IBPP3/443-1142/14/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Fundacja nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją festiwalu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 lipca 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 9 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją pt. „ ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją pt. „ ...”. Wniosek został uzupełniony pismem z 9 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Fundacja (Wnioskodawca) rozpoczęła działalność 12 lutego 2007 r., została powołana w celu kreowania i wspierania różnego rodzaju inicjatyw: społecznych, oświatowych, naukowych, kulturalnych i gospodarczych oraz multidyscyplinarnych projektów ukierunkowanych na rozwój ziem górskich, w szczególności:

 1. wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów górskich, wiejskich i peryferyjnych;
 2. pobudzanie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, dzieci i młodzież, kobiety, mniejszości narodowe i etniczne, grupy społeczne wymagające wsparcia;
 3. wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom defaworyzowanym;
 4. upowszechnianie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej, w szczególności w ramach kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego i oświaty dla dorosłych;
 5. promowanie innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej;
 6. kreowanie lokalnych liderów;
 7. wspieranie inicjatyw mających za zadanie poprawę ekonomicznych warunków życia mieszkańców;
 8. aktywnego przeciwdziałania bezrobociu;
 9. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
 10. kreowanie atrakcyjnej i zrównoważonej oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego mieszkańców;
 11. kreowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych;
 12. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 13. wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 14. wspieranie wzrostu lokalnej tożsamości i więzi;
 15. ochrona środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i technologii;
 16. zachowanie i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury.

Organizacja prowadzi działalność statutową odpłatna i nieodpłatną w ww. zakresie. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

W dniu 18 października 2012 r. Prezes Zarządu w imieniu Fundacji zawarł umowę przyznania pomocy nr xxx na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013 z Samorządem Województwa. Zgodnie z ww. umową Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji operacji pt. „ ...”, której celem jest lepsze zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców LGD oraz wzrost ich aspiracji i aktywności życiowej przez organizację czwartej edycji Festiwalu ... w 2014 r. Operacja aspirująca do multidyscylinarnego wydarzenia kulturalnego o charakterze ponadlokalnym i równocześnie będąca nowatorskim, markowym produktem turystycznym przyciągającym gości spoza obszaru LGD przyczyni się także do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD i lepszej jego promocji.

Wysokość dofinansowania na realizację ww. zadania wynosi 16 569,61 zł i przeznaczona jest na organizację Festiwalu ... Edycja 2014 (honoraria autorskie za pokazy multimedialne i prelekcje, honorarium autorskie gość specjalny, opłaty licencyjne za filmy, obsługa techniczna podczas festiwalu, wykonanie karnetów w formie bezpiecznych opasek na rękę z nadrukiem, honorarium za prowadzenie festiwalu, noclegi dla prelegentów i artystów) oraz organizacje imprez towarzyszących (organizacja wystawy fotograficznej towarzyszącej festiwalowi, pokazy artystyczne „...”, pokazy artystyczne „...”, degustacje kulinarne „...”, wykonanie pucharu dla zdobywcy nagrody publiczności) oraz na Promocję Festiwalu i Imprez Towarzyszących (wykonanie roll upów, wykonanie banerów reklamowych, druk plakatów, dystrybucja plakatów na słupach ogłoszeniowych, druk ulotek z kuponami do głosowania, druk ulotek z programem Festiwalu, promocja wydarzeń w internecie).

Płatność za zakupione przez Wnioskodawcę usługi i zakupy następowała na podstawie wystawionych na rzecz realizującego rachunków i faktur VAT. Wymienione wydatki poniesione w związku z realizacją zadania nie są związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, dlatego podatek VAT stanowi koszt podlegający refundacji ze środków ww. programu.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym i nie składa deklaracje VAT-7.

Okres realizacji projektu: 10 marca 2014 r. – 31 marca 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 9 października 2014 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „ ...”...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z 9 października 2014 r.), nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. operacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. „ ...” , gdyż – jak wskazuje treść wniosku – nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym, a wydatki poniesione w związku z realizacją zadania nie są związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.