IPPB2/415-523/14-4/MG | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy z tytułu darowizny Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1.
IPPB2/415-523/14-4/MGinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. członek zarządu
  3. dług
  4. fundacje
  5. zarząd
  6. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres przedmiotowy i podmiotowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data nadania 22 września 2014 r., data wpływu 25 września 2014 r.) na wezwanie organu z dnia 15 września 2014 r. Nr IPPB2/415-523/14-2/MG i Nr IPPB2/436 -369/14-2/AF (data nadania 15 września 2014 r., data doręczenia 17 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy z tytułu darowizny Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. złożony został ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy z tytułu darowizny Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, polski rezydent, jest fundatorem i głównym beneficjentem fundacji (dalej: „Fundacja”) z siedzibą w Lichtensteinie. Fundacja została założona w celu wspierania Wnioskodawcy oraz jego rodziny. Fundacja jest zarządzana przez niezależną Radę Dyrektorów (dalej: „Zarząd”), którzy rządzą nią według własnego uznania. W szczególności, Wnioskodawca może przedkładać Zarządowi prośby - ten może je jednak zarówno zatwierdzić, jak i odrzucić zależnie od sytuacji Fundacji oraz swojej własnej oceny.

Kilka lat temu, Wnioskodawca pożyczył od Fundacji pewną sumę pieniędzy (dalej: „Dług Wnioskodawcy” lub „Dług”). Pożyczka została udzielona na czas nieokreślony.

Fundacja wkrótce utraci swoje źródła dochodu i cele, którym służy, nie będą już dłużej osiągalne. W związku z tym, Fundacja zostanie rozwiązana. Zanim rozwiązanie będzie miało miejsce, dług Wnioskodawcy wobec fundacji musi zostać usunięty z jej aktywów. Wobec tego rozważane jest przyjęcie następującego rozwiązania:

Fundacja zakłada spółkę w kraju innym niż Polska i Liechtenstein lub na terytorium posiadającym swoją własną jurysdykcję podatkową. Fundacja obejmie 100% udziałów w tej spółce (Spółka 1) w zamian za wniesienie aportem Długu Wnioskodawcy. Wobec tego, Dług stanie się aktywem Spółki 1, a Fundacja przestanie być wierzycielem Wnioskodawcy. Fundacja jest właścicielem 100% udziałów w Spółce 1.

Następnie, w tej samej lub innej jurysdykcji, Wnioskodawca osobiście założy spółkę obejmując 100% jej udziałów (Spółka 2).

Ostatni krok polegać będzie na darowaniu Spółce 2 przez Fundację 100% udziałów w Spółce 1. W konsekwencji, zarówno Dług, jak i udziały w Spółce 1, przestaną być aktywami Fundacji.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 15 września 2014 r. Nr IPPB2/415-523/14-2/MG i Nr IPPB2/436-369/14-2/AF (data nadania 15 września 2014 r., data doręczenia 17 września 2014 r.), na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

  • Przeformułowanie zadanego przez Wnioskodawcę pytania, tak aby odnosiło się ono do skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy jako udziałowca w Spółce 2 z tytułu darowania Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1, ponieważsformułowane pytania nie dotyczy skutków podatkowych powstałych po stronieWnioskodawcy jako występującego z wnioskiem o interpretację indywidualną, natomiast dotyczy konsekwencji po stronie Spółki 2 w odniesieniu do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy do zadanego pytania odnosi się do skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy jako osoby fizycznej występującej z wnioskiem o interpretację z tytułu darowania Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1.

Należy zauważyć, że sformułowane pytanie i stanowisko Wnioskodawcy muszą być spójne.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie pismem z dnia 22 września 2014 r. (data nadania 22 września 2014 r., data wpływu 25 września 2014 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 stanowi zdarzenie objęte (dla Wnioskodawcy) przepisami PITU... Innymi słowy, czy darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 skutkuje nałożeniem na Wnioskodawcę przez PITU jakichkolwiek obowiązków, czy też jest to zdarzenie dla Wnioskodawcy neutralne z punktu widzenia PITU...

Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do ustawy o podatku od spadków i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, darowanie Spółce 2 przez Fundację udziałów w Spółce 1 nie jest objęte przepisami PITU.

W świetle polskich przepisów podatkowych, rozważane rozwiązanie nie ma żadnego wpływu na zobowiązania podatkowe Wnioskodawcy. Fundacja, podobnie jak Spółka 1 i Spółka 2 są odrębnymi od Wnioskodawcy osobami prawnymi, posiadającymi swoją własną osobowość prawną, swoje własne aktywa i pasywa, prawa i obowiązki. Z punktu widzenia polskiego prawa podatkowego, darowanie Spółce 2 udziałów w Spółce 1 nie jest widziane jako przekazanie aktywów Wnioskodawcy, nawet jeśli Wnioskodawca jest 100% właścicielem Spółki 2 - darowiznę otrzyma Spółka 2 (będąca własnością Wnioskodawcy), ale nie Wnioskodawca.

Zgodnie z art. 1 PITU, ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Jak wynika z opisu stanu faktycznego, darowizna udziałów w Spółce 1 zostanie przez Fundację dokonana na rzecz osoby prawnej (Spółki 2), nie zaś na rzecz osoby fizycznej. Wobec tego, darowizna ta nie może być objęta przepisami PITU, skoro zgodnie z jej art. 1, obejmuje ona dochody wyłącznie osób fizycznych. Ponadto, żaden przepisu PITU, ani w ogóle żaden przepis polskiego prawa podatkowego czy też polskiego prawa w ogóle nie pozwala na przyjęcie tezy, iż dochód otrzymany przez osobę prawną (tutaj Spółkę 2), choćby i kontrolowaną przez osobę fizyczną (tutaj Wnioskodawcę) stanowi dochód tej osoby fizycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.