ILPB3/4510-1-282/15-5/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania środków pieniężnych/darowizn przekazywanych na rzecz Fundacji.
ILPB3/4510-1-282/15-5/AOinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. fundacje
 3. fundusz założycielski
 4. odliczenie od dochodu
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania środków pieniężnych/darowizn przekazywanych na rzecz Fundacji w części dotyczącej:

 • środków pieniężnych, które zostały wpłacone na rachunek bankowy Fundacji w dniu 23 kwietnia 2015 r. – jest nieprawidłowe,
 • darowizn – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 9 czerwca 2015 r. oraz pismem z 3 września 2015 r. - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania środków pieniężnych/darowizn przekazywanych na rzecz Fundacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

A” S.A. (dalej: „A”, Spółka, Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzącym podstawową działalność gospodarczą w zakresie kopalnictwa rud miedzi oraz produkcji z tych rud miedzi i innych metali, która to działalność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółka jest założycielem i 100% fundatorem podmiotu działającego na podstawie ustawy o fundacjach - dalej: Fundacja.

Fundacja jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną, której głównym celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego ukierunkowanej na rewitalizację techniczną, środowiskową i społeczną obszarów poprzemysłowych wyłączanych z eksploatacji, wspieranie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przemysłowego oraz kompensację przyrodniczą i kreowanie bioróżnorodności. Fundacja może również prowadzić działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa górniczego, w szczególności górnictwa i hutnictwa rud, wspieranie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także działalności badawczo-naukowej w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych oraz poprawę estetyki terenów zielonych.

Szczegółowe cele Fundacji określone zostały w jej Statucie. Należą do nich realizacja i wsparcie przedsięwzięć oraz inicjatyw mających na celu:

 1. rewitalizację techniczną, środowiskową i społeczną obszarów poprzemysłowych wyłączanych z eksploatacji i innych istotnych z punktu widzenia tego procesu oraz kompensację przyrodniczą;
 2. poprawę estetyki i użyteczności terenów zielonych oraz placów znajdujących się na terenach rewitalizowanych;
 3. ochronę przed dewastacją i degradacją budynków oraz terenów rewitalizowanych;
 4. ochronę dziedzictwa górniczego, w szczególności górnictwa i hutnictwa rud oraz dziedzictwa kulturowego przemysłu miedziowego i metali kolorowych oraz adaptację dla celów użytkowych, a także ekspozycyjnych i muzealnych obiektów tego dziedzictwa;
 5. wspieranie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także działalności badawczo-naukowej w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych;
 6. wspieranie programów badawczych i rozwojowych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy nt. rewitalizacji, kompensacji, zagadnień społecznych, przyrodniczych, ekologicznych, ekonomicznych i uczestnictwo w nich;
 7. rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 8. wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 9. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego;
 11. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 12. rozwój turystyki i krajoznawstwa;
 13. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 14. działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. wspieranie ochrony i promocji zdrowia;
 17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 18. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 19. wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 20. promocja i organizacja wolontariatu;
 21. wspieranie działalności charytatywnej;
 22. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Obecnie zamiarem Fundacji jest rewitalizacja:

 1. gruntów, które zostały objęte procesem rekultywacji po zakończonej działalności górniczej w kopalni odkrywkowej piasku podsadzkowego należącej do spółki „A” S.A., poprzez nadanie tym terenom nowej funkcji o charakterze przyrodniczym dla uzyskania efektu bioróżnorodności, z elementami rekreacji i rehabilitacji zdrowotnej, w tym zawodowej;
 2. zbędnych obiektów infrastruktury technicznej w należących do spółki „A” S.A. po kopalniach podziemnych, poprzez nadanie im funkcji muzealnych, naukowo-badawczych, naukowo-edukacyjnych.

W przypadku działania pierwszego, Fundacja zamierza wdrożyć model innowacyjnego podejścia pro środowiskowego do problemu rekultywacji kopalni odkrywkowej w kierunku przyrodniczym, w powiązaniu z działalnością operacyjną tego podmiotu. Innowacyjność podejścia ma charakter wielowymiarowy i jest zbieżna ze strategią Unii Europejskiej (UE) w zakresie ochrony środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej oraz dyrektywami UE w zakresie rozumienia pojęcia kompensacji przyrodniczej. Przewiduje się, że w wyniku rewitalizacji na terenie wysoko uprzemysłowionym powstanie ogród botaniczny - arboretum lub założenie parkowe o funkcjach przyrodniczo - rekreacyjnych, wkomponowany w tkankę przemysłową i industrialną „B”. Na jego terenie realizowana będzie:

 • działalność w zakresie prac urządzeniowo - rolnych,
 • ochrona zasobów przyrodniczych „B”, w tym uprawy reintrodukcyjne gatunków zagrożonych,
 • ochrona różnorodności biologicznej oparta o rodzime gatunki,
 • realizacja funkcji pozaprodukcyjnych terenów rolnych i leśnych,
 • edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
 • hodowla,
 • działalność badawcza i rozwojowa.

