ILPB3/4510-1-253/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
ILPB3/4510-1-253/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochody wolne od podatku
 3. działalność statutowa
 4. fundacje
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z 26 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Fundacja jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną. Została ustanowiona 13.01.2015 r. (zarejestrowana w KRS 02.03.2015 r.) przez S.A. na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. z 1991 r. Dz. U. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.).

Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, której głównym celem jest rewitalizacja techniczna, środowiskowa, społeczna obszarów poprzemysłowych wyłączanych z eksploatacji, wspieranie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przemysłowego oraz kompensacji przyrodniczej oraz kreowania bioróżnorodności. Fundacja może również prowadzić działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa górniczego, w szczególności górnictwa i hutnictwa rud, wspieranie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także działalności badawczo-naukowej w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych oraz poprawę estetyki terenów zielonych.

Szczegółowe cele Fundacji określone zostały w § 5 Statutu Fundacji. Należą do nich realizacja i wsparcie przedsięwzięć oraz inicjatyw mających na celu:

 1. rewitalizację techniczną, środowiskową i społeczną obszarów poprzemysłowych wyłączanych z eksploatacji i innych istotnych z punktu widzenia tego procesu oraz kompensację przyrodniczą;
 2. poprawę estetyki i użyteczności terenów zielonych oraz placów znajdujących się na terenach rewitalizowanych;
 3. ochronę przed dewastacją i degradacją budynków oraz terenów rewitalizowanych;
 4. ochronę dziedzictwa górniczego, w szczególności górnictwa i hutnictwa rud oraz dziedzictwa kulturowego przemysłu miedziowego i metali kolorowych oraz adaptację dla celów użytkowych, a także ekspozycyjnych i muzealnych obiektów tego dziedzictwa;
 5. wspieranie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także działalności badawczo-naukowej w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych;
 6. wspieranie programów badawczych i rozwojowych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy nt. rewitalizacji, kompensacji, zagadnień społecznych, przyrodniczych, ekologicznych, ekonomicznych i uczestnictwo w nich;
 7. rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 8. wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 9. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego;
 11. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 12. rozwój turystyki i krajoznawstwa;
 13. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 14. działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. wspieranie ochrony i promocji zdrowia;
 17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 18. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 19. wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 20. promocja i organizacja wolontariatu;
 21. wspieranie działalności charytatywnej;
 22. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Środowiska.

Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z postanowieniami Statutu, dochody Fundacji na realizację jej celów statutowych mogą pochodzić ze środków pozyskiwanych z zewnątrz (darowizny, dotacje, subwencje, zyski z lokat i operacji finansowych, zbiórek, itp.), jak również z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, przy czym całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację, w tym z działalności gospodarczej, jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. wypełniając postanowienia aktu fundacyjnego Fundator - S.A. wpłacił na konto Fundacji środki na fundusz założycielski (przy czym Statut Fundacji określa jaka część ww. kwoty przeznaczana jest na działalność gospodarczą).

Obecnie zamiarem Fundacji, jest rewitalizacja:

 1. gruntów, które zostały objęte procesem rekultywacji po zakończonej działalności górniczej w kopalni odkrywkowej piasku podsadzkowego należącej do Spółki, poprzez nadanie tym terenom nowej funkcji o charakterze przyrodniczym dla uzyskania efektu bioróżnorodności, z elementami rekreacji i rehabilitacji zdrowotnej, w tym zawodowej;
 2. rewitalizacja zbędnych obiektów infrastruktury technicznej w należących do spółki po kopalniach podziemnych, poprzez nadanie im funkcji muzealnych, naukowo-badawczych, naukowo-edukacyjnych.

W przypadku działania pierwszego, Fundacja zamierza wdrożyć model innowacyjnego podejścia pro środowiskowego do problemu rekultywacji kopalni odkrywkowej w kierunku przyrodniczym, w powiązaniu z działalnością operacyjną tego podmiotu. Innowacyjność podejścia ma charakter wielowymiarowy i jest zbieżna ze strategią Unii Europejskiej (UE) w zakresie ochrony środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej oraz dyrektywami UE w zakresie rozumienia pojęcia kompensacji przyrodniczej. Przewiduje się, że w wyniku rewitalizacji na terenie wysoko uprzemysłowionym powstanie ogród botaniczny - arboretum lub założenie parkowe o funkcjach przyrodniczo-rekreacyjnych, wkomponowany w tkankę przemysłową i industrialną. Na jego terenie realizowana będzie:

 • działalność w zakresie prac urządzeniowo-rolnych,
 • ochrona zasobów przyrodniczych, w tym uprawy reintrodukcyjne gatunków zagrożonych,
 • ochrona różnorodności biologicznej oparta o rodzime gatunki,
 • realizacja funkcji pozaprodukcyjnych terenów rolnych i leśnych,
 • edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
 • hodowla,
 • działalność badawcza i rozwojowa.

