IPPB2/4511-310/16-3/MK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skutki podatkowe udzielania świadczeń przez Fundację

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 5 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udzielania świadczeń przez Fundację – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udzielania świadczeń przez Fundację.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny / zdarzenie przyszłe.

Fundacja (dalej: "Fundacja") działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) ("ustawa o działalności pożytku publicznego") oraz statutu Fundacji ("Statut").

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

W ramach prowadzonej działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych Fundacja udziela pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) ("ustawa o pomocy społecznej").

Podopieczni Fundacji korzystają z pomocy udzielanej im przez Fundację ze środków zgromadzonych przez Fundację.

Zgodnie z treścią Statutu (par. 9) celami Fundacji są:

 1. niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno-uleczalnymi schorzeniami,
 2. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
 3. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 4. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
 5. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
 6. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
 8. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
 9. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Zgodnie z par. 10 Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w par. 9 Statutu:

 1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
 2. wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
 3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
 4. zakup leków i środków medycznych,
 5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 6. pomoc finansową i rzeczową,
 7. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
 8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 10. fundowanie stypendiów,
 11. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
 12. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej.

Fundacja dla potrzeb pomocy społecznej świadczonej w ramach jej działalności statutowej ustanowiła Regulamin udzielania pomocy społecznej Fundacji ("Regulamin pomocy społecznej"). Regulamin pomocy społecznej jest odrębnym regulaminem w stosunku do regulaminu ogólnego Fundacji - Zasady przyznawania pomocy Fundacji.

Regulamin pomocy społecznej określa w szczególności cele pomocy społecznej świadczonej przez Fundację, kryteria przyznawania pomocy społecznej, formy pomocy społecznej, procedurę postępowania w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej oraz wzory porozumień o udzieleniu pomocy społecznej.

Zgodnie z Regulaminem pomocy społecznej Fundacja udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu: umożliwienia przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości; zaspokojenia niezbędnych potrzeb i życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; wsparcia życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W szczególności Fundacja udziela pomocy społecznej z powodu:

 1. niepełnosprawności
 2. długotrwałej lub nieuleczalnej choroby
 3. ubóstwa
 4. bezrobocia
 5. zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej,
 6. sieroctwa
 7. przysposobienia dzieci chorych i/lub z orzeczoną niepełnosprawnością.

Dodatkowym warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o pomoc społeczną jest spełnienie kryterium dochodowego. Zgodnie z Regulaminem pomocy społecznej prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500 zł.

Zgodnie z Regulaminem pomocy społecznej Fundacja przyznaje pomoc społeczną wyłącznie w formie pieniężnej w następujących formach:

 1. opłacanie faktur i rachunków za usługi medyczne i rehabilitacyjne, operacje i zabiegi medyczne, badania lekarskie, konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Fundację.
 2. opłacanie faktur i rachunków za zakup, leków, materiałów medycznych, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na podstawie faktur i rachunków wystawionych na podopiecznego i przesłanych do Fundacji
 3. dofinansowania do zakupu żywności, środków sanitarno - higienicznych, odzieży, obuwia i innych podstawowych potrzeb, opłacenia rachunków za prąd, gaz, czynsz, wodę itp., przekazane bezpośrednio podopiecznemu.

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc społeczną zobowiązane są do złożenia formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić i podpisać. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć wymagane dokumenty i odesłać pod adres Fundacji. W Regulaminie pomocy społecznej jest wskazany katalog dokumentów wymaganych w celu ubiegania się o pomoc społeczną, obejmujący m. in. następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, koszty leczenia, konieczność rehabilitacji, usługi medycznej, badań lekarskich, terapii psychologicznych
 • kserokopie kart informacyjnych ze szpitali
 • kosztorys rehabilitacji, usługi medycznej, badań lekarskich, terapii psychologicznych lub dokument pro forma wystawiony na Fundację
 • oświadczenie apteki
 • faktura pro forma wystawiona na osobę ubiegającą się o dofinansowanie
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
 • dokumenty finansowe: zaświadczenie o zarobkach, pobieranej rencie, emeryturze, alimentach, decyzje o zasiłkach chorobowych i zasiłkach społecznych lub zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków, deklaracja PIT (tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
 • opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej (zwana inaczej kartą informacyjną)
 • formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez wszystkie osoby pełnoletnie, pozostające w gospodarstwie domowym.