Ostatecznie Fundacja zakłada uzyskanie następujących efektów kompensacyjnych:

 • większa wartość przyrodnicza od traconych w wyniku realizacji inwestycji górniczej,
 • wzmocnienie systemu obszarów chronionych,
 • zabezpieczenie cennych walorów przyrodniczych, które uległyby zniszczeniu, gdyby nie działania podjęte w ramach kompensacji przyrodniczej,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i innych użytkowników przestrzeni.

Planowane przedsięwzięcia wymagać będą znacznych nakładów inwestycyjnych. Stąd też Fundacja zamierza sfinansować je przy zaangażowaniu już otrzymanych środków pochodzących od Fundatora oraz z innych dostępnych źródeł, określonych w statucie Fundacji.

Zgodnie z postanowieniami Statutu, dochody Fundacji na realizację jej celów statutowych mogą pochodzić ze środków pozyskiwanych z zewnątrz (darowizny, dotacje, subwencje, zyski z lokat i operacji finansowych, zbiórek, itp.), jak również z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, przy czym całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację, w tym z działalności gospodarczej, jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Wypełniając dyspozycje art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach, który stanowi, iż: „w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację” oraz postanowienia aktu fundacyjnego „A”, jako Fundator i założyciel Fundacji, wpłacił w dniu 23 kwietnia 2015 r. na konto Fundacji środki pieniężne na jej fundusz założycielski - stanowiące majątek Fundacji (przy czym w związku z wymogami art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, w ramach ww. środków została określona kwota przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji).

W przyszłości Spółka przewiduje, że jako Fundator będzie dokonywać dalszych wpłat (darowizn) na rzecz Fundacji, jak również darowizn rzeczowych (ruchomości i nieruchomości) - z przeznaczeniem na prowadzenie jej działalności statutowej opisanej powyżej.

Wartość przekazanych przez „A” środków pieniężnych/darowizn na rzecz Fundacji (na realizację celów określonych powyżej) nie będzie przekraczać w roku podatkowym Spółki 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W uzupełnieniu wniosku z 3 września 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że zawarte w pytaniu Spółki sformułowanie „środki pieniężne/darowizny” – w odniesieniu do stanu faktycznego zaistniałego na dzień złożenia wniosku o interpretację – dotyczy środków pieniężnych, które zostały przez Spółkę wpłacone na rachunek bankowy Fundacji w dniu 23 kwietnia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy środki pieniężne/darowizny przekazywane przez Spółkę na rzecz Fundacji, w przedstawionym stanie faktycznym, będą podlegały odliczeniu przez „A” od dochodu podlegającego opodatkowaniu w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przedstawionej w stanie faktycznym, przysługuje mu prawo do pomniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych o kwoty środków pieniężnych/darowizn przekazanych na rzecz Fundacji.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazany powyższej art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: udppw), pod warunkiem, że otrzymującym darowiznę będzie organizacja, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego przepisu oraz w okolicznościach niniejszej sprawy, możliwość odliczenia od dochodu przekazanych darowizn istnieje w przypadku łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 1. przekazanie darowizny następuje na cel należący do sfery zadań publicznych, określony w ww. art. 4 udppw,
 2. otrzymującym darowiznę jest podmiot wskazany w art. 3 ust. 2 i 3 udppw.

Do sfery zadań publicznych, wskazanych w art. 4 ust. 1 udppw, należą zadania w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • 1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 1. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 11. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 12. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 14. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 15. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 16. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 17. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 18. turystyki i krajoznawstwa;
 19. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 20. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 22. ratownictwa i ochrony ludności;
 23. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 24. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 25. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 26. promocji i organizacji wolontariatu;
 27. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 28. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 29. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 30. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 31. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 32. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Z kolei podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 udppw są m.in. organizacje pozarządowe:

 • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

W świetle powyższych regulacji, zdaniem Wnioskodawcy, wskazane w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przesłanki odliczenia od dochodu przekazanych darowizn zostały spełnione.