Zakłada się ostatecznie uzyskanie następujących efektów kompensacyjnych:

 • większa wartość przyrodnicza od traconych w wyniku realizacji inwestycji górniczej,
 • wzmocnienie systemu obszarów chronionych,
 • zabezpieczenie cennych walorów przyrodniczych, które uległyby zniszczeniu, gdyby nie działania podjęte w ramach kompensacji przyrodniczej,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i innych użytkowników przestrzeni.

Opisana wyżej działalność realizowana może być wyłącznie na gruntach, na których dokonano eksploatacji piasku z kopalni lub, dla uzyskania lepszego efektu przyrodniczego i społecznego, również na terenach należących obecnie do Skarbu Państwa i osób prywatnych, które Fundacja zamierza nabyć, a także na terenach Lasów Państwowych. Procesy, o których mowa wyżej będą długotrwale i rozłożone w czasie.

W pierwszym okresie działalności Fundacja zamierza:

 1. uzyskać w formie darowizny grunty i/lub obiekty należące obecnie do Spółki, które zostały zrekultywowane;
 2. przeprowadzić zmiany w dokumentach planistycznych gmin dla implementacji zamierzeń Fundacji;
 3. przygotować stosowne projekty rewitalizacji wspomnianych wyżej obiektów w kierunku przyrodniczym dla utworzenia ogrodu botanicznego, a w przypadku kopalń podziemnych w kierunku funkcji muzealnych, naukowo-badawczych, naukowo-edukacyjnych;
 4. uzyskać stosowne pozwolenia umożliwiające realizację inwestycji;
 5. zorganizować wirtualne muzeum górnictwa rud metali nieżelaznych oraz edukacji ekologicznej;
 6. przygotować mobilną wystawę naukowo-edukacyjną z obszaru nauk przyrodniczych;
 7. przygotować publikacje edukacyjne związane z rewitalizacją i bioróżnorodnością;
 8. zorganizować szkolenia i konferencje zgodne z celem działalności Fundacji.

Planowane przedsięwzięcia wymagać będą znacznych nakładów inwestycyjnych. Stąd też Fundacja zamierza sfinansować je przy zaangażowaniu już otrzymanych i otrzymywanych środków (od Fundatora, darczyńców), jak również środków publicznych dostępnych w ramach realizacji projektów objętych możliwością finansowania ich z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz w ramach innych krajowych i europejskich programów pomocowych. Pierwsze efekty działalności Fundacji spodziewane są za 2-3 lata. Po realizacji przedsięwzięcia przewiduje się możliwość pobierania odpłatności za korzystanie ze zrewitalizowanych obiektów i/lub usług związanych z tymi obiektami.

Dochody uzyskiwane przez Fundację, w tym również z działalności świadczonej w przyszłości odpłatnie, będą w całości przeznaczane na jej działalność statutową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym dochody uzyskiwane przez Fundację korzystać będą ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie dochody uzyskiwane przez Fundację w ramach prowadzonej działalności (opisanej powyżej) będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnione od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Fundacja planuje przeznaczać całość uzyskiwanych dochodów na cele określone w jej statucie, które wpisują się w katalog obszarów korzystających ze zwolnienia podatkowego określony w ww. przepisie. Należą do nich w szczególności:

 1. ochrona środowiska;
 2. działalność naukowa, naukowo-techniczna, badawcza;
 3. działalność edukacyjna;
 4. działalność kulturalna.

Zauważyć należy, że powyższa regulacja nie odnosi się do konkretnej kategorii podmiotu osiągającego dochody jakie mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jedynie do określonego charakteru prowadzonej działalności, która to działalność winna być realizacją celów ustanowionych przez dany podmiot w jego statucie. Zatem, warunkiem koniecznym dla zastosowania przez Wnioskodawcę ww. zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 • celem statutowym Fundacji jest działalność określona w ww. przepisie;
 • działalność ta jest faktycznie wykonywana;
 • dochód uzyskany przez Fundację jest przeznaczany na realizację ww. celów statutowych.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, dochody Fundacji uzyskiwane w okolicznościach opisanych w niniejszym wniosku, będą korzystały ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Powołując fundację fundator - stosownie do art. 5 ust. 1 tej ustawy - m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) jako podmioty, które są zwolnione od podatku. Z uwagi na powyższe należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Generalnie działalność fundacji można podzielić na:

 • działalność statutową (niegospodarczą) oraz
 • działalność gospodarczą.

