IPPB2/4511-168/16-3/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy jako fundatora Fundacji z siedzibą w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii w świetle art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z poźn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2016 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy jako fundatora Fundacji z siedzibą w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii w świetle art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy jako fundatora Fundacji z siedzibą w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii w świetle art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca jest fundatorem (dalej również „Fundator”) fundacji prywatnych w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii (Private Interest Foundation) (dalej „Fundacja”). Fundacje zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwach, w którym Fundacje zostały inkorporowane posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do właściwego rejestru. Siedziba Fundacji została zlokalizowana w stolicy każdego z wymienionych Państw i w tym samym miejscu znajdują się siedziby zarządów Fundacji. Na etapie zawiązania Fundacji Fundator wyposażył Fundacje w aktywa niezbędne do realizowania ich celów statutowych. Wkład Fundatora do Fundacji stanowią udziały oraz akcje w spółkach polskich oraz zagranicznych, obligacje, wierzytelności oraz środki pieniężne (dalej „Majątek fundacji”). Fundacje nie prowadzą działalności gospodarczej. Dochody na realizację celów statutowych Fundacje czerpią wyłącznie z Majątku fundacji. Na etapie zawiązania Fundacji Wnioskodawca powołał „Zarząd Fundacji” (ang. „Board of Foundation”) odpowiedzialny za realizację celów statutowych Fundacji. Fundator nie wchodzi w skład Zarządu Fundacji. Na etapie zawiązywania Fundacji został powołany również Protektor, który pełni funkcję organu kontroli nad powołanym Zarządem Fundacji. W ramach jego kompetencji przysługuje mu prawo do odwołania członka zarządu, powołania członka zarządu oraz prawo veta w przypadku podjęcia uchwał przez Zarząd niezgodnych w celem powołania Fundacji. Protektorem nie jest Wnioskodawca. Statutowymi organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Protektor. Celem statutowym Fundacji jest wypłata środków pieniężnych na rzecz określonych w statucie Fundacji podmiotów. Zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji uprawnionymi do otrzymywania środków pieniężnych są: a) beneficjenci pierwszego rzędu (ang. principal beneficiary) którymi są uprawnieni do otrzymywania świadczeń pieniężnych w pierwszej kolejności, b) beneficjenci drugiego rzędu (ang. subsitute beneficiary), którymi są uprawnieni do otrzymania świadczeń pieniężnych w wypadku gdy nie będzie żadnego z beneficjentów pierwszego rzędu, c) beneficjent ostatniego rzędu (ang. finał beneficiary), którym zgodnie z postanowieniami statutu są fundacja charytatywna uprawniona do otrzymania świadczeń pieniężnych w wypadku gdy nie będzie beneficjentów pierwszego rzędu, ani drugiego rzędu. Zgodnie z postanowieniami dokumentów organizacyjnych Fundacji Fundator nie jest beneficjentem Fundacji któregokolwiek z rzędów. Fundator nie jest uprawniony do otrzymywania świadczeń pieniężnych od Fundacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
  1. Czy powołana przez Wnioskodawcę Fundacja stanowi zagraniczną spółkę kontrolowaną, w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT, dla Wnioskodawcy...
  2. Czy Wnioskodawca obowiązany jest do rozpoznania przychodu z tytułu źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8a Ustawy o PIT a w konsekwencji do ustalenia dochodu na podstawie art. 30f ust. 1 Ustawy o PIT w związku z powołaniem Fundacji...
  3. Czy Wnioskodawca obowiązany jest do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych w związku z powołaniem Fundacji (art. 30b ust 15 Ustawy o PIT)...
  4. Czy Wnioskodawca obowiązany jest do sporządzenia deklaracji na potrzeby przychodów z tytułu zagranicznej spółki kontrolowanej w związku z powołaniem Fundacji...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy Fundacja nie stanowi zagranicznej spotki kontrolowanej w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT.

Ad. 2

Wnioskodawca nie rozpozna przychodów z tytułu działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną ponieważ Fundacja nie wypełnia znamion pojęcia „zagraniczna spółka kontrolowana”, a w konsekwencji nie jest obowiązany do ustalenia dochodów na podstawie art. 3 Of Ustawy o PIT.

Ad. 3

Wnioskodawca nie jest obowiązany do prowadzenia rejestru na podstawie art. 30f ust. 15 Ustawy o PIT ponieważ Fundacja nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną.

Ad. 4

Wnioskodawca nie jest obowiązany do składania zeznań zgodnie z art. 45 ust. laa Ustawy o PIT ponieważ obowiązek składania przedmiotowego zeznania ciąży wyłącznie na podmiotach osiągających przychody z zagranicznych spółek kontrolowanych.

Ad. 1

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT „Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”.

Jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskuje przychody z wielu źródeł przedmiotem opodatkowania jest suma dochodów ze wszystkich źródeł.

Dochodem ze źródła przychodów jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym...” (art. 9 ust. 2 Ustawy o PIT).

Katalog źródeł przychodów został wskazany w art. 10 ust. 1 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8a Ustawy o PIT niezależne źródło przychodów stanowi, „działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną”. Termin „zagraniczna spółka kontrolowana” stanowi na gruncie Ustawy o PIT definicję ustawową i należy go interpretować ściśle. Definicja „zagranicznej spółki kontrolowanej” na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych została uregulowana w art. 30f ust. 2 i 3 Ustawy o PIT w ten sposób, że w ustępie 2 wskazanego przepisu zostało zdefiniowane pojęcie „spółki zagranicznej”, zaś w ust. 3 zostało zdefiniowane pojęcie „sprawowania kontroli”.

Zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 1 termin: „zagraniczna spółka - oznacza: 1) osobę prawną, 2) spółkę kapitałową w organizacji, 3) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej, 4) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku

Zgodnie ze wskazanym przepisem zagraniczną spółkę stanowi podmiot: 1) prowadzący działalność w ramach jednej ze wskazanych form organizacyjnych, 2) nieposiadający siedziby lub zarządu na terytorium RP, 3) w której polski rezydent podatkowy posiada: a) udział w kapitale lub, b) prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub, c) prawo do uczestnictwa w zyskach. Wobec powyższego jedynie kumulatywne spełnienie przesłanek wskazanych w pkt 1, 2 i jednego z warunków wskazanych w pkt 3 pozwala na zakwalifikowanie zagranicznego podmiotu jako spółkę zagraniczną w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT. W konsekwencji zagraniczną spółką w rozumieniu wskazanego przepisu jest jedynie taki zagraniczny podmiot, spełniający warunek formy organizacyjnej, w którym polski rezydent podatkowy posiada udział w kapitale lub prawo do głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku. Sam fakt, że podmiot zagraniczny jest spółką zagraniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT nie powoduje jednak, że podatnik obowiązany jest do rozpoznania przychodów zaliczanych do źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8a Ustawy o PIT. Istotne jest bowiem ponadto aby spełniony został warunek sprawowania kontroli.

Zgodnie z art. 30f ust. 3 Ustawy o PIT zagraniczną spółką kontrolowaną jest: „1) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo 2) zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym: a) Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo b) Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo 3) zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki: a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach, b) co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich,- praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, c) co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).”.

Na podstawie wskazanego przepisu doszło do potrójnego zdefiniowania warunku kontroli bowiem za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznaje się: 1) spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, 2) spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa, z którym ani Polska ani Unia Europejska nie zawarły stanowiącej podstawę do uzyskiwania informacji podatkowych umowy międzynarodowej, 3) Spółkę, w której: a) polski rezydent posiada nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni co najmniej 25% udziałów lub praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach, b) co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki pochodzi z przychodów pasywnych, c) co najmniej jeden z przychodów uzyskiwanych przez spółkę zagraniczna opodatkowany jest w państwie jej siedziby stawką o 25% niższą od stawki 19% bądź podlega zwolnieniu w państwie siedziby spółki zagranicznej.

Odnosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionego stanu faktycznego w ocenie Wnioskodawcy należy w pierwszej kolejności dokonać oceny czy Fundacja stanowić będzie spółkę zagraniczną.

Fundacje które zostały zarejestrowana w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii spełniają przesłankę formy organizacyjnej, ponieważ posiadają osobowość prawną w państwie inkorporacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami we wskazanych Państwach z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru Private Interest Foundation nabyła osobowość prawną i stała się podmiotem praw i obowiązków. Spełniony jest również drugi warunek wskazany w art. 30f ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT ponieważ tak jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego siedziba oraz Zarząd Fundacji znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnią przesłanką, od której na gruncie art. 30f ust.2 pkt 1 Ustawy o PIT uzależniono uznania podmiotu zagranicznego za spółkę zagraniczną jest posiadanie przez podatnika udziału w kapitale, prawa głosu w organach kontrolnych czy stanowiących bądź prawa do uczestnictwa w zysku.

Wnioskodawca zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym nie posiada prawa głosu w organie kontrolnym oraz stanowiącym Fundacji, ponieważ jak zostało wskazane nie obejmie on żadnej z funkcji gwarantujących prawo głosu w Fundacji. Organami statutowymi Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Protektor. Pierwszy ze wskazanych organów powołany został przez Fundatora celem sprawowania zarządu nad Majątkiem fundacji, podejmowaniem bieżących decyzji dotyczących funkcjonowania osoby prawnej czy realizacji celów statutowych.

