IBPB-2-2/4510-86/15/MM | Interpretacja indywidualna

Czy osiągany przez Fundację dochód wynikający z przychodu z tytułu otrzymanej darowizny w części dotyczącej przekazanej darowizny na rzecz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego prowadzonego przez P. sp. z o.o. podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPB-2-2/4510-86/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. fundacje
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 15 października 2015 r. (data otrzymania 21 października 2015 r.), uzupełnionym 23 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w przypadku przekazania otrzymanej darowizny na rzecz niepublicznego przedszkola – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w przypadku przekazania otrzymanej darowizny na rzecz niepublicznego przedszkola.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 15 grudnia 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4510-86/15/MM, IBPB-2-2/4510-87/15/MM, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 23 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca będący Fundacją prowadzi od 26 maja 2014 r. działalność statutową nieodpłatną oraz gospodarczą. Głównym obszarem działania Fundacji są usługi oznaczone symbolem: 85.59.B, 86.90.E, 86.90.A, 88.10.Z. W dniu 14 lipca 2014 r. Fundacja zarejestrowała się jako czynny podatnik VAT. Fundacja posiada statut, w którym określono jej cele statutowe oraz sposób ich realizacji. Fundacja jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń.

Podstawowymi celami statutowymi Fundacji są: działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego, działania na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Cele statutowe Fundacji są zbieżne z celami działalności pożytku publicznego w szczególności w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – oraz Fundacja jest organizacją pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 ww. ustawy.

Fundacja otrzymuje od darczyńców (osób prawnych oraz osób fizycznych) darowizny pieniężne oraz rzeczowe, które stanowią główne źródło finansowania Fundacji. Darowizny pieniężne są przekazywane Fundacji poprzez wpłaty na jej rachunek bankowy.

We wrześniu 2015 r. Fundacja podpisała umowę darowizny z darczyńcą będącym osobą prawną na kwotę przekraczającą 15.000 zł. Darowizna wpłynęła na konto bankowe Fundacji 30 września 2015 r. i musi zgodnie z umową zostać w 100% wydatkowana na cele statutowe Fundacji. W dniu 7 października 2015 r. Fundacja przekazała darowiznę na rzecz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego prowadzonego przez spółkę P. sp. z o.o. na podstawie podpisanej umowy darowizny. Darowizna została przekazana celem sfinansowania bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola i musi zostać w 100% wydatkowana. W celu zidentyfikowania poniesionych kosztów P. sp. z o.o. sporządzi ewidencję wydatków poniesionych z otrzymanej darowizny.

Przedszkole opiekuje się tylko dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. P. sp. z o.o. nie prowadzi innej działalności poza tą związaną z prowadzeniem przedszkola.

Między Fundacją a P. sp. z o.o. istnieją powiązania osobowe. Pani K. jest Fundatorem i zarazem Prezesem Zarządu w Fundacji, a także udziałowcem (50%) i Prezesem Zarządu w P. sp. z o.o. Pan K. jest I Wiceprezesem Zarządu w Fundacji oraz udziałowcem (50%) oraz Wiceprezesem w P. sp. z o.o. Umowa P sp. z o.o. nie wyłącza prawa wspólników do udziału w zyskach. Zgromadzenie wspólników może w całości lub części wyłączyć jednak zysk od podziału przeznaczając go na inne cele.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że aktualnie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Fundacja planuje jednak podjęcie kroków prawnych w maju 2016 r., aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego.

Statut Fundacji zezwala na wspieranie działalności innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Reguluje to § 10 ust. 2 pkt a) statutu – dla realizacji swoich celów Fundacja może również: wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz organizacji nie mających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Zbieżnym celem jest przede wszystkim cel wymieniony w statucie w § 8 ust. 1 i 2 – działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego, głównie Trisomia 21, działanie na rzecz poprawy dostępu do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych w tym osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy osiągany przez Fundację dochód wynikający z przychodu z tytułu otrzymanej darowizny w części dotyczącej przekazanej darowizny na rzecz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego prowadzonego przez P. sp. z o.o. podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

(we wniosku pytanie oznaczono nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przez Fundację dochód wynikający z przychodu z otrzymanej darowizny od darczyńcy w części darowizny dalej przekazanej na rzecz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego prowadzonego przez P. sp. z o.o. korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zwolnienie zawarte w ww. przepisie jest zwolnieniem warunkowym i w celu skorzystania z tego zwolnienia należy spełnić łącznie dwie przesłanki:

 1. podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową wymienioną w ww. przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 2. uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej oraz bez względu na termin wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Dotowanie Przedszkola w formie darowizny jest zgodne z zapisami statutu Fundacji, zgodnie z którym Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie pomocy osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom w formie celowych funduszów, dotacji, nagród,
 • wspieranie finansowe osób fizycznych, zespołów, organizacji i instytucji realizujących programy zgodne z wartościami Fundacji i organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami i organizacjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 • dla realizacji swoich celów Fundacja może również wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych, oraz organizacji nie mających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Przekazane środki pieniężne w formie darowizny przeznaczone zostały na cele statutowe zgodne z celami zawartymi w statucie Fundacji oraz celami enumerowanymi przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bez negatywnego znaczenia pozostają powiązania osób zarządzających Fundacją oraz przedszkolem od strony korzystania z przedmiotowego zwolnienia, a jednocześnie gwarantują prawidłowe wykorzystanie środków pieniężnych zgodnie z umową darowizny oraz możliwość aktywnego monitorowania wydatków przedszkola finansowanych ze środków darowizny.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretację indywidualną z 5 września 2011 r. Znak: IPPB5/423-581/11-2/AM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 została wydana odrębna interpretacja.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, ze zm.) – fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i opieka nad zabytkami. Powołując fundację fundator – stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy – m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), jako podmioty, które zwolnione są od podatku.

Z uwagi na powyższy przepis należy wskazać, że fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2).

Dopiero tak ustalony dochód można rozpatrywać pod kątem zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca jest Fundacją, która prowadzi działalność statutową oraz gospodarczą. Podstawowymi celami statutowymi Fundacji są działania w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego, działania na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Statut Fundacji zezwala na wspieranie działalności innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Zbieżnym celem jest przede wszystkim cel wymieniony w statucie w § 8 ust. 1 i 2 – działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego, głównie Trisomia 21, działanie na rzecz poprawy dostępu do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych w tym osób niepełnosprawnych.

Fundacja otrzymuje od darczyńców darowizny pieniężne i rzeczowe. We wrześniu 2015 r. Fundacja otrzymała darowiznę pieniężną, którą musi zgodnie z umową wydatkować w 100% na cele statutowe Fundacji. W październiku 2015 r. Fundacja przekazała otrzymaną uprzednio darowiznę na rzecz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego prowadzonego przez spółkę P. z o.o. Darowizna została przekazana celem sfinansowania bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola. Przedszkole opiekuje się tylko dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową a P. spółka z o.o. nie prowadzi innej działalności poza tą związaną z prowadzeniem przedszkola.

W tym miejscu wskazać także należy, że pod pojęciem darowizny, zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), należy rozumieć umowę darowizny, mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to świadczenie jednostronne i nieekwiwalentne, tzn. kwota darowizny przekazana na rzecz obdarowanego nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem darczyńcy.

Zatem, umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, należy wskazać, że użycie w przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania czyli wpływu, bezpośrednio do majątku podatnika względnie na jego rachunek wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela.

Stosownie do wyżej przywołanych przepisów należy stwierdzić, że otrzymana przez Fundację darowizna w postaci środków pieniężnych będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód.

Jednakże zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b ww. ustawy – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze,
 • samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Wśród wyżej wymienionych podmiotów brak jest fundacji, w związku z powyższym ustawodawca nie wyłączył fundacji z możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto Wnioskodawca nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, dla których właściwe jest unormowanie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 6c a nie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

A zatem zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym. Aby skorzystać z tego zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 1. podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową wymienioną w ww. przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 2. uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej oraz bez względu na termin – wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Należy również podkreślić, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Przy czym w przypadku wątpliwości odnoszących się do kwestii, czy pod pojęciem „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych podmiotów, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, czy też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia przez inne jednostki, należy wskazać, że przez pojęcie to należy rozumieć nie tylko bezpośrednie wydatkowanie tych środków przez podatnika, lecz także wspieranie takiej działalności prowadzonej przez inne podmioty. W konsekwencji, zwolnienie dochodu z opodatkowania będzie miało miejsce także w sytuacji jego wydatkowania na wspieranie działalności, realizowanej przez inny podmiot. Ponadto wykładnia językowa pojęcia „działalność” oznacza, iż jest to „zespół czynności, działań, podejmowanych w jakimś celu, zakresie, czynny udział w czymś, działanie, praca; działalność artystyczna, literacka, polityczna, działalność w dziedzinie albo w zakresie (...)” – Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1978. Wobec powyższego, można więc wywieść, że w tak definiowanej działalności mieszczą się zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie działania podejmowane w określonym celu lub zakresie.

Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie wydatkuje.

W przedmiotowej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca celem Fundacji jest m.in. działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego oraz działanie na rzecz poprawy dostępu do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych, w tym osób niepełnosprawnych. Ponadto zgodnie z § 10 ust. 2 pkt a) statutu, celem statutowym Fundacji jest wspieranie działalności innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

A zatem w oparciu o przedstawione powyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że Fundacja przeznaczając otrzymaną darowiznę na rzecz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego, które opiekuje się wyłącznie dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, zgodnie postanowieniami statutu, jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, skoro celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci oraz wspieranie działalności podmiotów, które realizującą cele zbieżne z celami Fundacji to dochód z tytułu otrzymanej przez Fundację darowizny w części w jakiej zostanie przekazany na rzecz przedszkola opiekującego się dziećmi niepełnosprawnymi będzie korzystał ze zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

W odniesieniu do przywołanej przez Wnioskodawcę interpretacji Ministra Finansów wskazać należy, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.