając pomocy chorym dzieciom Fundacja będzie działała w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe, a także powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wartość świadczeń sfinansowanych przez Fundację stanowi stanowi źródło stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak z uwagi na fakt, że Fundacja – jak stwierdzono we wniosku – będzie udzielać wsparcia finansowego chorym w ramach wykonywania statutowych celów statutowych w ramach ustawy o pomocy społecznej, przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samy na Wnioskodawcy - jako płatniku - nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji PIT-8C ani żaden inny obowiązek podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.