IBPB-2-1/4511-147/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania pomocy od fundacji.
IBPB-2-1/4511-147/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. fundacje
 2. podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. pomoc społeczna
 4. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 7 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 12 maja 2015 r.), uzupełnionym 16 i 21 lipca 2015 r. oraz 11 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pomocy otrzymanej od fundacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pomocy otrzymanej od fundacji.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 17 lipca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-23/15/MZ, IBPB-2-1/4511-147/15/MZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 16 lipca 2015 r. (uiszczenie opłaty) oraz 21 lipca 2015 r. i 11 sierpnia 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest rodzicem dziecka urodzonego przed 36 tygodniem ciąży („wcześniaka”). Z tego względu razem z ojcem dziecka zamierza korzystać z pomocy udzielanej przez Fundację „...” (dalej Fundacja). Fundacja ta, powstała w 2003 r. z inicjatywy rodziców wcześniaka, pod patronatem merytorycznym Instytutu w W.; jest organizacją pożytku publicznego.

Głównym obszarem działań Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc rodzicom dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży w postaci dostępu do informacji, fachowej literatury, grup wsparcia działających przy programie „...”, wsparcia finansowego oraz kontaktów z innymi rodzicami wcześniaków zaprzyjaźnionych z Fundacją.

Do przedmiotu działalności Fundacji, określonego w jej statucie (§ 8 ust. 2) należy m. in. pomoc społeczna, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W ramach prowadzonej działalności Fundacja otrzymuje środki (zasadniczo pieniężne ale również rzeczowe) od darczyńców w różnych formach prawnych: na podstawie umów darowizny, na podstawie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lub na podstawie przepisów o zbiórkach publicznych. Fundacja prowadzi główny rachunek bankowy (w celu zbierania środków, otrzymywanych od niektórych darczyńców oraz środków otrzymywanych jako 1% podatku dochodowego od osób fizycznych), dodatkowy rachunek, na który wpływają środki uzyskane ze zbiórek publicznych oraz rachunki pomocnicze (tzw. subkonta), prowadzone dla rodziców poszczególnych dzieci objętych pomocą Fundacji, na które przekazywane są bezpośrednio środki od darczyńców albo pośrednio – w następstwie przeksięgowania środków z głównego rachunku bankowego.

W zależności od formy prawnej przekazywanych Fundacji środków można wyróżnić następujące przypadki:

 1. na rachunek główny Fundacji wpływają środki przekazywane na podstawie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; środki te są przekazywane albo ze wskazaniem konkretnego dziecka (beneficjenta), albo bez takiego wskazania;
 2. osoba fizyczna lub prawna wpłaca środki na konkretne subkonto dziecka;
 3. osoba fizyczna lub prawna wpłaca środki na rachunek główny Fundacji ze wskazaniem konkretnego dziecka, które nie ma założonego subkonta;
 4. osoba fizyczna lub prawna przekazuje darowizny rzeczowe Fundacji z przeznaczeniem na użyczanie ich (nieodpłatne oddanie do używania) dzieciom;
 5. Fundacja otrzymuje środki w ramach zbiórek publicznych; środki te trafiają na wyodrębniony rachunek Fundacji, jednakże nie są one przeznaczone dla konkretnego dziecka.

Podział środków pomiędzy beneficjentów jest uzależniony od tego, w który z ww. sposobów Fundacja otrzymała środki (pieniężne albo rzeczowe).

W odniesieniu do środków, które są wpłacane na rachunek główny Fundacji z przeznaczeniem na konkretne dziecko Fundacja przeksięgowuje je na subkonto dziecka. Subkonto dla danego dziecka prowadzone jest na podstawie umowy zawartej przez Fundację z rodzicami dziecka. Na mocy tej umowy Fundacja zobowiązuje się do udostępnienia swojego subkonta prowadzonego w banku w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację dziecka/ dzieci, której/którego/których przedstawicielem prawnym są rodzice.