Cele działalności podmiotu, na rzecz którego „A” przekazuje środki pieniężne, określone w jego statucie, w szczególności wskazane w opisie stanu faktycznego kierunki działań planowanych przez ten podmiot do realizacji w najbliższej przyszłości, wpisują się w katalog działań społecznie użytecznych. Podmiotem realizującym te zadania jest Fundacja powołana i działająca w oparciu o regulacje ustawy o fundacjach, będąca organizacją pozarządową i mająca osobowość prawną. Fundacja nie działa w celu osiągania zysku, a uzyskiwany przez nią dochód w całości przeznaczany będzie na jej działalność statutową wpisującą się w zadania sfery publicznej, o której mowa w art. 4 udppw, a także prowadzoną w zakresie określonym w art. 1 ustawy o fundacjach, tj. dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności: ochronę zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświatę i wychowanie, kulturę i sztukę, opiekę i pomoc społeczną, ochronę środowiska oraz opiekę nad zabytkami.

Przekazywane przez „A” na rzecz Fundacji środki pieniężne/darowizny dokonywane są pod tytułem darmym z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Fundacji, co spełnia definicję darowizny, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że dokonywane przez Nią wpłaty środków pieniężnych/darowizny na rzecz Fundacji, w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego, podlegają odliczeniu od dochodu, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania środków pieniężnych/darowizn przekazywanych na rzecz Fundacji:
 • jest nieprawidłowe - w części dotyczącej środków pieniężnych, które zostały wpłacone na rachunek bankowy Fundacji w dniu 23 kwietnia 2015 r.,
 • jest prawidłowe - w części dotyczącej darowizn.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki:

 • obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,
 • darowizna musi być przekazana na cele określone w art. 4 tej ustawy.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, organizacjami pozarządowymi są:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • 1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • 1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 1. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 11. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 12. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 14. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 15. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 16. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 17. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 18. turystyki i krajoznawstwa;
 19. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 20. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 22. ,ratownictwa i ochrony ludności;
 23. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 24. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 25. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 26. promocji i organizacji wolontariatu;
 27. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 28. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 29. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 30. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 31. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 32. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Zakres ulgi przewidzianej w ww. art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych związanej z darowiznami na rzecz organizacji pozarządowych nie uzależnia dokonania odliczenia od posiadania przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego. Istotne jest, aby jednostka obdarowana prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i nie była jednostką sektora finansów publicznych – musi być spełniony warunek przekazania darowizny na rzecz organizacji pozarządowej, czyli m.in. podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, która nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Pod pojęciem darowizny należy, zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), rozumieć umowę, mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Zatem umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nieprzynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Nie stanowią natomiast darowizny bezpłatne przysporzenia w wypadkach, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu (art. 889 pkt 1 Kodeksu cywilnego).

Podkreślenia wymaga także fakt, że w myśl art. 18 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie może przekroczyć 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z tym że odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:

 1. osób fizycznych;
 2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Art. 18 ust. 1b ww. ustawy, stanowi natomiast, że jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 14.

W myśl art. 18 ust. 1c cyt. ustawy, odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz odliczenie wynikające z odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 18 ust. 1k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odliczenia darowizn, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1g powołanej ustawy, podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest założycielem i 100% fundatorem podmiotu działającego na podstawie ustawy o fundacjach. Fundacja jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną, której głównym celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego ukierunkowanej na rewitalizację techniczną, środowiskową i społeczną obszarów poprzemysłowych wyłączanych z eksploatacji, wspieranie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przemysłowego oraz kompensację przyrodniczą i kreowanie bioróżnorodności. Szczegółowe cele Fundacji określone zostały w jej Statucie. Należą do nich realizacja i wsparcie przedsięwzięć oraz inicjatyw mających na celu: rewitalizację techniczną, środowiskową i społeczną obszarów poprzemysłowych wyłączanych z eksploatacji i innych istotnych z punktu widzenia tego procesu oraz kompensację przyrodniczą; poprawę estetyki i użyteczności terenów zielonych oraz placów znajdujących się na terenach rewitalizowanych; ochronę przed dewastacją i degradacją budynków oraz terenów rewitalizowanych; ochronę dziedzictwa górniczego, w szczególności górnictwa i hutnictwa rud oraz dziedzictwa kulturowego przemysłu miedziowego i metali kolorowych oraz adaptację dla celów użytkowych, a także ekspozycyjnych i muzealnych obiektów tego dziedzictwa; wspieranie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także działalności badawczo-naukowej w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych; wspieranie programów badawczych i rozwojowych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy nt. rewitalizacji, kompensacji, zagadnień społecznych, przyrodniczych, ekologicznych, ekonomicznych i uczestnictwo w nich; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; rozwój turystyki i krajoznawstwa; wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży; wspieranie ochrony i promocji zdrowia; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu; wspieranie działalności charytatywnej oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Wnioskodawca jako założyciel Fundacji, wpłacił w dniu 23 kwietnia 2015 r. na konto Fundacji środki pieniężne na jej fundusz założycielski. W przyszłości Spółka przewiduje, że jako Fundator będzie dokonywać dalszych wpłat (darowizn) na rzecz Fundacji, jak również darowizn rzeczowych (ruchomości i nieruchomości) - z przeznaczeniem na prowadzenie jej działalności statutowej. Wartość przekazanych przez Wnioskodawcę środków pieniężnych/darowizn na rzecz Fundacji nie będzie przekraczać w roku podatkowym Spółki 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do treści art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.), fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Z treści przepisu art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy o fundacjach wynika, że oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości (art. 3 ust. 3 tej ustawy).

