ILPB3/423-122/13-4/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy dochód Fundacji w części przeznaczonej i przekazanej darowizny pieniężnej na realizację ww. filmów, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 08 marca 2013 r. (data wpływu 18 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu Fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego w części przeznaczonej i przekazanej darowizny pieniężnej na realizację filmów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 29 maja 2013 r. (data wpływu: 03 czerwca 2013 r. ) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu Fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego w części przeznaczonej i przekazanej darowizny pieniężnej na realizację filmów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Fundacja jest osobą prawną, zarejestrowaną w KRS pod Nr (...), działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.). Od 2006 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) - dalej: udppw. Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym nie prowadzi Ona działalności gospodarczej, a cały dochód przeznacza na cele określone w statucie Fundacji.

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych obejmującej:

 1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 2. działalność charytatywną,
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 5. ochronę i promocję zdrowia,
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 8. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 9. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
 10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 11. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
 12. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 13. ratownictwo i ochronę ludności,
 14. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 15. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 16. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 23 tej ustawy.

Powyższe cele określone zostały w § 3 pkt 3 Statutu Fundacji (dostępny na stronach internetowych Fundacji). Działalność statutowa realizowana jest na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz społeczności wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele,
 2. organizowanie i finansowanie sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami.

W ramach realizowanej działalności statutowej, Fundacja angażuje się m.in. w projekty z dziedziny kultury i sztuki, poprzez udział w ich dofinansowaniu. Projekty te realizowane są przez podmioty zewnętrzne, które prowadzą działalność we wskazanych powyżej dziedzinach, przy czym są to zarówno instytucje non profit, jak i podmioty prowadzące działalność zarobkową w Polsce.

W tym zakresie Fundacja bierze udział w dofinansowaniu produkcji filmów, które w Jej ocenie mają duże znaczenie dla społeczeństwa polskiego, bądź społeczności lokalnej z uwagi na zawarte w nich treści historyczne, czy też fakty dotyczące życia osobistego i zawodowego osób, których działalność kulturalna i artystyczna była istotna dla świadomości i rozwoju kraju i poszczególnych regionów Polski, w tym w szczególności X. Przede wszystkim są to filmy fabularne, ale Fundacja dopuszcza również możliwość angażowania się w produkcję filmów dokumentalnych poruszających zarówno tematykę historii Polski, jak i dotyczących innych faktów z dziedziny kultury i sztuki. Środki te Fundacja przekazuje na podstawie umów darowizny zawieranych z producentami filmu, bądź innymi podmiotami realizującymi dany projekt. Głównym powodem angażowania się Fundacji w realizację takich filmów jest przekonanie o konieczności szerzenia wiedzy wśród obywateli w dziedzinie historii, kultury i sztuki naszego kraju i regionu.

Projekcja filmów odbywa się za pośrednictwem kin zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednakże Fundacja przekazuje środki pieniężne wyłącznie na produkcję filmów.

Pismem stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

1) instytucje non profit dofinansowywane przez Fundację:

 1. są / będą organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również
 2. nie są / nie będą organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wskazane powyżej zróżnicowanie na dwa rodzaje statusów podmiotów dofinansowanych przez Fundację lit. a) i b) wynika z faktu, iż odbiorcy dofinansowania posiadają własne indywidualne statusy prawne.

2) podmioty prowadzące działalność zarobkową w Polsce dofinansowywane przez Fundację, ze względu na ich wielość:

 1. są / będą podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. nie są / nie będą podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto Fundacja nadmienia, że w Jej ocenie, dla zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bez znaczenia jest status podmiotu otrzymującego dofinansowanie z Fundacji. Zgodnie bowiem z regulacją tego przepisu, zwolnieniu podlegają dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Przepis ten przewiduje zwolnienie dochodów ww. organizacji pożytku publicznego tylko i wyłącznie z uwagi na cel wydatkowania tych dochodów, określony w statucie organizacji i zgodny ze sferą zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy. Natomiast nie uzależnia tego zwolnienia od statusu beneficjenta środków przekazanych przez Fundację.

Prezentowany powyżej pogląd w tej kwestii, potwierdza stanowisko organów podatkowych prezentowane w interpretacjach indywidualnych, z których wynika, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w ww. przepisie art. 17 ust. 6c, jest przeznaczenie i wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową bez względu na status podmiotu otrzymującego dofinansowanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochód Fundacji w części przeznaczonej i przekazanej darowizny pieniężnej na realizację ww. filmów, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do zapisu art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie, przy czym w zakresie dochodów przekazanych na cele statutowe korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. l pkt 6c ww. ustawy.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić następujące warunki:

 • jego celem musi być działalność wymieniona w statucie, obejmująca swoim zakresem sferę zadań publicznych, o których mowa w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele działalności statutowej Fundacji, a następnie wydatkowane na te cele.

Zarówno ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak i statut Fundacji przewidują, że kultura i sztuka to obszary zaliczane do sfery zadań publicznych. Zgodnie ze słownikową definicją powyższych pojęć, sztuka to dziedzina działalności ludzkiej, uprawiana przez artystów, pełniąca m.in. funkcje estetyczne, społeczne, dydaktyczne i terapeutyczne. Natomiast pod pojęciem kultury należy rozumieć całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. W ocenie Fundacji, produkcja filmów o tematyce wskazanej w niniejszym wniosku spełnia kryteria definicji kultury i sztuki, a zatem wchodzi w zakres zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i statucie Fundacji. Wobec tego przekazanie przez Fundację środków pieniężnych na realizację ww. filmów jest zgodne z Jej celami statutowymi, bez względu na fakt czy środki te otrzyma podmiot prowadzący działalność non profit, czy też działalność zarobkową.

Reasumując, w opinii Fundacji, dochód Fundacji przekazany na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmów, na realizację celu określonego w statucie Fundacji jakim jest m.in. kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i tradycji, z przeznaczeniem na produkcję filmów, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. l pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednocześnie zauważyć, iż w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Fundacja wskazała na przepis art. 17 ust. 6c. Organ uznał to za oczywistą omyłkę nie mającą wpływu na rozstrzygnięcie w przedstawionej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.