Na subkoncie gromadzone są środki przekazywane na rzecz dziecka/dzieci przez darczyńców oraz osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami przekażą Fundacji na rzecz dziecka/dzieci do 1% (jednego procenta) podatku dochodowego obliczonego w ramach rozliczenia rocznego. Wszystkie środki gromadzone na rzecz dziecka/dzieci są księgowane na jego subkoncie, ale stanowią własność Fundacji.

W przypadku, gdy 1% (jeden procent) podatku dochodowego zostanie wpłacony na konto ogólne Fundacji z przeznaczeniem na konkretne dziecko/dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego dziecka/dzieci. W przypadku, gdy na konto ogólne Fundacji zostanie wpłacona darowizna z przeznaczeniem na konkretne dziecko/dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego dziecka/dzieci.

W przypadku gdy na konto ogólne Fundacji zostanie wpłacona darowizna z przeznaczeniem na konkretne dziecko/dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego dziecka/dzieci.

Fundacja raz w roku kalendarzowym, przekazuje rodzicom/rodzicowi informację o stanie środków znajdujących się na subkoncie, o którym mowa wyżej. Rodzic/każdy z rodziców, ma prawo zasięgania na bieżąco informacji o stanie środków zgromadzonych na subkoncie, o którym mowa powyżej.

Wypłata środków znajdujących się na subkoncie, o którym mowa wyżej, następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica, po przedstawieniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione koszty leczenia i rehabilitacji dziecka/dzieci związane z wcześniactwem i jego powikłaniami, tj. koszty:

 1. lekarstw, szczepionek, odżywek, suplementów diety, mleka w proszku, produktów bezglutenowych – w przypadku rodzin bliźniąt, trojaczków, czworaczków również artykuły pielęgnacyjne typu pieluchy jednorazowe i wielokrotnego użytku, chusteczki wilgotne itp.;
 2. operacji i zabiegów;
 3. wizyt i konsultacji lekarskich;
 4. usług pielęgniarzy, masażystów, rehabilitantów, terapeutów, a także opiekunów z wykształceniem z zakresu pedagogiki specjalnej;
 5. sprzętu rehabilitacyjnego (np. mat, chodzików, rurek tracheotomijnych, sprzętu do ćwiczeń z integracji sensorycznej, w tym butów/wkładek profilaktycznych i ortopedycznych, a także wózków itp.) oraz konserwacji tego sprzętu;
 6. zabawek edukacyjnych, w tym książek, gier, w tym gier do rehabilitacji ruchowej;
 7. przystosowania samochodu do przewożenia dziecka/dzieci poprzez zakup fotelików samochodowych lub innych akcesoriów niezbędnych do przewożenia dziecka niepełnosprawnego;
 8. przejazdów karetką, w tym koszty pobytu rodzica w szpitalu w czasie hospitalizacji dziecka;
 9. opłat za uczęszczanie do przedszkola/ośrodka integracyjnego lub specjalistycznego oraz za zajęcia specjalistyczne typu gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia z logopedą, integracji sensorycznej i inne, a także wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, w tym włącznie z kosztami pobytu rodzica;
 10. koszty wyżywienia w przedszkolu, jeżeli dziecko musi przebywać na specjalistycznej diecie;
 11. koszty przejazdów do lekarzy, szpitali i innych specjalistycznych ośrodków dowolnymi środkami komunikacji, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

Koszty paliwa oraz konserwacji pojazdów wykorzystywanych również do innych celów niż transport dziecka/dzieci w celu jego rehabilitacji i leczenia nie podlegają rozliczeniu ze środków znajdujących się na subkoncie.

Ze środków zgromadzonych na subkoncie nie można refundować zakupu samochodu, komputerów, sprzętu RTV oraz AGD.

W przypadkach szczególnych, na umotywowany wniosek i po uzgodnieniu z przedstawicielem Fundacji, mogą być rozliczane również inne koszty niż wymienione w pkt 1-11.

Fundacja refunduje poniesione przez rodziców/rodzica koszty, na podstawie faktur i rachunków wystawionych na rodziców/rodzica, lub na dziecko, na które założone jest subkonto, tylko do wysokości środków znajdujących się na subkoncie, o którym mowa wyżej.