W myśl art. 4 ustawy o fundacjach, fundacja działa na podstawie przepisów tej ustawy i statutu. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji (art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach).

W świetle wyżej powołanych przepisów, akt fundacyjny towarzyszący powołaniu każdej fundacji jest jednostronną czynnością prawną o charakterze zobowiązującym. Wskazanie więc w akcie fundacyjnym składników majątkowych rodzi zobowiązanie po stronie fundatora do przeniesienia ich na rzecz fundacji z chwilą zarejestrowania. Z kolei stając się podmiotem majątku określonego w akcie fundacyjnym fundacja uzyskuje roszczenie o jego wydanie.

Jak wynika z opisu sprawy, środki pieniężne, które zostały przez Spółką wpłacone na rachunek bankowy Fundacji w dniu 23 kwietnia 2015 r. stanowiące wpłatę na fundusz założycielski tej Fundacji, miały na celu wypełnienie przyjętego przez Spółkę zobowiązania wynikającego ze złożonego oświadczenia woli w akcie fundacyjnym. Tym samym, dokonany przez Wnioskodawcę przelew środków pieniężnych na rzecz Fundacji nie był świadczeniem nieekwiwalentnym, gdyż miał na celu wykonania świadczenia wynikającego z aktu ustanowienia Fundacji, zatem nie może być uznany za darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Należy zaznaczyć, że darowizna uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego ma na celu przysporzenie majątkowe bez ekwiwalentu (nieodpłatnie) i podlega najczęściej na przesunięciu dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Daną czynność można uznać za darowiznę, jeżeli posiada cechy darowizny, tzn. gdy zostanie złożone oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu, a ponadto czynność ta musi polegać na nieodpłatnym świadczeniu darczyńcy (kosztem jego majątku) na rzecz obdarowanego, pod warunkiem, że czynność ta nie została wymieniona w treści art. 889 Kodeksu cywilnego.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu sprawy, należy stwierdzić, że przekazanie przez Wnioskodawcę – fundatora, środków pieniężnych, które stanowią fundusz założycielski i są wnoszone przez niego w wykonaniu zobowiązania wynikającego z aktu ustanowienia Fundacji nie może być uznane za darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, która może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania środków pieniężnych, które zostały wpłacone przez niego na rachunek bankowy Fundacji w dniu 23 kwietnia 2015 r., należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazywanych na rzecz Fundacji należy stwierdzić, że Fundację na rzecz której Wnioskodawca zamierza przekazać darowizny pieniężne oraz darowizny rzeczowe (ruchomości i nieruchomości) można uznać za organizację określoną w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz realizującą cele znajdujące się w sferze ww. zadań publicznych, enumeratywnie wyliczonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zatem, Spółka może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazywane na rzecz wymienionej we wniosku Fundacji zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym miejscu podnieść należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego, w którym zastosowanie znajdą np. przepisy art. 180 i 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Specyfika postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego polega między innymi na tym, że właściwy organ interpretujący „porusza się” niejako tylko i wyłącznie w obrębie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz wyrażonej przez niego oceny prawnej (stanowiska) – art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, zaś oceny spełnienia kryteriów dokonuje się zawsze na podstawie dokumentów źródłowych.

Wobec powyższego należy zauważyć, że pełna ocena możliwości odliczenia od dochodu darowizn, z uwzględnieniem przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. spełnienia warunku przekazania darowizny na określone cele i określonym organizacjom, możliwe jest po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w oparciu o dokumenty źródłowe, co jest czynione w toku postępowania podatkowego i kontrolnego.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.