Formularze zgłoszeniowe są udostępniane przez Fundację m.in. poprzez przesłanie takiego formularza zgłoszeniowego podopiecznemu w odpowiedzi na skierowany do Fundacji wniosek z prośbą o pomoc.

Decyzje w sprawach dotyczących udzielania pomocy społecznej podejmuje Prezes Zarządu Fundacji wspólnie z Członkiem Zarządu Fundacji lub dwóch Członków Zarządu Fundacji działających wspólnie.

Decyzje są podejmowane na podstawie przesłanych przez podopiecznego dokumentów, których wiarygodność jest sprawdzana przez pracowników działu dokumentacji i które po sprawdzeniu są opisywane w formie skróconej dla Zarządu Fundacji.

W przypadku, gdy kwota udzielanej pomocy społecznej przewyższa 30.000 zł. na osobę, decyzje podejmuje Prezes Zarządu Fundacji wspólnie z dwoma Członkami Zarządu Fundacji lub trzech Członków Zarządu Fundacji działających wspólnie.

W sprawach przekraczających zakres kompetencji opisany w Regulaminie pomocy społecznej, uchwały podejmuje Zarząd Fundacji na zasadach opisanych w Regulaminie Zarządu Fundacji.

Fundacja przyznając świadczenie społeczne nie zawiera z podopiecznym umowy darowizny, o której mowa w art. 888 Kodeksu Cywilnego.

Fundacja w przypadku przyznania pomocy społecznej zawiera z podopiecznym ("Beneficjentem") porozumienie określające wysokość pomocy społecznej oraz zasady jej realizacji. Fundacja przygotowała wzory porozumień o udzieleniu pomocy społecznej ("Porozumienie"). W zależności od formy świadczenia z Beneficjentami są zawierane odrębne Porozumienia. Są to Porozumienia odpowiednio dla: (i) świadczeń jednorazowych, (ii) świadczeń kwartalnych, (iii) usług medycznych (obejmujących usługi medyczne, operacje i zabiegi medyczne, badania lekarskie, konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne), (iv) pokrycia kosztów rehabilitacji, (v) zakupu sprzętu medycznego oraz (vi) zakupu leków, materiałów medycznych, artykułów higienicznych i innych w aptece.

Zgodnie z treścią Porozumień, Fundacja przyznaje pomoc finansową, na warunkach określonych Porozumieniem w określonej wysokości na konkretnie wskazany cel. Natomiast Beneficjent pomocy społecznej będący stroną umowy Porozumienia zobowiązuje się do wykorzystania świadczenia określonego w Porozumieniu, zgodnie ze złożonym wnioskiem (formularzem zgłoszeniowym wraz z wymaganymi dokumentami) oraz podjętą przez Zarząd Fundacji decyzją. W przypadku niewykorzystania otrzymanego świadczenia zgodnie z celem określonym w Porozumieniu, Fundacji przysługuje prawo żądania zwrotu przekazanych środków.

Zgodnie z treścią Porozumień, w zależności od rodzaju udzielonej pomocy społecznej, Fundacja przyznaną kwotę pieniężną przekaże bezpośrednio na rachunek bankowy Beneficjenta, bądź na rachunek bankowy odpowiednio placówki medycznej, apteki, ośrodka rehabilitacyjnego lub rehabilitanta lub sprzedawcy sprzętu medycznego na podstawie faktury wystawionej na rzecz Fundacji lub Beneficjenta przez powyżej wymienione podmioty.

Kwestie nieuregulowane w Regulaminie pomocy społecznej są określone w dokumencie - Zasady przyznawania pomocy Fundacji.