Fundacja nie ma obowiązku zapłacić przedstawionej jej do rozliczenia faktury lub rachunku dokumentujących koszty, o których mowa w ust. 5, ale jeszcze niezapłacone.

W przypadku środków, które są wpłacane na rachunki (rachunek główny oraz prowadzony dla celów zbiórek publicznych) Fundacji bez wskazywania beneficjenta, decyzję o ich podziale (przyznaniu konkretnym dzieciom) podejmuje zarząd Fundacji na podstawie obowiązującego regulaminu przyznawania pomocy społecznej, kierując się następującymi zasadami:

 • pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy mają rodzice dzieci znajdujący się w trudnej sytuacji majątkowej i rodzinnej (ocenianej na podstawie dochodu, warunków mieszkalnych, możliwości zarobkowych itp.);
 • pomoc ponadto otrzymują rodzice dzieci, wskazanych (zakwalifikowanych do leczenia) przez autorytety medyczne, np. Konsultanta ds. Neonatologii;
 • wreszcie Fundacja przyznaje pomoc rodzicom dzieci o wysokim stopniu niepełnosprawności.

W każdym z ww. wypadków Fundacja przekazuje (daruje w przypadku środków pieniężnych oraz użycza sprzęt) środki pieniężne (albo płaci zobowiązania pieniężne zaciągnięte przez rodziców) lub rzeczowe na rzecz rodziców dziecka objętego pomocą z przeznaczaniem na pomoc takiego dziecka.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, co następuje:

Zgodnie z projektem umowy o udostępnienie subkonta, którą Fundacja zawiera z rodzicami:

 1. Fundacja zobowiązuje się do udostępnienia swojego subkonta prowadzonego w Banku w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację Dziecka/Dzieci, której/którego/których przedstawicielem prawnym są Rodzice.
 2. Na subkoncie gromadzone są środki przekazywane na rzecz Dziecka/Dzieci przez darczyńców oraz osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami przekażą Fundacji na rzecz Dziecka/Dzieci do 1% (jednego procenta) podatku dochodowego obliczonego w ramach rozliczenia rocznego. Wszystkie środki gromadzone na rzecz Dziecka/Dzieci są księgowane na jego subkoncie, ale stanowią własność Fundacji.
 3. W przypadku, gdy 1% (jeden procent) podatku dochodowego zostanie wpłacony na konto ogólne Fundacji z przeznaczeniem na konkretne Dziecko/Dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego Dziecka/Dzieci.
 4. W przypadku gdy na konto ogólne Fundacji zostanie wpłacona darowizna z przeznaczeniem na konkretne Dziecko/Dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego Dziecka/Dzieci.
 5. Fundacja raz w roku kalendarzowym, przekazuje Rodzicom/Rodzicowi, Opiekunom/Opiekunowi informację o stanie środków znajdujących się na subkoncie, o którym mowa w ust 1. Rodzic/każdy z Rodziców, Opiekun/każdy z Opiekunów ma prawo zasięgania na bieżąco informacji o stanie środków zgromadzonych na subkoncie, o którym mowa w ust. 1.
 6. Wypłata środków znajdujących się na subkoncie, o którym mowa w ust. 1, następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Rodzica/Opiekuna, po przedstawieniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione koszty leczenia i rehabilitacji Dziecka/Dzieci związane z wcześniactwem i jego powikłaniami, tj. koszty:
  1. lekarstw, szczepionek, odżywek, suplementów diety, mleka w proszku, produktów bezglutenowych – w przypadku rodzin bliźniąt, trojaczków, czworaczków również artykuły pielęgnacyjne typu pieluchy jednorazowe i wielokrotnego użytku, chusteczki wilgotne itp.;
  2. operacji i zabiegów;
  3. wizyt i konsultacji lekarskich;
  4. usług pielęgniarzy, masażystów, rehabilitantów, terapeutów, a także opiekunów z wykształceniem z zakresu pedagogiki specjalnej;
  5. sprzętu rehabilitacyjnego (np. mat, chodzików, rurek tracheotomijnych, sprzętu do ćwiczeń z integracji sensorycznej, w tym butów/wkładek profilaktycznych i ortopedycznych, o także wózków itp.) oraz konserwacji tego sprzętu;
  6. zabawek edukacyjnych, w tym książek, gier, w tym gier do rehabilitacji ruchowej;
  7. przystosowania samochodu do przewożenia Dziecka/Dzieci poprzez zakup fotelików samochodowych lub innych akcesoriów niezbędnych do przewożenia dziecka niepełnosprawnego;
  8. przejazdów karetką, w tym koszty pobytu rodzica w szpitalu w czasie hospitalizacji dziecka;
  9. opłat za uczęszczanie do przedszkola/ośrodka integracyjnego lub specjalistycznego oraz za zajęcia specjalistyczne typu gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia z logopedą, integracji sensorycznej i inne, a także wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, w tym włącznie z kosztami pobytu rodzica;
  10. koszty wyżywienia w przedszkolu, jeżeli dziecko musi przebywać na specjalistycznej diecie;
  11. koszty przejazdów do lekarzy, szpitali i innych specjalistycznych ośrodków dowolnymi środkami komunikacji, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 7. Koszty paliwa oraz konserwacji pojazdów wykorzystywanych również do innych celów niż transport Dziecka/Dzieci w celu jego rehabilitacji i leczenia nie podlegają rozliczeniu ze środków znajdujących się na subkoncie.
 8. Ze środków zgromadzonych na subkoncie nie można refundować zakupu samochodu, komputerów, sprzętu RTV oraz AGD.
 9. W przypadkach szczególnych, na umotywowany wniosek i po uzgodnieniu z Przedstawicielem Fundacji, mogą być rozliczane również inne koszty niż wymienione w ust 1.
 10. Fundacja refunduje poniesione przez Rodziców/Rodzica, Opiekunów/Opiekuna koszty na podstawie faktur i rachunków wystawionych na Rodziców/Rodzica, Opiekunów/Opiekuna lub na Dziecko, na które założone jest subkonto, tylko do wysokości środków znajdujących się na subkoncie, o którym mowa w ust 1.
 11. Fundacja nie ma obowiązku zapłacić przedstawionej jej do rozliczenia faktury lub rachunku dokumentujących koszty, o których mowa w ust. 5, ale jeszcze niezapłacone.

