IBPB-2-2/4510-87/15/MM | Interpretacja indywidualna

Czy osiągany przez Fundację dochód w części równej przychodowi z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli lokal wykorzystywany jest na działalność statutową i gospodarczą Fundacji?
IBPB-2-2/4510-87/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. działalność statutowa
 3. fundacje
 4. zwolnienia przedmiotowe
 5. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 15 października 2015 r. (data otrzymania 21 października 2015 r.), uzupełnionym 23 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do dochodu z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do dochodu z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 15 grudnia 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4510-86/15/MM, IBPB-2-2/4510-87/15/MM, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 23 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca będący Fundacją prowadzi od 26 maja 2014 r. działalność statutową nieodpłatną oraz gospodarczą. Głównym obszarem działania Fundacji są usługi oznaczone symbolem: 85.59.B, 86.90.E, 86.90.A, 88.10.Z. W dniu 14 lipca 2014 r. Fundacja zarejestrowała się jako czynny podatnik VAT. Fundacja posiada statut, w którym określono jej cele statutowe oraz sposób ich realizacji. Fundacja jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń.

Podstawowymi celami statutowymi Fundacji są: działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego, działania na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Cele statutowe Fundacji są zbieżne z celami działalności pożytku publicznego w szczególności w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – oraz Fundacja jest organizacją pozarządową w myśl art. 3 ust 2 ww. ustawy.

Fundacja otrzymuje od darczyńców (osób prawnych oraz osób fizycznych) darowizny pieniężne oraz rzeczowe, które stanowią główne źródło finansowania Fundacji. Darowizny pieniężne są przekazywane Fundacji poprzez wpłaty na jej rachunek bankowy.

Od 1 września 2015 r. Fundacja nieodpłatnie użycza lokal od osoby fizycznej na podstawie zawartej umowy. Lokal ten jest wykorzystywany w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. Fundacja posiada wyodrębnioną ewidencję przychodów i kosztów działalności statutowej i gospodarczej zarówno pod względem bilansowym jak i podatkowym. Użytkowany lokal nie jest podzielony metrażowo na części, w których prowadzone są działalność statutowa oraz działalność gospodarcza. Na podstawie rynkowych cen czynszów lokali o podobnych parametrach dokonywana jest wycena wartości nieodpłatnego świadczenia. Przypisanie wartości przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia do działalności statutowej i gospodarczej odbywa się na podstawie oszacowanej proporcji w jakiej lokal jest wykorzystywany przez każdą z tych działalności oraz zaewidencjonowaniu tych przychodów na wyodrębnionych kontach księgowych.

Lokal w działalności statutowej wykorzystywany jest do prowadzenia bezpłatnych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ruchowymi w celu poprawy ich zdrowia, samopoczucia, wsparcia w edukacji oraz adaptacji z otoczeniem dzięki pomocy specjalistów i wolontariuszy.

Fundacja w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi polegające na prowadzeniu zajęć logopedycznych (PKWIU: 86.90.19), usługi pedagogiczne (PKWIU: 85.60.10), usługi psychologa (PKWIU: 86.90.18). Wymienione usługi świadczone są przede wszystkim na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Fundacja całość wypracowanego dochodu z działalności gospodarczej przeznacza na działalność statutową.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że aktualnie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Fundacja planuje jednak podjęcie kroków prawnych w maju 2016 r., aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego.

Statut Fundacji zezwala na wspieranie działalności innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Reguluje to § 10 ust. 2 pkt a) statutu – dla realizacji swoich celów Fundacja może również: wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych, oraz organizacji nie mających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Zbieżnym celem jest przede wszystkim cel wymieniony w statucie w § 8 ust. 1 i 2 – działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego, głównie Trisomia 21, działanie na rzecz poprawy dostępu do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych w tym osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy osiągany przez Fundację dochód w części równej przychodowi z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

(we wniosku pytanie oznaczono nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne świadczenie – nieodpłatne używanie lokalu – na podstawie zawartej umowy z osobą fizyczną stanowi dla Fundacji wartość przychodu w ramach działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego:

 1. w części równej przychodowi z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu, jaka zostanie przyporządkowana działalności statutowej, gdyż jest on bezpośrednio związany z prowadzoną i opisaną w statucie działalnością statutową Fundacji oraz jest przeznaczony na cele wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 17 ust. 1 pkt 4, oraz
 2. w części równej przychodowi z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu jaka zostanie przyporządkowana działalności gospodarczej, gdyż Fundacja przekazuje całość dochodów z działalności gospodarczej na finansowanie bieżącej działalności statutowej oraz w myśl art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia wpływa na dochód, ale równocześnie dochód ten może być wolny od podatku w związku z jego ewentualnym przeznaczeniem na cele statutowe, a ponieważ nie można tego dochodu wydatkować na inne cele, to według Wnioskodawcy nie można go również opodatkować.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 została wydana odrębna interpretacja.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, ze zm.) – fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i opieka nad zabytkami. Powołując fundację fundator – stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy – m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji.