Fundacja nie świadczy pomocy społecznej we współpracy z organami administracji rządowej lub samorządowej, rozumianej jako realizacji zadań zleconych przez te organy.

Fundacja zastrzegła sobie prawo do odmówienia udzielenia pomocy społecznej, pomimo iż osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia wszelkie warunki przewidziane statutem i Regulaminem.

W przypadkach, w których pomoc społeczna nie będzie mogła być udzielona, Fundacja udziela pomocy podopiecznym poprzez zawarcie umowy darowizny.

Fundacja planuje dokonać doprecyzowania treści Statutu poprzez wprowadzenie dodatkowego postanowienia, zgodnie z którym Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz, 182, ze zm.). Możliwość udzielania pomocy społecznej w ramach prowadzonej działalności społecznie użytecznej wynika wprost z ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Udzielanie pomocy społecznej ma istotne znaczenie w działalności statutowej Fundacji. Dlatego Fundacja w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości oraz podkreślenia znaczenia pomocy społecznej w jej działalności statutowej planuje dodatkowo literalne wyartykułować w treści Statutu, że do zakresu jej działalności należy także udzielanie pomocy społecznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że realizowane przez Fundację na rzecz Beneficjenta świadczenie pomocy społecznej w oparciu o Statut (zarówno przed zmianą jak i po planowanej zmianie treści Statutu) oraz Regulamin pomocy społecznej, korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, a co za tym idzie na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania Beneficjentowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Beneficjenta, informacji o wysokości przychodów P1T-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, aby świadczenie pomocy społecznej na rzecz Beneficjenta korzystało ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania Beneficjentowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Beneficjenta, informacji o wysokości przychodów P1T-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT, Fundacja nie jest zobowiązana świadczyć pomoc społeczną we współpracy z organami administracji rządowej lub samorządowej, rozumianej jako realizacja zleconych przez te organy zadań, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 r. Nr 64 poz. 593)...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad.1. W opinii Wnioskodawcy, realizowane przez Fundację na rzecz Beneficjenta świadczenie pomocy społecznej w oparciu o Statut (zarówno przed zmianą jak i po planowanej zmianie treści Statutu) oraz Regulamin pomocy społecznej, korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, a co za tym idzie na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania Beneficjentowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Beneficjenta, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT.

Ad. 2. W opinii Wnioskodawcy, aby świadczenie pomocy społecznej na rzecz Beneficjenta korzystało ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania Beneficjentowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Beneficjenta, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT, Fundacja nie jest zobowiązana świadczyć pomoc społeczną we współpracy z organami administracji rządowej lub samorządowej, rozumianej jako realizacja zleconych przez te organy zadań, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r. Nr 64 poz. 593).

 1. Uzasadnienie

2.1. Uzasadnienie Pytania 1

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 361) (dalej: ustawa o PIT), — opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Art. 10 ustawy o PIT określa źródła przychodów, z których dochód (przychód) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy czym punkt 9 wskazanego przepisu wymienia przychody z innych źródeł. Ze względu na zapis art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy, określone w ww. przepisie źródła przychodów stanowią katalog otwarty.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT- za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w tym przepisie słowa „w szczególności” oznacza, że jest to wyliczenie przykładowe, a katalog tych przychodów nie ma charakteru zamkniętego i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W rozumieniu powyższych przepisów, przekazanie przez Fundację środków finansowych lub innych świadczeń, które nie będzie odbywało się w ramach umowy darowizny, będzie stanowić dla świadczeniobiorcy przychód „z innych źródeł”. Jednakże zdaniem Wnioskodawcy, jeśli zostaną spełnione wskazane niżej przesłanki, przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, jako świadczenie z pomocy społecznej.

Należy wskazać, że organizacje pozarządowe, w tym Fundacja, mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej. Jednakże ustawa o PIT nie zawiera definicji „pomocy społecznej”. Należy zatem odnieść się w tym zakresie do przepisów odrębnych. Definicję oraz zasady udzielania pomocy społecznej określa ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.).