W związku z powyższym – po przeformułowaniu w uzupełnieniu wniosku – zadano następujące pytania:

 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, pomoc otrzymana od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...
 2. W razie twierdzącej odpowiedzi na ww. pytanie – czy pomoc otrzymywana przez Wnioskodawcę od Fundacji jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni zmodyfikowała swoje stanowisko wskazując, co następuje:

Ad. 1

Przywołując treść przepisów art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni stwierdziła, że na podstawie ww. przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie da się jednoznacznie ocenić, przepisy której z ustaw powinny mieć zastosowanie do kwalifikacji przychodów, które w przyszłości osiągnie Wnioskodawczyni z tytułu pomocy uzyskanej od Fundacji.

Wnioskodawczyni zaznaczyła, że art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia darowizny, przy ustaleniu znaczenia tego pojęcia należy się zatem odnieść do przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.). Stosownie do postanowień art. 888 K.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Świadczenie darowizny jest bezpłatne tylko wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Nieodpłatność ta oznacza, że darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili dokonania darowizny, ani też w przyszłości.

W ocenie Wnioskodawczyni, w przypadku spełniania przez Fundację świadczeń opisanych powyżej decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danego rodzaju podatkiem przysporzeń, które osiągnie Wnioskodawczyni, powinna mieć kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony oraz treść statutu Fundacji. W szczególności zaś decydujące znaczenie powinno mieć to, czy czynności, w ramach których Fundacja dokonuje świadczeń pieniężnych (rzeczowych), mają charakter prawny darowizny, czy też stanowią świadczenie wynikające z innego stosunku prawnego. Co prawda natura świadczeń dokonywanych przez organizacje pożytku publicznego jest tego rodzaju, że świadczenie jest przekazywane zawsze (co do zasady) pod tytułem darmym, niemniej jednak ostatecznie o charakterze prawnym dokonywanych świadczeń winien przesądzić sam podmiot, który podejmuje decyzję o świadczonej pomocy. Strony mogą przy tym dokonać wyboru rodzaju czynności prowadzącej do udzielenia pomocy, przy wykorzystaniu ogólnej zasady swobody zawierania umów czy postanowień statutu tych organizacji.