Wnioskodawca posiadał jedynie wpływ na wybór członków Zarządu na etapie inkorporacji Fundacji. Jednakże od chwili zawiązania Fundacji nie posiada on prawa głosu podczas podejmowania decyzji. Ponadto zgodnie z przepisami państwa inkorporacji oraz postanowieniami statutowymi Wnioskodawca nie sprawuje kontroli nad Zarządem Fundacji. Statutowym organem Fundacji, odpowiedzialnym za kontrolę działań podejmowanych przez Zarząd Fundacji jest Protektor. Wnioskodawca wskazał jedynie w statucie Fundacji pierwszego Protektora Fundacji. Wobec powyższego obowiązku Fundatora, polegającego na powołaniu organów Fundacji na moment zawiązania osoby prawnej nie można utożsamiać z prawem głosu w organie kontroli czy w organie stanowiącym. Z chwilą bowiem inkorporowania Fundacji członkami organów stają się osoby powołane przez Fundatora i od tego momentu obowiązane są do realizowania określonych statutem celów. Z chwilą inkorporacji Fundacji Fundator traci możliwość kształtowania sytuacji faktycznej oraz prawnej Fundacji ponieważ od momentu inkorporacji Fundacja działa poprzez swoje organy tj. Zarząd Fundacji i Protektora. Warunek posiadania „udziału w kapitale” podmiotu w przypadku Fundacji również nie jest spełniony. Wnioskodawca nie posiada bowiem udziału w kapitale Fundacji. Z chwilą zawiązania Fundacji Fundator obowiązany jest do wyposażenia osoby prawnej w majątek niezbędny do realizacji jej celów statutowych. Nie należy jednak majątku wniesionego z chwilą zawiązania fundacji utożsamiać z udziałem w kapitale, ponieważ z chwilą inkorporacji majątek ten staje się własnością Fundacji zaś Fundator nie ma żadnych uprawnień do dochodzenia zwrotu przekazanego majątku. Ponadto z chwilą zawiązania Fundacji nie dochodzi do konwersji wniesionego majątku wprawo majątkowe o charakterze korporacyjnym (udział, akcje etc.) odzwierciedlającego wielkość wniesionego przez Fundatora majątku w stosunku do całości posiadanych aktywów. Wyposażenie Fundacji w majątek stanowi zatem nieodpłatne przeniesienie prawa własności/wierzytelności na podmiot zawiązywany. Odnosząc się zaś do ostatniej przesłanki wskazanej definicji spółki zagranicznej, tj. „posiadanie prawa do udziału w zysku” należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego stanu faktycznego Fundator nie posiada prawa do udziału w zysku. W pierwszej kolejności należy bowiem stwierdzić, że Fundator nie został wskazany, w którymkolwiek z rzędów uprawnionym do bycia beneficjentem Fundacji. Ponadto beneficjentom Fundacji nie przysługuje prawo do udziału w zysku, lecz prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu bycia beneficjentem Fundacji. Podstawę prawną do wypłaty wskazanego świadczenia pieniężnego stanowią postanowienia statutu Fundacji a nie jak ma to miejsce w przypadku redystrybucji zysku spółek handlowych posiadanie udziałów/akcji czy ogółu praw i obowiązków. Należy ponadto zaznaczyć, że wypłaty świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjentów fundacji nie można utożsamiać z wypłatą zysku lecz jest to redystrybucja majątku Fundacji w związku z realizacją celów statutowych. Wobec powyższego względem Fundacji wskazana okoliczność również nie może zostać spełniona.

W konsekwencji Fundacja nie stanowi spółki zagranicznej w rozumieniu art. 3Of Ustawy o PIT ponieważ nie spełnia wszystkich przesłanek wskazanych w powołanym przepisie. Dzieję się tak gdyż z chwilą inkorporacji, Fundacja stanie się podmiotem niezależnym i samodzielnym od Fundatora oraz beneficjentów co w konsekwencji przeczy możliwości posiadania przez nich prawa do udziału w kapitale oraz roszczeniu o wypłatę udziału w zysku. Ponadto jeżeli fundator nie wchodzi w skład organu zarządu oraz kontroli nie dochodzi do spełnienia również ostatniego z warunków wskazanych w definicji spółki zagranicznej. Wobec powyższego Fundator nie posiada również prawa głosu w organie stanowiącym oraz kontroli Fundacji. W konsekwencji Fundacja nie stanowi dla Fundatora zagranicznej spółki kontrolowanej.

Ad.2

Wnioskodawca nie rozpozna przychodu z tytułu źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8a Ustawy o PIT ponieważ Fundacja nie stanowi zagranicznej spółki kontrolowanej.