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 tej ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi” (art. 25 ust. 1 ww. ustawy).

Z powołanych wyżej norm wynika zatem, że również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej.

Ponadto art. 7 ustawy o pomocy społecznej wskazuje otwarty katalog sytuacji, w jakich pomoc społeczna jest udzielana. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Natomiast art. 15 ustawy o pomocy społecznej wskazuje otwarty katalog form świadczenia pomocy społecznej.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy o PIT wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej.

Zdaniem Wnioskodawcy, pomoc finansowa oraz wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe, których statuty przewidują tego rodzaju działalność, może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, o ile statut organizacji pozarządowej przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje.

Wskazać dodatkowo należy, że decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku realizacji nieodpłatnych świadczeń przez daną organizację pozarządową (fundację), ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony oraz treść statutu organizacji pozarządowej (fundacji). W sytuacji gdy strony nie zawarły umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego a statut (fundacji) przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje, wówczas zgodnie z ww. przepisami ustawy o PIT świadczenia na rzecz beneficjentów są przychodami „z innych źródeł”, ale korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT.

W opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jednoznacznie wskazano, że Statut Fundacji przewiduje, że Fundacja mająca status organizacji pożytku publicznego prowadzi wyłącznie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Zgodnie zaś z art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego działalność społecznie użyteczna obejmuje swym zakresem także pomoc społeczną. Oznacza to, że zgodnie z treścią Statutu Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.). Zostanie to dodatkowo wprost literalnie wyartykułowane w treści Statutu Fundacji po dokonaniu planowanej zmiany Statutu.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, pomoc społeczna udzielana przez Fundację osobom i rodzinom ma na celu umożliwienia przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości; zaspokojenia niezbędnych potrzeb i życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; wsparcia życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. W szczególności Fundacja udziela pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności, długotrwałej lub nieuleczalnej choroby, ubóstwa, bezrobocia, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej, sieroctwa, przysposobienia dzieci chorych i/lub z orzeczoną niepełnosprawnością. Zatem udzielana przez Fundację pomoc mieści się w celach pomocy społecznej określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Formy świadczenia pomocy społecznej przez Fundacje TVN są również zgodne z przepisami ustawy o pomocy społecznej, która wskazuje na otwarty katalog form świadczenia pomocy społecznej. Jak wskazano bowiem w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego Fundacja przyznaje pomoc społeczną wyłącznie w formie pieniężnej poprzez: opłacanie faktur i rachunków za usługi medyczne i rehabilitacyjne, operacje i zabiegi medyczne, badania lekarskie, konsultacje lekarskie, terapie psychologiczne na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Fundację; opłacanie faktur i rachunków za zakup, leków, materiałów medycznych, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na podstawie faktur i rachunków wystawionych na podopiecznego i przesłanych do Fundacji; dofinansowania do zakupu żywności, środków sanitarno - higienicznych, odzieży, obuwia i innych podstawowych potrzeb, opłacenia rachunków za prąd, gaz, czynsz, wodę itp., przekazane bezpośrednio podopiecznemu.

Fundacja posiada również odrębny Regulamin pomocy społecznej ustalający zasady, kryteria i procedurę udzielenia pomocy społecznej. Przyznanie pomocy społecznej jest rozpatrywane w każdym przypadku indywidualnie na podstawie wniosku (formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami) osoby potrzebującej (podopiecznego) i po analizie sytuacji życiowej oraz materialnej podopiecznych. Decyzję o przyznaniu pomocy społecznej podejmuje Zarząd Fundacji. Fundacja zawiera z podopiecznym Porozumienie o udzieleniu pomocy społecznej, nie jest to umowa darowizny. Tym samym, przyznane w ramach pomocy społecznej udzielonej przez Fundację świadczenie nie ma charakteru prawnego darowizny.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwolnienie wynikające z powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT ma zastosowanie do opisanych we wniosku świadczeń finansowanych przez Fundację w ramach pomocy społecznej. W konsekwencji, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Beneficjentowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT.

