IBPB-2-1/4515-186/16-1/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy darowizna związana z przekazaniem środków finansowych Fundacji, uzyskanych przez Fundację w drodze z darowizn z przeznaczeniem na organizację biegu będzie opodatkowana?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 czerwca 2016 r. (data wpływu do Biura – 21 czerwca 2016 r.), uzupełnionym 17 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia darowizny przez fundację – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia darowizny przez fundację.

Wniosek uzupełniono 17 sierpnia 2016 r. poprzez uiszczenie opłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Fundacja (Wnioskodawca) została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr stowarzyszeń, rejestr przedsiębiorców). Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40) oraz postanowień Statutu Fundacji. Swoją działalność opiera na pracy społecznej.

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie i promocja dokonań sportowych i podróżniczych osób niepełnosprawnych;
 2. aktywizacja osób pełnosprawnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i działania integracyjne w tym zakresie;
 3. pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym;
 4. działalność charytatywna i prospołeczna;
 5. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 6. promocja i organizacja wolontariatu;
 7. aktywizacja podmiotów gospodarczych w ramach realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez współpracę w realizacji celów Fundacji;
 8. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 1. 88.99.Z. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 2. 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
 3. 85.51.Z. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 4. 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 5. 86.90.A. Działalność fizjoterapeutyczna,
 6. 86.90.E. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 7. 93.19.Z. Pozostała działalność powiązana ze sportem,
 8. 96.04.Z. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 9. 47.71.Z. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 10. 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

Fundacja organizuje bieg charytatywny. Bieg odbędzie się w 7 miastach w Polsce. Uczestnicy wpłacą na konto fundacji wpisowe związane z udziałem w biegu. Bieg jest organizowany od 2011 r., jednak do tej pory był przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację Zarząd Fundacji w marcu 2016 r. podjął decyzję o utworzeniu osobnej struktury realizującej działania związane w organizowaniem biegu. Jednak Fundacja nie jest fundatorem nowej organizacji. Jest tylko jedną z organizacji, która otrzyma środki zebrane podczas biegu na realizowanie działalności statutowej (konkretnie na pomoc w oprotezowaniu podopiecznych).

Na działania związane z organizacją biegu wpłacane są – na osobne konta należące do Fundacji – darowizny. Jednak Zarząd Fundacji podjął decyzję o wydzieleniu osobnej struktury do kwestii związanych z organizacją biegu. W związku z powyższym na kontach Fundacji pozostają środki z darowizn celowych (przeznaczonych na organizację biegu).

Fundacja J. M. posiada w statucie następujące zapisy:

Art. 11 ust. 2 – dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

W przypadku, gdyby zarząd Fundacji rozporządził środkami Fundacji niezgodnie ze Statutem, istnieje możliwość nadzorczej ingerencji organu sprawującego nadzór nad działalnością fundacji na podstawie art. 13 ustawy o fundacjach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy darowizna związana z przekazaniem środków finansowych Fundacji, uzyskanych przez Fundację w drodze z darowizn z przeznaczeniem na organizację biegu będzie opodatkowana?

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższa darowizna nie będzie opodatkowana. Uzyskane dochody będą przeznaczone wyłącznie na cele działalności statutowej Fundacji związanej z organizacją biegu (zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem darowizny).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

W myśl przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, określając przedmiot opodatkowania ustawodawca wprowadził tylko jedno ograniczenie, co do zakresu podmiotowego ustawy, a mianowicie objął podatkiem tylko te przypadki, w których nabycie następuje przez osobę fizyczną. W konsekwencji, w przypadku nabycia tytułem darmym, opodatkowaniu podlegają wszystkie dopuszczalne w świetle prawa umowy darowizny, pod warunkiem, że obdarowanym będzie osoba fizyczna.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawcą jest Fundacją wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr stowarzyszeń, rejestr przedsiębiorców). Fundacja organizuje bieg charytatywny. Bieg odbędzie się w 7 miastach w Polsce. Uczestnicy wpłacą na konto fundacji wpisowe związane z udziałem w biegu. Bieg jest organizowany od 2011 r., jednak do tej pory był przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację Zarząd Fundacji w marcu 2016 r. podjął decyzję o utworzeniu osobnej struktury realizującej działania związane w organizowaniem biegu. Jednak Fundacja nie jest fundatorem nowej organizacji. Jest tylko jedną z organizacji, która otrzyma środki zebrane podczas biegu na realizowanie działalności statutowej (konkretnie na pomoc w oprotezowaniu podopiecznych). Na działania związane z organizacją biegu wpłacane są – na osobne konta należące do Fundacji – darowizny. Jednak Zarząd Fundacji podjął decyzję o wydzieleniu osobnej struktury do kwestii związanych z organizacją biegu. W związku z powyższym na kontach Fundacji pozostają środki z darowizn celowych (przeznaczonych na organizację biegu).

Biorąc pod uwagę powyżej przywołany przepis i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że nabycie środków finansowych tytułem darowizny przez Wnioskodawcę (Fundację) nie powoduje po jego stronie powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Z powołanego wyżej przepisu art. 1 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy jasno bowiem wynika, iż podatkowi temu podlega nabycie m.in. darowizny wyłącznie przez osoby fizyczne. Fundacja nie jest osobą fizyczną.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.