ILPB2/4511-1-768/15-2/DJ | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej od fundacji pomocy materialnej.
ILPB2/4511-1-768/15-2/DJinterpretacja indywidualna
  1. beneficjent
  2. fundacje
  3. pomoc społeczna
  4. zapomoga
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej od fundacji pomocy materialnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej od fundacji pomocy materialnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

We wrześniu 2013 r. Wnioskodawczyni przeszła na rentę chorobową zgodnie z orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy (jest po autotransplantacji szpiku kostnego na skutek choroby nowotworowej). Ma umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zainteresowana pracowała w koncernie, który pochodzi z Austrii i były pracodawca wiedząc, że znalazła się w ciężkiej sytuacji życiowej zaproponował, aby Wnioskodawczyni wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Fundacji Koncernu. Wniosek o dofinansowanie – dotację został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Fundacji i Zainteresowanej przyznano comiesięczną, dobrowolną i odwołalną dotację dla każdej z dwóch córek po 110 Euro na okres do 2018 r. Fundacja ma siedzibę w Austrii, gdzie stosuje ulgę podatkową u źródła. Aby Fundacja zastosowała ulgę w podatku źródła, musi wysyłać do Wnioskodawczyni deklarację ZS-QU1, którą podpisuje i odsyła. Ostatniego dnia miesiąca Zainteresowana otrzymuje na swoje konto bankowe dwa przelewy w polskich złotych o równowartości 110 Euro na każdą z córek. Pierwszy przelew Wnioskodawczyni otrzymała w styczniu 2014 r. z wyrównaniem od listopada 2013 r. Celem fundacji jest wspieranie pracowników koncernu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej takiej jak: wypadek, choroby, powódź czy burza. Dotacje przyznawane są przede wszystkim na dzieci wymagające opieki w formie płatności miesięcznych. O przyznaniu dotacji decyduje Zarząd Fundacji. Jest to prywatna fundacja powołana przez pracodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymywany dochód należy wykazać w PIT, czy jest zwolniony z opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawczyni – na wniosek Wnioskodawczyni Fundacja przyznała Zainteresowanej pomoc finansową, co dalej kwalifikuje się do zwolnienia z podatku dochodowego, ponieważ jest to pomoc społeczna. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są świadczenia społeczne. Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną, na rencie, po przeszczepie szpiku kostnego i chorobie nowotworowej, dlatego Fundacja pomogła Zainteresowanej, a konkretnie córkom Wnioskodawczyni w trudnej życiowej sytuacji, ponieważ ma rentę chorobową z całkowitą niezdolnością do pracy i nie może samodzielnie pracować. Dlatego też zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej identyfikuje się z zapisem: „przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Tym samym Wnioskodawczyni nie jest w stanie pokonać skutków choroby i wrócić do pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów, z których pochodzą dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zawiera art. 10 ust. 1 ww. ustawy, gdzie m.in. w pkt 9 wymienia się inne źródła.

Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w tym przepisie słowa „w szczególności” oznacza, że jest to wyliczenie przykładowe.

W rozumieniu powyższych przepisów, przekazanie beneficjentowi przez Fundację świadczeń finansowej i rzeczowej pomocy będzie stanowiło dla beneficjenta przychód „z innych źródeł”.

Jednakże należy mieć na uwadze, że organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „pomocy społecznej” należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 tej ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi” (art. 25 ust. 1 ww. ustawy). Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert (art. 25 ust. 4 cyt. ustawy).

Z powołanych wyżej norm wynika, że również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej.

Wobec tego wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe może korzystać z ww. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych o ile statut organizacji społecznej (pozarządowej) przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje i pomoc ta realizowana jest w ramach zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała dofinansowanie – comiesięczną dotację dla każdej z dwóch córek z Fundacji Koncernu, która ma siedzibę w Austrii. Jest to prywatna fundacja powołana przez pracodawcę.

Celem fundacji jest wspieranie pracowników koncernu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej takiej jak: wypadek, choroby, powódź czy burza. Dotacje przyznawane są przede wszystkim na dzieci wymagające opieki w formie płatności miesięcznych.

Reasumując, należy stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawczynię dotacja nie będzie objęta zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Fundacja jest prywatną fundacją zagraniczną powołaną przez pracodawcę. Wartość świadczenia nie może korzystać ze zwolnienia, ponieważ pomoc nie jest realizowana w ramach zadań zleconych przez polskie organy administracji rządowej i samorządowej podmiotom uprawnionym do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wobec powyższego, ww. świadczenie należy zakwalifikować jako przychód „z innych źródeł” zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.