Zgodnie bowiem z art. 42a ustawy o PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych. Tożsame stanowisko w analogicznych lub podobnych stanach faktycznych zostało przedstawione m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2015 r. (sygn. IBPB-2-2/4511-527/15/NG);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 3 listopada 2015 r. (sygn. IPTPB1/4511-489/15-2/AP);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 października 2015 r. (sygn. IPPB4/4511-1064/15-7/MS1);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 sierpnia 2015 r. (sygn. IBPB-2-1/4511-147/15/MZ);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2015 r. (sygn. IPPB4/4511-496/15-2/JK3);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2015 r. (sygn. IBPBII/1/415-948/14/MCZ);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-439/14-2/MR);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 września 2014 (sygn. ILPB2/415-671/14-2/WS);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 r. (sygn. IBPBII/1/415-357/14/MK);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 13 czerwca 2014 r. (sygn. ITPB2/415-315/14/IB);
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 maja 2014 r. (sygn. IPPB4/415-159/14-4/JK).

Reasumując, za prawidłowe uznać należy stanowisko, zgodnie z którym realizowane przez Fundację na rzecz Beneficjenta świadczenie pomocy społecznej w oparciu o Statut (zarówno przed zmianą jak i po planowanej zmianie treści Statutu) oraz Regulamin pomocy społecznej, będzie korzystało z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, a co za tym idzie na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania Beneficjentowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Beneficjenta, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT.

2.2. Uzasadnienie Pytania 2

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja nie jest zobowiązana świadczyć pomoc społeczną we współpracy z organami administracji rządowej lub samorządowej. Innymi słowy, aby świadczenie pomocy społecznej na rzecz Beneficjenta korzystało ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania Beneficjentowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Beneficjenta, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT, Fundacja nie musi działać w tym zakresie realizując zlecone przez te organy zadania.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczną, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera zadań publicznych, o której mowa powyżej, obejmuje natomiast zadania m.in. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego). Natomiast organizacjami pozarządowymi są zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałąjące w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Jak wynika natomiast z zakresu przedmiotowego ustawy o działalności pożytku publicznego, określonego w art. 1 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez organizacje pozarządowe zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z organami administracji publicznej (tak również w Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Piotr Staszczyk, LexisNexis, 2013).

Jednocześnie, w myśl art. 25 ustawy o pomocy społecznej, organy administracji rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Do zlecania zadań, o których mowa powyżej stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zdaniem Wnioskodawcy, z powołanych wyżej przepisów wynika, że Fundacja, może prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej samodzielnie bądź we współpracy z organami państwowymi lub samorządowymi. Przy czym, jeżeli zadanie w zakresie pomocy społecznej zostałoby zlecone przez organ administracji rządowej lub samorządowej, wówczas współpraca w tym zakresie powinna odbywać się zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 25 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego (tj. m.in. właściwy organ powinien zapewnić środki pieniężne na realizację zleconego zadania, zlecenie powinno być poprzedzone konkursem ofert, współpraca powinna przyjąć odpowiednią formę wskazaną w ustawie o działalności pożytku publicznego).

W ocenie Wnioskodawcy powyższe przepisy w żaden sposób nie ograniczają możliwości Fundacji do samodzielnego prowadzenia działań w zakresie pomocy społecznej. W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że aby świadczenie pomocy społecznej na rzecz Beneficjenta korzystało ze zwolnienia określonego w art. 21 ust 1 pkt 79 ustawy o PIT, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania Beneficjentowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania Beneficjenta, informacji o wysokości przychodów PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o PIT, Fundacja nie będzie zobowiązana świadczyć pomocy społecznej we współpracy z organami administracji rządowej lub samorządowej, rozumianej jako realizacja zleconych przez te organy zadań zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w linii orzeczniczej organów podatkowych. Tożsame stanowisko w analogicznym stanie faktycznym zajął Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 września 2014 (sygn. ILPB2/415-671/14-2/WS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.