Jednocześnie podkreślić trzeba, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach, w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Zasadniczo środki na realizację celów statutowych mogą pochodzić z:

 • majątku, w jaki fundacja została wyposażona, i dochodów z tego majątku;
 • dotacji, zbiórek, spadków, darowizn, zapisów, programów pomocowych.

Ponadto dodatkowym źródłem dochodów fundacji może być własna działalność gospodarcza.

Wzajemny stosunek działalności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest prowadzenie działalności statutowej, a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.

W myśl art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, (...).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Jak już wcześniej wskazano, dochodem stanowiącym podstawę opodatkowania jest co do zasady nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Tak więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - co do zasady - podlega dochód, jednakże w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca zawarł katalog zwolnień od podatku dochodowego.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Omawiane w niniejszej sprawie zwolnienie – zgodnie z art. 17 ust. 1a cyt. ustawy – nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
 • 1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 1. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Jednocześnie treść art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zwolnieniem warunkowym, uzależnionym od spełnienia przez podatnika dwóch istotnych warunków:

 • jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone, a następnie wydatkowane wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj.:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 • samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

 1. wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
 2. papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1f powołanej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie – to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Przy czym w przypadku wątpliwości odnoszących się do kwestii, czy sformułowanie „których celem statutowym jest działalność” oznacza, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych podmiotów, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. dobroczynną czy w zakresie pomocy społecznej, czy też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia przez inne jednostki, należy wskazać, że przez pojęcie to należy rozumieć nie tylko bezpośrednie wydatkowanie tych środków przez podatnika, lecz także wspieranie takiej działalności prowadzonej przez inne podmioty. W konsekwencji, zwolnienie dochodu z opodatkowania będzie miało miejsce także w sytuacji jego wydatkowania na wspieranie działalności realizowanej przez inny podmiot. Ponadto, wykładnia językowa pojęcia „działalność” oznacza, że jest to „zespół czynności, działań, podejmowanych w jakimś celu, zakresie, czynny udział w czymś, działanie, praca; działalność artystyczna, literacka, polityczna, działalność w dziedzinie albo w zakresie (...)” – Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1978. Wobec powyższego, można więc wywieść, że w tak definiowanej działalności mieszczą się zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie działania podejmowane w określonym celu lub zakresie.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zatem, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wynika wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie przeznaczy.

Reasumując, zwolnienie od podatku zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Z punktu widzenia przedmiotu wniosku zauważyć należy, że istotą podniesionego problemu interpretacyjnego jest zagadnienie, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy dochody Fundacji związane z działalnością statutową będą mogły korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym należy zauważyć, że organy podatkowe sprawdzając, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uprawnione są jedynie do badania treści celów statutowych oraz treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe.

A zatem sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i niebudzący wątpliwości, by organy podatkowe mogły rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organy podatkowe w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie są do tego upoważnione. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między „celami działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że celami statutowymi Fundacji określonymi szczegółowo w § 5 jej Statutu jest realizacja i wsparcie przedsięwzięć oraz inicjatyw mających na celu m.in.: rewitalizację techniczną, środowiskową i społeczną obszarów poprzemysłowych wyłączanych z eksploatacji i innych istotnych z punktu widzenia tego procesu oraz kompensację przyrodniczą; poprawę estetyki i użyteczności terenów zielonych oraz placów znajdujących się na terenach rewitalizowanych; wspieranie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także działalności badawczo-naukowej w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych; wspieranie programów badawczych i rozwojowych, informacyjnych oraz wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy nt. rewitalizacji, kompensacji, zagadnień społecznych, przyrodniczych, ekologicznych, ekonomicznych i uczestnictwo w nich; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego; wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspieranie ochrony i promocji zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zdaniem tut. Organu, ww. cele mieszczą się co do zasady w katalogu zawartym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności stanowić mogą cele statutowe w zakresie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz działalności w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia. Innymi słowy, z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności wynika, że realizuje on cele statutowe preferowane przez ustawodawcę, warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że dochody uzyskiwane przez Fundację korzystać będą ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy założeniu, że uzyskiwane dochody Fundacja przeznaczy i wydatkuje na działalność statutową.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Analiza treści ww. przepisu nie pozostawia wątpliwości, że celem ustawodawcy było wyłączenie z podstawy opodatkowania przychodów zwiększających fundusze pełniące rolę funduszy podstawowych (odzwierciedlających wartość majątku podatników). Na fundusz założycielski fundacji (odzwierciedlający wartość jej majątku) mogą składać się pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome oddane na własność fundacji (art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o fundacjach). Tak określony fundusz założycielski podlega zatem wyłączeniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 powołanej ustawy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.