Świadczenia finansowej i rzeczowej pomocy, które nie są przekazywane beneficjentowi przez Fundację na podstawie umowy darowizny, w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego zawartej w formie prawnej określonej w przepisach Kodeksu cywilnego, podlegają zatem przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowią dla beneficjenta przychód „z innych źródeł”. Na taką możliwość wyraźnie wskazuje się w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2014 r., znak: ITPB2/415-315/14/IB.

Zdaniem Wnioskodawczyni, należy uznać, że umowa, której istotna treść została zawarta w opisie zdarzenia przyszłego, nie jest umową darowizny; celem świadczenia Fundacji jest bowiem udzielanie pomocy socjalnej, polegającej na wsparciu w zakresie pozyskiwania/gromadzenia środków na leczenie i rehabilitację dziecka/dzieci od dobroczyńców Fundacji; pomoc ta przejawia się w udostępnieniu rodzicom subkonta, na które są wpłacane środki, a także w prowadzeniu działań zmierzających do pozyskiwania przez Fundację darczyńców, którzy m.in. wpłacą środki na wspomniane subkonto.

Tym samym, Wnioskodawczyni uważa, że odpowiedź na pierwsze pytanie powinna być negatywna, a na drugie – pozytywna.

Ad. 2

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „pomocy społecznej” należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Zadania z zakresu pomocy społecznej mogą być również wykonywane przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ocenie Wnioskodawczyni, z powołanych wyżej norm wynika, iż również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej. Wobec tego wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe może korzystać z ww. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych o ile statut organizacji społecznej (pozarządowej) przewiduje udzielanie pomocy społecznej.

Z opisanego powyżej zdarzenia przyszłego wynika, że Fundacja w ramach wykonywanych zadań z zakresu opieki i pomocy społecznej udostępnia i prowadzi dla rodziców subkonto, na którym są gromadzone środki dla danego dziecka, a następnie przekazuje na rzecz rodziców dziecka objętego pomocą świadczenia polegające na dofinansowaniu ponoszonych przez nich wydatków albo na pomocy rzeczowej, do wysokości środków znajdujących się na wydzielonym subkoncie. Świadczona pomoc ma charakter pomocy w rozumieniu pomocy społecznej, jest świadczona na podstawie statutu Fundacji i nie ma charakteru prawnego darowizny.

Z powyższych względów, w ocenie Wnioskodawczyni, uzasadnione jest twierdzenie, że pomoc otrzymywana od Fundacji w formach opisanych w niniejszym wniosku, może zostać zakwalifikowana jako świadczenia z pomocy społecznej, korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni dotycząca wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pomocy otrzymanej od fundacji. W zakresie podatku od spadków i darowizn zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie znak: IBPB-2-1/4515-23/15/MZ.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl przepisu art. 11 ust. 1 tej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, iż przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W rozumieniu powyższych przepisów, przekazanie beneficjentowi przez fundacje – świadczące pomoc – pieniędzy czy finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji będzie stanowiło dla beneficjenta przychód „z innych źródeł”.

Jednakże należy mieć na uwadze, że organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „pomocy społecznej” należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.).

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 tej ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 cyt. ustawy organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”.

Z powołanych wyżej norm wynika więc, iż również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej.

Wobec tego pomoc finansowa oraz wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe, których statuty przewidują tego rodzaju działalność, może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ile statut organizacji pozarządowej przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje.

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni będąc rodzicem dziecka urodzonego przed 36 tygodniem ciąży („wcześniaka”) zamierza korzystać z pomocy udzielanej przez Fundację „...”. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, a jednym z jej celów statutowych jest pomoc społeczna (§ 8 ust. 2 statutu). Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć z Fundacją umowę.