Generalnie działalność fundacji można podzielić na:

 • działalność statutową (niegospodarczą) oraz
 • działalność gospodarczą.

Jednocześnie podkreślić trzeba, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach – w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Zasadniczo środki na realizację celów statutowych mogą pochodzić z:

 • majątku, w jaki fundacja została wyposażona, i dochodów z tego majątku;
 • dotacji, zbiórek, spadków, darowizn, zapisów, programów pomocowych.

Ponadto dodatkowym źródłem dochodów fundacji może być własna działalność gospodarcza.

Wzajemny stosunek działalności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że – fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest prowadzenie działalności statutowej, a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), jako podmioty, które zwolnione są od podatku. Z uwagi na powyższy przepis należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Powstanie przychodu ze świadczeń nieodpłatnych należy zatem rozważyć zawsze wtedy, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych otrzymuje bez obowiązku świadczenia wzajemnego rzeczy lub prawa, bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw.

W myśl art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Z kolei, art. 12 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że – wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu – w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest Fundacją, która prowadzi działalność statutową oraz gospodarczą. Podstawowymi celami statutowymi Fundacji są działania w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego, działania na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja nieodpłatnie użycza od osoby fizycznej lokal, który wykorzystuje w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej. Na podstawie rynkowych cen czynszów lokali o podobnych parametrach dokonywana jest wycena wartości nieodpłatnego świadczenia. Na wyodrębnionych kontach księgowany jest przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia do działalności statutowej i gospodarczej. Całość wypracowanego dochodu z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na działalność statutową.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powyższe regulacje wskazać należy, że w związku z nieodpłatnym korzystaniem z lokalu należącego do osoby fizycznej, Wnioskodawca zobowiązany jest do rozpoznania przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Mając na uwadze zakres działalności Wnioskodawcy oraz fakt, że Wnioskodawca nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego wskazać w tym miejscu należy na art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl tego przepisu wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze,
 • samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Wśród wyżej wymienionych podmiotów brak jest fundacji, w związku z powyższym ustawodawca nie wyłączył fundacji z możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie – to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie wydatkuje.

Reasumując, zwolnienie podatkowe, o którym mowa, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ważny jest bowiem cel na jaki jest dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności gospodarczej.

Zasadniczo problemem w niniejszej sprawie jest jednak rozstrzygnięcie, czy dochód uzyskany z nieodpłatnego użytkowania lokalu w części w jakiej wykorzystywany jest w działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) – działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Natomiast ustawa Ordynacja podatkowa – w art. 3 definiującym określone pojęcia przyjęła, że ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej – rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że prowadzenie działalności gospodarczej nie może być samoistnym celem fundacji. Działalność gospodarcza sensu stricto (nastawiona na zysk) nie może być również sposobem realizacji celów głównych. Prowadzenie dochodowej działalności gospodarczej jest zasadniczo jedynie sposobem uzyskania środków na działalność statutową, pełni więc rolę służebną względem realizacji niezarobkowych celów fundacji. Działalność gospodarcza musi być więc dostosowana i podporządkowana działalności statutowej, tzn. co najmniej większość dochodów z działalności gospodarczej musi być przeznaczona na cele statutowe, wydatki na działalność gospodarczą muszą pozostawać w rozsądnej proporcji do wydatków na cele statutowe, środki majątkowe przeznaczone wyraźnie na działalność statutową nie mogą być przeznaczane na wspieranie działalności gospodarczej fundacji, te same środki mogą być wykorzystywane zarówno w działalności gospodarczej, jak i statutowej, jednakże zawsze musi nastąpić księgowe wyodrębnienie obu rodzajów działalności

Analiza powyższych uregulowań prawnych w kontekście wskazanych wcześniej przepisów ustawy o fundacjach prowadzi do wniosku, że fundacja jest co do zasady organizacją, której zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem fundacji nie może być zatem uzyskanie dochodu w celu innym niż realizacja celów statutowych. Jak już uprzednio wskazano, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest bowiem prowadzenie działalności statutowej, a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.

Dlatego też – chociaż przepisy ustawy o fundacjach dopuszczają możliwość prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej – dochód z tej działalności powinien służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

Biorąc pod uwagę cel statutowy Fundacji w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego, działania na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych społecznym wykluczeniem i wyrównywania szans edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych, oraz konstrukcję art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdzić należy, że dochód z odpłatnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w tym przepisie. Zwolnienie to nie jest bowiem uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a.

Odnosząc powyższe wyjaśnienia na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że nieodpłatne użytkowanie przez Fundację lokalu, powoduje powstanie po stronie Fundacji przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże dochód ten w części w jakiej zostanie przyporządkowany działalności statutowej Fundacji będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, ponieważ jest on bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością statutową Fundacji. Natomiast dochód z nieodpłatnego użytkowania lokalu w części w jakiej zostanie przyporządkowany działalności gospodarczej będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, o ile faktycznie zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe Fundacji.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.