Ad.3

Zgodnie z art. 30f ust. 15 Ustawy o PIT „Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Zgodnie ze wskazanym przepisem polscy rezydenci podatkowi obowiązani są do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 1, 2 i 3 lit a Ustawy o PIT. Wobec powyższego przedmiotowego rejestru nie sporządza się dla podmiotów zagranicznych niebędących zagraniczną spółką kontrolowaną. Odnosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca nie jest obowiązany do sporządzenia przedmiotowego rejestru ponieważ Fundacja nie stanowi zagranicznej spółki kontrolowanej w rozumieniu art. 30f ust. 3 Ustawy o PIT.

Ad.4

Zgodnie z art. 45 ust. laa Ustawy o PIT „Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.”. Zgodnie z powołanym przepisem obowiązek składania zeznań, wskazanych w art. 45 ust. laa Ustawy o PIT, ciąży na polskich rezydentach podatkowych osiągających dochody z tytułu prowadzenia działalności przez zagraniczną spółkę kontrolowaną.

W konsekwencji podatnicy nie osiągający przychodów z tytułu prowadzenia działalności przez zagraniczna spółkę kontrolowaną nie są obowiązani do przygotowywania przedmiotowych zeznań. Przenosząc powyższe ustalenia na grunt przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca nie jest obowiązany do przygotowywania przedmiotowych zeznań ponieważ Fundacja nie jest zagraniczna spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f Ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na mocy art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn/. zm.) regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest zagraniczną spółką. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym - zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Definicja zagranicznej spółki zawarta została w art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zagraniczna spółka oznacza:

  1. osobę prawną,
  2. spółkę kapitałową w organizacji,
  3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
  4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca jest fundatorem fundacji prywatnych w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii (Private Interest Foundation). Fundacje zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwach, w którym Fundacje zostały inkorporowane posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do właściwego rejestru. Siedziby Fundacji zostały zlokalizowane w stolicy każdego z wymienionych Państw i w tym samym miejscu znajdują się siedziby zarządów Fundacji. Na etapie zawiązania Fundacji Wnioskodawca jako Fundator wyposażył Fundacje w aktywa w postaci udziałów oraz akcji w spółkach polskich oraz zagranicznych, obligacji, wierzytelności oraz środków pieniężnych stanowiące majątek Fundacji niezbędny do realizowania ich celów statutowych. Fundacje nie prowadzą działalności gospodarczej. Dochody na realizację celów statutowych Fundacje czerpią wyłącznie z Majątku fundacji. Statutowymi organami Fundacji są Zarząd Fundacji odpowiedzialny za realizacje celów statutowych Fundacji oraz Protektor pełniący funkcję kontroli nad Zarządem Fundacji. Wnioskodawca (Fundator) nie wchodzi w skład Zarządu Fundacji, ani nie jest Protektorem. Celem statutowym Fundacji jest wypłata środków pieniężnych na rzecz określonych w statucie Fundacji podmiotów. Zgodnie z postanowieniami statutu Fundacji uprawnionymi do otrzymywania środków pieniężnych są: a) beneficjenci pierwszego rzędu (ang. principal beneficiary) którymi są uprawnieni do otrzymywania świadczeń pieniężnych w pierwszej kolejności, b) beneficjenci drugiego rzędu (ang. subsitute beneficiary), którymi są uprawnieni do otrzymania świadczeń pieniężnych w wypadku gdy nie będzie żadnego z beneficjentów pierwszego rzędu, c) beneficjent ostatniego rzędu (ang. finał beneficiary), którym zgodnie z postanowieniami statutu są fundacja charytatywna uprawniona do otrzymania świadczeń pieniężnych w wypadku gdy nie będzie beneficjentów pierwszego rzędu, ani drugiego rzędu. Zgodnie z postanowieniami dokumentów organizacyjnych Fundacji Wnioskodawca (Fundator) nie jest beneficjentem Fundacji któregokolwiek z rzędów. Wnioskodawca (Fundator) nie jest uprawniony do otrzymywania świadczeń pieniężnych od Fundacji.

Skoro Wnioskodawca zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym nie jest beneficjentem Fundacji, jak również nie jest uprawniony do otrzymywania świadczeń pieniężnych od Fundacji,ponieważ jak zostało wskazane nie obejmie on żadnej z funkcji gwarantujących prawo głosu w Fundacji, ani praw do uczestnictwa w jej zyskach, to opisane we wniosku Fundacje z siedzibą w Panamie, Lichtensteinie oraz Austrii nie będą stanowić dla Wnioskodawcy (Fundatora) spółki zagranicznej31 w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca w związku z powołaniem Fundacji nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8a ww. ustawy a w konsekwencji do ustalenia dochodu na podstawie art. 30f ust. 1 ww. ustawy, jak również Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, ewidencji zdarzeń (art. 30b ust 15 Ustawy o PIT) oraz sporządzenia deklaracji na potrzeby przychodów z tytułu zagranicznej spółki kontrolowanej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.