W ramach prowadzonej działalności Fundacja otrzymuje środki (zasadniczo pieniężne ale również rzeczowe) od darczyńców w różnych formach prawnych: na podstawie umów darowizny, na podstawie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lub na podstawie przepisów o zbiórkach publicznych. Fundacja prowadzi główny rachunek bankowy (w celu zbierania środków, otrzymywanych od niektórych darczyńców oraz środków otrzymywanych jako 1% podatku dochodowego od osób fizycznych), dodatkowy rachunek, na który wpływają środki uzyskane ze zbiórek publicznych oraz rachunki pomocnicze (tzw. subkonta), prowadzone dla rodziców poszczególnych dzieci objętych pomocą Fundacji, na które przekazywane są bezpośrednio środki od darczyńców albo pośrednio – w następstwie przeksięgowania środków z głównego rachunku bankowego.

Podział środków pomiędzy beneficjentów jest uzależniony od tego, w który z ww. sposobów Fundacja otrzymała środki (pieniężne albo rzeczowe).

W odniesieniu do środków, które są wpłacane na rachunek główny Fundacji z przeznaczeniem na konkretne dziecko Fundacja przeksięgowuje je na subkonto dziecka. Subkonto dla danego dziecka prowadzone jest na podstawie umowy zawartej przez Fundację z rodzicami dziecka. Na mocy tej umowy Fundacja zobowiązuje się do udostępnienia swojego subkonta prowadzonego w banku w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację dziecka/dzieci, której/którego/których przedstawicielem prawnym są rodzice.

Wypłata środków znajdujących się na subkoncie, następować będzie po przedstawieniu przez rodzica faktur lub rachunków dokumentujących poniesione koszty leczenia i rehabilitacji dziecka związane z wcześniactwem i jego powikłaniami, wydatkowane na świadczenia enumeratywnie wymienione w umowie i regulaminie przyznawania pomocy społecznej.

Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku realizacji nieodpłatnych świadczeń przez daną fundację, ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony oraz treść statutu fundacji. W sytuacji gdy strony nie zawarły umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego a statut (fundacji) nie przewiduje udzielania pomocy społecznej oraz nie istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje, wówczas zgodnie z ww. przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia na rzecz beneficjentów są przychodami „z innych źródeł”, podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem i nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku wskazano, iż Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, a jednym z jej celów statutowych jest pomoc społeczna (§ 8 ust. 2 statutu). Natomiast w projekcie umowy z Fundacją wskazano, że Fundacja na podstawie faktur lub rachunków będzie refundować koszty ponoszone przez podopiecznego Fundacji. Fundacja, zgodnie z treścią umowy, pokryje koszty związane m.in. z przeprowadzaniem operacji, leczeniem, rehabilitacją, usługami pielęgniarzy, masażystów, opiekunów, terapeutów zakupem lekarstw, szczepionek, odżywek i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym podopiecznego.

W opisanym we wniosku i jego uzupełnieniu zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni nie wskazała, że w celu uzyskania pomocy dla jego dziecka zawarta zostanie z Fundacją umowa darowizny. Również z postanowień przywołanej umowy o udostępnienie subkonta nie wynika, aby Fundacja przekazywała dla Wnioskodawczyni świadczenia w ramach umowy darowizny, a więc jako darowiznę. Wynika natomiast, że jednym z celów statutowych Fundacji jest świadczenie pomocy społecznej. Zatem zwolnienie wynikające z powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zastosowanie do świadczeń sfinansowanych (dofinansowanych) przez Fundację wymienionych w umowie i regulaminie przyznawania pomocy społecznej Fundacji.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że co do zasady wszelkie świadczenia (kwoty), które będą przekazywane Wnioskodawczyni – tytułem zapłaty za rehabilitację, leki, sprzęt medyczny oraz inne usługi związane ze zdrowiem i rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym dziecka urodzonego w 36 tygodniu ciąży itp. – przez Fundację w ramach wykonywania statutowych celów Fundacji należy zakwalifikować jako przychód z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) podlegający uregulowaniom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jednak będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja – zgodnie ze złożonym wnioskiem została wydana wyłącznie dla Wnioskodawczyni. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.